Zaměstnanec a přivýdělek z pronájmu bytu aneb Jak na zdanění příjmů ze zaměstnání a z pronájmu nemovité věci

Vydáno: 28 minut čtení

Jste zaměstnancem, tedy máte příjmy ze zaměstnání a zároveň jste své úspory investovali do koupě bytu a nyní si jím přivyděláváte prostřednictvím jeho pronájmu? Právě na tyto případy a otázky s nimi související se zaměřím v následujícím příspěvku. Jeho čtenář by tak měl získat ucelené informace, jak správně postupovat při plnění svých daňových povinností, tj. mimo jiné zda vůbec, kdy a jak správně vyplnit daňové přiznání a na co dalšího si dát pozor?

 

Jsem zaměstnanec a mám přivýdělek z pronájmu svého bytu aneb jak na zdanění příjmů ze zaměstnání a z pronájmu nemovité věci
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 – Rödl & Partner Tax, k. s.
Při svém posouzení jsem primárně vycházel z těchto níže uvedených právních předpisů:
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“),
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOM“),
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“),
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“),
vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPÚ“),
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb., č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ČÚS“),
pokyn GFŘ D–59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP (dále „pokyn D-59“),
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“).
 
Jak začít a co si uvědomit nejdříve aneb právní východiska
Vzhledem k výše uvedeným vstupním informacím dochází na straně fyzické osoby na první pohled primárně k realizaci dvou druhů příjmů:
a)
příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP),
b)
příjmy z pronájmu (§ 9 ZDP).
Jak si však dále v textu ukážeme, určité příjmy lze klasifikovat ještě jako:
a)
příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP).
Do příjmů se zahrnuje hrubá mzda

Související dokumenty

Články

Přehled nejdůležitějších údajů a změn od 1. 1. 2023 pro daňové poradce, ekonomy a mzdové účetní

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
89/2012 Sb., občanský zákoník

Expertní odpovědi

Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Základ daně z příjmů ze závislé činnosti pro potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022 - různé mzdové systémy

Pokyny GFŘ

GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

Informace Finanční správy

10352/23/7100-30118-012884 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb