Daň z přidané hodnoty v účetnictví

Vydáno: 17 minut čtení

Daň z přidané hodnoty se vyskytuje na většině přijatých i vydaných dokladů, přesto se její zaúčtování obvykle „odbývá“ tím, že se jedná o jakousi průběžnou položku, která se vyskytuje pouze na účtu 343. Ano, je to zásadně převažující varianta, kdy z dokladů na uskutečněné zdanitelné plnění plátce daň na výstupu přiznává na straně D účtu 343 a nárok na odpočet z přijatých daňových dokladů uplatňuje na straně MD účtu 343. Existuje však překvapivě mnoho případů, kdy hodnota daně z přidané hodnoty svůj „obvyklý“ účet 343 využít nemůže. Je možné, že jste se s některými v praxi setkali, jiné na vás mohou v budoucnu čekat. V následujících situacích položíme důraz zejména na způsob jejich účetního zachycení.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

 

Daň z přidané hodnoty v účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Režim přenesení daňové povinnosti
Na rozdíl od „běžného“ režimu DPH, kdy dodavatel na základě daňového dokladu z uskutečněného zdanitelného plnění DPH přiznává na výstupu, v režimu přenesení daňové povinnosti daňovou povinnost přiznává odběratel. Pokud odběratel zároveň splňuje nároky podmínky nároku na odpočet daně na vstupu, účtuje souvztažně jak o daňové povinnosti, tak i o uplatněném nároku na odpočet.
PŘÍKLAD 1
Plátce přijal doklad vystavený v režimu přenesení daňové povinnosti jiným plátcem za opravu zdí a vymalování garážových prostor ve výši 200 000 Kč. Vzhledem k tomu, že garáže využívá ke svému podnikání v dopravě, uplatňuje zároveň nárok na odpočet daně na vstupu.
Účtování u odběratele:
Poř.
Text
Částka v Kč
MD/D
1.
Přijatá faktura
200 000
 
DPH v režimu PDP
42 000
343/343
Je však možné, že plátce nehodlá (ačkoliv může) uplatnit nárok na odpočet souběžně se vznikem daňové povinnosti, kterou nelze časově nikam posunout. I tuto situaci účetnictví umí zachytit.
Účtování u odběratele:
Poř.
Text
Částka v Kč
MD/D
1.
Přijatá faktura
200 000
511/321
 
DPH na výstupu v PDP
42 000
395/343
 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
   
2.
Uplatnění nároku na odpočet
42 000
343/395
 
v některém z následujících období
   
 
Časový posun nároku na odpočet
Vzhledem k tomu, že nárok na odpočet nemusí být nutně uplatněn vždy v období, kdy může být uplatněn nejdříve [§ 73 odst. 2 a 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH)], lze jeho uplatnění přesunout do následujících zdaňovacích období, a to nejen v režimu přenesení daňové povinnosti (viz příklad 1). Je otázkou, jak aktuálně neuplatněný nárok na odpočet v účetnictví zachytit.
PŘÍKLAD 2
Plátce přijal doklad za poradenské služby dne 12. 1. 2023 s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 30. 12. 2022. Plátce má plný nárok na odpočet DPH, první možnost uplatnění tohoto nároku vzniká v lednu 2023. Plátce však nehodlá nárok na odpočet v lednu 2023 uplatnit, neboť vyvíjí novou softwarovou aplikaci a první zdanitelné výstupy předpokládá až v červnu 2024. Do doby vzniku souvisejících daňových povinností z prodeje aplikací plátce zvolil plátce taktiku uplatnění jen nízkých nároků na odpočet, aby nevykazoval vysoké nadměrné odpočty. Nárok na odpočet z dotyčného dokladu za poradenství tak uplatnil až v měsíci srpnu 2024, kdy se prodej aplikace již zásadně zvýšil a byla vykazována i daň na výstupu.
Účtování:
Poř.
Datum
Text
Částka v Kč
MD/D
1.
30. 12. 2022
Náklad z titulu poradenství
120 000
2.
12. 1. 2023
Přijatá faktura
120 000
383/321
3.
12. 1. 2023
Dočasně neuplatněný odpočet DPH
25 200
395/321
4.
1. 8. 2024
Uplatněný nárok na odpočet
25 200
343/395
Účet 395 zde (stejně jako v příkladu č. 1) plní spojovací funkci mezi obdobím vzniku nároku na odpočet a obdobím jeho skutečného uplatnění. Účetní jednotky tento účet používají k nejrůznějším situacím, podle toho je také vhodné tento účet nazvat (název je přitom zcela v kompetenci účetní jednotky).
V účetní závěrce se tato pohledávka na účtu 395 může vykázat jako krátkodobá pohledávka vůči státu.
 
Neuplatněný nárok na odpočet
Nárok na odpočet je v řadě případů zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), zcela zakázán. Nejedná se pouze o notoricky známé případy reprezentace, ale také o celou škálu daňových dokladů na vstupu, které souvisí s realizací plnění, která jsou od daně osvobozená bez nároku na odpočet daně na vstupu (§ 51 ZDPH). V takovém případě nárok na odpočet uplatněn nebude a částka DPH se stane součástí hodnoty základu daně. Lze shrnout, že neuplatněná DPH následuje účetně i z pohledu daně z příjmů „osud“ svého základu (pokyn č.D-22 v části k § 24 odst. 2 bod 5).
PŘÍKLAD 3
Plátce vlastní několik podílů dceřiných společností, které hodlá v co nejbližší době prodat. Za tímto účelem vynaložil řadu nákladů na znalecké posudky těchto společností, dále pak za daňové a právní poradenství vztahující se k plánovanému prodeji podílů. Přijaté doklady na tyto služby od plátců DPH správně přiřadil finanční činnosti [§ 54 odst. 1 písm. a) ZDPH
]
, která je od daně osvobozená. Nárok na odpočet DPH tedy v daném případě nevzniká.
Účtování:
Poř.
Text
Částka v Kč
MD/D
1.
Přijatá faktura za služby
500 000
518/321
 
Neuplatněná DPH
105 000
518/321
PŘÍKLAD 4
Pronajímatel provedl v rodinném domě, který pronajímá plátci DPH, zateplení střechy se současným osazením fotovoltaických panelů. Dodavatel fakturoval částku 2 000 000 Kč v režimu přenesení daňové povinnosti. Vzhledem k tomu, že pronájem rodinného domu je od daně osvobozen bez nároku na odpočet daně na vstupu [§ 56a odst. 3 písm. a) ZDPH], není možné uplatnit nárok na odpočet.
Účtování u pronajímatele:
Poř.
Text
Částka v Kč
MD/D
1.
Přijatá faktura
2 000 000
511/321
 
DPH 15 % v režimu PDP
300 000
511/321
PŘÍKLAD 5
Plátce nakoupil soubor ortopedických pomůcek a přístrojů, které daroval tuzemské nadaci za účelem podpory hospice. Vzhledem k tomu, že je zřejmé, že pořízené zboží nebude sloužit k realizaci ekonomické činnosti, plátce při jeho pořízení neuplatnil nárok na odpočet daně na vstupu. Z téhož důvodu mu v souvislosti s předáním daru nevznikla daňová povinnost.
Účtování u dárce zboží:
Poř.
Text
Částka v Kč
MD/D
1.
Přijatá faktura
700 000
543/321
 
DPH 15 %
105 000
543/321
 
Krácený nárok na odpočet – zálohový a vypořádací koeficient
Pokud použije plátce zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností jak pro plnění s nárokem na odpočet daně, tak i pro plnění, u kterých nárok na odpočet daně zákon zakazuje, vzniká nárok na odpočet v krácené výši (§ 76 ZDPH). Jistě víme, že krácení probíhá nejprve zálohovým, následně pak vypořádacím koeficientem. Ačkoliv účetnictví přesně nestanoví, jakým způsobem zachytit krácení nároku na odpočet zálohovým koeficientem v průběhu kalendářního roku, obvyklé je účtování o kráceném odpočtu souhrnnou částkou jednou účetní operací až na základě daňového přiznání. Není to však dogma, je možná i varianta samostatného krácení každého nároku na odpočet z každého daňového dokladu.
PŘÍKLAD 6
Fyzická osoba – plátce DPH podniká v oblasti projektování staveb a inženýrské činnosti. Současně však provozuje finanční poradenství v oblasti investování a obchodování s cennými papíry včetně zprostředkování úvěrových produktů. Obě činnosti realizuje se svými zaměstnanci v pronajatých kancelářích. Existují některá přijatá plnění, která jsou použita pro obě činnosti (například nájem kanceláří včetně nákladů na spotřebované energie, náklady na telekomunikační služby atd.). Proto je z těchto plnění uplatňován jen krácený nárok na odpočet zálohovým koeficientem, který u daného plátce aktuálně činí 88 %.
Účtování – varianta krácení až na základě daňového přiznání:
na základě daňového přiznání za daný měsíc (částka je souhrnná za celý měsíc a je uvedena jen jako příklad)
Poř.
Text
Částka v Kč
MD/D
1.
Přijatá faktura za nájemné kanceláří
44 000
518/321
 
DPH 21 % – zaúčtování plného nároku
9 240
343/321
2.
Krácení nároku na odpočet za všechny krácené vstupy
14 556
548/343
Účtování – varianta krácení každého jednotlivého vstupu zálohovým koeficientem
Poř.
Text
Částka v Kč
MD/D
1.
Přijatá faktura za nájemné kanceláří
44 000
518/321
 
DPH 21 % – uplatněná část (88 %)
8 131
343/321
 
DPH 21 % – neuplatněná část (12 %)
1 109
518/321
Je zřejmé, že první varianta je méně pracná, nicméně z účetního pohledu také méně přesná, neboť celá částka krácení figuruje v provozních nákladech, aniž by byla přiřazena k jednotlivým nákladovým druhům. Tato drobná nepřesnost není na závadu a rozhodně není důvodem, abychom i při vysokých hodnotách zálohového koeficientu preferovali krácení odpočtu z každého dokladu. Druhou variantu, která realitu odráží přesněji, budou jistě preferovat plátci, jejichž koeficient je nízký, neboť v opačném případě by zkreslení účetnictví bylo zásadní. V obou případech však dojde následně k výpočtu vypořádacího koeficientu, který celý proces znovu ovlivní. Tento dopad již nelze rozúčtovat do jednotlivých položek (viz dále).
Bez ohledu na způsob zaúčtování nároku na odpočet zálohovým koeficientem je jisté, že zaúčtování výsledného vypořádání (dalšího zkrácení či vrácení odpočtu) vypořádacím koeficientem bude účtováno proti provozním nákladům jako jejich zvýšení či snížení, a to na základě hodnoty, která bude vykázána na řádku 53 daňového přiznání.
PŘÍKLAD 7
Výše uvedený plátce v daňovém přiznání za měsíc prosinec 2022 vykázal vypořádací koeficient ve výši 92 %. Na základě toho dojde k „vrácení“ rozdílu původně zkrácených nároků na odpočet zálohovým koeficientem a vypořádacím koeficientem. Na řádku 53 daňového přiznání bude uvedena hodnota tohoto rozdílu ve výši 34 898 Kč (částka je uvedena jen jako příklad).
Účtování:
Poř.
Text
Částka v Kč
MD/D
1.
Rozdíl zálohových a vypořádaných odpočtů
34 898
343/548
Pokud by výše vypořádacího koeficientu proti hodnotě zálohového koeficientu naopak klesla, bude účtováno opačně souvztažností 548/343.
 
Poměrný nárok na odpočet
Jiným druhem částečného nároku na odpočet je odpočet krácený poměrným koeficientem [§ 75 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)]. Pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění jak pro účely svých uskutečněných plnění, tak pro jiné účely, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro účely uskutečněných plnění. I v tomto případě se neuplatněná část odpočtu stane součástí hodnoty nákladu či majetku, ke kterému se daň vztahuje. Klasickým příkladem je pořízení dlouhodobého majetku, který bude použit také pro účely nesouvisející s ekonomickou činností.
PŘÍKLAD 8
Plátce DPH pořizuje osobní automobil, který bude přidělen zaměstnanci jako manažerské vozidlo, které bude moci zaměstnanec využívat také soukromě. V souladu s § 75 odst. 4 ZDPH byl při pořízení automobilu odhadnut poměr služebních jízd na 85 % z celkového objemu ujetých kilometrů.
Účtování u pořizovatele vozidla:
Poř.
Text
Částka v Kč
MD/D
1.
Faktura za pořízení automobilu
1 500 000
042/321
 
DPH 21 % – uplatněná část (85 %)
267 750
343/321
 
DPH 21 % – neuplatněná část (15 %)
47 250
042/321
2.
Zařazení automobilu do užívání
1 547 250
022/042
Jen pro upřesnění, základ daně ze závislé činnosti zaměstnance se měsíčně bude zvyšovat o 1 % (v případě nízkoemisního vozidla o 0,5 %) z částky 1 815 000 Kč (§ 6 odst. 6 ZDP).
PŘÍKLAD 9
Pokud bychom pokračovali v příkladu č. 8, pak na konci roku, ve kterém byl automobil pořízen, je nutné vyhodnotit, zda skutečná míra využití vozidla (85 % služebního využití) se od odhadu neodchýlila o více než 10 procentních bodů. Pokud se tak nestalo (odchylka je nižší), korekce (oprava) odhadnutého poměrného koeficientu se neprovádí. Pokud by odchylka byla vyšší, je potřeba korekci provést. K tomu dojde v případě, kdy by míra soukromého využití vozidla vzrostla například na 28 %. Účetních zachycení této korekce pak zachytíme souvztažností 548/343.
 
Úprava odpočtu
Úprava odpočtu je korekčním mechanismem, který je uplatňován v případě, kdy v některém z následujících kalendářních roků (tj. po dobu trvání lhůty úpravy odpočtu podle § 78 odst. 3 ZDPH) následujících po uplatnění původního nároku na odpočet dojde ke změně v rozsahu použití majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet. Co se rozumí změnou rozsahu použití je uvedeno v § 78 odst. 4 ZDPH.
PŘÍKLAD 10
Ještě jednou navažme na údaje uvedené v příkladu č. 8 s tím, že plátce DPH pořídil osobní automobil, který byl přidělen zaměstnanci jako manažerské vozidlo v roce 2020. Při pořízení byl uplatněn poměrný koeficient ve výši 85 %. Vzhledem k tomu, že skutečná míra užívání automobilu zaměstnancem pro soukromé účely se na konci roku 2020 i 2021 od původního předpokladu 85 % neodchýlila o více než 10 procentních bodů, nebylo v žádném z těchto kalendářních roků potřeba provádět ani korekci odhadu odpočtu (rok 2020), ani úpravu odpočtu (rok 2021). Pokud by se tak stalo, účetnictví by tuto korekci zachytilo výsledkově souvztažností MD 548/D 343, nebo MD 343/D 548, podle charakteru korekce.
V roce 2022 se však plátce rozhodl vozidlo prodat za cenu 670 000 Kč (v úrovni bez DPH).
Poř.
Text
Částka v Kč
MD/D
1.
Faktura za prodej automobilu
670 000
 
DPH 21 %
140 700
311/343
2.
Zúčtování účetní zůstatkové ceny (částka je uvedena jen jako příklad)
902 550
541/082
3.
Vyřazení v pořizovací ceně
1 547 250
082/022
4.
Úprava odpočtu
28 350
343/548
 
výpočet je proveden podle § 78d odst. 2 ZDPH (47 250 × 3/5)
 
Vyrovnání odpočtu
Původní odpočet uplatněný u obchodního majetku před jeho použitím (s výjimkou dlouhodobého majetku) podléhá vyrovnání, pokud ve tříleté lhůtě pro uplatnění nároku na odpočet daně (§ 73 odst. 3 ZDP) plátce tento majetek použije v rámci svých ekonomických činností pro jiné účely než ty, které zohlednil původní nárok na odpočet DPH (§ 77 ZDPH). Typickou situací je zničení či ztráta zásob, která není řádně doložena ani potvrzena, přičemž z pořízení těchto zásob byl nárok na odpočet daně uplatněn.
PŘÍKLAD 11
Plátce DPH ke dni 26. 1. 2023 dokončil celý proces inventarizace skladu včetně finálního dořešení inventarizačních rozdílů. Na skladu materiálu vzniklo manko ve výši 67 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se skladníky není sjednána hmotná odpovědnost, není dost dobře možné předepsat zaměstnancům manko k úhradě. Jedná se tedy o nedoložené manko. V souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZDPH je nutné provést vyrovnání odpočtu. Jedná se o materiál, u kterého není možné dohledat prvotní doklady a zjistit tak přesnou výši DPH, která byla u jejich pořízení uplatněna. Základem daně tak bude účetní hodnota zásob. Zatímco účtování o manku bude v souladu s účetními předpisy zahrnuto do období roku 2022, účtování o vyrovnání odpočtu bude zahrnuto do období, ve kterém bude vyrovnání odpočtu figurovat v daňovém přiznání (tj. leden 2023).
Účtování:
Poř.
Text
Částka v Kč
MD/D
1.
Manko na materiálu (12/2022)
67 000
549/112
2.
Vyrovnání odpočtu (1/2023)
14 070
549/343
Pokud by se jednalo například o manko na zboží, které je přesně identifikovatelné, rozeznatelné od dalších položek a bylo by možné dohledat původní doklad, kterým bylo toto zboží nabyto, pak se částka vyrovnání odpočtu stanoví na základě hodnoty skutečně uplatněného odpočtu, nikoliv výpočtem ze skladové ceny zboží. Na skladě je zboží pro účely oceněno a evidováno metodou FIFO nebo průměrných cen, nikoliv ve skutečných pořizovacích cenách. V případě, kdy máme k dispozici nabývací doklad, lze argumentovat také tříletou lhůtou (§ 73 odst. 3 ZDPH). Pokud by tato lhůta již uplynula, vyrovnání odpočtu se neprovádí.
 
Následky změny režimu
V souvislosti s případným zrušením registrace plátce, například z důvodu zvýšení obratu pro povinné plátcovství z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč, je plátce povinen snížit uplatněný odpočet daně u majetku, který ke dni zrušení registrace je jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil nárok na odpočet daně (§ 79a ZDPH).
PŘÍKLAD 12
Plátce podal dne 6. 12. 2022 žádost o zrušení registrace DPH na základě přechodného ustanovení č. 8 článku II. zákona č. 366/2022 Sb. Registrace mu byla zrušena k datu 1. 1. 2023. Ke dni předcházejícímu tomuto datu (31. 12. 2022) eviduje:
Polohovací ergonomickou kancelářskou židli pořízenou 5. 5. 2022, nárok na odpočet daně byl uplatněn ve výši 9 450 Kč (základ daně 45 000 Kč).
a)
Zásoby zboží, při jejichž pořízení v září 2022 byl uplatněn nárok na odpočet ve výši 14 766 Kč (zjištěno z daňového dokladu).
Účtování:
Poř.
Text
Částka v Kč
MD/D
1.
Změna režimu vztahující se k židli
3 150
548/343
 
(4/12 částky odpočtu 9 450 Kč – § 79a odst. 3 ZDPH)
   
2.
Změna režimu vztahující se k zásobám
14 766
548/343
Alternativně by bylo možné v případě zásob volit účtování, na základě kterého by došlo k navýšení hodnoty zásob na skladu (MD 112/D 343). Domnívám se však, že i z důvodu náročného přecenění na skladu (metoda FIFO nebo metoda průměrných cen) budou plátci preferovat výsledkové účtování. V případě vrácení části odpočtu z drobného hmotného majetku (kancelářská židle) není jiné účtování možné.
 
Účtování DPH splatné v cizí měně
Daňové povinnosti či nadměrné odpočty vzniklé v tuzemsku jsou přirozeně účtovány a také placeny v české měně. Ačkoliv účetnictví samozřejmě vedeme vždy v české měně, jsou však situace, ve kterých daňová povinnost či nadměrný odpočet vzniká v cizí měně. Daňová povinnost v měně EUR vzniká vždy v režimu jednoho správního místa (One Stop Shop). Pokud je plátce DPH registrován k dani v jiném členském státě (například na Slovensku), pak daňová povinnost i případný nadměrný odpočet vznikají také v lokální měně, tj. v případě Slovenska v EUR. S touto situací je pak spojen vznik kurzových rozdílů spojených s peněžními toky, které nastávají při odvodu DPH či vrácení nadměrného odpočtu v cizí měně. Stejně tak vznikají kurzové rozdíly na účtu 343 vedeného v cizí měně k rozvahovému dni. Z tohoto důvodu je nezbytné vést analytickou evidenci účtu 343 podle jednotlivých států registrace plátce (a tedy i jednotlivých měn), přičemž zvláštní analytické účty využíváme také v režimu OSS.
PŘÍKLAD 13
Plátce je z důvodu provozování e-shopu registrován do režimu OSS. Daňová povinnost, která se každé čtvrtletí přiznává a platí Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, je vyjádřena v měně EUR. Pro evidenci této daňové povinnosti slouží účet 343.5 – DPH v režimu OSS. V účetnictví plátce je tento dluh přepočten pevným měsíčním kurzem, který účetní jednotka podle své vnitřní účetní směrnice užívá.
Pevný kurz prosince 2022 24,670 CZK/EUR
Aktuální kurz ČNB k 31. 12. 2022 25,700 CZK/EUR
Pevný kurz ledna 2023 25,500 CZK/EUR
Účtování:
Poř.
Text
EUR
Částka v Kč
MD/D
1.
Zůstatek 343.5 – daňová povinnost
32 400
799 308
/343.5
 
za 4. Q. 2022 v režimu OSS
     
2.
Kurzový rozdíl k rozvahovému dni
 
33 372
563/343.5
 
Konečný stav k 31. 12. 2022
32 400
832 680
/343.5
3.
Odvod DPH v lednu 2023
32 400
826 200
343.5/221
4.
Kurzový rozdíl při platbě
 
6 480
343.5/663

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA