Zajímavosti z judikaturního světa

Vydáno: 15 minut čtení

Při studiu recentní judikatury mě zaujalo několik rozsudků, které buď řešily netradiční spor, nebo přinesly zajímavé a důležité myšlenky. Tyto řešené oblasti vám popíšu a srozumitelně okomentuji. Zajímají vás odpovědi na otázky typu: Má právo daňový subjekt na povolení obnovy řízení, pokud účetní daňového subjektu zanedbávala své pracovní povinnosti a daňový subjekt nijak neinformovala o písemnostech doručených v datové schránce? Jaký je daňový rozdíl mezi poskytnutím nájmu a poskytnutím ubytovací služby u DPH? V případě, kdy dodavatel daňového subjektu zahrne uskutečněná plnění do svého kontrolního hlášení na DPH, může správce daně i přesto zpochybnit poskytovatele těchto plnění? Zanikne podvod na DPH, pokud dojde k plné či částečné úhradě chybějící daně? Jsou platební výměry vydané správcem daně nezákonné, pokud dojde k projednání zprávy o daňové kontrole až v rámci odvolacího řízení? Pokud ano, tak doporučuji přečíst si následující řádky.

Zajímavosti z judikaturního světa
Ing.
Petr
Kupčík,
Ph.D.,
Odvolací finanční ředitelství
 
Odpovědnost účetní(ho) za kontrolu datové schránky
Pokud se osoba oprávněná (např. jednatel) rozhodne, že své přístupové údaje poskytne jinému (např. účetní), nese plně veškerá rizika s tím spojená. Daňový subjekt má totiž povinnost nastavit určité interní kontrolní mechanismy týkající se kontroly obsahu datové schránky. Jaký způsob daný podnikatel využije, je zcela na něm. Využít může např. SMS upozornění1).
Každopádně je třeba zdůraznit, že pokud přenechá daňový subjekt své přihlašovací údaje do datové schránky určité osobě a tato osoba zanedbává, resp. přímo porušuje své povinnosti vyplývající ze smluvních ujednání mezi ní a tímto daňovým subjektem (eventuálně mezi ní a jejím zaměstnavatelem), tak to nic nemění na tom, že tento daňový subjekt za to nese plnou odpovědnost. Později, když daňový subjekt zjistí informace o tom, že mu byly doručeny písemnosti od správce daně z realizovaného dokazování, nemá daňový subjekt právo na povolení obnovy řízení (ve smyslu § 117 daňového řádu), neboť nevyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění příjemce rozhodnutí nebo správce daně uplatněny v řízení již dříve a mohly mít podstatný vliv na výrok rozhodnutí.
Výše uvedené informace jsou čerpány z rozsudku Městského soudu v Praze čj. 3 Af 22/2021-35 ze d