Zdanění podnikajících a zaměstnaných seniorů pobírajících starobní důchod

Vydáno: 25 minut čtení

Řada seniorů pobírajících starobní důchod je i nadále výdělečně činná. Důvodem je jednak zvýšení své životní úrovně a jednak pokračování v aktivní činnosti a ve vlastní seberealizaci. Může jít jednak o příjmy dosahované v rámci pracovněprávního vztahu, dále o příjmy ze samostatné činnosti, o příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů, resp. nájmu movitých věcí, a rovněž tak o ostatní příjmy zdaňované dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “), například příjmy z prodeje výpěstků z vlastní zahrady, příjmy z prodeje akcií v rámci aktivního investování s akciemi apod. V článku se podíváme blíže na zdanění příjmů dosahovaných seniorem v rámci podnikání a v rámci pracovněprávního vztahu v právních podmínkách roku 2023.

Zdanění podnikajících a zaměstnaných seniorů pobírajících starobní důchod
Ing.
Ivan
Macháček
 
Podmínky osvobození vyplácených důchodů a penzí od daně z příjmů
Dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) ZDP je od daně z příjmů osvobozena za zdaňovací období (kalendářní rok) z úhrnu příjmů ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. 1. kalendářního roku; do této částky se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů. Vzhledem k tomu, že pro kalendářní rok 2023 je stanovena minimální mzda ve výši 17 300 Kč, je za kalendářní rok 2023 osvobozena od daně z příjmů fyzických osob výše pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí 17 300 Kč × 36 = 622 800 Kč. S ohledem na tento limit bude převážná většina vyplácených důchodů osvobozena od daně z příjmů. K překročení této výše pro osvobození od daně z příjmů může prakticky dojít pouze v případě souběhu vypláceného starobního důchodu a penze ze zahraničí v souvislosti s dřívějším zaměstnáním poplatníka v zahraničí.
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“), rozeznává v § 4 čtyři druhy důchodů (starobní, invalidní, vdovský a vdovecký a dále sirotčí) a zákon o daních z příjmů v § 4 odst. 1 písm. h) ZDP hovoří o osvobození příjmů ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, proto při souběhu výplaty starobního důchodu a vdovského důchodu se pro posouzení limitu pro osvobození od daně z příjmů oba důchody sčítají.
Pokud výše ročního vypláceného důchodu a penze přesáhne v roce 2023 částku 622 800 Kč, je od daně z příjmů osvobozena výše důchodu a penze 622 800 Kč a částka převyšující tuto hranici je zdaněna jako ostatní příjem dle § 10 ZDP.
 
Kdy podává starobní důchodce za rok 2023 daňové přiznání?
Podle znění § 38g odst. 1 ZDP je povinen podat daňové přiznání každý (tedy i starobní důchodce), jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly výši 50 000 Kč.
Do této částky se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a dále příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Pokud poplatník vykazuje daňovou ztrátu
(poplatník s příjmy dle § 7 a 9 ZDP),
je povinen podat daňové přiznání i v případě, že jeho roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 50 000 Kč.
Příjmy zde rozumíme skutečně dosažené příjmy, a nikoli příjmy snížené o výdaje.
Pokud má poplatník pouze příjmy ze závislé činnosti, a to pouze od jednoho anebo postupně od více plátců včetně doplatků mezd od těchto plátců, není povinen podat daňové přiznání při splnění dvou podmínek:
poplatník učinil u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani,
vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36 ZDP, nemá jiné příjmy podle § 7–10 vyšší než 20 000 Kč.
Daňové přiznání není dále povinen podávat poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou vyjmuty ze zdanění podle § 38f ZDP. Pro příjmy zahrnuté pod § 10 odst. 1 písm. a) ZDP platí, že pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč, jsou tyto příjmy od daně osvobozeny.
Výše uvedené zásady pro podání daňového přiznání se týkají i výdělečně činných starobních důchodců.
Příklad 1
Senior s výší starobního důchodu 20 590 Kč v roce 2023 má za rok 2023 následující příjmy:
příjem z prodeje ovoce z vlastní zahrádky ve výši 29 500 Kč,
příjem z prodeje akcií ČEZ ve výši 99 990 Kč se ziskem 18 990 Kč, které vlastnil 2 roky,
příjem z nájmu 1pokojového bytu od června 2023 ve výši 49 900 Kč.
Fyzická osoba nemusí za rok 2023 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a veškeré příjmy získané v roce 2023 zůstanou nezdaněny. Starobní důchod je dle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP od daně z příjmů osvobozen, příjem z prodeje ovoce zdaňovaný jako ostatní příjem dle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP je dle § 10 odst. 3 písm. a) osvobozen od daně z příjmů a rovněž příjem z úplatného převodu cenných papírů je od daně z příjmů osvobozen dle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP (příjem z prodeje akcií nepřesáhl ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč). Ke zdanění za rok 2023 tak přichází v úvahu příjem z nájmu zdaňovaný dle § 9 ZDP, ale vzhledem k tomu, že tento roční příjem nepřesáhl hranice 50 000 Kč, nemusí fyzická osoba dle § 38g odst. 1 ZDP podávat za rok 2023 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
 
Odpočty, které při jejich neuplatnění propadají
Starobní důchodce při podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob může uplatnit stejně jako ostatní poplatníci daně z příjmů fyzických osob nezdanitelné části základu daně specifikované v § 15 ZDP, které při jejich neuplatnění v daném zdaňovacím období s ohledem na nízký základ daně propadají. Jedná se o následující odpočty:
1.
odpočet hodnoty bezúplatného plnění
(dary) dle § 15 odst. 1 ZDP – v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně;
2.
odpočet úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů
použitých na financování bytových potřeb dle § 15 odst. 3 a 4 ZDP – úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti, nesmí překročit 150 000 Kč;
3.
odpočet příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na penzijní pojištění a na doplňkové penzijní spoření
dle § 15 odst. 5 ZDP – v celkovém úhrnu lze odečíst nejvýše 24 000 Kč zaplacených příspěvků poplatníkem;
4.
odpočet pojistného na soukromé životní pojištění dle § 15 odst. 6 ZDP
maximální částka, kterou lze odečíst ve zdaňovacím období, činí v úhrnu 24 000 Kč;
5.
odpočet zaplacených členských příspěvků
členem odborové organizace této odborové organizaci dle § 15 odst. 7 ZDP – odečíst lze částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 ZDP, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období;
6.
odpočet úhrady za zkoušky
ověřující výsledky dalšího vzdělávání dle § 15 odst. 8 ZDP – nejvýše lze uplatnit částku 10 000 Kč, u osoby se zdravotním postižením až 13 000 Kč a u osoby s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč.
 
Slevy na dani, které při jejich neuplatnění propadají
Starobní důchodce může v daňovém přiznání rovněž uplatnit slevy na dani specifikované v § 35ba odst. 1 ZDP, pokud je pro tyto druhy slev u starobního důchodce důvod. Pokud tyto slevy nejsou uplatněny v běžném zdaňovacím období pro nízkou vypočtenou daň, tak propadají. Jde o následující slevy:
slevy na dani dle § 35ba odst. 1 ZDP
sleva na dani v Kč v roce 2023
základní sleva na poplatníka [písm. a)]
30 840
sleva na manžela [písm. b)]
24 840
základní sleva na invaliditu [písm. c)]
2 520
rozšířená sleva na invaliditu [písm. d)]
5 040
sleva na držitele průkazu ZTP/P [písm. e)]
16 140
sleva za umístění dítěte [písm. g) a § 35bb]
maximálně 17 300
Pro uplatnění základní slevy na poplatníka platí, že slevu ve výši 30 840 Kč lze uplatnit i v případě, že poplatník měl příjem ze závislé činnosti, provozoval podnikání nebo nájem, popřípadě měl příjem z provozování činnosti dle § 10 ZDP pouze jeden nebo více měsíců v roce.
Slevy na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) a písm. g) jsou roční slevou na dani. Naproti tomu slevy na dani dle § 35ba odst. 1 písm. b)–e) lze uplatnit ve výši jedné dvanáctiny roční slevy za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně. Připomínáme zde ještě další speciální slevy na dani:
sleva na dani z titulu zaměstnání osob se zdravotním postižením a s těžším zdravotním postižením dle § 35 ZDP (nelze převést do dalšího zdaňovacího období),
sleva na dani u poplatníka, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky dle § 35a a 35b ZDP.
 
Uplatnění slevy na invaliditu a pobírání starobního důchodu
Podle § 35ba odst. 1 písm. c) ZDP lze uplatnit základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč ročně
:
a)
je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo
b)
zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu.
Podle § 35ba odst. 1 písm. d) ZDP lze uplatnit rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč ročně
:
a)
je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni,
b)
zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu,
c)
poplatník je invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni.
Podle § 35ba odst. 1 písm. e) ZDP lze uplatnit
slevu na dani na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč ročně, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P.
Poplatník pobírající invalidní důchod může při dosažení důchodového věku požádat o přiznání starobního důchodu. Pokud je mu přiznán starobní důchod při splnění potřebné doby pojištění pro přiznání starobního důchodu ve smyslu § 29 zákona o důchodovém pojištění, pak zaniká nárok na výplatu invalidního důchodu. Ze znění § 35ba odst. 1 písm. c) a d) ZDP však vyplývá, že
zanikne-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně z důvodu souběhu invalidního důchodu a starobního důchodu, poplatník může i při pobírání starobního důchodu uplatnit kromě základní slevy na dani poplatníka i slevu na invaliditu dle § 35ba odst. 1 písm. c) a d) ZDP
.
 
Starobní důchodce s příjmy z podnikání
K dosaženým příjmům ze samostatné činnosti, které jsou specifikovány v § 7 odst. 1 a 2 ZDP, může poplatník uplatnit výdaje prokazatelným způsobem, anebo může použít paušálních výdajů dle § 7 odst. 7 ZDP.
Při splnění podmínek uvedených v § 2a ZDP může být starobní důchodce jakožto osoba samostatně výdělečně činná v paušálním režimu a ve smyslu § 7a ZDP platit paušální daň. V roce 2023 činí výše měsíční paušální zálohy na paušální daň v Kč dle jednotlivých pásem paušálního režimu:
pásmo paušálního režimu
daň z příjmů
sociální pojištění
zdravotní pojištění
záloha celkem
1. pásmo
100
3 386
2 722
6 208
1. pásmo
4 963
7 446
3 591
16 000
1. pásmo
9 320
11 388
5 292
26 000
Příklad 2
Starobní důchodce nadále podniká. V daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2023 vyčíslí základ daně z podnikání (§ 7 ZDP) ve výši 280 000 Kč. Uplatňuje odpočet zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění ve výši 24 000 Kč a na základě darovací smlouvy odpočet daru 15 000 Kč poskytnutého fotbalovému klubu v místě bydliště na jeho sportovní
činnost. Ve zdaňovacím období 2023 platil pololetní zálohu na daň k 15. 6. a 15. 12. ve výši 14 000 Kč, odvozenou z daňové povinnosti vyčíslené v daňovém přiznání za rok 2022, podaného elektronicky do 2. 5. 2023.
Po uplatnění odpočtů od základu daně ve výši 24 000 Kč + 15 000 Kč = 39 000 Kč činí základ daně poplatníka za zdaňovací období 2023 výši 280 000 Kč - 39 000 Kč = 241 000 Kč a vypočtená daň z příjmů 36 150 Kč. Po odečtu základní slevy na dani na poplatníka 30 840 Kč jeho daň po slevě činí 5 310 Kč. Na zálohách na daň však zaplatil v průběhu roku 2023 částku 28 000 Kč, takže bude v daňovém přiznání za rok 2023 uplatňovat přeplatek na dani ve výši 22 690 Kč.
Příklad 3
Občan pobírající starobní důchod si v roce 2023 krátí dlouhou chvíli psaním různých příběhů ze svého života, které jsou zveřejněny v zábavných časopisech. Za zdaňovací období 2023 obdrží následující autorské honoráře od jednoho vydavatele:
měsíc
honorář v Kč
květen
5 200
září
4 800
listopad
20 100
prosinec
9 900
Příjmy z autorských honorářů za měsíce květen, září a prosinec nepřevyšují částku 10 000 Kč za kalendářní měsíc, a proto podléhají ve smyslu § 7 odst. 6 ZDP srážkové dani 15 % provedené plátcem. Ke zdanění u poplatníka přichází v úvahu autorský honorář za měsíc listopad, u kterého vydavatelství nesrazí srážkovou daň. Pokud poplatník nemá jiné zdanitelné příjmy, jeho zdanitelný příjem za rok 2023 nepřesáhl částku 50 000 Kč a poplatník nemusí podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Vyplacený honorář za listopad 2023 tak zůstává nezdaněn.
 
Sociální pojištění podnikajícího důchodce
Ze znění § 9 odst. 6 písm. b) zákona o důchodovém pojištění vyplývá, že samostatná výdělečná činnost osoby, které byl přiznán starobní důchod, je pro účely sociálního pojištění považována za
vedlejší samostatnou výdělečnou činnost
.
Osoba samostatně výdělečně činná vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost je dle § 10 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění v kalendářním roce účastna důchodového pojištění po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti dosáhl v kalendářním roce alespoň rozhodné částky. Rozhodná částka dle tohoto ustanovení činí 2,4násobek částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se posuzuje účast na důchodovém pojištění, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.
Pro rok 2023 je rozhodnou částkou odvozenou z nařízení vlády č. 290/2022 Sb. částka 96 777 Kč, přičemž od této částky se odečítá 8 065 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž OSVČ v roce 2023 vedlejší činnost nevykonává. Za příjem ze samostatné výdělečné činnosti se podle znění §10 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění považuje daňový základ OSVČ
určený podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Bude-li starobní důchodce vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost po celý rok 2023 a dosáhne daňového základu z této činnosti aspoň ve výši 96 777 Kč, bude za rok 2023 povinně účasten důchodového pojištění s povinností hradit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (známé jako tzv. sociální pojištění).
Vyměřovacím základem OSVČ pro povinné pojistné na důchodové pojištění
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je podle znění § 5b odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „zákon č. 589/1992 Sb.“), částka určená touto osobou, která činí nejméně 50 % daňového základu.
Daňovým základem se pro účely povinného pojistného rozumí dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů
(tedy po úpravě základu daně podle § 5 a 23 ZDP
), které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR, předmětem daně z příjmů fyzických osob
. Do daňového základu se nezahrnují příjmy, které jsou samostatným základem daně z příjmů fyzických osob zdaněné zvláštní sazbou daně.
Sazba povinného pojistného na důchodové pojištění včetně státní politiky zaměstnanosti činí v roce 2023 u OSVČ 29,2 % z vyměřovacího základu
, z toho činí 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.
Měsíční vyměřovací základ OSVČ, která se považuje za osobu vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, činí dle § 14 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb. nejméně 10 % průměrné mzdy. Pro rok 2023 vychází minimální vyměřovací základ pro placení záloh u podnikajícího starobního důchodce 4 033 Kč, z čehož vyplývá
výše minimální měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1 178 Kč (od podání přehledu za rok 2022).
Maximální vyměřovací základ
činí částku ve výši 48násobku průměrné mzdy, tj. v roce 2023 se jedná o částku 1 935 552 Kč. Tato částka platí jak pro zaměstnance, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.
 
Zdravotní pojištění podnikajícího důchodce
Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
je podle znění § 3a odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“), 50 % daňového základu.
Daňovým základem se pro účely povinného pojistného rozumí dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů
(tedy po úpravě základu daně podle § 5 a 23 ZDP
), které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR, předmětem daně z příjmů fyzických osob.
Za příjmy ze samostatné činnosti se nepovažují příjmy, které jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně.
Sazba pojistného na všeobecné zdravotní pojištění OSVČ činí 13,5 % z vyměřovacího základu.
Na podnikajícího starobního důchodce se
ve smyslu znění § 3a odst. 3 písm. c) zákona č. 592/1992 Sb.
nevztahuje minimální vyměřovací základ
pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. Jde totiž o osobu, za kterou je plátcem pojistného stát ve smyslu § 3c tohoto zákona.
 
Nemocenské pojištění podnikajícího důchodce
Pojistné OSVČ na nemocenské pojištění je dobrovolné
. Výše sazby činí 2,1 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění je podle § 5b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb. měsíční základ, jehož výši určuje osoba samostatně výdělečně činná. Měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (nemůže být nižší než 8 000 Kč). Tedy nejnižší výše pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ v roce 2023 činí 168 Kč měsíčně.
 
Starobní důchodce s příjmy pouze ze zaměstnání
 
Poplatník učiní u zaměstnavatele prohlášení k dani
Plátce daně při výpočtu měsíční zálohy na daň zaměstnance (starobního důchodce), který učiní prokazatelně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, sníží vypočtenou daň ze základu daně nejprve o měsíční základní slevu na poplatníka a slevu na dani na invaliditu a následně o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti. K případné slevě na dani na manželku a slevu za umístění dítěte podle § 35ba odst. 1 písm. b) a písm. g) ZDP přihlédne plátce daně až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období. Po skončení kalendářního roku pak mohou nastat dvě varianty:
1. Poplatník pobíral ve zdaňovacím období mzdu pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů postupně a učinil u těchto plátců prohlášení k dani
V tomto případě může poplatník požádat písemně posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění na dítě, a to nejpozději do 15. 2. po uplynutí zdaňovacího období. Při ročním zúčtování lze uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 Kč při splnění podmínek uvedených v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP a slevu za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení v roce 2023 do výše 17 300 Kč za podmínek stanovených v § 35bb ZDP. Při ročním zúčtování se přihlédne rovněž k případným odčitatelným položkám od základu daně dle § 15 ZDP.
2. Poplatník pobíral ve zdaňovacím období mzdu současně od více zaměstnavatelů a u jednoho plátce daně učinil prohlášení k dani
V tomto případě nemůže provést zaměstnavatel roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění na dítě a poplatník podává podle § 38g odst. 1 ZDP daňové přiznání.
Příklad 4
Bývalá mzdová účetní pobírající starobní důchod uzavřela dohodu o provedení práce na dobu od 1. 10. 2023 do 15. 11. 2023 na částečný zástup ve mzdovém oddělení u dřívějšího
zaměstnavatele, přičemž jí byla zúčtována (vyplacena) odměna za říjen v částce 22 000 Kč a za listopad v částce 9 000 Kč. Zaměstnankyně učinila u zaměstnavatele prohlášení k dani. Jiné zdanitelné příjmy za zdaňovací období 2023 nemá.
výpočet měsíční zálohy na daň v Kč
říjen
listopad
hrubá mzda
22 000
9 000
záloha na daň (15 %)
3 300
1 350
základní sleva na dani na poplatníka
2 570
2 570
záloha na daň po odečtení slevy
730
0
pojistné zaměstnance (11 %)
2 420
0
čistá odměna
18 850
9 000
Počínaje 1. 10. 2023 a konče 31. 10. 2023 je zaměstnankyně účastna nemocenského pojištění, protože zúčtovaná odměna z dohody o provedení práce přesáhla 10 000 Kč, a odměna z dohody proto podléhá odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatel hradí pojistné na sociální a zdravotní pojištění ve výši 33,8 % z vyměřovacího základu zaměstnankyně, tedy částku 22 000 Kč × 0,338 = 7 436 Kč. Za měsíc listopad odměna z dohody nepřekročí 10 000 Kč, proto se z odměny ve výši 9 000 Kč neodvádí pojistné. Zaměstnankyně může požádat o roční zúčtování záloh na dani, ve kterém zaměstnavatel zohlední roční základní slevu na dani na poplatníka 30 840 Kč. Zaměstnankyně obdrží zaplacenou zálohu na dani za říjen zpět jako přeplatek na dani.
 
Poplatník neučiní u zaměstnavatele prohlášení k dani
Plátce daně, u kterého poplatník neučiní na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, při výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti nepřihlédne k žádné měsíční slevě na dani podle § 35ba ani k měsíčnímu daňovému zvýhodnění.
Podle znění § 38h odst. 5 ZDP plátce daně, u kterého poplatník neučinil na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, vypočte měsíční zálohu na daň podle znění § 38h odst. 2 a 3, pokud nejde o příjmy zdaněné daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 odst. 2 nebo § 36 odst. 1 písm. a). Zaměstnanec pak po skončení zdaňovacího období v daňovém přiznání může uplatnit veškeré slevy na dani a daňové zvýhodnění na dítě a rovněž veškeré odčitatelné částky od základu daně dle § 15 ZDP.
Příklad 5
Zaměstnanec pobírající starobní důchod pokračuje v roce 2023 v zaměstnání u původního zaměstnavatele, kde učinil prohlášení k dani. V roce 2023 uzavře na dobu od 1. 10. do 20. 12. 2023 dohodu o provedení práce u druhého zaměstnavatele. U tohoto zaměstnavatele nemůže učinit prohlášení k dani, protože se jedná o souběžný výkon pracovní činnosti. Za měsíc říjen obdrží odměnu z dohody od druhého zaměstnavatele ve výši 21 500 Kč, za měsíc listopad 23 000 Kč a za měsíc prosinec 19 000 Kč.
výpočet zálohy na daň v Kč
říjen
listopad
prosinec
hrubá mzda
21 500
23 000
19 000
záloha na daň (15 %)
3 225
3 450
2 850
pojistné zaměstnance (11 %)
2 365
2 530
2 090
čistá odměna
15 910
17 020
14 060
U prvního zaměstnavatele nemůže zaměstnanec požádat o roční zúčtování záloh na daň, protože má souběžně dvě zaměstnání, a proto podá za rok 2023 daňové přiznání, ve kterém uplatní veškeré slevy na dani dle § 35ba a 35c a rovněž nezdanitelné části základu daně dle § 15 ZDP.
Dle znění § 6 odst. 4 ZDP příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou po zvýšení podle odstavce 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud
zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani
podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7, anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1:
a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo
b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (v roce 2023 se jedná o částku ve výši 4 000 Kč).
Podle ustanovení § 36 odst. 7 ZDP
může poplatník, který je daňovým rezidentem ČR, příjmy zdaněné dle § 6 odst. 4 ZDP srážkovou daní zahrnout do svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a současně poplatník započte daň sraženou z těchto příjmů na výslednou daňovou povinnost.
Příjmy zahrne poplatník v plné výši před sražením srážkové daně do daňového přiznání. Poplatník daně z příjmů fyzických osob si může v daňovém přiznání uplatnit odpočty od základu daně dle § 15 ZDP, slevy na dani dle § 35ba odst. 1 ZDP a daňové zvýhodnění na dítě dle § 35c ZDP.
V případě, že se zaměstnanec rozhodne zahrnout příjmy, u kterých zaměstnavatel postupoval podle § 6 odst. 4 ZDP a srazil z těchto příjmů srážkovou daň, do daňového přiznání, bude zaměstnanec a zaměstnavatel postupovat dle § 38j odst. 3 ZDP. Zde se uvádí, že na žádost poplatníka je plátce daně povinen za období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí slevy na dani a daňového zvýhodnění.
Příklad 6
Občan pobírající starobní důchod uzavře v roce 2023 dohodu o provedení práce na výpomoc u zemědělské společnosti v období sklizně ovoce. Za měsíc červenec obdržel odměnu ve výši 8 500 Kč a za měsíc srpen odměnu 9 990 Kč. U zaměstnavatele neučinil prohlášení k dani. Jiné zdanitelné příjmy v roce 2023 nemá.
S ohledem na výši odměny z dohody tato nepodléhá odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatel bude postupovat podle znění § 6 odst. 4 ZDP a odvede jakožto plátce daně srážkovou daň.
výpočet srážkové daně v Kč
červenec
srpen
hrubá odměna = samostatný základ daně
8 500
9 990
srážková daň (15 %)
1 275
1 498
čistá odměna
7 225
8 492
Občan se rozhodne podat daňové přiznání za zdaňovací období roku 2023, a proto požádá zaměstnavatele o vystavení dokladu o celkových vyplacených odměnách a sražené srážkové dani z příjmů ve smyslu § 38j odst. 3 ZDP. V daňovém přiznání si může uplatnit základní slevu na dani na poplatníka ve výši 30 840 Kč. Jeho daňová povinnost bude nulová a v daňovém přiznání požádá finanční úřad o vrácení přeplatku na dani ve výši 2 773 Kč (souhrn sražené srážkové daně plátcem daně).