Ostatní příjmy fyzických osob - dokončení

Vydáno: 20 minut čtení

V následujícím příspěvku bych chtěl navázat na problematiku ostatních příjmů u poplatníků fyzických osob, tedy příjmů podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), kterou jsme řešili v minulém čísle, a vrátit se k výkladu těch otázek, na které v předchozím příspěvku již nezbyl prostor.

 

Ostatní příjmy fyzických osob – dokončení
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Zopakujme na úvod, že ostatní příjmy jsou v případě fyzických osob určitou „zbytkovou“ kategorií, a to v tom smyslu, že do této skupiny příjmů budou příjmy zahrnuty až poté, co vyloučíme možnost, že by se jednalo o příjmy podle § 6 až § 9 ZDP. To znamená, že zařazení příjmů mezi příjmy § 6 až § 9 ZDP má vždy přednost, a aby se jednalo o příjem podle § 10 ZDP, musí platit to, že daný příjem nevyhovuje podmínkám pro zařazení do žádného z předchozích druhů příjmů.
Dále bychom se věnovali bližší specifikaci některých příjmů, které jsou výslovně mezi ostatní příjmy zahrnuty.
Mezi ostatní příjmy patří v souladu s § 10 odst. 1 písm. a) ZDP příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, a příjmů z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem. V tomto případě se jedná o poměrně komplikovanou záležitost, zejména z toho důvodu, že není zcela zřejmé, co přesně se rozumí těmito příležitostnými činnostmi. A přitom toto vymezení je podstatné v souvislosti s § 10 odst. 3 písm. a) ZDP, které osvobozuje tyto příjmy za podmínky, že úhrn těchto příjmů u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč. Protože využití tohoto osvobození bývá často předmětem daňové optimalizace ze strany poplatníků, je nutné pečlivě posoudit, zda jsou podmínky pro zařazení příjmů do této kategorie splněny.
K osvobození je ještě nutné doplnit, že pokud je limit 30 000 Kč překročen, osvobození nelze využít a zdanění podléhá celý příjem, nikoliv pouze ta část, která překračuje částku 30 000 Kč.
 
Příležitostná činnost a její zařazení do zdanění
Příjem z příležitostné činnosti
je pouze takový příjem, který nesplňuje podmínky pro zařazení do § 6 nebo