Nemovité věci v DPH - po novém stavebním zákoně

Vydáno: 37 minut čtení

Je to již téměř 2 000 let, co římský senátor, právník a věhlasný řečník Publius Cornelius Tacitus vyřkl velkou pravdu „Čím horší je stát, tím více má zákonů“. Kdyby žil dnes a v České republice, asi by trpce dodal „a častěji je mění“. V nespočetné záplavě právních předpisů jistě patří do top desítky zákony o DPH a stavební. První kvůli zajištění stěžejních příjmů pro chod státu (cca 20 %) a druhý coby největší brzda výstavby, stavaři příhodně nazýván proti-stavební zákon. Od 1. 7. 2023 měl být účinný nový stavební zákon a nepřímo novelizovat DPH hlavně ohledně dodání nemovitých věcí. Nestalo se tak. V předvečer dne D došlo k novelizaci, která, samozřejmě kromě celé řady jiných změn, tuto „radostnou“ událost odložila o půl roku na 1. 1. 2024.

 

Nemovité věci v DPH – po novém stavebním zákoně
Ing.
Martin
Děrgel
 
Nemovitou věcí se rozumí…
Nemovitosti
přestaly existovat, nebojte, nikoli fyzicky, ale jen právně. Od roku 2014 je nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., nyní již ve znění devíti novel (dále také jen „
OZ
“) –
přejmenoval na nemovité věci
, přičemž došlo i na několik úprav jeho věcné náplně. Zažitý a v praxi častěji užívaný pojem „nemovitost“ je dnes pouze tzv. legislativní zkratkou, kterou si pro své potřeby vymezil zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální zákon“) v § 1 odst. 1:
„Katastr nemovitostí (dále jen „katastr“) je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (dále jen „nemovitost“) vymezených tímto zákonem…“
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dnes už ve znění neuvěřitelných 66 novel (dále jen „
ZDPH
“) pojem „nemovitá věc“ používá 46x, ale nedefinuje. I když to výslovně v textu ani v poznámce pod čarou neuvádí, není pochyb, že daňový zákon přejímá věcné vymezení z § 498 odst. 1 OZ:
Nemovité věci jsou:
pozemky,
a
podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i
věcná práva k nim, a
práva, která za nemovité věci prohlásí zákon.
Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“
Nikoho nepřekvapí, že „nemovitou věcí“ jsou pozemky coby části zemského povrchu, ale leckomu ve výčtu chybí stavby, míněno především nadzemní domy, neboť zmíněných podzemních je pramálo – např. metro, samostatné vinné sklípky a podzemní garáže – důvod se ukáže záhy. Věcnou novinkou OZ od roku 2014 je, že může jít také o práva, jako právo stavby dle § 1242 umožňující, aby stavbu na pozemku vlastnil někdo jiný.
I když se před rokem 2014 obdobně jako s nemovitostmi nakládalo vesměs také s byty a nebytovými prostory vymezenými jako právně samostatné jednotky zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, nepatřily definičně mezi nemovitosti. Od roku 2014 již tyto
jednotky dle § 1159 OZ jsou věcmi nemovitými
. Současně se změnil rovněž jejich věcný obsah. Zatímco dříve byl vlastník jednotky současně spoluvlastníkem společných částí domu a obvykle také spoluvlastníkem souvisejícího pozemku, nyní tvoří věcnou podstatu „nové“ jednotky nejen byt nebo nebytový prostor, ale přímo také podíl na společných částech nemovité věci.
Kde jsou ale stavby? Z právního hlediska vrostly do pozemků a staly se jejich součástí. Šlo bezesporu o jednu z největších změn soukromého práva v našich novodobých dějinách. Její přesné vyjádření najdeme v § 506 OZ, který stanoví, že
součástí pozemku je
prostor nad povrchem i pod povrchem,
stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení, s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech
. Právníci zde hovoří o zásadě „superficies solo cedit“, neboli „povrch ustupuje půdě“.
Praktickým důsledkem je, že nelze koupit (prodat), darovat nebo vložit do kapitálu firmy apod. pouze stavbu bez „jejího“ pozemku. Speciálním případem, který to do určité míry umožňuje, je již letmo zmíněný nový právní institut tzv. právo stavby. Nepřekvapí, že
součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé
, jak stanoví § 507 OZ. Takže nelze prodat les (nastojato), pole, louku či vinici bez „jejich“ pozemku. Naproti tomu
inženýrské sítě
(rozvody plynu, elektřiny, vody a kanalizace)
nejsou součástí pozemku
, jak normuje § 509 OZ. Přičemž jejich součástí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí (např. čistička odpadních vod).
Do konce roku 2013
„starý“ občanský zákoník – zákon č. 40/1964 Sb. – definoval nemovitosti jako pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem, přičemž
stavba nebyla součástí pozemku, ale právně samostatnou věcí. Tento dřívější přístup z valné části nadále uplatňuje účetní i daňové právo, hlavně daně z příjmů
– zatímco stavby coby „pouhé“ součásti pozemku odpisovat obvykle lze, tak „holé“ pozemky ne. Ono právnické pojetí „povrch ustupuje půdě“ ale moc nectí ani DPH, kde daňový režim (osvobození nebo sazbu daně) neurčuje samotný pozemek, nýbrž většinou „jeho“ stavba. Takže
z hlediska DPH je tomu spíše tak, že „půda ustupuje povrchu“
, což ovšem komplikují daňové instituty „funkční celek“ a „hlavní a vedlejší plnění“.
Zákon o DPH se na řadě míst zabývá přímo „nemovitou věcí“ – např. speciálně stanoví místo plnění při jejím dodání nebo výhodnější nižší sazbu daně. Jindy sice tak adresný není, přesto (poněkud skrytě) míní také je.
Třeba hned úvodní vymezení předmětu daně § 2 ZDPH hovoří jen o „dodání zboží“. Znamená to tedy, že prodej nemovité věci nepodléhá dani? Ne! Je nutné nalistovat § 4 odst. 2 ZDPH, kde je uvedeno, co
se pro účely DPH míní zbožím
:
a)
hmotná věc
, s výjimkou peněz a cenných papírů,
b)
právo stavby
, …
„Hmotnou věc“ opět nedefinuje ZDPH, ale přebírá její vymezení z § 496 odst. 1 OZ:
„… ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu“.
Ach ti akademičtí právníci… Takže když autu na ledu nebo z kopce selžou brzdy a není ovladatelné, přestává být hmotnou věcí? Toho by se mohli chytnout pojišťováci. Pro naše účely je stěžejní, že
pozemky, včetně „jejich“ staveb na povrchu, právně samostatné stavby a jednotky
(bytové i nebytové) vesměs
patří do této právní kategorie
, a proto jde návazně na poli DPH o zboží, bez ohledu na účetní pojetí. Složitější je to s nehmotnými právy, které OZ nepovažuje za hmotnou věc, takže z hlediska DPH obecně spadají mezi služby. Nicméně pro potřeby DPH je speciálně jedna
nehmotná (a to nemovitá) věc – výše zmíněné právo stavby – začleněna do kategorie zboží
. Jelikož takovéto výjimky je nutno
a priori
pojímat rezervovaně (omezeně), zůstávají jiná nehmotná práva, i když se vztahují k věcem nemovitým, jako je např. zástavní právo a věcná břemena, natožpak k věcem movitým, pro účely DPH v kategorii „služby“.
S pojmy DPH je to ovšem poněkud složitější. Nebudu unavovat vesměs akademickými disputacemi a zmíním se jen velmi stručně na toto téma. Hlavní potíž je v tom, že je skoro jedno, jak si „nemovité věci“ v OZ nebo ZDPH na našem písečku vymezíme. Jde o to, že mj.
„stavba“ a „pozemek“ patří mezi tzv. unijní pojmy, které musí být jednotně, tzv. eurokonformně vykládány v celé EU
. Za což může unijní směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému DPH, a její prováděcí nařízení Rady č. 282/2011, obojí ve znění již mnoha novel. Navíc ale ony pojmy v nich nejsou nijak zvlášť precizně a věcně vymezeny, takže právo „pomáhá“ dotvářet Soudní dvůr EU.
Jen stručná ochutnávka: „Stavbou“ je každá budova či stavba spojená se zemí, v zemi nad úrovní moře i pod ní, kterou nelze snadno rozebrat či přemístit. To znamená třeba i znehybněná, ke břehu pevně připoutaná loď nebo hausbót a také k sítím připojená mobilní stavební buňka… „Pozemkem“ je mj. každá určitá část země na povrchu či pod ním, k níž lze založit vlastnické právo a držbu, která je ohraničená způsobem užití či označená parcelním číslem…
 
Proč vznikl nový stavební zákon a poté jeho nenadálá novela?
Není to tak dávno, kdy 1. 1. 2007 nabyl účinnosti stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Ale nestačilo ani jeho 30 novel a namísto 31. byl zrušen a nahrazen novým
stavebním zákonem č. 283/2021 Sb.
(dále jen „
SZ
“). Byl přijat a vyhlášen v červenci 2021 a závaznosti měl nabýt po dvou letech; až na malé procesní výjimky. Ovšem nestalo se tak. Již po roce byl SZ upraven novelou č. 195/2022 Sb. a na poslední chvíli před spuštěním této zásadní právní normy přišla další
novela č. 152/2023 Sb.
, která kromě 494 (!) změnových bodů – přitom samotný SZ má „jen“ 335 paragrafů (!) – odložila
nabytí účinnosti
o půl roku (zatím?) na
1. 1. 2024
.
Proč byl nutný nový SZ? Tradiční vysvětlení a la „vzdušné zámky“ je v Důvodové zprávě k návrhu SZ (Sněmovní tisk 1008/0):
„Komplexní rekodifikace veřejného stavebního práva v ČR má docílit maximální možné integrace, zjednodušení, zrychlení a zefektivnění správních procesů v oblasti územního plánování a povolování staveb a zvýšení právní jistoty vlastníků nemovitostí a dotčených osob. Prioritou by mělo být, aby se při tomto rozhodování vedlo co nejméně správních řízení a vznikalo co nejméně správních rozhodnutí. (…)“
. Z toho je pravdou snad jen to, že to
bylo
v plánu, jak potvrzuje autorita v oboru –
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
– v článku z 22. 3. 2022 na svém webu www.ckait.cz. Dovolím si malou ukázku:
Vládní cíl nového SZ (stručný výběr)
Jak se povedl podle ČKAIT (mírně zkráceno)
Oddělení státní správy a samosprávy na úseku stavebního řádu na úrovni vyšších územně samosprávných celků.
Projektantům je jedno, kam ponesou projektovou dokumentaci, podstatné je, aby systém fungoval. Změna systému povolovacího řízení bez předchozí digitalizace spíše vyvolává obavy z chaosu.
Nová soustava státní stavební správy v čele s Nejvyšším a Specializovaným…
Je podstatné zajistit jednotný dohled nad jednotným prováděním SZ. Pouhé snížení počtu problém neřeší, mnohdy malé fungují lépe.
Posílení územních samospráv v oblasti územního plánování…
Rozhodně nenastalo. Samosprávy naopak novým SZ ztrácejí možnost zkráceného postupu pořizování změny územního plánu.
Reorganizace dotčených orgánů a jejich integrace do stavebních úřadů…
Integrace podle ČKAIT není nutná. Postačilo by, aby stavební úřad sám zajistil stanoviska a kooperaci s dotčenými orgány…
Zrušení duality územního a stavebního řízení, vytvoření jediného řízení o povolení stavby.
Rozhodně není ve veřejném zájmu, aby bytové domy, skladové a výrobní haly, nemocnice, školy, garáže atd. byly povolovány jen podle jednoduché dokumentace… Výhodné jen pro developery…
Konec úředního ping-pongu, nadřízený orgán musí rozhodnout, ne rušit a vracet.
Řešení není žádoucí, neboť problém se jen přesune a vznikne nárůst soudních sporů, což bude časově a finančně náročnější pro všechny.
… sjednocení obecných požadavků na výstavbu do jednoho právního předpisu.
Sjednocení je vítané, bohužel zákon to přímo popírá. Možnost, aby města měla vlastní technické předpisy, je s tímto v přímém rozporu.
Není tedy divu, že před účinností SZ došlo na masivní novelizaci – často před rekodifikací stavebního práva.
Ruší se plánovaná institucionální reforma, nebude Nejvyšší stavební úřad ani státní stavební správa po vzoru katastrálních úřadů. Sedm set stavebních úřadů v obcích a krajích zůstává v přenesené působnosti
, specializovaný a odvolací stavební úřad nahradil
Dopravní a energetický stavební úřad
– je nasnadě, co bude řešit.
Původním heslem SZ bylo pěkné pravidlo „jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko“. Avšak novela to vzdala
– bude více méně zachován systém závazných stanovisek mnoha dotčených orgánů, která si stavebník musí oběhat sám. Opouští se alespoň závazné stanovisko orgánu územního plánování, ale přibývá tzv. jednotné environmentální (závazné) stanovisko, které je tradičně plné výjimek a dle Důvodové zprávy si asi vyžádá přes 300 nových úředníků. Praktickým zlepšením bude
procesní urychlení díky jedinému povolovacímu procesu a zmíněný princip plné
apelace
(vyřízení) přímo odvolacím úřadem
bránící častému tzv. instančnímu ping-pongu. Dále se např. rozšiřují možnosti a zmírňují požadavky legalizace černých staveb za „úplatek“ formou pokuty za přestupek, oproti původním plánům se posiluje role samospráv a spolky mohou být účastníky řízení…
 
Daňové změny přinesl obsáhlý doprovodný zákon k novému SZ
Nás bude ale více zajímat doprovodný
změnový zákon č. 284/2021 Sb.
, který v souvislosti s novým SZ mění přes 50 právních předpisů (dále jen „
Novela
“), včetně ZDPH. Původně měl být účinný od 1. 7. 2023, stejně jako SZ, do čehož zasáhl výše zmíněný zákon č. 152/2023 Sb. odkládající spuštění (většiny) novelizací i souvisejících předpisů až na
1. 1. 2024
. Nás budou až do konce tohoto příspěvku zajímat především změny DPH, a tak jen na okraj poznamenejme, že Novela mírně upravuje i další dva daňové zákony: zákon o dani z nemovitých věcí (9x) a o daních z příjmů (2x). Nemovité věci v ZDPH postihne 9 změnových bodů, k nimž se váží 4 přechodná ustanovení. Pro přehlednost si změny vyznačíme ve struktuře zákona intuitivně takto:
vypuštěný text
a
nový text
.
Díl 7 Sazby daně…
Pargraf 48 – Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení
1. První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení.
2. Stavbou pro bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí:
a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí
stavebního zákona
,
b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí
stavebního zákona
, …
4. Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí byt nebo jiný soubor místností, popřípadě jednotlivá
jedna
obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením odpovídají požadavkům
splňují požadavky
na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu
užívání
určeny.
5. Stavbami pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
a)
stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí
stavebního zákona
, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2,
b)
stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí
stavebního zákona
, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2, …
Díl 8 Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně…
§ 56 – Dodání nemovité věci
1. Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který
a. netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a
b. není stavebním pozemkem.
2. Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek, na kterém
a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a
– který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo
– v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby,
nebo
b) může být podle stavebního povolení, společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena
na základě povolení podle stavebního zákona umístěna
stavba pevně spojená se zemí.
3. Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let
a) od vydání
– prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního kolaudačního rozhodnutí nebo
– kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí po podstatné změně dokončené vybrané nemovité věci, nebo
b) v případě, že se pro vybranou nemovitou věc nevydává kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, ode dne, kdy bylo započato
– první užívání vybrané nemovité věci nebo
– užívání dokončené vybrané nemovité věci po podstatné změně; pokud byl
bylo
k provedené podstatné změně této vybrané nemovité věci vydán kolaudační souhlas nebo
vydáno
kolaudační rozhodnutí, postupuje se podle písmene a). (…)
§ 56a – Nájem nemovité věci
1. Nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou…
3. Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jinému plátci pro účely uskutečňování jeho ekonomické činnosti uplatňuje daň; to neplatí pro nájem
a) stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí
stavebního zákona
, …
Pokud jste počítali správně, vyšlo vám zatím 8 změnových bodů Novely týkajících se ZDPH. Poslední 9. bod novelizace ruší poznámku pod čarou č. 39 odkazující na zvolna dožívající stavební zákon č. 183/2006 Sb.
 
Nová versus stará definice bytového/rodinného domu
Na první pohled to tedy vypadá, že Novela od 1. 1. 2024 přináší prakticky jen tzv. legislativně technické formální úpravy navazující na rekodifikaci stavebního práva. Ano, tak to v praxi drtivé většiny plátců DPH také nakonec dopadne – pojede se stejně jako doposud. Jenže… Podrobnější vhled odhalí jednak několik věcných změn v uplatňování DPH u určitých nemovitých věcí a jednak žel i pár nejednoznačných míst. Ukažme si je.
Ach ty pojmy! Zákon o DPH se hemží nejrůznějšími termíny, které si někdy autonomně definuje (např. úplata, obrat, osoba povinná k dani), často ovšem přebírá význam z jiných právních předpisů (např. hmotnou věc z občanského zákoníku a technické zhodnocení ze zákona o daních z příjmů). Přičemž právě problematika věcí nemovitých spadá převážně do té druhé skupiny. Konkrétně v ZDPH nevyčteme, co se míní domem „rodinným“ a „bytovým“, pro které ad výše platí speciální daňový režim.
Před Novelou
tomu bylo tak, že jejich vymezení bylo řešeno odkazem na právní předpisy upravující katastr nemovitostí. Po chvíli hledání odhalíme, že definice najdeme v prováděcí katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a to v příloze č. 4 určující způsob využití staveb. A podpůrně stejná vymezení vyčteme rovněž v § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, kde jsou zařazeny do kategorie staveb pro bydlení, ve znění pozdějších předpisů:
bytový dům
– ve kterém více než polovina podlahové plochy
odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena
,
rodinný dům
– ve kterém více než polovina podlahové plochy
odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena
; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
Nově
jsou pojmy vymezeny přímo ve SZ, v § 13, čemuž odpovídá odkaz v příslušné pasáži § 48 ZDPH:
bytový dům
– stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy
slouží bydlení
,
rodinný dům
– stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy
slouží bydlení
a která má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví,
nebo třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry
.
I méně pozorný čtenář si všimne několika rozdílů starého
versus
nového pojetí rodinných a bytových domů ve stavebně-právních předpisech. Což má návazný vliv na DPH, kde se ad výše těší nižší sazbě daně mj. poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na těchto dokončených stavbách pro bydlení. Představte si běžnou situaci, kdy se stavební firma (plátce) dlouhodobě lopotí s něčím takovým, za což průběžně inkasuje od zákazníka zálohy a z nich odvádí DPH dle daných pravidel. A po silvestru 2023 jako mávnutím kouzelného proutku kvůli změně definice již nepůjde o rodinný/bytový dům, či naopak nově půjde o tyto stavby pro bydlení.
V důvodové zprávě k návrhu Novely se k této pojmové novince dočteme, že věcnou změnou související s přijetím nového SZ je změna vymezení rodinného domu. Zejména z důvodu, aby v souvislosti s touto změnou nedošlo k okamžitým změnám sazby daně při poskytování stavebních nebo montážních prací spojených s již probíhající výstavbou a při dodání rodinných domů, které jsou pro účely DPH považovány za stavbu pro sociální bydlení, a při poskytování stavebních nebo montážních prací u již probíhajících oprav a jiných stavebních úprav prováděných na dokončených rodinných domech (považovaných pro účely DPH za stavbu pro bydlení nebo pro sociální bydlení), je do zákona o DPH v přechodných ustanoveních zapracováno
dvouleté přechodné období, ve kterém budou rodinné domy, které již nesplní definici rodinného domu dle nové úpravy, považovány pro účely snížené sazby daně za rodinné domy navzdory tomu, že tuto definici nenaplňují
.
Pozornější čtenář ovšem odhalí, že rozdílů v nových
versus
starých definicích je více. Všimla si toho i parta tří daňových poradců, kteří za účelem vyjasnění možných dopadů na DPH operativně připravili příspěvek pro Koordinační výbor č.
606/03.05.23 „Sporná ustanovení zákona o DPH účinná od 1. 7. 2023“
. Jednání už zdárně proběhlo 21. 6. 2023, takže nyní můžeme čerstvě předat bezpečnou metodiku vám čtenářům.
Autoři uvádějí, že
nová definice
na rozdíl od stávající úpravy (také na rozdíl od staré i nové definice obytného prostoru)
již výslovně neobsahuje podmínku stavebně-právního určení k bydlení
. Tedy čistě na základě jazykového výkladu by se mohlo zdát, že stavba pro bydlení, jejíž nadpoloviční podlahová plocha v daném okamžiku slouží k bydlení, je v tomto okamžiku bytovým, resp. rodinným domem ve smyslu nového SZ, tedy i ve smyslu § 48 odst. 2 ZDPH a naopak – neslouží-li momentálně stavba k bydlení, pak tyto statusy ztrácí.
Jak ovšem vyplývá ze soudní judikatury, jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikované právní normě a při výkladu konkrétního ustanovení je třeba vzít v úvahu mimo jiné i celkový kontext normy a úmysl zákonodárce. Předkladatelé příspěvku na Koordinační výbor se domnívají, že nový SZ, mluví-li v obecné rovině o rodinném či bytovém domě, nepředpokládá
a priori
užívání staveb v rozporu s jejich stavebním určením. S tímto vědomím je nutno k jeho výkladu přistupovat. Užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím je řešeno § 301 SZ – jde o přestupek, za který hrozí sankce. Z čehož lze logicky dovodit, že např. užíváním rodinného domu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím se nemění jeho stavebně-právní určení. Stavba rodinného domu se užíváním třeba pro komerční účely nezmění na stavbu s jiným stavebním určením. Kdyby totiž
status
této stavby určovalo její momentální využívání, a nikoli správní (v daném případě kolaudační) rozhodnutí, nikdy by nemohlo dojít k přestupku. Totéž platí i pro bytový dům. Předkladatelé dodávají, že slovní spojení „stavba pro bydlení“ v souvislosti s rodinným a bytovým domem je třeba vykládat i s ohledem na důvodovou zprávu, podle níž bylo úmyslem zákonodárce převzít definice rodinného a bytového domu ze zmíněné katastrální vyhlášky, resp. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Jejich závěrečné stanovisko zde:
Sousloví „stavba pro bydlení“ je třeba vykládat ve shodném významu jako doposud (před Novelou), tzn. jako stavbu k bydlení stavebně-právními předpisy k tomuto účelu určenou.
Vyjádření oponentních zástupců Generálního finančního ředitelství
(dále také „GFŘ“) bylo následující (mírně upraveno):
Souhlas s předkladateli v tom smyslu, že vymezení staveb pro bydlení dle nového stavebního zákona týkající se rodinného a bytového domu se Novelou účinnou od 1. 7. 2023, resp. 1. 1. 2024 věcně nezměnilo.
K čemuž dodávají, že
„nelze vycházet pouze z § 301 SZ, ale také je nutné přihlédnout i k důvodové zprávě k novému SZ, podle které se mají pojmy „bytový dům“ a „rodinný dům“ aplikovat ve vazbě na vymezení ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Nicméně je nutné zdůraznit, že i přes to, že doslovná definice obsažená ve vyhlášce o technických požadavcích na stavby nebyla převzata do SZ, to samo o sobě neznamená, že by se k rodinným/bytovým domům mělo přistupovat rozdílně. Dle nového SZ totiž pojem „stavba pro bydlení“ zahrnuje jako souhrnný pojem, jak bytový dům, tak i rodinný dům. Oba jsou tak stavbami pro bydlení, v nichž (mimo jiné) více než polovina podlahové plochy musí sloužit k bydlení.
Výraz „stavba pro bydlení“ je přitom nutné vykládat v nezměněném významu v souladu se současným stavem, tzn. jako stavbu určenou stavebně-právními předpisy k bydlení, a nikoli k ubytování či rekreaci.
Rovněž je nutné vyzdvihnout zákonnou podmínku vyplývající z § 230 odst. 1 SZ, že stavbu, jež vyžaduje povolení (bytový dům a v zásadě i rodinný dům povolení vyžadují) lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu v něm vymezenému. K jinému účelu než uvedenému v kolaudačním rozhodnutí stavbu užívat nelze.
 
Lavírování na hraně zákona s vymezením „podlahové plochy“
Jak jsme uvedli, u staveb pro bydlení (bez dalších přívlastků), jako je třeba rodinný nebo bytový dům, se zvýhodněná (první) snížená sazba daně týká jen poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě.
Ještě výhodnější širší, takto levnější sazbový režim mají „stavby pro sociální bydlení“
ve smyslu § 49 ZDPH.
U nich se uplatní první snížená sazba daně
(nyní 15 %) nejen u výše zmíněných prací na dokončené stavbě, ale dále
také při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s jejich výstavbou, příp. přeměnou na tento typ staveb i u dodání
(prodeje) stavby pro sociální bydlení včetně „jejího“ pozemku.
Aby se z rodinného/bytového domu – ve smyslu definic SZ – stala
stavba pro sociální bydlení
, musí být ještě splněna dodatečná podmínka týkající se maximální podlahové plochy, jak stanoví § 48 odst. 5 ZDPH:
a)
stavba bytového domu podle SZ, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2,
b)
stavba rodinného domu podle SZ, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2.
Do speciální daňové podmínky maxima podlahové plochy sice Novela přímo nezasáhla, ale zatímco dosavadní stavební zákon č. 183/2006 Sb. „podlahovou plochu“ staveb nedefinoval, nový SZ tak již činí v § 13 písm. n), kde mezi základními pojmy stavebního práva vyčteme,
co se v něm rozumí podlahovou plochou:
-
součet ploch vymezených vnitřním lícem svislých konstrukcí jednotlivých místností a prostorů stavebně upravených k účelovému využití v budově
; v podlažích se šikmými stěnami nebo šikmým stropem je vymezena vnitřním lícem konstrukcí v úrovni 1,2 m nad úrovní podlahy; u poloodkrytých, popřípadě odkrytých prostorů se místo chybějících svislých konstrukcí podlahová plocha vymezí pravoúhlým průmětem obvodu vodorovné nosné konstrukce…“.
Doposud
absenci zákonného vymezení podlahové plochy rodinných domů pro DPH
řešila metodika Generálního finančního ředitelství
na webu finanční správy: „
Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016“ (dále jen „
Informace GFŘ k DPH
). Jde o dokument čítající 27 stran, což je ovšem nic proti jeho chystané novelizované verzi, která vyjde na podzim 2023 a bude mít nejméně 70 stran!
„Do podlahové plochy rodinného domu pro sociální bydlení se započítává součet podlahových ploch všech místností rodinného domu (kuchyň, pokoje, sociální zařízení, chodba, pracovna, garáž, která je v domě). Do podlahové plochy rodinného domu pro sociální bydlení se nezapočítává součet podlahových ploch prostor, které nejsou místností (balkóny, terasy, lodžie, půda) a součet podlahových ploch místností, které tvoří „příslušenství“ rodinného domu (např. garáž mimo dům). Podlahovou plochou místnosti a prostorů se rozumí jejich vnitřní nášlapná plocha mezi lícními konstrukcemi stěn v půdorysném průmětu domu. (…)“
V případě obytných prostor
(prakticky řečeno u bytů) to měla finanční správa snazší, protože mohla využít legální vymezení podlahové plochy ve věcně blízkém
nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
, o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, přijatém k provedení občanského zákoníku. Zde je ovšem nutno chápat v širším kontextu vymezení jednotky jako bytu v § 1159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
„Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.“
. Informace GFŘ k DPH dodává, že stejně se pro účely DPH postupuje u obytného prostoru, který není vymezen jako právně samostatná jednotka, a také u historicky daných obytných prostor vymezených před OZ ještě jako jednotka dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům. Přičemž od roku 2015 se metodika „podlahové plochy obytného prostoru“ v Informaci GFŘ k DPH poněkud vzdálila od zmíněného zdrojového nařízení vlády č. 366/2013 Sb. V souladu s výše uvedenou definicí bytového domu pro sociální bydlení se i u něj uplatní toto daňové pojetí podlahové plochy obytného prostoru.
Jak tomu bude ohledně
daňového pojetí „podlahové plochy“ od ledna 2024?
Zdálo by se logické, že se využije zákonná definice tohoto pojmu napsaná nyní již přímo v SZ, v § 13. Vždyť takový přístup vyplývá z Informace GFŘ k DPH u obytných prostor a návazně i u bytových domů, kde se využívá vymezení „podlahové plochy bytu“ nařízením vlády č. 366/2013 Sb.; byť s daňovými specifiky metodiky GFŘ.
Doposud musela finanční správa improvizovat jen u podlahové plochy rodinných domů pro sociální bydlení, kde už byla právní úprava a la zmíněné nařízení vlády (určené pro byty) věcně příliš daleko a nebylo ji možno aplikovat pro účely DPH.
To se ovšem s novým SZ změnilo, obsahuje totiž v § 13 definici podlahové plochy, která by tak měla být bezpečně použitelná pro všechny stavebně-právní a s nimi související potřeby. Jak jsme výše uvedli, obecně se přece uplatňuje pravidlo, že pokud ZDPH používá pojem, který nedefinuje, ale je k mání jeho vymezení v souvisejícím jiném právním předpise, tak se prostě využije.
Vypadá to rozumně, ale jelikož jsou mezi oběma pojetími docela významné věcné rozdíly, které by mohly v praxi nechtěně zasáhnout do předpokládané sazby DPH, je dobré nad tím chvíli podumat. Úvodní návětí definice základních pojmů stavebního řádu v § 13 SZ začíná slovy
V tomto zákoně se dále rozumí
. Takže není samo sebou, že se na poli DPH nevymezený termín automaticky převezme – zas až tak lehkovážně s právními předpisy nakládat nelze. A to už raději ani neřešíme otázku tzv. euro-konformních výkladů pojmů evropského práva, kam spadá valná část problematiky DPH svázané poměrně těsně v rámci celé EU příslušnými unijními směrnicemi… Mimochodem i proto může být „stavbou“ pro potřeby DPH třeba i loď kotvící u mola.
Aby si ZDPH mohl sáhnout pro vymezení pojmu do jiného právního předpisu, měl by to výslovně uvést.
Přesně tak, jak činí třeba u definice „rodinného domu“, když v § 48 ZDPH uvádí, že jde o rodinný dům dle SZ.
Pozorný právní purista upozorní, že takovýto jednoznačný odkaz na uplatnění definice „podlahové plochy“ dle SZ však není výslovně napsán u definic staveb rodinných/bytových domů pro sociální bydlení v § 48 odst. 5 písm. a) ani b) ZDPH. Jde pouze o nepodstatné akademické slovíčkaření, anebo to má věcný význam? Dosti pádné argumenty najdeme pro i proti. Ale naštěstí
také toto dilema již bylo projednáno na zmíněném Koordinačním výboru u příspěvku č. 606/03.05.23
„Sporná ustanovení zákona o DPH účinná od 1. 7. 2023“.
Jak to viděli autoři? Pro účely DPH zjišťování výměry podlahové plochy rodinného domu pro sociální bydlení se i po Novele dle dosavadní úpravy uplatní metodická Informace GFŘ k DPH. U obytného prostoru a návazně bytového domu pro sociální bydlení se využije dominantně výpočet podlahové plochy v jednotce podle § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Nový SZ ovšem již má vlastní vymezení podlahové plochy v § 13 písm. n), viz výše.
Vzhledem k četným vazbám novelizovaných ustanovení ZDPH na nový SZ se autoři domnívali, že je nutné vyloučit možnou nejistotu ohledně předpisu, který má být ke zjišťování výměry podlahové plochy po 1. 1. 2024 používán.
Co na to oponenti z GFŘ
(zestručněno)? Je pravda, že nový SZ již zahrnuje definici podlahové plochy. Její aplikace na příslušná ustanovení ZDPH by však způsobila významnou změnu v uplatňování DPH –
došlo by k rozšíření toho, co je do výpočtu podlahové plochy zahrnováno
.
Smyslem novelizace ZDPH v souvislosti s novým SZ ale nebylo
(kromě vymezení rodinného domu)
provedení věcné změny dosavadního uplatňování DPH
. Z tohoto důvodu ani v novelizovaných ustanoveních zmiňujících podlahovou plochu není odkazováno na (nový) stavební zákon.
Způsob výpočtu podlahové plochy se proto oproti dosavadnímu způsobu nemění!
 
Co je víc – údaj v katastru, nebo skutečnost?
O pár stránek výše zaznělo, že po Novele od roku 2024 se podle § 13 SZ pro účely DPH za bytový nebo rodinný dům budou považovat stavby pro bydlení, ve kterých
více než polovina podlahové plochy slouží bydlení
, pomineme-li v praxi nepodstatné dodatečné podmínky u rodinných domů. Předpokládejme, že díky nedávnému příspěvku uzavřenému na Koordinačním výboru víme, co je „podlahová plocha“. Vypadá to jasně.
Ovšem když si porovnáme dosavadní a novou stavebně-právní definici rodinného i bytového domu, je do očí bijící hlavní rozdíl v tom, že
dosluhující „stará“ podmínka hovoří u těchto staveb o tom, že jsou „určeny k bydlení“, zatímco ta nově nastupující chce, aby „k bydlení sloužily“
. Má to nějaký věcný význam?
Obecně v daních platí zásada materiální pravdy dle § 8 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“):
Správce daně vychází ze
skutečného obsahu právního jednání nebo jiné
skutečnosti rozhodné pro správu daní.
. To lehce preferuje názor, že ohledně využití stavby k bydlení by pro účely DPH mělo nově od roku 2024 být rozhodující, jestli skutečně a průkazně slouží k tomuto účelu, a to bez ohledu na případné jiné dřívější „určení“. Ale buďme obezřetní, třeba u majetkových daní se obvykle vychází z formálního zápisu v úřední evidenci, což posvětila i soudní
judikatura
.
Opět však máme štěstí, i
toto dilema bylo probráno na vícekrát zmíněném Koordinačním výboru u příspěvku č. 606/03.05.23
„Sporná ustanovení zákona o DPH účinná od 1. 7. 2023“. Jak to viděli autoři?
Podle § 1 v úvodu již zmíněného katastrálního zákona je katastr nemovitostí veřejný seznam obsahující soubor údajů o nemovitých věcech zahrnující jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení a práva k nim. Přičemž dle téhož ustanovení má katastr nemovitostí poskytovat informace mj. i pro účely daní. Jistě i proto
Informace GFŘ k DPH uvádí, že se plátce může (v dobré víře) spolehnout na zápis v katastru nemovitostí, pokud jde o identifikaci staveb rodinného a bytového domu
. Také po 1. 1. 2024 katastr bude dále obsahovat charakteristiky a popis stávajících i těch nově vzniklých staveb dle SZ. Nebude-li mít plátce informace o opaku, může podle autorů legitimně očekávat, že pojmy „rodinný dům“ a „bytový dům“ uvedené v katastru nemovitostí odpovídají skutečnosti.
Právě to je totiž smyslem a účelem veřejných rejstříků.
Ovšem pokud dojde ke změně účelu užívání stavby (typicky po rekolaudaci) a tato
změna nebude z jakýchkoli důvodů zapsána v katastru nemovitostí, musí být – podle autorů – rozhodující skutečný stav
ve smyslu stavebně-právního určení, má-li plátce tuto informaci k dispozici. Zápis v katastru nemovitostí totiž má
deklaratorní
, nikoli
konstitutivní
povahu.
A jaké bylo
vyjádření oponentních zástupců Generálního finančního ředitelství
(mírně upraveno)?
Nesouhlas. Pro účely posouzení stavby zapsané s určitým způsobem užívání v katastru nemovitostí je pro právní jistotu stěžejní pouze zápis uvedený v katastru nemovitostí.
GFŘ má za to, že když nebude v katastru ve vazbě na Novelu uveden způsob využití stavby jako rodinný nebo bytový dům, pak taková stavba nesplňuje podmínky nového SZ pro rodinný / bytový dům a nebude pro účely DPH považována za rodinný či bytový dům.
Daňový subjekt nese důkazní břemeno, že jde o rodinný dům, výhradně když stavba není v katastru takto zapsána proto, že k zápisu do katastru nemovitostí došlo před aplikací SZ, resp. nové definice rodinného domu. V praxi to znamená, že to platí i u domu s 3. nadzemním podlažím ustoupeným od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry, který po aplikovatelnosti SZ splní zákonnou definici rodinného domu, ale není takto zapsán v katastru nemovitostí, protože k zápisu došlo před aplikovatelností nového SZ.
U tzv. prvovýstavby (stavba ještě není zapsána v katastru) je nutné vyjít zejména z projektu, stavebního povolení atd., neboť z těchto dokumentů by mělo být zřejmé splnění podmínek rodinného či bytového domu.
 
Zbytečná přechodná ustanovení
Kdo už zažil větší daňovou novelu, asi dosvědčí, že podstatnou roli hrají tzv. přechodná ustanovení. Bez nich by adresáti právní normy i správci daně byli zmateni, protože by často nebylo jednoznačné, od kdy se nová pravidla mají uplatňovat, např. u dlouhodobých smluv či dříve nabytého majetku. Přechodná ustanovení na konci novel proto stanovují použitelnost nových pravidel (např. u nemovité věci nabyté dnem účinnosti novely a poté), nebo zakonzervují ta dosavadní (typicky u finančního leasingu). Znalci proto začínají novely číst od konce.
Z porovnání dosavadní a nové stavebně daňové definice „rodinného domu“ ad výše odhalíme, že jeho nové vymezení je věcně poněkud širší, zahrnuje větší množinu takto označených staveb.
Nově jsou totiž připuštěny – při splnění zákonných podmínek – i stavby mající třetí podlaží nejen pod krovem, ale také pod plochou střechou. Rodinným domem pro účely SZ, a tak i DPH, může být i stavba, jejíž třetí podlaží bude buď pod krovem (podkroví), nebo pod plochou střechou (ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny alespoň o 2 m).
Na což pamatují body 1–4 přechodných ustanovení Novely.
Podle nich se pro účely 1. poskytnutí stavebních prací, 2. výstavby, 3. přestavby nebo 4. dodání bude „rodinný dům“, respektive „rodinný dům pro sociální bydlení“ ve smyslu staré úpravy po dobu dvou let od účinnosti Novely považovat za „rodinný dům“, resp. „rodinný dům pro sociální bydlení“ ve smyslu nové právní úpravy. K čemuž autoři již vícekrát zmíněného příspěvku na Koordinačním výboru č. 606/03.05.23 trefně poznamenali, že tyto přechodníky
se v praxi logicky zcela minou účinkem,
a jsou tak zbytečné. Jak to? Vzhledem k tomu, že „
rodinný dům“ podle nové úpravy je širší pojem než „rodinný dům“ dle úpravy staré, což platí také pro „rodinný dům pro sociální bydlení“, je množina případů, na které se tato přechodná ustanovení mohou vztahovat, nulová.
I při absenci přechodných ustanovení totiž bude samozřejmě vždy platit, že „rodinný dům“ dle staré úpravy je „rodinný dům“ také podle nové úpravy, a stejně je tomu s „rodinným domem pro sociální bydlení“.
Co na to zástupci GFŘ?
Souhlas
s předkladateli v tom smyslu, že finální znění nového SZ zahrnuje do rodinných domů i stavby, které dle předchozího SZ nebyly za rodinné domy považovány. Lze tak konstatovat, že množina rodinných domů se přijetím nového SZ rozšířila o stavby mající třetí nadzemní podlaží ustoupené od hraniční čáry ulice alespoň o 2 metry. Generální finanční ředitelství tak má za to, že přechodná ustanovení Novely jsou bez reálných dopadů, neboť byla koncipována na navrhovaný text novely SZ, který směřoval k zúžení množiny rodinných domů, k čemuž nakonec nedošlo.