Druhy leasingu a leasingová smlouva

Vydáno: 24 minut čtení

Komplexní pojetí leasingu je z účetního a daňového hlediska velmi pestré a zajímavé, proto je vhodné zaměřit se na ucelený pohled leasingu a podrobně rozebrat jeho důležité aspekty. V této části se zaměříme na charakteristiku druhů leasingu a na obsah a náležitosti leasingové smlouvy.

Druhy leasingu a leasingová smlouva
Ing.
Ivana
Kuchařová,
Ph.D.
Nejdůležitějším hlediskem pro posouzení druhu leasingu je vyřešení vlastnických vztahů po skončení leasingové smlouvy. Dle tohoto kritéria se rozlišují dva základní druhy leasingu, a to leasing finanční a leasing operativní. Leasingy se od sebe liší především převodem vlastnického práva k pronajatému předmětu na konci období nájmu, délkou leasingového období, dále účelem, pro který jsou zřizovány, či povinností hradit leasingové nájemné v případě nefunkčnosti předmětu leasingu. Společným znakem je skutečnost, že vlastníkem po celou dobu leasingu zůstává leasingová společnost.
Při posuzování, zda se jedná o operativní, nebo finanční leasing, je nutné vycházet z ekonomického obsahu transakce (tj. z obsahu smlouvy) a není doporučováno řídit se pouze názvem či formou smlouvy.
 
Operativní leasing
Operativní leasing
je formou krátkodobého nebo střednědobého pronájmu. Pořizovací cena předmětu leasingu není plně kryta nájemným. Minimální a maximální doba leasingu není právními předpisy nikterak upravena, přičemž zpravidla platí, že doba pronájmu bývá kratší, než je fyzická a účetní životnost zařízení.
Účelem operativního leasingu je dočasné užívání předmětu leasingu za úplatu, a to:
bez přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu na příjemce předmětu leasingu (nájemce),
bez jakéhokoliv smluvního nároku na možný přechod vlastnictví předmětu leasingu na příjemce leasingu (nájemce).
V jednotlivých splátkách bývá obsaženo především opotřebení předmětu leasingu a hodnota finanční služby, kterou poskytuje leasingová společnost. Z hlediska daňově uznatelných nákladů může nájemce uplatňovat výdaje na běžnou údržbu předmětu, ale rozhodující je vždy smluvní ujednání. Opravy předmětu leasingu v důsledku jeho poškození většinou uplatňuje ve svých nákladech poskytovatel leasingu. Veškeré další náklady spojené s provozem předmětu leasingu, jako je pojištění, údržba, servisní služby apod., jsou obvykle také hrazeny poskytovatelem leasingu.
Na počátku operativního leasingu není požadována žádná navýšená splátka, jak tomu je ve většině případů u finančního leasingu, a není tedy nutný jednorázový velký peněžní výdaj. Po skončení leasingu se předmět leasingu vrací zpět poskytovateli leasingu – leasingové společnosti.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=21461.jpg
Předměty operativního leasingu bývají např. počítače, počítačové programy, stavební stroje a zařízení, kancelářské stroje, dopravní prostředky i nemovitosti. U nemovitostí se může jednat i o dlouhodobý operativní leasing.
Česká leasingová a finanční asociace (clfa.cz) uvádí jako specifickou formu operativního leasingu tzv.
full service leasing
. Jedná se o operativní leasing se službami, které jsou nezbytné k provozování vozidla, který se dá charakterizovat jako
outsourcing
v oblasti správy vozového parku. Výčet těchto služeb je celkem obsáhlý a zahrnuje např. záruční a pozáruční servis, údržbu, výměnu a uskladnění pneumatik a dále veškeré zákonné povinnosti, jako je silniční daň, poplatek za rádio, zákonné pojištění, havar