Dotazy a odpovědi k řízení o přestupku, reklamě a živnostenskému podnikání

Vydáno: 30 minut čtení

Dotazy a odpovědi k řízení o přestupku, reklamě a živnostenskému podnikání
JUDr.
Irena
Fleischmanová
 
Problematika přestupkového řízení
Obviněná osoba si pro zastupování v řízení zmocnila zmocněnce, a to v celém rozsahu. Poté tato osoba namítala, že jí zmocněnec neřekl o nařízeném ústním jednání, z toho důvodu trvala na své osobní účasti na jednání. Pochybil, nebo nepochybil správní orgán, pokud obviněnou osobu nepředvolal k jednání, k němuž předvolal pouze zmocněného zástupce obviněné osoby?
Správní orgán nepochybil, pokud obviněnou osobu nepředvolal k ústnímu jednání, k němuž předvolal zmocněného zástupce této osoby. Uvedený postup je v souladu se soudní judikaturou (viz rozsudek NSS ze dne 15. 1. 2016, čj. 5 As 159/2015-25).
 
Předání věci
Správní orgán nebyl místně příslušný k řešení věci, pro kterou již shromažďoval podklady. Z důvodu místní nepříslušnosti předal věc příslušnému jinému orgánu a vydal usnesení, proti němuž se účastník řízení hodlá odvolat. Lze v tomto případě podat odvolání a je možné použít podklady, které jsou pro řízení k dispozici?
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) umožňuje předání věci; oproti správnímu řádu se jedná o speciální úpravu postoupení, a to není-li správní orgán věcně nebo místně příslušný. O předání věci se vydává usnesení, které se pouze poznamenává do spisu, takže odvolání zde nepřichází v úvahu.
 
Šíření reklamy na střelné zbraně a střelivo
Zákazníkům je zasílán elektronický newsletter a reklama v elektronické podobě; jedná se o šíření reklamy na střelné zbraně a střelivo zákazníkům, kteří si dříve zbraně zakoupili a souhlasí s uvedeným zasíláním reklamy. Lze zasílání elektronického newsletteru a elektronické reklamy se zaměřením na zbraně považovat za šíření reklamy „v dalších tištěných materiálech“ ve smyslu příslušného ustanovení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“).
Platná právní úprava reklamní činnosti [§ 6 písm. c) zákona o regulaci reklamy] uvádí, že reklama na střelné zbraně a střelivo, může být šířena jen v odborných publikacích a v periodickém tisku, jež jsou zaměřeny obecně na problematiku střelných zbraní a střeliva, a v „dalších tištěných materiálech“ určených pro prodejce a držitele střelných zbraní a střeliva.
Přesto, že textová dikce „další tištěné materiály“ není v zákoně o regulaci reklamy nikterak vymezena ani specifikována, lze z této formulace odvodit, že se zde jedná o další materiály v tištěné podobě, resp. jedná se o materiály, které vznikly určitým druhem tisku.
Zasílání tzv. newsletteru v elektronické podobě nelze podřadit pod zmíněné ustanovení § 6 písm. c) zákona o regulaci reklamy, a to jako jeden z možných, resp. povolených způsobů šíření reklamy na střelné zbraně a střelivo, neboť je třeba rozlišovat mezi tištěnou a elektronickou podobou zasílaného materiálu. Závěrem je třeba podotknout, že uvedené stanovisko je pouz

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
500/2004 Sb., správní řád
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
89/2012 Sb., občanský zákoník
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nařízení vlády

Zákon č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
143/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů