Další rok fungování paušálního režimu a změny od zdaňovacího období roku 2023

Vydáno: 21 minut čtení

V loňském roce jsem se zamýšlela nad prvním rokem fungování paušálního režimu, nad některými úskalími i nesprávným pochopením tohoto režimu. Uplynul další rok fungování paušálního režimu, přičemž od 1. 1. 2023 došlo v zákoně o daních z příjmů k rozsáhlým změnám v této oblasti. Proto stojí za to se nad touto problematikou znovu zamyslet. Vždy je třeba nad paušálním režimem a jeho dopady přemýšlet včas, protože po skončení roku je na rozhodování ohledně paušálního režimu jen krátká doba – všechna podstatná rozhodnutí musí být vždy poplatníkem učiněna do 10. ledna příslušného roku.

 

Další rok fungování paušálního režimu a změny od zdaňovacího období roku 2023
Ing.
Monika
Sušánková
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
 
1. Nová pásma paušálního režimu
V návaznosti na zvýšení limitu pro DPH byl zvýšen i limit pro paušální režim na 2 mil. Kč. Nově byla vytvořena tři pásma paušálního režimu. Zařazení do příslušeného pásma paušálního režimu pak ovlivňuje činnost, kterou poplatník vykonává [jaká výše výdajů procentem z příjmů by se u konkrétní činnosti uplatnila dle § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“], a výše rozhodných příjmů poplatníka.
1. pásmo
je pro poplatníky s rozhodnými příjmy:
do 1 mil. Kč bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou;
dále pro poplatníky s příjmy do 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % jejich příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 60 % nebo 80 % z příjmů (příjmy z jakékoliv živnosti, příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství);
a dále pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % příjmů poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů (příjmy z řemeslné živnosti, příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství).
2. pásmo
je pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti do výše:
1,5 mil. Kč bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou;
2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 60 % nebo 80 % z příjmů (příjmy z jakékoliv živnosti, příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství).
3. pásmo
je pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti do výše 2 mil. Kč bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou.
Obecně platí, že
příslušné pásmo si poplatník volí v návaznosti na výši rozhodných příjmů v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období
. Poplatník ale může splnit kritéria pro více pásem, pak je na jeho rozhodnutí, které si vybere. Například poplatník vykonávající řemeslnou živnost (jedná se o činnost, u které lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů) s příjmy 1,8 mil. Kč splňuje kritéria pro všechna tři pásma. Naopak daňový poradce, což je činnost, u níž lze uplatnit výdaje ve výši 40 % z příjmů, se stejnou výší příjmů 1,8 mil. Kč možnost výběru pásma nemá, splňuje podmínky pouze pro 3. pásmo.
U poplatníků, kteří již byli v paušálním režimu k 31. 12. 2022, platí pro rok 2023 přechodné ustanovení zákona č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o daních z příjmů a některé další zákony. Jestliže poplatník byl poplatníkem v paušálním režimu k 31. 12. 2022 a nepřestal jím být uplynutím 31. 12. 2022 (nenastala u něho žádná ze skutečností uvedených v § 2a odst. 4 zákona o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 20221)), je pro rok 2023, pokud nepodal oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu pro zdaňovací období roku 2023, poplatníkem v 1. pásmu paušálního režimu.
Výše měsíční paušální zálohy v roce 2023:
 
Celková výše paušální zálohy
Daň z příjmů fyzických osob
Pojistné na důchodové pojištění
Pojistné na zdravotní pojištění
1. pásmo
6 208
100
3 386
2 722
2. pásmo
16 000
4 963
7 446
2 591
3. pásmo
26 000
9 320
11 388
5 292
 
2. Ve zdaňovacím období je překročena výše rozhodných příjmů pro příslušné zvolené pásmo paušálního režimu
Ještě za zdaňovací období roku 2022, pokud příjmy poplatníka překročily stanovenou výši příjmů, která byla 1 mil. Kč, měl poplatník povinnost podat za příslušné zdaňovací období daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojištění (dále jen „přehledy“), jeho daň byla stanovena standardním způsobem a od dalšího zdaňovacího období již nebyl v paušálním režimu.
Od zdaňovacího období roku 2023 tato
automatická povinnost podání daňového přiznání a přehledů ve všech případech překročení výše rozhodných příjmů pro zvolené pásmo paušálního režimu již není
. Poplatník, pokud jeho příjmy sice překročily výši příjmů pro příslušné zvolené pásmo, pro které platil paušální zálohy, může právě do již v úvodu zmiňovaného
10. ledna bezprostředně následujícího zdaňovacího období
(tj. za rok 2023 do 10. ledna 2024) podat
oznámení o jiné výši paušální daně
dle § 38ldb zákona o daních z příjmů. Pokud by poplatník učinil oznámení
až po této lhůtě, bylo by takové podání neúčinné
, zákon neumožňuje ani tuto lhůtu navrátit v předešlý stav.
V tomto
oznámení o jiné výši paušální daně
poplatník uvede mj.:
zdaňovací období, za které má být paušální daň v jiné výši,
pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně,
skutečnost, zda překročil rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu.
Pro tento účel byl Ministerstvem financí vydán tiskopis č. 25 5260 Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu nebo o jiné výši paušální daně.
Skutečnost, zda překročil rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu, uvádí poplatník do oznámení z toho důvodu, že
toto oznámení se nepodává jen v situaci překročení zvoleného pásma, ale je možné ho podat i v situaci opačné
, kdy poplatník, přestože s ohledem na příjmy předchozího zdaňovacího období
mohl zvolit nižší pásmo, zvolil pásmo vyšší
. V případě, že příjmy poplatníka v daném zdaňovacím období rovněž odpovídají nižšímu pásmu, tak se také může rozhodnout pro podání tohoto oznámení o jiné výši daně. Pokud byly poplatníkem hrazeny
vyšší zálohy
odpovídající vyššímu pásmu
, vznikne mu
přeplatek
.
Ale vraťme se k situaci, kdy poplatník do 10. ledna 2024 podá oznámení o jiné výši paušální daně za rok 2023 z důvodu, že jeho příjmy překročily zvolené pásmo. Pak při splnění všech dalších podmínek uvedených v § 7a zákona o daních z příjmů bude jeho
daň rovna paušální dani v té nové vyšší výši daně vyplývající z oznámení o jiné výši paušální daně
. Vzhledem k tomu, že daň bude rovna paušální dani, poplatník
nebude podávat daňové přiznání ani přehledy
. Do lhůty pro podání přiznání (protože přiznání nepodává, tak pro něj platí základní lhůta pro podání daňového přiznání do 1. 4., v roce 2024 s ohledem na Velikonoce do 2. 4. 2024) pak má poplatník povinnost
doplatit zbývající daň a veřejná pojistná
proti zaplaceným paušálním zálohám do nové výše paušální daně dle oznámení o jiné výši paušální daně. Zůstane-li poplatník i pro zdaňovací období roku 2024 v paušálním režimu, pak bude
automaticky zařazen do vyššího pásma
plynoucího z oznámení o jiné výši daně za rok 2023.
Pokud poplatník, který překročil rozhodné příjmy pro zvolené pásmo,
do 10. ledna následujícího zdaňovacího období oznámení o jiné výši paušální daně nepodá
, platí pro něj jako doposud, že jeho daň
není rovna paušální dani
, má
povinnost podat daňové přiznání a přehledy a zaplatit daň a sociální a zdravotní pojištění
ve výši dle daňového přiznání a přehledů. Současně podle § 2a odst. 8 písm. a) bod 1 zákona o daních z příjmů
přestává být poplatník v takovém případě poplatníkem v paušálním režimu
od 1. 1. 2024. V tomto případě se uplatní postup podle § 38lg zákona o daních z příjmů. Podle tohoto ustanovení má poplatník
povinnost oznámit správci daně do 15 dnů skutečnost, která má za následek, že přestal být poplatníkem v paušálním režimu
. Pokud tuto skutečnost
zjistí správce daně
, učiní o tomto zjištění
úřední záznam
a poplatníka vhodným způsobem
vyrozumí o této skutečnosti
a následcích toho, že přestává být poplatníkem v paušálním režimu.
 
3. Přerušení či ukončení činnosti v průběhu roku
Od roku 2023 je v zákoně jednoznačně vyřešen
postup při přerušení či ukončení samostatné činnosti poplatníka
v paušálním režimu. V § 2a odst. 3 zákona o daních z příjmů je uvedeno, že poplatník daně z příjmů fyzických osob, který přestal být poplatníkem v paušálním režimu z důvodu, že přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a ve stejném zdaňovacím období tuto činnost znovu zahajuje, je poplatníkem
ve stejném pásmu paušálního režimu jako před přerušením této činnosti
od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tuto činnost znovu zahajuje.
Poplatník tak přestává být sice poplatníkem v paušálním režimu uplynutím kalendářního měsíce, v němž přerušil samostatnou činnost, ale při případném opětovném zahájení činnosti ve stejném zdaňovacím období se nerozhoduje, zda vstoupí či nevstoupí do paušálního režimu, nevolí si ani pásmo paušálního režimu,
automaticky je opět v paušálním režimu, a to ve stejném pásmu paušálního režimu jako před přerušením samostatné činnosti
.
Poplatníci do konce roku 2022, kdy takováto úprava ještě v zákoně o daních z příjmů nebyla, často využívali krátkodobé přerušení samostatné činnosti k tomu, aby vystoupili z paušálního režimu, když zjistili, že pro ně není tak výhodný, jak se původně domnívali, protože při opětovném zahájení činnosti již do paušálního režimu vstoupit nemuseli, a za příslušné zdaňovací období tak měli povinnost podat daňové přiznání a přehledy.
Tak takováto možnost jednoduchého vystoupení z paušálního režimu již od roku 2023 není.
V § 38lc zákona o daních z příjmů je při opětovném znovuzahájení činnosti ve stejném zdaňovacím období poplatníkovi uložena p
ovinnost podat správci daně do dne zahájení této činnosti oznámení o vstupu do paušálního režimu
. Nutno dodat, že nesplnění této povinnosti na skutečnosti, že je poplatník ze zákona opětovně v paušálním režimu ve stejném pásmu jako před přerušením činnosti, nic nemění. Nesplnění této povinnosti ale může mít za následek
uložení pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy
dle § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“).
I u poplatníka, který
v průběhu roku přerušil či ukončil
samostatnou činnost, může být
za toto zdaňovací období jeho daň rovna paušální dani
. Musí však být splněno několik podmínek. Kromě obecných podmínek platných pro všechny poplatníky v paušálním režimu, které jsou uvedeny v § 7a odst. 1 zákona o daních z příjmů (výše příjmů ze samostatné činnosti, případné další příjmy, poplatník není plátcem DPH ani nemá registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby, není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti), musí být splněny ještě další podmínky uvedené v § 7a odst. 2 písm. b) a c) zákona o daních z příjmů. V § 7a odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů je uvedena podmínka, že v části tohoto zdaňovacího období po dni, ve kterém přestal být poplatníkem v paušálním režimu, nevykonával činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a v písm. c) je uvedena další podmínka, že do konce lhůty pro podání daňového přiznání za toto zdaňovací období buď poplatník zahájí činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, nebo tuto činnost nezahájí, nevede účetnictví a úhrn položek, o které by zvyšoval rozdíl mezi příjmy a výdaji, kdyby v tomto zdaňovacím období vedl daňovou evidenci, a příjmů ze samostatné činnosti nepřesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu nebo pro vyšší pásmo, pokud podá správci daně oznámení o jiné výši paušální daně na její výši odpovídající tomuto pásmu paušálního režimu.
Pokud by poplatník
přerušil samostatnou činnost a nezahájil by opět tuto činnost ve lhůtě pro podání daňového přiznání
, nebo by činnost ukončil, měl by povinnost při vedení daňové evidence nebo uplatnění výdajů procentem z příjmů provést
úpravy základu daně podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů
. Aby takový poplatník, který byl ve zdaňovacím období v paušálním režimu, nemusel automaticky podávat vždy daňové přiznání, ale mohla být jeho daň i v tomto případě rovna paušální dani, je v zákoně o daních z příjmů právě tato nová úprava v § 7a odst. 2 písm. c). Pokud se totiž poplatník s příjmy ze samostatné činnosti i s případnými úpravami základu daně podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů, které by prováděl, pokud by vedl daňovou evidenci,
vejde do limitu rozhodných příjmů
pro své příslušné pásmo paušálního režimu (buď zvolené nebo vyšší v případě podání oznámení o jiné výši paušální daně),
nebude podávat daňové přiznání a přehledy
, ale jeho daň bude i v tomto případě rovna paušální dani.
Příklad pro rok 2023
Poplatník s řemeslnou živností má za zdaňovací období 2023 příjmy ve výši 1 200 000 Kč. Poplatník byl v 1. pásmu paušálního režimu. V prosinci 2023 poplatník podnikatelskou činnost přerušil a nezahájil ji znovu do lhůty pro podání daňového přiznání za toto zdaňovací období 2023 (tj. do 2. 4. 2024). K 31. 12. 2023 má pohledávky ve výši 200 000 Kč, o které by bylo třeba při ukončení či přerušení činnosti upravit základ daně podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Pokud sečteme příjmy poplatníka v daném zdaňovacím období a pohledávky, o které je třeba provést úpravy podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů, jedná se o částku ve výši 1 400 000 Kč. Je tak dodržen limit pro 1. pásmo paušálního režimu a v návaznosti na tuto novou úpravu uvedenou v § 7a odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů je poplatník pro dané zdaňovací období 2023 (při splnění všech dalších podmínek) poplatníkem, jehož daň je rovna paušální dani a nepodává daňové přiznání a přehledy.
Pokud by se naprosto totožná situace týkala advokáta, ten s částkou 1 400 000 Kč nesplňuje limit pro 1. pásmo a má tak dvě možnosti:
1.
Do 10. ledna 2024 podá oznámení o jiné výši daně za rok 2023 odpovídající 2. pásmu, pro které splňuje podmínky, jeho daň bude rovna paušální dani, nepodává daňové přiznání a přehledy a do 2. 4. 2024 musí doplatit rozdíl na paušálních zálohách pro 1. a 2. pásmo.
2.
Do 10. ledna 2024 neučiní nic, pak jeho daň za rok 2023 není rovna paušální dani, ale musí za rok 2023 podat daňové přiznání, provést v něm úpravy podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů, podat přehledy a zaplatit daň a pojistné dle skutečné výše.
V roce 2021 žádná takováto úprava v zákoně o daních z příjmů nebyla a poplatník musel vždy, pokud přerušil či ukončil činnost kdykoliv v průběhu roku a opětovně ji nezahájil ve lhůtě pro podání přiznání, podat daňové přiznání a přehledy. Jeho daň nikdy nemohla být rovna paušální dani. Pro rok 2022 na základě přechodného ustanovení již mohl poplatník využít novou úpravu § 7a odst. 2 zákona o daních z příjmů.
 
4. Změna zvoleného pásma paušálního režimu
K oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu podle § 38lda zákona o daních z příjmů slouží
stejný tiskopis
jako k oznámení o jiné výši paušální daně č. 25 5260.
Oznámení o změně zvoleného pásma lze podat opět jen do 10. ledna příslušného zdaňovacího období.
I zde platí, že oznámení podané po lhůtě je neúčinné a lhůtu nelze navrátit v předešlý stav.
Pokud nedošlo u poplatníka k automatické změně pásma v návaznosti na oznámení o jiné výši daně, protože překročil rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu, nemusí poplatník žádné změny pásma aktivně provádět. Po celou dobu, až do případné změny, platí jím zvolené pásmo paušálního režimu.
Oznámení o změně zvoleného pásma pro nové zdaňovací období
může využít poplatník:
který byl v předchozím zdaňovacím období ve vyšším pásmu, ale splňuje podmínky nižšího pásma, nebo
který se rozhodl dobrovolně přejít do vyššího pásma, přestože splňuje podmínky nižšího pásma.
 
5. Kdy daň poplatníka není rovna paušální dani a poplatník v paušálním režimu má povinnost podat daňové přiznání a přehledy
Tyto případy jsem už uvedla v souvislosti s ukončením nebo přerušením činnosti a také v souvislosti s tím, že poplatník přesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu a nepodal oznámení o jiné výši paušální daně na vyšší pásmo odpovídající jeho dosaženým příjmům.
Můžou ale nastat ještě další situace, kdy je
samostatná činnost vykonávána i na konci zdaňovacího období
:
1.
Povinnost podat daňové přiznání a přehledy má i nadále poplatník, který měl ve zdaňovacím období
příjmy ze závislé činnosti zdaněné zálohou na daň
, a to i v případě, že záloha na daň po uplatnění slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů
byla ve výši 0
. (Jednou z podmínek, aby daň byla rovna paušální dani, je, že poplatník má pouze příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, což mohou být i příjmy ze závislé činnosti, ale pro zálohovou daň ze závislé činnosti žádná výjimka stanovena není. Při jakékoliv výši příjmů ze závislé činnosti zdaněných zálohou na daň není daň poplatníka rovna paušální dani.)
2.
Povinnost podat daňové přiznání a přehledy má poplatník, který měl
příjmy z kapitálového majetku, nájmu a ostatní příjmy, pokud celková výše těchto příjmů přesáhla 50 000 Kč
(s výjimkou příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž se vybírá daň srážkou podle zvláštní sazby daně). Tato hranice byla na 50 000 Kč zvýšena od 1. 1. 2023, takže např. poplatník v paušálním režimu, který má kromě příjmů z podnikání i příjmy z nájmu ve výši 20 000 Kč a který ještě za rok 2022 musel podávat daňové přiznání a přehledy, už tuto povinnost z tohoto důvodu za rok 2023 mít nebude a jeho daň bude při splnění všech dalších podmínek rovna paušální dani.
3.
Nic se nemění na povinnosti podat daňové přiznání a přehledy
poplatníkem, který se stal plátcem DPH nebo mu vznikla registrační povinnost k DPH
s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby, nebo v případě, kdy se poplatník stal společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti.
 
6. Povinnost vedení evidencí
V § 7a zákona o daních z příjmů je
od 1. 1. 2023 výslovně upravena povinnost vést
záznamy o příjmech ze samostatné činnosti
pro účely prokázání výše rozhodných příjmů pro zvolené pásmo paušálního režimu pro poplatníky, kteří mají
příjmy ze samostatné činnosti, ke kterým lze uplatnit výdaje procentem z příjmů
v různé výši
.
Přestože pro poplatníky, kteří mají příjmy, u kterých lze uplatnit
výdaje procentem příjmů v jedné výši, výslovně žádná evidenční povinnost v zákoně o daních z příjmů stanovená není
, je třeba si uvědomit několik skutečností:
1.
Stále zůstává v platnosti ustanovení § 97 odst. 1 daňového řádu, jež stanoví povinnost daňovému subjektu, který v rámci své podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
uskutečňuje platby v hotovosti, vést průběžně evidenci těchto plateb
. Z této povinnosti nejsou vyjmuti ani poplatníci v paušálním režimu.
2.
Poplatník v paušálním režimu musí být schopen správci daně
prokázat, že stále splňuje podmínku pro paušální režim
, mj. že jeho příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly výši rozhodných příjmů pro příslušné pásmo (pokud se na poplatníka nevztahuje výše uvedená povinnost z předcházejícího bodu, nemusí mít speciální evidenci, toto splní výpisem z účtu).
3.
V případě, že u poplatníka
nebude daň rovna paušální dani a bude mít povinnost podat daňové přiznání
a přehledy
, bude potřebovat zpracované účetnictví, daňovou evidenci či záznamy o příjmech a evidenci pohledávek dle § 7 odst. 8 zákona o daních z příjmů.
 
7. Závěr
Tolik shrnutí těch nejpodstatnějších skutečností pro posouzení, zda za rok 2023 bude mít poplatník v paušálním režimu povinnost podat daňové přiznání a přehledy, a další rozhodování, zda případně v paušálním režimu setrvat (u poplatníka, který je v paušálním režimu), či do něho od roku 2024 vstoupit (pro poplatníka, který v paušálním režimu dosud není).
1) Poplatník neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 mil. Kč, nestal se plátcem DPH, nestal se společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, nenabylo účinnosti rozhodnutí o úpadku, poplatník nevystoupil dobrovolně z paušálního režimu, poplatník nepřestal být OSVČ dle předpisů upravujících důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění, nestal se osobou, která není povinna platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině, ani se nestal daňovým nerezidentem, který přestal vykonávat na území ČR činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti.