Daňové řešení podnikání manželů

Vydáno: 26 minut čtení

V článku se zabýváme postupem podnikatele, který hodlá využít ke svému podnikání majetek, který je součástí společného jmění manželů. Další otázkou, kterou zde řešíme, je uplatnění daňových výdajů, pokud společný majetek využijí oba manželé ke svému samostatnému podnikání. A v závěru si ukážeme, jak budou zdaňovány příjmy z nájmu majetku ve SJM u manželů.

Daňové řešení podnikání manželů
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vymezení společného jmění manželů v občanském zákoníku
Manželské majetkové právo je upraveno v § 708–753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“). Podle znění § 708 odst. 1 ObčZ je součástí
společného jmění manželů vše, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů.
Společné jmění podléhá zákonnému režimu, nebo smluvenému režimu, anebo režimu založenému rozhodnutím soudu.
Podle znění § 709 odst. 1 ObčZ je součástí společného jmění to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co:
a)
slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
b)
nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
c)
nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
d)
nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
e)
nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.
Ze znění § 709 odst. 2 ObčZ vyplývá, že součástí společného jmění manželů je rovněž zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů
. Pronajímá-li například jeden z manželů byty v činžovním domě, který zdědil nebo získal darem od své matky nebo otce, pak příjmy z nájmu do výše vynaložených výdajů souvisejících s tímto nájmem nejsou součástí společného jmění manželů, ale zisk z nájmu, to znamená rozdíl příjmů a výdajů je již součástí společného jmění manželů, i když v tomto případě jde o nájem bytů, které nejsou součástí společného jmění manželů. Obdobně v případě, že jeden z manželů před uzavřením manželství zakoupil nebo jiným způsobem nabyl akcie a jsou mu každý rok vypláceny dividendy, pak po uzavření manželství se stávají tyto dividendy součástí společného jmění manželů.
V § 709 odst. 3 ObčZ se uvádí, že
součástí společného jmění manželů je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu,
stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodn&