Přehled změn právních předpisů - dokončení

Vydáno: 16 minut čtení

V následujícím příspěvku se podíváme na změny předpisů, ke kterým došlo v první polovině letošního roku. Projdeme si nové zákony zveřejněné ve Sbírce zákonů, podíváme se na změny v sociálním pojištění i na nový pokyn GFŘ č. D-59 a další informace zveřejněné na portálu Finanční správy.

 

Přehled změn právních předpisů – dokončení
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Pokyn GFŘ č. D-59
Další důležitou změnou je vydání pokynu GFŘ-D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), který nahradil dosavadní pokyn GFŘ-D-22. Uveďme některé změny, které pokyn přinesl.
Nový pokyn stanovuje, že pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí je v případě pozemku se stavbou, jež je podle občanského zákoníku jeho součástí, rozhodující den nabytí pozemku, nikoliv stavby na pozemku. To však neplatí v případech, kdy se stavba doposud nestala součástí pozemku, na kterém stojí, a nadále existuje jako samostatná nemovitá věc, tj. v případech, ve kterých stavba před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, historicky existovala jako samostatná nemovitá věc a příjem z jejího prodeje již byl osvobozen od daně z příjmů.
V kategorii osvobození bezúplatných příjmů [§ 4a písm. m) bod 4 ZDP] zákon umožňuje poplatníkovi osvobodit bezúplatné příjmy v podobě majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce nebo výprosníka při výprose, nejde-li o příjmy ze závislé činnosti a v úhrnu příjmy z těchto majetkových prospěchů nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč. Nový pokyn GFŘ-D-59 stanovuje, že majetkový prospěch k případnému zdanění či osvobození vzniká zpravidla již v okamžiku uzavření smlouvy.
Další upřesnění se týkají odečitatelných položek, které je možné odečíst

Související dokumenty

Aktuality

Písemnosti doručované zpřístupněnou datovou schránkou versus listinná podoba doručení
Upozornění k tiskopisům 2023
Upozornění k tiskopisům 2022
K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky
Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání a na jaké změny platné od roku 2022 nezapomenout?
Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 5/2023
Finanční správa mimořádně neuplatní pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání u vybraných daňových subjektů

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
89/2012 Sb., občanský zákoník
299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
MF03/2022 Informace k prokazování poskytnutí daru za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny

Důvodové zprávy

Důvodová zpráva k zákonu č. 299/2020 Sb., změna daňových zákonů a zákonu o kompenzačním bonusu

Předpisy EU

2016/1164/EU Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu

Pokyny GFŘ

GFŘ-D-59 Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Vyhlášky

Vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví

Informace Finanční správy

10352/23/7100-30118-012884 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb

Metodické pokyny

22192/22/7700-10123-500852 Metodický pokyn k posečkání