Reklamní a živnostenská problematika v dotazech a odpovědích

Vydáno: 25 minut čtení

Posuzování bezúhonnosti podnikatele ve smyslu živnostenského zákona Ohlašovatel řemeslné živnosti „Hostinská činnost“ obdržel živnostenské oprávnění k této podnikatelské aktivitě, neboť splňoval všechny zákonné podmínky včetně bezúhonnosti. V průběhu podnikání byl podnikatel pravomocným rozsudkem soudu uznán vinným ze spáchání přečinu podvodu podle trestního zákoníku . Jak je posuzována bezúhonnost tohoto podnikatele, a to ve smyslu živnostenského zákona , pokud současně vykonává funkci jednatele u právnické osoby s totožným předmětem podnikání?

Reklamní a živnostenská problematika v dotazech a odpovědích
JUDr.
Irena
Fleischmanová
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“) stanoví, že jednou ze všeobecných podmínek provozování živnosti podmínku bezúhonnosti (mimo plné svéprávnosti, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, dále viz § 33 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Za bezúhonnou osobu se pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá (nebo který ohlašuje), pokud se na tuto osobu nehledí jako by nebyla odsouzena (§ 6 odst. 2 živnostenského zákona).
Při posuzování bezúhonnosti podle zmíněného zákonného ustanovení je vždy nutno zkoumat, zda úmyslná trestná činnost, za jejíž spáchání byla osoba pravomocně odsouzena, měla souvislost s podnikatelskou činností určitého podnikatele.
Pokud posuzovaná osoba spáchá úmyslný trestný čin v souvislosti s podnikatelskými aktivitami určité jiné osoby, přičemž provozuje či následně zahájí výkon vlastní podnikatelské činnosti, resp. vykonává (nebo má vykonávat) funkci ve voleném orgánu společnosti, ve stejném oboru, není možné tuto osobu v budoucnu považovat za osobu bezúhonnou, a to ve smyslu živnostenského zákona. Tento závěr platí, a to bez ohledu na vazbu mezi odsouzeným (pachatelem trestné činnosti) a podnikatelem, s jehož činností trestný čin souvisel, resp. zda byla odsouzená osoba členem statutárního orgánu podnikatele, jeho zástupcem nebo jeho zaměstnancem. Podstatou je zde zejména souvislost trestné činnosti s podnikatelskou činností této osoby.
Z uvedených skutečností vyplývá, že dopustí-li se jednatel podvodu, a to vůči podnikateli, tato osoba se následně stane jednatelem společnosti, jež podniká v totožném předmětu činnosti, nelze jej považovat za bezúhonného podle živnostenského zákona.
 
Právní úprava porušení zákazu podomního prodeje
V Praze (i v dalších městech) si občané často stěžují na obtěžování způsobené tzv. podomními obchodníky, kteří nabízejí v domácnostech domů různé zboží a také služby (např. zlevněnou elektřinu). Co se podomním prodejem rozumí, podle kterého právního předpisu a jakým způsobem se toto jednání posuzuje a postihuje, pokud je spolehlivě prokázáno? Může být tato aktivita vykonávána osobou, která má platné živnostenské oprávnění pro zprostředkovatelskou činnost?