Správa daní versus preventivní restrukturalizace aneb pár prvních postřehů

Vydáno: 37 minut čtení

Není tomu tak dávno, co nabyl účinnosti zákon č. 284/2023 Sb. , o preventivní restrukturalizaci (dále jen „zákon o restrukturalizaci“). Smyslem preventivní restrukturalizace je nalezení dohody mezi podnikatelem a jeho věřiteli, resp. jde o hledání akceptovatelné ekonomické nabídky věřitelům tohoto podnikatele při současném zachování provozu obchodního závodu. Samotná preventivní restrukturalizace je považována za selektivní mechanismus, což je dáno tím, že může být zorganizována dlužníkem s podporou nebo vynucenou podporou pouhé části dotčených stran, které mají v daných okolnostech své vlastní zájmy. Preventivní restrukturalizaci lze též považovat za jistou formu předúpadkového mechanismu, který má umožnit ozdravění podnikatelských aktivit směrem k předejití možnému hrozícímu úpadku podnikatele. Zákon o restrukturalizaci však sám o sobě může řešit jen takovou tíživou ekonomickou situaci podnikatele, který se ještě nenachází ve stavu úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon “). Podrobnější popis všech těchto souvisejících aspektů by však vydal na samostatný komentář. V tomto článku bychom se proto zaměřili spíše na to, v jaké míře zasahuje zákon o restrukturalizaci do pozice jednoho z věřitelů podnikatele, kterým je správce daně. V případě preventivní restrukturalizace se jedná zejména o dopady institutu všeobecného moratoria a popř. individuálního moratoria, které jsou upraveny v již zmíněném zákonu o restrukturalizaci.

Správa daní versus preventivní restrukturalizace aneb pár prvních postřehů
Mgr.
Petr
Taranda
 
K aspektům spojeným s vyhlášením všeobecného moratoria
V § 73 zákona o restrukturalizaci je upraveno řízení o vyhlášení všeobecného moratoria. Ohledně všeobecného moratoria platí, že
by mělo podnikateli ve finančních potížích (který se nenachází ve stavu úpadku a který zahájil preventivní restrukturalizaci) poskytnout dočasnou ochranu před jeho věřiteli, a to za účelem efektivní podpory vyjednávání o restrukturalizačním plánu, o zachování provozuschopnosti obchodního závodu po dobu těchto jednání jakož i celkové hodnoty jeho obchodního závodu.
K vymezení procesního režimu všeobecného moratoria došlo v § 73–84 zákona o restrukturalizaci. Je třeba uvést, že všeobecné
moratorium
jako takové nevyžaduje individualizované označení věřitelů, vůči kterým působí svými účinky. Aby mohlo být všeobecné
moratorium
vyhlášeno,
musí být podnikatelem zahájena preventivní restrukturalizace, resp. musí dojít k zahájení restrukturalizačního řízení.
Rozhodnutí o všeobecném moratoriu je doručováno vyhláškou, tj. zveřejněním v restrukturalizačním rejstříku. Podáním návrhu na všeobecné
moratorium
, resp. jeho vyhlášení suspenduje povinnost podnikatele podat dlužnický insolvenční návrh dle § 98 insolvenčního zákona, přičemž toto všeobecné
moratorium
má maximální dobu trvání suspenzivních účinků standardně 6 měsíců.
V tomto ustanovení zákona jsou vymezeny jak aktivní legitimace k podání návrhu na všeobecné
moratorium
, tak i fáze preventivní restrukturalizace, ve kterých lze takový návrh podat. Kromě toho jsou zde uvedeny i povinné zvláštní náležitosti a povinné přílohy tohoto návrhu. Všeobecné
moratorium
má být operabilním nástrojem pro poctivé podnikatele, přičemž k jeho vyhlášení je třeba
vedle poctivého záměru podnikatele také řádné plnění povinností tohoto podnikatele vůči veřejným rejstříkům (včetně toho obchodního). Konsenzus věřitelů, popř. jejich většiny, není vyžadován k úvodnímu vyhlášení moratoria.
Podmínkou úspěšného návrhu na všeobecné
moratorium
však není podpora dotčených stran. Návrh na toto
moratorium
podává toliko podnikatel. Tento návrh může být podán jen v přesně vymezeném čase, tj.
v období od zahájení procesu preventivní restrukturalizace do nabytí účinnosti restrukturalizačního plánu.
Podává-li podnikatel návrh na všeobecné
moratorium
, musí tento návrh obsahovat jak obecné, tak i zvláštní náležitosti. Pro obecné náležitosti moratoria platí obecné náležitosti podání dle § 42 odst. 4 občanského soudního řádu. Zvláštní náležitosti návrhu tvoří předně dvě čestná prohlášení, kterými musí podnikatel osvědčit soudu některé rozhodné skutečnosti. Vymezení okruhu osob, na které má toto
moratorium
dopadat, pak tvoří další podstatnou náležitost tohoto podání. V rámci prvního čestného prohlášení musí podnikatel potvrdit, že
zveřejňuje své finanční výkazy ve veřejném rejstříku. Pokud tak dosud nečinil, měl by výkazy nejprve do rejstříku řádně doplnit a teprve poté podat návrh na všeobecné
moratorium
.
V rámci druhého čestného prohlášení podnikatel dokládá, že
má své hlavní zájmy soustředěny v ČR, tj. disponuje osvědčením tzv. COMI dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848, o insolvenčním řízení, na základě kterého dochází k určení mezinárodní příslušnosti českých soudů.
V tomto druhém čestném prohlášení by mělo být ještě uvedeno, zda měl podnikatel COMI na našem území v posledních třech měsících před zahájením preventivní restrukturalizace. V návrhu musí podnikatel dále vymezit okruh osob, na které má toto
moratorium
dopadat, tj. přesně také uvést, v jakém rozsahu toto
moratorium
navrhuje. Podnikatel rovn