Proč je důležité vykazovat ESG informace?

Vydáno: 18 minut čtení

Nefinanční reporting, tedy zveřejňování informací z oblastí ESG (environmental, social a governance), bude tvořit významnou součást výkaznictví stále většího počtu podniků, pro něž se stane povinným. Finanční i nefinanční informace se prolínají a je důležité pro rozhodování posuzovat je ve vzájemných souvislostech.

Proč je důležité vykazovat ESG informace?
Ing.
Jana
Gláserová,
Dr.
Ing.
Milena
Otavová,
Ph.D.
 
Úvod do problematiky nefinančního výkaznictví
Nefinančním výkaznictvím se rozumí zveřejňování informací společností o sociálních otázkách, environmentálních aspektech a lidských právech. V současné době nabývá vykazování nefinančních informací na významu, přičemž důvodem je, že v současné době má hospodaření velkých podniků výrazný dopad na oblast nejenom ekonomiky, ale taktéž na oblast životního prostředí, sociální oblast a oblast lidských práv, a to v rámci komunity, ve které působí. Pod nefinančními informacemi se rozumí informace potřebné k pochopení vývoje podniku, jeho výkonnosti, postavení a dopadů jeho činnosti, informace týkající se environmentálních, sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv, boje proti korupci a úplatkářství. Zveřejňování těchto informací (nefinanční reporting) je důležité, jelikož podporuje odpovědné chování podniků. Pro samotné podniky je to způsob, jak zlepšit řízení rizik, konkurenceschopnost v oblasti sociální, environmentální a finanční výkonnosti. Zainteresovaným stranám a občanům, kteří jsou dotčeni činnostmi podniku, umožňuje zpřístupnění nefinančních informací přispět k posílení jejich důvěry ve vztahu k činnosti podniků. Zároveň pro investory je nefinanční reporting způsob, jak posílit stabilitu a předvídatelnost výkonnosti firmy na finančních trzích. Proto by v rámci základního poslání každého podniku měl být v harmonii ekonomický smysl podnikán&iacute