Řádně a včas zaplatit daň - co nás čeká, pokud to nedodržíme?

Vydáno: 25 minut čtení

Nepodat daňové tvrzení, tedy hlášení či přiznání řádně a včas, anebo dokonce vůbec? Nezaplatit či se opozdit v úhradě svých daňových povinností? Ani jedno, ani druhé nevěstí nic dobrého – u všech typů daní totiž hrozí neplatičům či opozdilcům postihy. Jak se těmto sankcím, pokutám, penále, či dokonce daňové exekuci vyhnout, si přečtěte v následujícím příspěvku.

 

Řádně a včas zaplatit daň – co nás čeká, pokud to nedodržíme?
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891, Associate Partner při Rödl & Partner Tax, k. s., vedoucí sekce majetkových daní při KDP ČR
Daňoví poplatníci mají povinnost plnit své povinnosti jak nepeněžité, tak peněžité povahy. Jaké konkrétní povinnosti a případně jaké sankce jim za jejich neplnění hrozí, je upraveno v daňovém řádu. Jak se změnily sankce právě s příchodem nového daňového řádu na rozdíl od zákona o správě daní a poplatků? Odpovědi jsou k nalezení v daňovém řádu, který sankce zahrnul do jedné ze svých částí s názvem Následky porušení povinností při správě daní.1)
 
Sankce při porušení povinností při správě daní
 
Pořádková pokuta
V případě porušení povinností mlčenlivosti se fyzická osoba dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Správním orgánem příslušným k projednání přestupku je správce daně nejblíže nadřízený správci daně, k jehož činnosti se povinnost mlčenlivosti vztahuje.2)
Správce daně může uložit také pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo při jednání vedeném správcem daně závažně ztěžuje správu daní tím,3) že:
navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek,
neuposlechne pokynu úřední osoby nebo
navzdory předchozímu napomenutí se chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě zúčastněné na správě daní.
Závažným ztížením nebo mařením správy daní se rozumí i případ, kdy bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, anebo případ hrubého, urážlivého podání.
Samotná pořádková pokuta může být uložena nejpozději do 1 roku ode dne, ve kterém došlo k jednání, které je důvodem k jejímu uložení, přičemž ji lze ukládat i opakovaně, pakliže dosavadní uložení pokuty nevedlo k nápravě a protiprávní stav trvá.
 
Sankce při porušení povinností nepeněžité povahy
Pokutu až do 500 000 Kč
může správce daně uložit i tomu, kdo:
nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo4)
nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.
Jestliže daňový subjekt (zpravidla OSVČ) neodstraní vadu podání ani na výzvu správce daně podle § 74 odst. 1 písm. c) nebo