Daňový řád - Registrační řízení

Vydáno: 22 minut čtení

Registrační řízení bývá zpravidla prvním, při kterém se poplatník nebo plátce „potkává“ se správcem daně. Toto řízení navíc prošlo v nedávné době velmi významnou novelizací, takže nebude od věci mu věnovat další volné pokračování příspěvků týkajících se daňového řádu .

Daňový řád
Mgr.
Lubomír
Kučera
JUDr.
Jana
Jarešová
Ph.D.
 
1 Právní úprava
Registračnímu řízení je věnována Hlava I části třetí (Zvláštní část o správě daní) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a to paragrafy 126 až 131.
Tento zákon ovšem obsahuje pouze procesní postup registrace. Podmínky, kdy je poplatník či plátce povinen se registrovat, najdeme v jednotlivých hmotných daňových zákonech.1) Úprava v některých hmotných daňových zákonech je velmi obsáhlá. Na samostatný příspěvek by vydala úprava registrace dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, která kromě podmínek a lhůt, ve kterých je plátce (a identifikovaná osoba) povinen podat přihlášku k registraci, obsahuje též úpravu dobrovolné registrace, skupinové registrace, povinných registračních údajů, důvody pro zrušení registrace z moci úřední i na žádost plátce daně a dalších osob.
Procesní úprava registrace v daňovém řádu se přiměřeně použije též pro registraci distributora pohonných hmot podle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohonných hmotách“) a subsidiárně pro registraci osoby povinné značit líh a distributory lihu podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o povinném značení lihu“).
Jak výše uvedeno, registrační řízení bylo významným způsobem znovelizováno s účinností od 1.1.2013, a to zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Předchozí znění daňového řádu v oblasti registrace (dále jen „daňový řád ve znění účinném do 31.12.2012“) bylo v zásadě převzato ze zákona č. 337/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Tato úprava byla poplatná dani z příjmů, když stanovila povinnost registrovat se osobě v návaznosti na získání oprávnění k činnosti, která je zdrojem příjmů, a lhůtu, do které je osoba povinna po