Nepeněžitý vklad neodpisovaného majetku

Vydáno: 33 minut čtení

Minule jsme se věnovali v praxi nejčastějším předmětům nepeněžitých vkladů do obchodních korporací – účetně či daňově odpisovaného majetek. Takže stručný právní, účetní, a hlavně daňový pohled na nepeněžité vklady nyní v souladu s očekáváním dokončíme – vklady neodpisovaného majetku. Ano, správně předpokládáte, že jde o zásoby materiálu, zboží, výrobků, případně zvířat, které firma dostane do vínku od zakladatele, resp. společníka. Ovšem výjimkou nejsou ani vklady pozemků, pohledávek, akcií a dalších cenných papírů a podílů ve firmách. Tak se dobře usaďte, právě vyplouváme prozkoumat méně známé končiny nepeněžitých vkladů...

Nepeněžitý vklad neodpisovaného majetku
Ing.
Martin
Děrgel
 
Právní pohled
Ohledně obchodněprávní problematiky nepeněžitých vkladů – neodpisovaných – platí více méně totéž, co zaznělo minule u vkladů odpisovaných. Z právního hlediska totiž není věcně podstatné, jedná-li se o předmět podléhající účetnímu či daňovému odpisování (např. výrobní linka, auto, skladiště), nebo o jinou věc, jako jsou třeba cihly, ovce, pole, pohledávka za dodané zboží nebo ze zápůjčky atd. Právo takříkajíc stojí o úroveň výše a řeší obecnější problematiku legálnosti, závaznosti vkladové povinnosti, ručení, převodu vlastnického práva apod.
Proto můžeme odkázat na právní základy nepeněžitých vkladů probrané v minulém příspěvku, z něhož pro návaznost jen stručně připomeňme… Podle § 15 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „“),
je vkladem peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní
korporace
. A nahlíženo z druhé strany, je základní
kapitál
(dále také jen „
ZK
“) souhrnem všech vkladů, a je nezbytný v případě s. r. o., a. s., družstva a u komanditistů komanditní společnosti. Předmět vkladu se stává majetkem nabyvatele – obchodní
korporace
– jejím vlastním kapitálem, nepředstavuje cizí zdroj (dluh), takže vkladateli za něj nic nedluží, ale „pouze“ jej odmění svým podílem, resp. jeho zvýšením.
Předmětem vkladu je věc, kterou se společník (vkladatel) zavazuje do firmy vložit za účelem nabytí či zvýšení účasti v ní. Tuto vkladovou povinnost může splnit buď splacením v penězích, tj. peněžitým vkladem, nebo
vnesením jiné penězi ocenitelné věci – nepeněžitým vkladem
, kterým nesmí být práce ani služby. Přičemž předmětem nepeněžitého vkladu
může být jakákoli věc – hmotná, nehmotná, movitá, nemovitá, případně i hromadná
(např. obchodní závod, stádo krav, sklad zboží).
Nepeněžité vklady musí být splaceny před zápisem příslušné změny ZK do obchodního rejstříku
. Což u nově zakládaných, a ještě právně neexistujících (nezapsaných) obchodních korporací řeší právní institut „
správce vkladu“
. Kdy se v těchto případech vklad považuje za splacený – čímž vkladatel splnil svůj závazek – vymezuje § 19 až 24 ZOK pro jednotlivé druhy věcí, což si s ohledem na obsáhlejší typy vkladů upřesníme:
Nemovitá věc
(např. pozemek) je vnesena písemným prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení.
Movitá věc
(např. zásoby) je vnesena předáním správci, ledaže společenská smlouva určí jinak. Když to není reálně možné (např. nehmotná věc, třeba software), pak odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které věc zachycují, a dokumentace zachycující povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro její využití.
Pohledávka
je vnesena účinností smlouvy o vkladu; použijí se přiměřeně ustanovení občanského zákoníku („“) o postoupení pohledávky. Vkladatel ručí za dobytnost vložené pohledávky do výše jejího ocenění.
Obchodní závod (jeho část) je vnesen účinností smlouvy o vkladu; použije se přiměřeně OZ o koupi závodu.
Jiný předmět nepeněžitého vkladu je vnesen účinností smlouvy o vkladu mezi vkladatelem a správcem.
Příklad 1
Kapitalizace pohledávky společníka vůči jeho firmě
Také firmy mívají špatné dny... Důvodů je bezpočet, ale společným jmenovatelem potíží bývá nedostatek peněz, které se zdráhá poskytnout banka, nebo za velmi nevýhodných podmínek. Nejde-li o velké částky, často vypomůže společník nejsnazší a nejrychlejší cestou – peněžitou zápůjčkou. Ovšem když nastane čas na vrácení jistiny, má někdy věřitel zájem peníze ponechat ve firmě. Zbývá jen právně dořešit, jak se má dlužník – např. s. r. o. – zbavit dluhu ze splatné zápůjčky, aniž by bylo zapotřebí (zatím) odpovídající peníze vyplácet společníkovi.
Nejsnazší by bylo vložit pohledávku společníka do ZK dlužníka jako nepeněžitý vklad. Tím by se z cizího kapitálu (dluhu) stal
kapitál
vlastní, který se nevrací, navíc by se vylepšily ekonomické ukazatele firmy. Jak výše zaznělo, nepeněžitým vkladem může být i pohledávka, za jejíž dobytnost pak vkladatel ručí. Ovšem pokud by byla do firmy vložena pohledávka vůči ní samotné, došlo by k paradoxní situaci. Vkladatel postoupením pohledávky např. na s. r. o. splnil svou vkladovou povinnost, ale splynutím dlužníka a věřitele by předmětná pohledávka ihned zanikla. Takže v důsledku by byl majetkový vklad nulový, třebaže by šlo o efektivní zvýšení ZK novým vkladem (či zvýšením dosavadního), a nikoli jen o „nominální“ z vlastních zdrojů
alias
ze zisku firmy. Proto je tato možnost výslovně zakázána v § 21 odst. 3 ZOK (nicméně dřívější obchodní zákoník to před rokem 2001 umožňoval):
Pohledávka společníka za kapitálovou společností nemůže být předmětem jeho vkladu do této společnosti
…“
Na druhé straně zánik dluhu vůči společníkovi – obvykle ze zápůjčky – šetří budoucí výdaje za splacení, které lze využít pro jiné potřeby s. r. o., tudíž jde o jistou majetkovou hodnotu, která je pro firmu přínosem. Proto je právně přípustné takovéto vlastní dluhy převést do vlastního kapitálu, ovšem poněkud jinou, složitější cestou, jak avizují tři tečky ve výše uvedené částečné citaci. Pohledávku vůči s. r. o. společník může uplatnit při zvýšení ZK z jiného titulu – formou vkladu peněžitého, který bude splněn zápočtem předmětné pohledávky; hovoříme o tzv.
kapitalizaci pohledávky
. Tuto možnost uvádí pokračování citovaného ustanovení:
Pohledávka společníka za kapitálovou společností
…;
započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu může být
pouze smluvně. Smlouva o započtení vyžaduje písemnou formu a její
návrh schvaluje valná hromada
.“
Jak také minule zaznělo,
povinné znalecké ocenění nepeněžitých vkladů
je stanoveno jen pro prvotní vklady do s. r. o. a a. s., přičemž určená hodnota je závazná i pro účetní účely, jak dále upřesníme. Částka, která se započte na emisní kurs – tím se míní vklad a případné emisní nebo vkladové ážio – nesmí být vyšší než ocenění znalce. Přesah znalecké hodnoty nad výší vkladu společníka lze buď nechat v kapitálu (vkladové ážio, rezervní fond), nebo vyplatit vkladateli.
Následné nepeněžité vklady zvyšující ZK s. r. o. či a. s. již nemusí ocenit znalec
, ale snáze a levněji „uznávaný nezávislý odborník“; jsou možné až po splacení dosavadních peněžitých vkladů.
Suchopárná teorie? Zkusme ono záhadné „ážio“ zlidštit a třeba mu přijdete na chuť… Když má firma potíže – nebo se chce významněji „posunout“ a vyrůst – bývá klíčem
příchod nového společníka
, který přinese velký peněžitý vklad. Stávající společníci sice mají přednostní právo k úpisu nových vkladů, což ale neznamená jejich povinnost. Navíc peněžitý vklad nově příchozího neblokují, příp. nesplacené peněžité vklady stávajících společníků. Jenže… Velmi vysoký vklad nového společníka často převyšuje vklady těch dosavadních, kteří by tak byli kapitálově vytlačeni do role minoritních členů, což asi nechtějí. Právě pro řešení této situace se náramně hodí
vkladové ážio
, které podle § 15 odst. 4 ZOK tvoří
část emisního kursu, o kterou převyšuje výši vkladu
, lapidárně řečeno jde o příplatek za vstup do firmy. Poznámka: S obdobným efektem může společenská smlouva určit výši podílu jinak než jako poměr vkladu společníka k výši ZK, nebo modifikací počtu hlasů společníků.
Příklad 2
Možné uplatnění vkladového ážia
Adam a Eva založili Ráj, s. r. o., každý peněžitým vkladem 1 mil. Kč. Časem se z ní stala prosperující firma, která zlákala k investičnímu vstupu firmu X nabízející přínosný nepeněžitý vklad: pozemek pro novou halu a zásoby – v hodnotě 48 mil. Kč. Tímto by se ale z investora X stal dominantní společník s podílem 96 %, což zakladatelé nechtějí. Protože se však firmě nabízená výrobní hala a zásoby náramně hodí k rozšíření činnosti a úspoře nákladů za pronajaté prostory, byl mezi stávajícím a novým společníkem dohodnut následující postup:
Příchozí společník X vloží nepeněžitý vklad – pozemek a zásoby – v hodnotě 48 mil. Kč,
z této znalecké hodnoty nepeněžitého vkladu se na jeho vklad ovšem započtou jen 2 mil. Kč,
další část nabyté hodnoty ve výši 6 mil. Kč se použije na vytvoření rezervního fondu s. r. o.,
další část nabyté hodnoty ve výši 20 mil. Kč se bude považovat za tzv. vkladové ážio a
zbylá část majetkové hodnoty vkladu 20 mil. Kč bude nově příchozímu vyplacena do 5 let.
Tímto postupem získal nově přistupující investor X podíl v Ráj, s. r. o. pouze ve výši 50 %, a tedy nemůže přehlasovat oba zakladatele firmy držící každý podíl á 25 %, pokud budou jednat tzv. ve shodě. Firma přitom nabyla přínosný majetek v úctyhodné hodnotě 48 mil. Kč, který by měl vydělat během 5 let i na vyplacení části této hodnoty novému společníkovi zpět, přičemž daná investice bude zřejmě výhodná rovněž pro investora.
 
Účetní pohled
Také v této pasáži si ještě nepovíme moc nového oproti minulému příspěvku, na který můžeme odkázat ohledně základní účetní tématiky nepeněžitých vkladů. Pro kontext stručně připomeňme… Když účetní jednotka – obchodní
korporace
– dostane do vínku nepeněžitý vklad, tak o něm účtuje podvojně:
v aktivech zachytí druh majetku a ve stejné výši i v pasivech na příslušný účet zdroje
. Například při vkladu zásob materiálu se o něj nabyvateli zvýší stav těchto oběžných aktiv (MD 112) a ve stejné výši i jeho vlastní, základní
kapitál
(D 411). Bezpečné účetní souvztažnosti vyčteme z doporučené metodiky Finanční správy – Českého účetního standardu pro podnikatele č. 012 Změny vlastního kapitálu, body 3.1.1. a 3.1.2. (a.s.), resp. 3.2. (s.r.o.) a 3.3.1. (družstvo).
Ovšem u nepeněžitých vkladů je klíčové a nejisté,
o jaké částce takto účtovat
. Tj. jak ocenit vkladem nabytý majetek, jelikož odpovídající ocenění pasiv bude stejné, pomineme-li v praxi spíše výjimečné vkladové ážio i dluh vůči vkladateli z titulu případného vrácení části hodnoty přesahující odpovídající výši vkladu ad výše. Jde o zásadní rozdíl i komplikaci oproti jednodušším vkladům peněžitým. Závazná účetní pravidla stanoví § 25 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále „“), kde je písmeny a), c), f) a g) předepsáno ocenění pořízených pozemků zásob, podílů, cenných papírů a pohledávek a priori:
„… pořizovacími cenami …“.
Ovšem podle § 25 odst. 5 písm. a) ZÚ se pořizovací cenou rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. To by znamenalo nulové ocenění předmětu nepeněžitých vkladů? Zjevně jde o falešnou stopu. Prozkoumejme možnosti účetního ocenění § 25 odst. 1 ZÚ důkladněji, poslední písmeno l):
Z jednotlivých složek majetku a závazků se oceňují
… l) majetek v případech bezúplatného nabytí, …, a
ostatní majetek
, který není uveden pod písmeny a) až k),
reprodukční pořizovací cenou
.“
To není problém, protože podle její definice jde o
cenu, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje
. A tuto částku není třeba složitě zjišťovat, jde o ocenění prvotního nepeněžitého vkladu znalcem, resp. při zvýšení ZK, příp. nezávislým odborníkem, které musí být jednoznačně napsáno ve firemním dokumentu:
Ve společenské smlouvě, v prohlášení o zvýšení vkladu nebo v prohlášení o převzetí vkladové povinnosti se uvede i popis nepeněžitého vkladu, jeho ocenění
a částka, která se započítává na emisní kurs. …“
Přitom jak jsme výše a minule nastínili, pokud znalecká/expertní hodnota předmětu vkladu převyšuje částku, kterou se má podle zakladatelů (společníků) započíst na vklad zvyšující ZK, může tímto vzniklý přesah:
zůstat ve vlastním kapitálu nabyvatele jako vkladové, resp. emisní ážio (účet 412), nebo
zůstat ve vlastním kapitálu firmy alternativně coby její rezervní fond (účet 421), anebo
být dříve či později případně vrácen dotyčnému vkladateli věci zpět (účet dluhu 365).
Někdy může naopak vzniknout platební povinnost vkladateli, pokud k datu vzniku obchodní
korporace
hodnota vkladu poklesne anebo nedojde k přepisu vlastnictví vložené nemovité věci, načež musí rozdíl doplatit.
Příklad 3
Prvotní nepeněžitý vklad zásob do s. r. o.
Pan Řehoř Řepka, zemědělský podnikatel v rostlinné výrobě, přechází z OSVČ na Řepka, s. r. o., kterou založil a vnesl dva nepeněžité vklady. 1. Zemědělský pozemek – pole koupené za 100 000 Kč, které coby prvotní vklad ocenil znalec zapsaný v seznamu „soudních znalců“, a jeho verdikt zněl 300 000 Kč. 2. Zásoby osiva a hnojiv, které coby OSVČ koupil za 150 000 Kč a 250 000 Kč, přičemž pro účely prvotního vkladu do s. r. o. znalec ocenil osivo na 200 000 Kč a hnojivo na 150 000 Kč. Úhrnná hodnota vloženého majetku tedy činí 650 000 Kč.
Pan Řehoř nechtěl mít nehezkou cifru základního kapitálu, a proto rozhodl, že na vklad započte pouze 500 000 Kč, dalších 100 000 Kč nechá ve vlastním kapitálu ve formě rezervního fondu a zbylých 50 000 Kč s. r. o. do roka vyplatí společníkovi zpět. Celý nepeněžitý vklad zakladatel splatil správci vkladu ještě před podáním návrhu na zápis Řepka, s. r. o., do obchodního rejstříku, k danému dni vzniku firmy sestavil zahajovací rozvahu.
Zahajovací rozvaha Řepka, s. r. o.
Aktiva
Pasiva
Splacený nepeněžitý pozemku
300 000
Zapsaný základní
kapitál
společníka Řehoře Řepky
500 000
Splacený nepeněžitý vklad osiva
200 000
Rezervní fond vytvořený z nepeněžitého vkladu
100 000
Splacený nepeněžitý vklad hnojiva
150 000
Dluh vůči vkladateli z vyšší vložené hodnoty
50 000
Aktiva celkem
650 000
Pasiva celkem
650 000
Pomocí počátečního účtu rozvažného 701 se pak údaje zahajovací rozvahy přenesou na rozvahové účty.
Otevření účetních knih Řepka, s. r. o.
Pořadí
Popis účetní operace
Částka v Kč
MD
D
1
Dlouhodobý hmotný majetek – neodpisovaný – pozemek (pole)
300 000
031
701
2
Zásoby materiálu – osivo (nabyté nepeněžitým vkladem)
200 000
112
701
3
Zásoby materiálu – hnojivo (nabyté nepeněžitým vkladem)
150 000
112
701
4
Dluh vůči vkladateli – vrácení přesahu hodnoty vložených aktiv
50 000
701
365
5
Rezervní fond vytvořený z části hodnoty nepeněžitého vkladu
100 000
701
421
6
Zapsaný základní
kapitál
odpovídající vkladu jediného společníka
500 000
701
411
Příklad 4
Nepeněžitý vklad „cizí“ pohledávky
Zakladatel vložil do nově založené s. r. o. jako nepeněžitý vklad pohledávku, kterou má vůči odběrateli X. Jmenovitá hodnota pohledávky je sice 200 000 Kč, ale znalec pro vklad určil její aktuální hodnotu 150 000 Kč.
Ukažme si dvě varianty účetního osudu vložené pohledávky (případnou DPH neuvažujeme):
a)
Dlužník X pohledávku novému věřiteli – s. r. o. – uhradil v plné jmenovité hodnotě 200 000 Kč.
b)
Dlužník X pohledávku uhradil jen zčásti 50 000 Kč, načež s. r. o. uplatnilo vůči vkladateli ručení.
Otevření účetních knih nově vzniklé s. r. o.
Poř.
Popis účetní operace
Částka v Kč
MD
D
1
Zakladatelem vložená (postoupená) pohledávka za dlužníkem X v ocenění znalcem
150 000
315.X
701
2
Zapsaný základní
kapitál
odpovídající vkladu jediného společníka
150 000
701
411
3
V podrozvahové evidenci bude nominále pohledávky, příp. jen rozdíl vůči znalci
200 000
761
799
Varianta a)
4a
Úhrada celé jmenovité hodnoty vkladem nabyté pohledávky dlužníkem X:
Úhrada do výše účetního (znaleckého) ocenění vkladem nabyté pohledávky
150 000
221
315.X
Úhrada pohledávky nad její účetní ocenění u věřitele (do výše nominále)
50 000
221
646
Varianta b)
4b
Pouze částečná úhrada od dlužníka X z pohledávky vložené společníkem
50 000
221
315.X
Vrácení vložené pohledávky ve znalecké ceně a vznik pohledávky za společníkem
150 000
355
315.X
Snížení pohledávky vůči společníkovi o část pohledávky uhrazené dlužníkem X
50 000
315.X
355
Úhrada doplatku nepeněžního vkladu z titulu vrácené pohledávky společníkem
100 000
221
355
5
Zrušení podrozvahové evidenci k pohledávce, nominále nebo jen rozdíl vůči znalci
200 000
799
761
Příklad 5
Kapitalizace „vložené“ pohledávky
Matka, a. s., poskytla dceřiné společnosti (Dcera s. r. o.) zápůjčku 1 mil. Kč na dva roky. Když nadešel čas splacení, tak ale Dcera, s. r. o., (dlužník) neměla dostatek peněz. Proto Matka, a. s., coby jediný společník tohoto dlužníka rozhodla, že splaceno bude pouze 60 % dluhu a zbytek bude tzv. kapitalizován do zvýšení ZK dlužníka (Dcery, s. r. o.). Prvotní peněžitý vklad Matky, a. s., při založení Dcery, s. r. o., 800.000 Kč již byl zcela uhrazen, takže bylo možno přistoupit ke zvýšení ZK Dcery, s. r. o., a tedy i podílu v ní formou peněžitého vkladu 400 000 Kč.
Účtování u nabyvatele vkladu – Dcera, s. r. o.
Poř.
Popis účetní operace
Částka v Kč
MD
D
1
Počáteční stav: Zapsaný základní
kapitál
(100 % Matka, a. s. – plně splaceno)
800 000
411
2
Počáteční stav: Dlouhodobý dluh vůči společníkovi (Matka, a. s.) ze zápůjčky
1 000 000
471
3
Úhrada 60 % jistiny zápůjčky věřiteli
alias
zapůjčiteli (Matka, a.s.)
600 000
471
221
4
Úpis peněžitého vkladu společníka na zvýšení základního kapitálu (ZK)
400 000
353
419
5
Zápis zvýšení ZK do rejstříku (společník souhlasí se započtením pohledávky)
400 000
419
411
6
Zápočet pohledávky za upsaný ZK a dluhu vůči společníkovi (Matka, a. s.)
400 000
471
353
Účtování u vkladatele (společníka) – Matka, a. s.
Poř.
Popis účetní operace
Částka v Kč
MD
D
1
Počáteční stav: Dlouhodobý finanční majetek (100 % podíl v Dcera, s. r. o.)
800 000
061
2
Počáteční stav: Dlouhodobá pohledávka vůči firmě Dcera, s. r. o., ze zápůjčky
1 000 000
066
3
Splacení 60 % jistiny zápůjčky dlužníkem
alias
vydlužitelem (Dcera, s. r. o.)
600 000
221
066
4
Zvýšení vkladu společníka po zápise zvýšení ZK v Dcera, s. r. o., do rejstříku
400 000
061
367
5
Zápočet dluhu z peněžitého vkladu a pohledávky ze zápůjčky Dcera, s. r. o.
400 000
367
066
 
Daňový pohled
Zdvojnásobení daňového limitu odpisovaného hmotného majetku věcí movitých na 80 000 Kč od roku 2021 mělo za následek, že častěji spadají do kategorie zásob. Třeba stolní/přenosný počítač s příslušenstvím totiž lehce překročil dřívější limit 40 000 Kč, ale jen výjimečně ten nový. Přibylo proto vkladů zásob (materiálu), což je daňově výhodné, neboť místo dlouhých odpisů se hodnota věci promítne do daňových výdajů nabyvatele hned při tzv. vydání do užívání. Ovšem současně přibylo i chybných daňových řešení u vkladatelů. Zatímco minule probrané vklady odpisovaného majetku totiž daňový zákon jednoznačně reguluje a je u něj dobře známo, že nabyvatel obvykle pokračuje v odpisech, tak u vkladu zásob je daňová regulace méně zřejmá a spletitější…
Účetní ocenění nepeněžitých vkladů u nabyvatele – obchodních korporací – obvykle ad výše odpovídá aktuální znalecké hodnotě, případně u následných vkladů na firmě nezávislým odborníkem věnujícím se dané problematice. Poněkud jinýma očima se na vklady dívá daň z příjmů. Nejde ji ani tak o „věrné zobrazení“, ale
aby nedošlo k daňovému úniku a byla zachována spravedlnost
. Obecně se totiž jako daňové výdaje (náklady) uznávají skutečné úbytky majetku nebo reálné závazky (dluhy), které v důsledku také povedou k úbytku hodnoty majetku. Ovšem při nepeněžitém vkladu k žádnému takovému úbytku hodnoty majetku u nabyvatele nedochází.
Jak jsme si ukázali minule, u dlouhodobého – odpisovaného – hmotného majetku se předchází daňové „optimalizaci“ povinným pokračováním odpisování započatého vkladatelem podle § 30 odst. 10 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů dále jen „“). Tím je vyloučeno daňově uplatnění znalcem/odborníkem „nově vytvořené“ (navýšené) hodnoty vkladem nabytého majetku. Daleko méně se ve firemní praxi ovšem ví o tom, jak tzv. přeceňovacímu efektu daně z příjmů čelí v případě vložených zásob.
Uplatní se u nich
proti-spekulativní daňová specifika vloženého neodpisovaného majetku
stanovená v málo známém § 24 odst. 11 ZDP, který u nabyvatele reguluje prodej i jinou spotřebu vkladem nabytých zásob:
Při prodeji majetku, který se neodpisuje
podle tohoto zákona ani podle zvláštního právního předpisu20) (pozn.: odkaz na )
a byl nabyt vkladem, … lze související výdaj
(náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů
uplatnit jen do výše jeho hodnoty evidované v účetnictví nebo v daňové evidenci u vkladatele
, ...
Hodnotu majetku evidovanou v účetnictví nebo v daňové evidenci u vkladatele, … lze zvýšit o příp. opravné položky vytvořené k uvedenému majetku, jejichž tvorba nebyla u vkladatele, … výdajem (nákladem) …
Obdobně se postupuje při vyřazení majetku z důvodu spotřeby.
Takto stanovený výdaj (náklad) se použije i při následném vkladu, ...“
Všimněme si, že daňová regulace se netýká jen vkladem nabytých zásob, ale obecně všech nepeněžitých vkladů, jejichž předmětem je neodpisovaný majetek, ať už jde o odpisy účetní nebo daňové. Kromě zásob se tak obecně vztahuje rovněž na pozemky (coby účetní dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný) a pohledávky.
Příklad 6
Vklad neodpisovaného majetku
Matka, a. s., založila dceřinou společnost Syn, s. r. o., následujícím nepeněžitým vkladem 500 000 Kč.
Pozemek, který Matka, a. s., koupila za 200 000 Kč, a nyní jej znalec pro účely vkladu ocenil na 350 000 Kč:
Do majetku vkladem nabytý pozemek Syn, s. r. o., zaúčtuje v jeho znalecké hodnotě 350 000 Kč (MD 031).
Pokud jej po čase prodá např. za 300 000 Kč (D 641), zaúčtuje Syn, s. r. o., účetní náklad 350 000 Kč (MD 541 / D 031), takže účetně bude výsledkem prodeje ztráta 50 000 Kč. Ovšem daňově může Syn, s. r. o., uplatnit výdaj (náklad) pouze do výše ocenění pozemku v účetnictví vkladatele (200 000 Kč), takže prodej pozemku za 300 000 Kč ovlivní základ daně z příjmů naopak kladně jako dílčí zisk 100 000 Kč.
Zásoby zboží, které Matka, a. s., koupila za 100 000 Kč, a nyní je znalec pro vklad ocenil na 150 000 Kč:
Do majetku vkladem nabyté zásoby Syn, s. r. o., zaúčtuje opět ve znalecké hodnotě 150 000 Kč (MD 132).
Při prodeji zásob zboží např. za 200 000 Kč (D 604), vznikne účetní náklad 150 000 Kč (MD 504 / D 132), takže účetně bude výsledkem prodeje zisk 50 000 Kč. Ovšem daňově může Syn, s. r. o., dle § 24 odst. 11 ZDP uplatnit výdaj (náklad) pouze do výše pořizovací ceny zásob evidované v účetnictví vkladatele 100 000 Kč, takže prodej zboží ovlivní základ daně z příjmů s. r. o. vyšším dílčím ziskem 100 000 Kč.
Obě daňové úpravy provede Syn, s. r. o., v daňovém přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období prodeje.
Opravdu správně chápeme tuto daňovou regulaci hodnoty vkladem nabytých zásob u nabyvatele? Není pochyb, že citovaný § 24 odst. 11 ZDP
limituje maximální hodnotu, kterou nabyvatel daňově uplatní při prodeji/spotřebě těchto zásob
. To prakticky řečeno dopadá na případy, kdy zásoby u vkladatele byly oceněny nižší hodnotou (jako v příkladu 100) než u nabyvatele (150). Pak sice při jejich prodeji nebo spotřebě bude s. r. o. účtovat o nákladu 150, ovšem tento bude daňově uznatelný pouze do hodnoty evidované u vkladatele (100).
Diskutabilní ovšem je, zda se dané ustanovení vztahuje i na případy – které jsou u zásob daleko častější –
když jsou vkladem nabyté zásoby u nabyvatele oceněny nižší částkou (80), než byly účtovány / evidovány u společníka, který je do obchodní
korporace
vložil (100)
. Může si pak nabyvatel při prodeji/spotřebě těchto zásob vedle účetního nákladu 80 snížit základ daně z příjmů ještě o zbytek jejich hodnoty vkladatele (tj. o 20)?
Dobrá otázka! Ta trápila partičku čtyř daňových poradců s čísly osvědčení 4515, 3661, 1757 a 3221:
Ing. Jan Kotala, Mgr. Zenon Folwarczny, LL.M., Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, a Ing. Jiří Hlaváč Ph.D
. A patří jim velký dík, že pro vyjasnění si dali práci a sepsali příspěvek pro koordinační výbor, kde jejich návrhy kriticky posoudili zástupci finanční správy z Generálního finančního ředitelství. Jednalo se o příspěvek č.
587 / 24.11.21 Vstupní cena zásob a majetku, který není hmotným majetkem a nehmotného majetku, u přijímajícího poplatníka
, který lze najít na internetových stránkách Finanční správy: v části „Daně“ – „Příspěvky KV KDP“:
 
Závěry autorů příspěvku ke vkladu zásob (upravená formulace)
Převodce je účetní jednotka:
Z hlediska uplatnění do daňových výdajů u nabyvatele platí omezení podle § 24 odst. 11 ZDP, tj.
do daňových nákladů je možné uplatnit maximálně částku zachycenou v účetnictví převodce
.
Pokud zásoby byly v rámci vkladu
oceněny nižší částkou, než je původní cena u převodce, bude v případě spotřeby možné u nabyvatele rozdíl uplatnit jako položku snižující základ daně
.
   
Stanovisko Finanční správy ke vkladu zásob (zkráceno a upraveno)
Převodce je účetní jednotka:
Souhlas
, při prodeji zásob nabytých vkladem se u nabyvatele
uplatní omezení dle § 24 odst. 11 ZDP.
Nesouhlas
. § 24 odst. 11 ZDP limituje uznatelný výdaj při prodeji zásob nabytých vkladem, tj. limituje výdaj, který je ve smyslu § 21h ZDP při prodeji zásob u nabyvatele účetním nákladem, a to hodnotou u vkladatele. Pokud je u nabyvatele výdaj související s prodejem vložených zásob vyšší než hodnota zásob, tak se u vkladatele uplatní limitace § 24 odst. 11 ZDP.
Když je u nabyvatele související výdaj ale nižší než hodnota zásob u vkladatele, pak se § 24 odst. 11 ZDP neuplatní, neboť výdaj související s prodejem zásob nepřekračuje výši jeho hodnoty u vkladatele. Ustanovení, na základě kterého by bylo možné o uvedený rozdíl v hodnotě zásob snížit u nabyvatele základ daně, ZDP neobsahuje.
Příklad 7
Vkladem nabyté zásoby oceněné pod cenou vkladatele
Otec, a. s., přistupuje jako nový společník do firmy Syn, s. r. o., následujícím nepeněžitým vkladem:
Zásoby materiálu, které před rokem koupila za 100 000 Kč, a nyní je znalec pro vklad ocenil na 80 000 Kč:
Do majetku vkladem nabyté zásoby Syn, s. r. o., zaúčtuje ve znalecké/expertní ceně 80 000 Kč (MD 112).
Při vydání materiálu do spotřeby (např. pro účely výroby) s. r. o. zaúčtuje do nákladů asi bez překvapení částku, kterou má tyto zásoby oceněny v účetnictví, tedy 80 000 Kč (MD 501 / D 112).
Ale co z hlediska daně z příjmů? Může s. r. o. s oporou v § 24 odst. 11 ZDP uplatnit výdaj (náklad) nad rámec zaúčtované hodnoty spotřebovaného materiálu 80 000 Kč, až do výše pořizovací ceny zásob dle účetnictví jejich vkladatele 100 000 Kč, tedy navýšit daňové výdaje o dalších 20 000 Kč? Nemůže! V souladu s § 23 odst. 2 a 10 ZDP, spolu s definicí výdajů podle § 21h ZDP zůstane konečným daňovým výdajem (nákladem) účetní ocenění vkladem nabytých zásob určené znalcem, anebo jiným odborníkem.
A co když
zásoby vkladatel sice měl v obchodním majetku, ale nikoli v účetnictví, nýbrž v daňové evidenci OSVČ
ve smyslu § 7b ZDP. Dopadne jejich prodej nebo spotřeba u nabyvatele daňově stejně? Zřejmě ano, uplatní se přece opět výše citovaná speciální daňová regulace podle § 24 odst. 11 ZDP pro vkladem nabytý neodpisovaný majetek, který byl u vkladatele v obchodním majetku – ať už šlo o evidenci účetní nebo daňovou. V zásadě souhlas, nicméně poněkud nečekaný – ale
daňově významný – rozdíl tady bude. Jak vyplývá z další pasáže zmíněného příspěvku z koordinačního výboru; dílčí závěr autorů k této problematice
(upraveno):
Převodce je fyzická osoba, která měla zásoby v obchodním majetku:
Platí obdobné omezení ve výši hodnoty zachycené v daňové evidenci
jako v předchozím případě prvním, a to v souladu s § 24 odst. 11 ZDP. V zásadě ve většině případů půjde o pořizovací cenu zásob.
Budou-li zásoby při vkladu oceněny nižší částkou než původní cenou v daňové evidenci převodce, bude při spotřebě možné u nabyvatele rozdíl uplatnit jako položku snižující základ daně
.
   
Stanovisko Finanční správy ke vkladu zásob (zkráceno a upraveno)
Převodce je fyzická osoba, která měla zásoby v obchodním majetku:
Souhlas.
V případě prodeje zásob nabytých vkladem se u nabyvatele
uplatní omezení podle § 24 odst. 11 ZDP.
Pouze upozorňujeme, že u neúčtujících poplatníků je nákup zásob jednorázově uplatněn ve výdajích, takže
hodnota evidovaná u vkladatele bude nula, a ne pořizovací cena.
Nesouhlas
se závěrem předkladatele. Zdůvodnění je věcně obdobné
jako výše u bodu ad 2).
U zásob vložených OSVČ, která je standardně při pořízení (úhradě) uplatnila do svých daňových výdajů v rámci daňové evidence § 7b ZDP, tedy bude jejich „hodnota evidovaná u vkladatele“ nulová. Takže při jejich prodeji/spotřebě nabyvatel v souladu s § 24 odst. 11 ZDP daňově uplatní také 0 Kč, tj. ani jejich účetní hodnotu.
Tato regulace dopadá pouze na vkladatele – účetní jednotky a OSVČ – kteří měli zásoby v účetnictví nebo daňové evidenci ve smyslu § 7b ZDP. Netýká se fyzických osob s příjmy z nájmu (§ 9 ZDP), ani paušalistů uplatňujících daňové výdaje procentem z příjmů § 7 odst. 7 ZDP, ani šťastlivců s „paušální daní“ dle § 7a ZDP. Tomu odpovídá další dílčí závěr autoru zmíněného příspěvku z koordinačního výboru (mírně upraveno):
Převodce je fyzická osoba, která neměla zásoby v obchodním majetku:
Nepoužije se úprava § 24 odst. 11 ZDP a na základě § 21h ZDP bude plně přejímán postup z účetnictví nabyvatele:
daňovým nákladem při spotřebě bude účetní hodnota zásob zachycená u nabyvatele
.
   
Stanovisko Finanční správy ke vkladu zásob (zkráceno a upraveno)
Převodce je fyzická osoba, která neměla zásoby v obchodním majetku:
Souhlas,
při prodeji zásob nabytých vkladem se u nabyvatele
neuplatní omezení § 24 odst. 11 ZDP.
Připomeňme, že
speciální daňová regulace § 24 odst. 11 ZDP
se netýká jen vkladem nabytých zásob, ale obecně všech nepeněžitých vkladů – účetně ani daňově neodpisovaného majetku. Kromě dosud probíraných zásob
se tak vztahuje rovněž na pozemky (účetní dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný)
, pohledávky, cenné papíry a podíly. Ano, jenže… Ovšem jak známo obecné pravidlo platí jen, když jiné ustanovení nestanoví speciálně jinak. Přičemž pro vkladem nabyté pozemky (DHM i zásoby) – které vkladatel neměl v obchodním majetku –
stanovuje jinak § 24 odst. 2 písm. ta) ZDP. Podle kterého daňovým výdajem (nákladem) je:
„u obchodní
korporace
cena pozemku nabytého vkladem člena, který je fyzickou osobou, který neměl pozemek zahrnut v obchodním majetku a vklad uskutečnil do 5 let od nabytí pozemku;
touto cenou pozemku se rozumí
pořizovací cena
, která byla zjištěna u člena obchodní
korporace
, pokud jej nabyl úplatně,
cena podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku ke dni nabytí pozemku členem obchodní
korporace
, pokud jej nabyl bezúplatně“.
Tématu se věnoval další příspěvek předložený na koordinační výbor stejnou čtveřicí daňových poradců pod číslem
573 / 24.03.21 Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku, nabývací cena cenných papírů a obchodních podílů a daňově uznatelné náklady u ostatního majetku evidovaného u přijímajícího poplatníka
. Všechny
varianty týkající se vkladu pozemku
autoři shrnuli do navrženého závěru (mírně upraveno):
Vkladatel – právnická nebo fyzická osoba –
pozemek měl v obchodním majetku („OM“)
:
Nabyvatel při přijetí pozemku vkladem v okamžiku vkladu
neuplatňuje limit § 24 odst. 11 ZDP.
Vkladatel – fyzická osoba –
pozemek neměl v OM a vložil jej do 5 let
od nabytí:
Nabyvatel se při nabytí pozemku řídí
limitem § 24 odst. 2 písm. ta) ZDP, který platí i při prodeji.
Vkladatel – fyzická osoba –
pozemek neměl v OM a vložil jej po 5 letech
od nabytí:
Nabyvatele pozemku se netýkají omezení § 24 odst. 2 písm. ta) ani § 24 odst. 11 ZDP;
při jeho prodeji bude daňově účinná cena stanovená znalcem, tj. reprodukční pořizovací cenou ke dni vkladu).
 
Stanovisko Finanční správy ke vkladu pozemku (zkráceno a upraveno)
Vkladatel – právnická nebo fyzická osoba – pozemek měl v OM:
Nesouhlas.
Ustanovení § 24 odst. 11 ZDP se neuplatňuje u nabyvatele při nabytí pozemku, ale až při jeho prodeji, kdy nabyvatel může jako daňový výdaj uplatnit cenu pozemku evidovanou v jeho účetnictví maximálně však do výše hodnoty pozemku evidované v účetnictví nebo daňové evidenci u vkladatele.
Vkladatel – fyzická osoba – pozemek neměl v OM a vložila jej do 5 let od nabytí:
Souhlas.
Při prodeji pozemku nabytého vkladem nabyvatel uplatní podle § 24 odst. 2 písm. ta) ZDP jako daňový výdaj pořizovací cenu pozemku, za kterou jej úplatně nabyl vkladatel, nebo cenu podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí pozemku vkladatelem, pokud jej nabyl bezúplatně.
Vkladatel – fyzická osoba – pozemek neměl v OM a vložila jej po 5 letech od nabytí:
Souhlas.
Při prodeji pozemku nabytého vkladem nabyvatel uplatní jako daňový výdaj jeho reprodukční pořizovací cenu ke dni vkladu. Limitující § 24 odst. 2 písm. ta) ani § 24 odst. 11 ZDP se zde neuplatní.
Vklady akcií, jiných cenných papírů a podílů
jsou u běžných firem výjimečné, naopak typické bývají u holdingových struktur. Jelikož se tato finanční aktiva neodpisují, tak se i na ně vztahuje výše omílané omezení uznatelnosti výdajů § 24 odst. 11 ZDP. A dále jsou pro ně speciálně ušita ještě dvě ustanovení § 24 odst. 2 ZDP.:
písm. r): „
hodnota cenného papíru při prodeji zachycená v účetnictví
… ke dni jeho prodeje, s výjimkou uvedenou v písm. w) a ze) a s výjimkou cenného papíru, u kterého je příjem z jeho převodu osvobozen,“
písm. w): „
nabývací cena
akcie nebo kmenového listu, které nejsou dle … účetnictví oceňovány reálnou hodnotou, a nabývací cena podílu na s.r.o. nebo na k.s. anebo na družstvu,
a to jen do výše příjmů z prodeje
…“
 
K těmto vkladům autoři příspěvku koordinačního výboru č. 573 ad výše navrhli tyto závěry (upraveno):
Vkladatel – fyzická osoba – cenné papíry a podíly neměla v obchodním majetku:
Při prodeji
cenných papírů a podílů nabytých vkladem je pro obchodní korporaci
relevantní
pouze ustanovení § 24 odst. 2 písm. r) a w) ZDP, a nikoliv limit § 24 odst. 11 ZDP
.
Vkladatel – právnická nebo fyzická osoba – cenné papíry a podíly měla v obchodním majetku:
Při prodeji
cenných papírů a podílů nabytých vkladem je pro obchodní korporaci
relevantní
ustanovení § 24 odst. 2 písm. r) a w) ZDP, a také limit § 24 odst. 11 ZDP
.
 
Stanovisko Finanční správy ke vkladu cenných papírů a podílí (zkráceno a upraveno)
Vkladatel – fyzická osoba – cenné papíry a podíly neměla v obchodním majetku:
Souhlas.
… uplatní se pouze § 24 odst. 2 písm. r) ZDP bez limitu § 24 odst. 11 ZDP. U podílů vzhledem k absenci limitace nabývací cenou je možné snížit základ daně ve výši souvisejícího účetního nákladu.
Vkladatel – právnická nebo fyzická osoba – cenné papíry a podíly měla v obchodním majetku:
Souhlas.
… uplatní se § 24 odst. 2 písm. r) ZDP a u podílů neoceňovaných reálnou hodnotou (vzhledem k absenci limitace nabývací cenou) je možné snížit základ daně ve výši souvisejícího účetního nákladu. V obou případech lze příslušný výdaj dle § 24 odst. 11 ZDP daňově uplatnit jen do hodnoty vkladatele.
A ještě
vkladem nabyté pohledávky
. Jelikož se neodpisují, dopadá při jejich prodeji nabyvatelem i na ně ad výše už dobře známý proti-spekulativní daňový – jen do výše hodnoty evidované v účetnictví nebo daňové evidenci vkladatele – pokud u vkladatele byly v obchodním majetku. Navíc zde působí ale také speciální omezení stanovené § 25 odst. 1 písm. zc) ZDP, podle kterého
nelze uznat za daňový výdaj
:
odpis pohledávky
nebo tvorbu opravné položky u pohledávky
nabyté obchodní korporací na základě vkladu
uskutečněného od 1. 7. 1996, s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 9 (pozn.: týká se jen přeměn).
 
Tentokrát s navrženými závěry autorů příspěvku č. 573 zástupci finanční správy souhlasili (upraveno):
Vkladatel – fyzická osoba – pohledávku neměl v obchodním majetku:
Při prodeji (postoupení) pohledávky neplatí limit § 24 odst. 11 ZDP.
Daňově relevantním nákladem bude hodnota evidovaná v účetnictví přijímající obchodní
korporace
(nabyvatel vložené pohledávky).
Vkladatel – právnická nebo fyzická osoba – pohledávku měl v obchodním majetku:
Při prodeji (postoupení) pohledávky nabyté vkladem platí omezující limit § 24 odst. 11 ZDP.
Při úhradě pohledávky nabyté vkladem
nebude
relevantní
její účetní hodnota zachycená u přijímající obchodní korporace;
neplatí limit § 24 odst. 11 ZDP
, neboť se nejedná o „spotřebu“ pohledávky.