Pravidla daňového řádu pro datové schránky

Vydáno: 22 minut čtení

Začátek roku 2023 představuje pro řadu daňových subjektů významné rozšíření datových schránek zřízených ze zákona. Podnikající fyzické osoby (například živnostníci, ale i další osoby samostatně výdělečně činné jako lékaři, architekti), ale i nepodnikající právnické osoby (například spolky, sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků bytových jednotek) tak budou mít automaticky zřízenou datovou schránku a tuto datovou schránku nebude možné znepřístupnit. Datová schránka je užitečný nástroj v oblasti digitalizace, ale její zřízení také znamená řadu důsledků a povinností v oblasti správy daní, které musí daňový subjekt znát. Zejména se jedná o skutečnost, že správce daně bude doručovat veškeré písemnosti do datové schránky a daňová přiznání bude nezbytné podávat elektronicky. Tento příspěvek upozorňuje na důležitá pravidla pro datové schránky v rámci správy daní a problematika je také vysvětlena na několika praktických příkladech.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA
Pravidla daňového řádu pro datové schránky
Mgr. Ing.
Alena
Wágner Dugová
 
Právní úprava pro datové schránky
Právní úprava datových schránek je zakotvena v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“). S novelou tohoto zákona účinnou v roce 2023 bylo zavedeno povinné zřizování datových schránek pro podnikající fyzické osoby (například živnostníky, ale i další osoby samostatně výdělečně činné jako lékaři, architekti), ale i nepodnikající právnické osoby (například spolky, sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků bytových jednotek), přičemž takto ze zákona zřízenou datovou schránku nebude možné znepřístupnit. Do konce března 2023 by měly příslušné subjekty obdržet poštou dopis, ve kterém budou doručeny přístupové údaje, pomocí kterých se datová schránka aktivuje. Pokud si daný subjekt přístupové údaje nevyzvedne, tak platí
fikce
doručení a datová schránka se automaticky aktivuje po uplynutí 15 dnů ode dne doručení přihlašovacích údajů. Všechny státní úřady pak budou zasílat písemnosti elektronicky do datové schránky daných subjektů. Oproti původnímu navrhovanému znění novely zákona o elektronických úkonech nebudou datové schránky prozatím zřizovány automaticky vybraným nepodnikajícím fyzickým osobám (tzv. IT gramotné fyzické osoby), které si však mohly i dle původního záměru datovou schránku znepřístupnit. Tyto osoby si mohou prozatím požádat o dobrovolné zřízení datové schránky.
Podstatnou skutečností pro zprávy doručené do datové schránky je jejich doručení, a to i v případě, že se s danou zprávou příjemce neseznámí, jelikož platí tzv.
fikce
doručení uplynutím desetidenní doby. Z hlediska přístupnosti ke zprávě platí, že jsou v datové schránce k dispozici pouze po dobu 90 dnů a poté se automaticky mažou a ke starším zprávám se pak subjekt přímo přes datovou schránku nedostane. Pro archivaci existuje možnost využívat placenou službu, tzv. Datový trezor, nebo si datovou zprávu stahovat a archivovat do vlastního uložiště, anebo případně datovou zprávu archivovat na Portálu občana (bezplatná kapacita do 500 MB) či využít dostupné komerční software pro práci s datovou schránkou.
 
Doručování do datové schránky finančním úřadem
Doručování při správě daní je obecně upraveno v ustanoveních § 39–51 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále jen „daňový řád“). V případě, že daná písemnost není doručena při ústním jednání nebo při jiném úkonu a daná osoba má zpřístupněnu datovou schránku, správce daně povinně doručuje písemnost elektronicky do datové schránky. Stejně pravidlo pak platí pro fyzické i právnické osoby.
Písemnost dodaná do datové schránky se považuje za doručenou dnem, kdy se daňový subjekt přihlásí (v praxi vstoupí) do datové schránky, pokud je tam již daná písemnost od finančního úřadu dodána. Skutečnost, kdy si fakticky daný dokument daňový subjekt přečetl, není rozhodující pro den doručení. Datum doručení příslušné zprávy je pak v datové schránce možné nalézt v doručence, která je u každé zprávy. Podstatnou skutečností je, že u datových schránek platí
fikce
doručení a písemnost se považuje za doručenou, a to 10. dnem od dodání zprávy se všemi právními dopady, které z doručení dokumentu plynou.
Pro fikci doručení platí také nové pravidlo v případě, že poslední, tj. desátý den připadne na víkend nebo státní svátek, kdy se za den doručení považuje první pracovní den. Toto pravidlo bylo judikováno Nejvyšším správním soudem v rozsudku sp. zn. 4 Afs 264/2018, kde bylo mimo jiné judikováno, že
„Doručuje-li se při správě daní dokument do datové schránky, desetidenní časový interval podle § 17 odst. 4 zákona o elektronických úkonech je nutno počítat v souladu s pravidlem podle § 33 odst. 4 daňového řádu tak, že připadne-li poslední den tohoto intervalu na sobotu, neděli nebo svátek, je jeho posledním dnem nejblíže následující pracovní den. Od takto počítané doby se odvíjejí i právní důsledky doručovaného rozhodnutí (právní moc, běh lhůt k podání opravných prostředků aj.) Uvedené pravidlo platí i pro doručování veřejnou vyhláškou či vyvěšením na úřední desce (zejména § 49 odst. 3 daňového řádu, § 25 odst. 2 věta třetí správního řádu, § 42 odst. 4 s. ř. s. a § 50l odst. 1 o. s. ř.)“.
Platí tedy pravidlo, že pokud uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 17 odst. 4 zákona o elektronických úkonech), je zpráva označena jako doručená fikcí, přičemž připadl-li 10. den na sobotu, neděli nebo svátek, nastalo doručení nejbližší následující pracovní den. Toto pravidlo přesunu doručení na první pracovní den však platí pouze pro fikci doručení, tedy neplatí pro situaci, kdy do datové schránky subjekt v sobotu, neděli či svátek vstoupí, protože v takovém případě je písemnost doručení v tento daný den.
S účinností od 1. 1. 2023 došlo také k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), kde je nově obsaženo speciální pravidlo pro lhůtu pro reakci na výzvu správce daně ve vztahu k následnému kontrolnímu hlášení, kde se nově při doručování výzvy ke kontrolnímu hlášení do datové schránky nebere v potaz jako den pro počítání lhůty den doručení do datové schránky, ale den dodání zprávy do datové schránky. Novelou sice došlo k určitému prodloužení lhůty pro reakci na výzvu správce daně u kontrolního hlášení, u doručování dané výzvy ke kontrolnímu hlášení do datové schránky, ale tato lhůta je počítána ode dne dodání do datové schránky (nikoliv ode dne doručení). Podle novelizovaného ustanovení § 101g odst. 3 zákona o DPH je plátce povinen do 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky (vydané v situaci, kdy správce daně údaje uvedené v kontrolním hlášení posoudí, popřípadě prověří a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve plátce, aby údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil) nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení, přičemž pokud není toto následné kontrolní hlášení včas podáno, odstavec 1 ustanovení § 101g zákona o DPH se nepoužije. Podstatné tedy je, že lhůta 17 kalendářních dnů se počítá ode dne dodání zprávy do datové schránky, a nikoli ode dne doručení (tedy přihlášení se do datové schránky či u doručení fikcí). Pro úplnost lze dodat, že toto pravidlo platí jen pro výzvy ke kontrolnímu hlášení doručované do datové schránky, protože pokud není doručováno do datové schránky (tedy je například doručováno poštou), platí stále lhůta 5 pracovních dnů od oznámení výzvy.
 
Povinnost podávání daňových přiznání a dalších písemností elektronicky
Podstatným dopadem pro držitele datové schránky, která se zřizuje ze zákona, je pak povinná elektronická forma podání formulářových podání (zejména jde o daňová přiznání, hlášení a vyúčtování). Ostatní podání, u kterých není elektronická forma podání vůči finančnímu úřadu povinná, pak může stále daňový subjekt činit osobně na finančním úřadě či písemně (například podání odvolání).
Povinnost elektronické formy podání vybraných písemností je stanovena v § 72 odst. 6 daňového řádu, na základě kterého platí, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která se zřizuje ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je daňový subjekt povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, a to datovou zprávou odeslanou vymezeným způsobem (tedy datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo prostřednictvím daňové informační schránky), přičemž platí, že se při tom nepřihlíží k datové schránce fyzické osoby podle zákona o elektronických úkonech, kterou lze znepřístupnit na žádost. Poslední věta přitom byla do daňového řádu přidána novelou účinnou k 1. 1. 2023, protože se původně počítalo se zavedením datových schránek i pro vybrané fyzické osoby, které si mohly datovou schránku znepřístupnit. S ohledem na upuštění od záměru zřizovat ze zákona v roce 2023 datové schránky vybraných nepodnikajících fyzických osob se však tato výjimka uvedená v daňovém řádu zatím fakticky neuplatní neboli se podle úpravy datových schránek zřizovaných ze zákona, účinné k 1. 1. 2023 v podstatě nikterak nevyužije.
K dané problematice vydala Finanční správa ČR na svých webových stránkách dne 15. 12. 2022 „Informační shrnutí a odpovědi na dotazy k datovým schránkám“, kde uvedla mimo jiné, že
„Existence povinnosti učinit podání výhradně elektronicky se posuzuje k okamžiku, kdy je podání činěno, a to ve vztahu ke konkrétnímu podateli. Například byla-li datová schránka daňovému subjektu zřízena ze zákona dne 20. 7. 2022 a k jejímu zpřístupnění došlo dne 27. 7. 2022, tak neměl-li tento daňový subjekt zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a podával sám daňové přiznání např. dne 22. 7. 2022, nemusel tak učinit elektronicky. Pokud by však za tento daňový subjekt podal dne 22. 7. 2022 daňové přiznání zástupce mající k tomuto dni zpřístupněnu svoji datovou schránku zřízenou ze zákona, musel by uvedené daňové přiznání podat výhradně elektronicky“.
V praxi bude povinné elektronické podání nové zejména u daně z příjmů fyzických osob, které dosud toto daňové přiznání mohli podávat vytištěné osobně na podatelnu anebo formou pošty. V oblasti daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) jsou již plátci na elektronické podávání daňového přiznání zvyklí, neboť v oblasti DPH je elektronické podání povinné již několik let pro všechny plátce. Daňové subjekty tak musí podávat na základě zřízení datové schránky ze zákona daňová přiznání (případně hlášení a vyúčtování) povinně elektronicky, přičemž v praxi mohou odeslat formulář ve formátu XML z datové schránky nebo zaslat podání z daňové informační schránky anebo přes portál www.mojedane.cz v sekci „Elektronická podání pro finanční správu“.
 
Sankce za pozdní podání daňového přiznání při nedodržení elektronické formy podání
Při nedodržení elektronické formy platí v současné době již od 1. 1. 2021 právní úprava obsažena v § 74 daňového řádu, která stanoví, že pokud není dodržena elektronická forma podání, není takové podání sice neúčinné, ale může být spojeno s pokutou. Důvodová zpráva k novele daňového řádu účinného od 1. 1. 2021 k tomuto uvedla, že „
V případě podání vykazujícího výlučně formální vady podle § 74 odst. 1 písm. c) nebo d) daňového řádu tento následek
a contrario
nenastává a podání je i v případě, že nebyly vady odstraněny, účinné
ex tunc
(tento závěr vyplývá implicitně ze skutečnosti, že toto podání nebylo výslovně zákonem prohlášeno za neúčinné na rozdíl od podání vykazujícího esenciální vady). Následkem neodstranění formálních vad na výzvu správce daně je nicméně pokuta podle § 247a odst. 2 daňového řádu, popřípadě podle § 247a odst. 4 daňového řádu“.
Podle § 247a odst. 2 daňového řádu platí, že tomu, kdo na výzvu správce daně neodstraní vadu podání podle § 74 odst. 1 písm. c) nebo d) daňového řádu (tj. mimo jiné elektronická forma podání), vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč. Podle § 247a odst. 4 daňového řádu pak platí, že správce daně může rozhodnout o zvýšení pokuty podle odstavce 2 až na 50 000 Kč, pokud neodstranění vady podání podle § 74 odst. 1 písm. c) nebo d) daňového řádu závažně ztěžuje správu daní. Nerespektování elektronické formy by také mohlo být vyhodnoceno jako neplnění povinností v daňové oblasti, kdy se tyto skutečnosti posuzují v různých situacích (například při promíjení sankcí). Daňové subjekty tak musí podávat na základě zřízení datové schránky ze zákona daňová přiznání (případně hlášení a vyúčtování) povinně elektronicky kvalifikovaným způsobem.
Pro úplnost lze dodat, že pro oblast DPH platí speciální pravidlo podle § 101a zákona o DPH, který stanoví, že pokud plátce neučiní vymezená podání (a to daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení nebo jiné hlášení s výjimkou hlášení u nového dopravního prostředku, přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů) elektronickou formou, tedy datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, je podání zcela neúčinné, což v důsledku znamená, že v podstatě podání nebylo učiněno. V dané situaci pak může nastoupit pokuta, jako by dané daňové tvrzení nebylo podáno, což může být pokuta za opožděné tvrzení daně (až do výše 300 tis. Kč) a pokuta spojená s kontrolním hlášením (různá výše od 1 000 Kč do 50 000 Kč).
Daňová informační schránka
versus
datová schránka
V praxi se mohou daňovým subjektům zaměňovat dvě různé schránky, a to datová schránka a daňová informační schránka. Datová schránka je nástroj pro komunikaci se všemi veřejnými orgány a případně i se soukromými subjekty, kdy se do datové schránky písemnosti doručují a z datové schránky se písemnosti odesílají. Daňová informační schránka je pak nástroj ryze pro daňové účely a v současné době obsahuje údaje o daních spravovaných Finanční správou ČR. Právní úprava daňové informační schránky je pak obsažena v daňovém řádu v ustanovení § 69–69b. V rámci daňové informační schránky může daňový subjekt nalézt užitečné informace a dokumenty, jako jsou například informace o osobním daňovém účtu, písemnosti posílané od finančního úřadu či adresování finančnímu úřadu. Prostřednictvím daňové informační schránky existuje také možnost činit podání ve vztahu k finančnímu úřadu. Daňová informační schránka je pak nástroj volitelný a daňový subjekt nemá povinnost s tímto nástrojem pracovat. Do daňové informační schránky se v současné době ani dokumenty nedoručují. V případě datových schránek je situace jiná, kdy mají vybrané subjekty zřízenu datovou schránku ze zákona, kam jim veškeré úřady doručují písemnosti a ve vztahu k daním musí dané subjekty povinně vybraná podání (zejména pak daňová tvrzení) činit elektronicky. Daňová informační schránka je dostupná na webu www.mojedane.cz v sekci „Online finanční úřad“. Do daňové informační schránky se pak daný subjekt může přihlásit přístupy přes identitu občana nebo údaji do datové schránky, nebo si může subjekt požádat o přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR.
Níže je uvedeno několik praktických příkladů, které jsou pro datové schránky v oblasti správy daní
relevantní
.
Příklad 1
Lhůta pro podání následného kontrolního hlášení
Dne 2. 1. 2023 byla správcem daně dodána do datové schránky společnosti s ručením omezeným s měsíčním zdaňovacím obdobím výzva k podání následného kontrolního hlášení za zdaňovací období říjen 2022, jelikož správce daně údaje uvedené v řádném kontrolním hlášení posoudil a prověřil a vznikly mu pochybnosti o správnosti nebo úplnosti údajů. Správce daně formuloval výzvu tak, aby plátce údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil. Den dodání výzvy do datové schránky byl 2. 1. 2023 a zpráva byla do datové schránky doručena dne 8. 1. 2023, kdy do datové schránky plátce vstoupil. Jaká je lhůta pro reakci na výzvu?
Na základě ustanovení § 101g odst. 3 zákona o DPH účinného k 1. 1. 2023 je lhůta pro podání následného kontrolního hlášení 17 kalendářních dnů ode dne dodání výzvy, tedy ode dne 2. 1. 2023.
Příklad 2
Podání kontrolního hlášení v PDF namísto ve formátu XML
Dne 22. 1. 2023 zaslal daňový subjekt (společnost s ručením omezeným – čtvrtletní plátce DPH) řádné kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí roku 2022 z datové schránky ve formátu PDF. Správce daně tedy vyhodnotil podání jako neúčinné a vyzval daňový subjekt formou doručení výzvy do datové schránky k podání kontrolního hlášení v rámci lhůty 5 dnů. Výzva byla do datové schránky dodána 2. 1. 2023. Kontrolní hlášení bylo podáno 7. 2. 2023. Správce daně vyměřil pokutu za nepodání řádného kontrolního hlášení po výzvě ve lhůtě 5 dnů ve výši 50 000 Kč. Daňový subjekt se domnívá, že měl mít lhůtu na reakci 17 dní, má daňový subjekt pravdu?
Lhůta pro reakci 17 dní je stanovena pouze pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně. Pro podání řádného kontrolního hlášení platí stále lhůta 5 dní. Kontrolní hlášení tak bylo podáno po lhůtě stanovené ve výzvě a správce daně stanoví pokutu. Na základě znění zákona o DPH účinného od 1. 1. 2023 měla být však stanovena pokuta v poloviční výši, tedy 25 000 Kč, protože se jedná o plátce DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Plátce může podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru ohledně pokuty a domáhat se snížení a případně může následně požádat o prominutí pokuty ve lhůtě 3 měsíců od právní moci rozhodnutí o odvolání, kdy jedno pochybení se považuje za ospravedlnitelný důvod pro promíjení (pokud bude plátce splňovat i ostatní podmínky pro promíjení).
Příklad 3
Formulář daňového přiznání
Daňový subjekt je podnikající fyzická osoba, která začala podnikat v roce 2018 v oblasti ekonomického poradenství a řízení na základě živnostenského oprávnění. Daňový subjekt podal přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 z datové schránky ve formátu XML, jelikož měl zřízenu datovou schránku dobrovolně již od roku 2018. Fyzická osoba potřebuje bance doložit formulář podaného daňového přiznání a potvrzení o podání. Podnikatel si však nehradí datový trezor, a zprávy mu tak z datové schránky po 90 dnech zmizely. Jak je možné formulář a potvrzení získat?
Daňový subjekt může nahlédnout do spisu vedeného správcem daně a může si pořídit kopie ze spisu. Další možností je požádat o zaslání kopie tiskopisu a potvrzení o podání do datové schránky. Daňový subjekt také může požádat o zaslání platebního výměru k danému přiznání, což je vlastně potvrzení, že dané přiznání bylo podáno a také zpracováno a vyměřeno správcem daně. Další možností je nalezení dokumentů v daňové informační schránce, kam se formuláře ve většině případů ukládají, včetně příslušného tiskopisu a dalších detailů k podání.
Příklad 4
Archivace v datové schránce
Dne 25. 1. 2023 podal daňový subjekt přiznání k DPH a kontrolní hlášení za prosinec 2022 ve formátu XML z datové schránky na Finanční úřad pro hlavní město Prahu – Územní pracoviště pro Prahu 2. Deklarovaná daňová povinnost byla 1 milion Kč. Kontrolní hlášení dorazilo v pořádku, ale správce daně neeviduje podání přiznání k DPH, a proto daňový subjekt vyzval dne 26. 6. 2023 k podání přiznání k DPH za prosinec 2022. Plátce DPH si však neuložil doručenku o provedeném podání přiznání k DPH a v datové schránce již není možné tuto odeslanou písemnost dohledat, a proto daňový subjekt podal přiznání k DPH na výzvu dne 29. 6. 2023 znovu. Jaký bude postup správce daně a jak lze získat informaci o podání přiznání k DPH v termínu 25. 1. 2023.
Plátce DPH si zřejmě neplatí datový trezor a nemá zaveden systém archivace odeslaných zpráv. Pokud se plátci nepodaří prokázat doručení v zákonném termínu, správce daně mu v daném případě vyměří pokutu za opožděné tvrzení daně. Určitou možností je vyhledat odeslanou zprávu v daňové informační schránce v sekci „Písemnosti“, kde jsou evidovány všechny zprávy alespoň v určitém detailu, které daňový subjekt vůči správci daně učinil.
Příklad 5
Lhůta pro podání odvolání při doručení do datové schránky fikcí
Dodatečný platební výměr na dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 po provedené kontrole byl doručen fyzické osobě do její datové schránky. Poslední den desetidenního časového intervalu (tedy doručení fikcí) připadl na sobotu 14. 1. 2023. Do kdy musí daňový subjekt podat odvolání?
Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje. Za den doručení se přitom bude považovat 16. 1. 2023, tedy první pracovní den, jelikož u doručení fikcí se za den doručení do datové schránky považuje první pracovní den po víkendu či svátku.
Příklad 6
Zapomenuté heslo do datové schránky a podání odvolání
Dne 12. 1. 2023 má daňový subjekt (společnost s ručením omezeným) lhůtu na podání odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru za daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2020. Daňový subjekt však v tento den zjistil, že mu nefunguje heslo do datové schránky. Jak lze danou situaci vyřešit?
Daňový subjekt, který má datovou schránku, může obecná podání činit i jinými způsoby, než je elektronická forma podání, která platí pro formulářová podání. Daňový subjekt tedy může řádně podepsané odvolání přinést osobně na podatelnu správce daně, může jej zaslat poštou, případně může využít jiné způsoby elektronického podání, a to podání přes daňovou informační schránku či přes elektronický portál jako obecnou písemnost, dostupné na webových stránkách www.mojedane.cz v sekci „Elektronické podání pro finanční správu“.
 
Závěr
Datová schránka hraje v daňové oblasti zásadní roli, protože správce daně doručuje dané písemnosti právě elektronicky do datové schránky. Každá písemnost je pak považována za doručenou, a to i v případě, že se s ní adresát fakticky neseznámí, protože zde platí po 10 dnech
fikce
doručení. Držitelé datových schránek zřizovaných ze zákona pak mají povinnost činit formulářová podání elektronicky. Osoby, které tedy mají zřízenu datovou schránku ze zákona, se musí s datovou schránkou naučit pracovat, aby se vyhnuly potenciálně velkým negativním důsledkům.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA