Dotace jako prodloužení fiskální politiky

Vydáno: 31 minut čtení

Dotace se staly zásadním způsobem financování jak ve veřejném sektoru, tak v sektoru podnikatelském. Od politiků a ekonomů zaznívá oprávněně, že nabobtnalý systém dotací je neefektivní, nákladný, často zneužívaný. Dotace pronikly prakticky do všech oblastí ekonomického, ale i občanského života. Následující článek nabízí pohled na dotace v mezinárodních i v českých účetních a daňových předpisech a také celkový pohled na příjmy České republiky z EU.

 

Dotace jako prodloužení fiskální politiky
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
Stávající systém dotací má řady
nevýhod
, mezi které lze řadit:
vysoké náklady na přerozdělování finančních prostředků získaných z veřejných rozpočtů,
obtížnost vyplnění žádostí o dotaci a její následné spravování,
navázaný byznys poradenských skupin, které pro příjemce za vysoké provize
dotace
vyřizují,
zkreslování cenotvorby příslušných výkonů, na které jsou poskytovány
dotace
,
nespravedlivá podpora některých oblastí, produktů nebo investic,
nestejný přístup k účtování investičních dotací a s tím související zkreslení rozvah, odpisů, kalkulace vlastních nákladů,
omezená kontrola v dotačních procesech,
zneužívání prostředků,
vysoká administrativní pracnost a časová náročnost v získání dotací v sociální oblasti zaměřené například na pomoc ve vyloučených lokalitách, začleňování cizinců do většinové společnosti či handicapovaných,
opožděný tok peněžních prostředků, který způsobuje snahu „utratit“ získané
dotace
do konce roku, aby nedošlo k propadu výše
dotace
v následujícím roce, přitom řada nákladových položek musí být hrazena příjemcem
dotace
průběžně (zejména osobní náklady),
nenárokovost, nenavazující plynulost v dotacích dílčích oprav památek nebo dalších staveb ve vlastnictví státu nebo územních samosprávných celků často vede k devastaci objektů; dlouhodobou nadějí je získání
dotace
na celkovou opravu mnohdy ruiny,
systém přihlašování se o
dotace
v určitém časově omezeném okamžiku, který vede k chybám v žádostech o
dotace
, k diskriminaci žadatelů s horším přístupem k online připojení či neschopností vyplnit žádosti,
přijetí dotací narušuje plánování a snahu o efektivním vynakládání peněžních prostředků, neboť na jejich získání byly vynaloženy „pouze administrativní práce“,
přijaté
dotace
mohou udržovat při životu jinak neefektivní provozy, které jen posunují ukončení jejich činnosti, například z důvodu nedostatku pracovních sil, vstupních surovin, odbytu výkonů,
dotační systém vede k enormnímu růstu peněz v ekonomice, která pokud není dostatečně efektivní, vede ke zbytečným nákladům, zejména k růstu osobních nákladů, čemuž nemusí odpovídat produktivita zejména v průmyslových odvětvích; důsledkem je přesun zaměstnanců do neproduktivní sféry včetně státní.
Účetní předpisy by proto měly po 30 letech reagovat na tuto zásadní
změnu ve způsobu financování
.
 
1. Dotace (transfery) obecně
Vzhledem k tomu, že právní normy na úrovni EU i na národních úrovních včetně České republiky pojmenovávají poskytnutí peněžních prostředků určitému subjektu různým způsobem, je vhodnou úpravou terminologického chaosu snaha o zastřešení terminologie v rámci Českého účetního standardu 703 – Transfery.
Transferem je
poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými rozpočty, včetně prostředků ze zahraničí, zejména v případě státního rozpočtu, rozpočtů územních samospráv či státních fondů, tedy zejména
dotace
, granty, příspěvky,