DPH u služeb souvisejících s nakládáním s odpadem a změny od 1. 1. 2024

Vydáno: 18 minut čtení

Při řešení DPH u služeb souvisejících s nakládáním s odpadem se postupuje podle pravidel pro poskytování služeb, která vyplývají z příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH “), a výkladů k němu. Od 1. 1. 2021 navíc nabyl účinnosti nový zákon o odpadech 1) , jehož účelem je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním s nimi. Při praktické aplikaci zákona o DPH po 1. 1. 2021 ve vazbě na nový zákon o odpadech vznikaly zejména problémy s chápáním pojmu komunální odpad, a to z hlediska stanovení sazeb daně. Tento problém prakticky řeší novela zákona o DPH , která je součástí zákona č. 349/2023 Sb. (tzv. konsolidační balíček), jak je vysvětleno v dalším textu.

DPH u služeb souvisejících s nakládáním s odpadem a změny od 1. 1. 2024
Václav
Benda
V článku je nejprve stručně upozorněno na některá ustanovení zákona o odpadech, která mají souvislosti se zákonem o DPH. V dalším textu jsou vymezeny podmínky, za nichž jsou činnosti upravené zákonem o odpadech předmětem DPH a kdy se jedná výkony veřejné správy, které předmětem DPH nejsou. V dalších částech textu jsou shrnuta pravidla pro uplatňování DPH u činností podle zákona o odpadech, které jsou zdanitelným plněním, a to zejména se zaměřením na problematiku určení sazeb daně.
Některá ustanovení zákona o odpadech související s DPH
Zákon o odpadech upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu a pro nakládání s ním, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství, jak vyplývá z § 1 tohoto zákona. Vychází přitom z předpisů EU v této oblasti. Podle § 3 zákona o odpadech se odpadovým hospodářstvím rozumí činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadu, na nakládání s odpadem, na následnou péči o místo, kde je odpad trvale uložen, zprostředkování nakládání s odpady a kontrola těchto činností. Odpadové hospodářství je přitom založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.
Odpadem
je podle § 4 zákona o odpadech každá movitá věc, které se osoba zbavuje, m&