Zákaz poskytnout oprávněnému plnění z bankovní záruky

Vydáno: 15 minut čtení

Relativně nedávným rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. srpna 2023, sp. zn. 29 Cdo 1807/2021 , který se zabýval i otázkou uložení povinnosti zdržet se poskytnutí plnění z bankovní záruky, došlo k přiblížení a shrnutí podstatných aspektů bankovní záruky

Zákaz poskytnout oprávněnému plnění z bankovní záruky
JUDr.
Lukáš
Sadecký,
advokát, člen rozkladových komisí, rozhodce Rozhodčího soudu v Praze při HK ČR a AK ČR
 
Úvodem
Pro osobu věřitele jako oprávněného z bankovní záruky představuje institut bankovní záruky1) spolehlivý zajišťovací nástroj, a to pokud v jeho prospěch svědčí nastavené parametry bankovní záruky tzv. „bez námitek a na první výzvu“. Takováto bankovní záruka je v praxi nejčastější a vykazuje znaky zvýšené abstraktnosti, čímž získává pro věřitelskou stranu jako oprávněného z bankovní záruky, na „právní“ atraktivitě.
Bankovní, resp. finanční záruka obsahuje (
ex lege
presumuje) ve prospěch věřitele jako oprávněného z bankovní záruky, odlišnosti oproti běžnému ručení, a to podstatným oslabením zásady akcesority2) a zásady subsidiarity3), což značně posiluje výchozí právní pozici věřitele.
Platí, že v oblasti civilního práva je bankovní záruka často vyžadována pronajímateli ve vztahu k nájemcům, aby měl pronajímatel do určité částky uvedené v bankovní záruce zajištěnu zásadně promptní úhradu nájemného či jiných souvisejících plnění včetně sankčních nároků (smluvní pokuty atd.). Bankovní záruku rovněž někdy vyžadují zadavatelé veřejných zakázek.
 
STRUČNĚ KE SKUTKOVÉ STRÁNCE VĚCI
V posuzovaném případě došlo k uzavření smlouvy o dílo (jako důsledek veřejné zakázky), kdy se zhotov