Přehled nejdůležitějších údajů a změn od 1. 1. 2023 pro daňové poradce, ekonomy a mzdové účetní

Vydáno: 43 minut čtení

Následující článek obsahuje přehled parametrů, sazeb, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti zdanění mezd a platů, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, dávek nemocenského pojištění, důchodů a souvisejících oblastí. Jde o údaje, které používají finanční účetní, mzdoví účetní, personalisté a ekonomové při své každodenní práci. Mělo by však jít o užitečnou pomůcku nejen pro ně, ale i pro samotné zaměstnance, příjemce dávek nemocenského pojištění, budoucí důchodce a jiné osoby, např. při kontrole jejich oprávněných nároků.

Přehled nejdůležitějších údajů a změn od 1. 1. 2023 pro daňové poradce, ekonomy a mzdové účetní
Ing.
Miroslav
Bulla,
daňový poradce
Od 1. 1. 2023 došlo ke změnám plynoucím z novel zákona o daních z příjmů a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro zaměstnavatele se zavádí sleva na pojistném na sociální zabezpečení ve výši 5 % při zaměstnávání zaměstnanců s kratší pracovní nebo služební dobou a zaměstnávání zaměstnanců mladších 21 let (tato změna je účinná až od 1. 2. 2023). Dále jde o změny, které mají charakter každoročních valorizačních úprav různých sazeb a parametrů, a to v oblasti náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění, pojistného na zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového pojištění, cestovních náhrad, srážek z mezd (zde se mění i způsob výpočtu), podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci atd.
 
1. Mzdy a platy
Jedná se o údaje, které vyplývají především z ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“). Základní sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou stanoveny v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 465/2022 Sb.“).
V oblasti pracovního práva došlo nařízením vlády č. 465/2022 Sb. s účinností od 1. 1. 2023 ke zvýšení
měsíční i hodinové sazby minimální mzdy
. Poněkud nestandardně se zvýšila nejnižší úroveň zaručené mzdy pouze pro dvě z osmi skupin prací, upravila se jen spodní a horní částka zaručených mezd (17 300 Kč, resp. 34 600 Kč).
 
Minimální mzda
Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí:
Základní sazba minimální mzdy
Minimální mzda
2022
od 1. 1. 2023
za měsíc (v Kč)
16 200
17 300
za hodinu (v Kč)
96,40
103,80
 
Nejnižší úrovně zaručené mzdy
Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin.
Skupina prací
Nejnižší úrovně zaručené mzdy (platu)
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
Platová sféra (platová třída)
2022
od 1. 1. 2023
2022
od 1. 1. 2023
1.
96,40
103,80
16 200
17 300
1. a 2.
2.
106,50
106,50
17 900
17 900
3. a 4.
3.
117,50
117,50
19 700
19 700
5. a 6.
4.
129,80
129,80
21 800
21 800
7. a 8.
5.
143,30
143,30
24 100
24 100
9. a 10.
6.
158,20
158,20
26 600
26 600
11. a 12.
7.
174,70
174,70
29 400
29 400
13. a 14.
8.
192,80
207,60
32 400
34 600
15. a 16.
Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se případné měsíční sazby minimální mzdy a nejnižší úroveň zaručené mzdy snižují úměrně odpracované době.
 
Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při jiné délce pracovní doby
Při jiné délce
stanovené
týdenní pracovní doby než 40 hodin (viz § 79 odst. 2 ZP – práce v podzemí, třísměnný a nepřetržitý pracovní režim, dvousměnný pracovní režim atd.) se však hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy
zvyšují
úměrně zkrácení týdenní pracovní doby. Měsíční minimální mzda se v těchto případech i přes kratší týdenní pracovní dobu nekrátí.
Týdenní pracovní doba (v hod.)
Minimální mzda podle délky
stanovené týdenní pracovní doby (Kč/hod.)
2022
od 1. 1. 2023
40,00
96,40
103,80
38,75
(dvousměnný režim)
99,50
107,10
37,50
(třísměnný režim atd.)
102,80
110,70
Částky jsou zaokrouhleny na 0,10 Kč matematicky.
 
Zákonné příplatky ke mzdě (platu), odměny za pracovní pohotovost
Druh příplatku (odměny)
Výše příplatku (odměny) stanovená ZP
(PV = průměrný výdělek)
Mzdová sféra
Platová sféra
Za práci přesčas
nejméně 25 % PV
(nebo náhradní volno – neplacené)
25 % PV,
resp.
50 % PV,
jde-li o den nepřetržitého odpočinku v týdnu
Za práci ve svátek
nejméně 100 % PV
(nebo náhradní volno – placené)
100 % PV
(nebo náhradní volno – placené)
Za práci v noci
nejméně 10 % PV
(možnost sjednat jinou minimální výši a způsob určení)
20 % PV
Za práci v sobotu a v neděli
nejméně 10 % PV
(možnost sjednat jinou minimální výši a způsob určení)
25 % PV
Za práci ve ztíženém pracovním prostředí
nejméně 10 %
základní sazby minimální mzdy za každý ztěžující vliv
(tj. min. 10,38 Kč/hod., resp. 1 730 Kč/měsíc)
865 Kč až 1 800 Kč za měsíc
(nejméně 5 % základní minimální mzdy za měsíc)
Za pracovní pohotovost
nejméně 10 % PV
nejméně 10 % PV
Za vedení
podle stupně řízení (§ 124 ZP)
Zvláštní příplatek
500 Kč až 10 000 Kč
dle příslušné skupiny prací
Za rozdělenou směnu
30 % PV
za každou rozdělenou směnu
Osobní příplatek
do 50 % (příp. 100 %)
platového tarifu nejvyššího platového stupně v dané platové třídě
Za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah
dvojnásobek PV
Specializační příplatek pedagogického pracovníka
1 000 Kč až 2 000 Kč za měsíc
Vychází se přitom z § 114 až 140 ZP, nařízení vlády č. 567/2006 Sb., nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zam

Související dokumenty

Zákony

99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
495/2021 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti
216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
319/2022 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023
366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
425/2022 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti

Nařízení vlády

567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023
291/2022 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023
Nařízení Vlády č. 465/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Vyhláška č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023
Vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023