Změny v doručování zpráv do datových schránek s účinností od 1. ledna 2023

Vydáno: 2 minuty čtení

Nejvyšší správní soud vydal v průběhu loňského roku rozsudek, kterým se od 1. ledna 2023 mění doručení fikcí do datové schránky. Jedná se o příznivější úpravu pro příjemce datových zpráv, tedy běžné občany i daňové poplatníky, jimž se takto prodlouží lhůta automatického doručení datových zpráv, které si uživatel dosud neotevřel.

 

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů stanovil takzvanou fikci doručení datové zprávy. V rámci této fikce je dokument (datová zpráva) odeslaný orgánem veřejné moci doručený uplynutím 10 dnů od dodání dokumentu do datové schránky příjemce, a to bez ohledu na to, zda došlo ke skutečnému vyzvednutí či nikoliv.

Dle dosavadních závěrů našich soudů se pravidlo „posunující“ den doručení až na následující pracovní den použilo pouze v případě doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě datových schránek má však jejich uživatel možnost po dobu celých 10 dnů se se zprávou seznámit.

Rozsudek ze dne 26. 5. 2022 (čj. 4 Afs 264/2018–85) Nejvyššího správního soudu však přináší zásadní změnu výkladu ustanovení § 17 odst. 4 uvedeného zákona. Soud se v daném případu vyjádřil k otázce sporu mezi finančním úřadem a společností při uložení pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení a aplikace pravidla fikce doručení, protože tato zpráva byla doručena v neděli. Dle názoru společnosti se mělo aplikovat pravidlo obsažené v daňovém řádu, tedy že den doručení připadne až na následující pracovní den. Čtvrtý senát Nejvyššího správního soudu se však s dosavadními závěry neztotožnil a celá kauza tak došla až k rozšířenému senátu Nejvyššího správního soudu. Výsledkem budiž novum pro uživatele datových schránek, kteří s účinností od 1. ledna 2023 mohou uvítat zavedení nového pravidla, podle něhož platí, že v sobotu, neděli a státní svátky nedojde k automatickému doručení datových zpráv, pokud si sám uživatel dokument dosud neotevřel. Posledním dnem doby fikce doručení je nově nejblíže následující pracovní den.

V kontextu s výše uvedenou změnou výkladu si dovolujeme také upozornit na zásadní implikace této změny pro daňové poplatníky, a to zejména s ohledem následného běhu dalších zákonných lhůt (například lhůta pro odvolání, apod.).

Petr Koubovský, Ilona Shapoval
Rödl & Partner