Změny v roce 2024

Vydáno: 22 minut čtení

Každý rok k 1. 1. se mění hranice příjmů, jejichž výše se odvozuje od výše průměrné mzdy. Na výši průměrné mzdy jsou navázány redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění a náhrady mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, maximální výše vyměřovacího základu, rozhodná částka pro účast na nemocenském pojištění a u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) minimální výše základů pro odvod pojistného a pro účast na důchodovém pojištění u OSVČ vykonávajících vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Změny v roce 2024
Ing.
Marta
Ženíšková
 
Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění
Další změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení jsou uvedeny v konsolidačním balíčku (zákon č. 349/2023 Sb.), které se týkají zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) a zvýšení sazby pojistného na nemocenské pojištění. V zákoně č. 321/2023 Sb. jsou změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení především technické povahy s cílem odstranit nepřesnosti ve znění právní úpravy. V zákoně č. 412/2023 Sb. je nové organizační uspořádání České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení nabyly účinnosti 1. 1. 2024, s výjimkou změn u zaměstnanců činných na základě DPP, které nabývají účinnosti až 1. 7. 2024.
 
Změny v návaznosti na průměrnou mzdu
Průměrná mzda se vypočítává podle § 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna­nosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPojSZ“). Parametry pro výpočet průměr­né mzdy pro rok 2024 jsou uvedeny v nařízení vlády č. 286/2023 Sb. Průměrná mzda v roce 2023 činila 40 324 Kč a
v roce 2024
se zvyšuje na
43 967 Kč.
 
Maximální vyměřovací základ
Maximální vyměřovací základ činí 48násobek průměrné mzdy (§ 15a ZPojSZ); v roce 2023 činí 1 935 552 Kč a
v roce 2024
činí
2 110 416 Kč
.
Dosáhne-li u zaměstnance v průběhu roku 2024 úhrn vyměřovacích základů u téhož zaměstnavatele 2 110 416 Kč, přestane zaměstnavatel srážet zaměstnanci z přesahujících příjmů pojistné na sociální zabezpečení a nezahrnuje si tyto „přesahující“ příjmy do úhrnu vyměřovacích základů pro výpočet odvodu pojistného za zaměstnavatele. Pokud by zaměstnavatel odvedl pojistné z vyššího než maximálního vyměřovacího základu, vzniká přeplatek na pojistném zaviněný zaměstnavatelem. OSSZ vrací tento přeplatek zaměstnavateli na jeho žádost, nebo pokud jej sama zjistí. Přeplatek se vrací do 5 let po roce, v němž vznikl. Zaměstnanci vrací přeplatek zaměstnavatel.
Vykonává-li zaměstnanec v kalendářním roce zaměstnání u více zaměstnavatelů a úhrn vyměřovacích základů je vyšší než maximální vyměřovací základ, může zaměstnanec požádat OSSZ o vrácení přeplatku, a to do 5 let po roce, v němž přeplatek vznikl. Přeplatek na pojistném za rok 2023 lze vrátit do 31. 12. 2028. Bez žádosti se přeplatek nevrací.
OSVČ, která byla v kalendářním roce zárove

Související dokumenty

Články

Zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2024
Změny a důležité hodnoty zdravotního pojištění k 1. 1. 2024
Práce na dohody - přehled změn pro rok 2024

Zákony

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
320/2022 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
Zákon č. 313/2023 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024
Zákon č. 321/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Zákon č. 412/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Expertní odpovědi

DPP a dovolená

Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 286/2023 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024