Zaměstnavatelé a minimum ve zdravotním pojištění

Vydáno: 15 minut čtení

Při placení pojistného nehraje ve zdravotním pojištění roli rozsah pracovního úvazku, jinými slovy, jestliže se na zaměstnance vztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu, musí být zaměstnavatelem tento odvod zabezpečen. Když je v roce 2023 příjem zaměstnance nižší než 17 300 Kč, musí zaměstnavatel (resp. mzdová/mzdový účetní) vědět, zda zaměstnanec nespadá do některé ze skupin osob, pro které neplatí ve zdravotním pojištění ustanovení o minimálním vyměřovacím základu dle § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb. – viz dále. Pokud zaměstnanec některou ze zde vyjmenovaných podmínek (výjimek) splňuje, může být jeho vyměřovací základ nižší než aktuálně platné minimum, což je: – částka 17 300 Kč při zaměstnání trvajícím po celý kalendářní měsíc nebo – příslušná poměrná část tohoto minima dle § 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb.

Zaměstnavatelé a minimum ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
To znamená, že ze skutečné výše příjmu (nižší než zákonem určené minimum) se odvede pojistné tehdy, pokud je zaměstnanec osobou:
a)
s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu;
b)
která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání;
c)
která celodenně, osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takovou osobu se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů;
d)
která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro osoby samostatně výdělečně činn&eacute