Reklamní činnost a živnostenské podnikání v dotazech

Vydáno: 26 minut čtení
Reklamní činnost a živnostenské podnikání v dotazech
JUDr.
Irena
Fleischmanová
Šíření nevyžádané reklamy
Majitel schránky si nepřál vhazování reklamních materiálů, což vyjádřil textem na štítku nalepeným na schránce, ve znění: "Nevhazujte reklamu!". Následně ve schránce nalezl informační materiál o akci zaměřené na finanční pomoc potřebným občanům. Došlo v tomto případě k porušení platné právní úpravy reklamní činnosti?
Platná právní úprava reklamní činnosti (zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů; dále jen "zákon o regulaci reklamy") zakazuje různé druhy reklamních prezentací, a mimo jiné také šíření nevyžádané reklamy v listinné podobě, pokud adresáta obtěžuje. Za tzv. obtěžující reklamu se považuje reklama, která směřuje ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že tato osoba dala předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči ní byla nevyžádaná reklama šířena [§ 2 odst. 1 písm. c) citovaného zákona].
V daném případě byla splněna uvedená podmínka, že si adresát reklamu nepřeje, což dal předem jasně a srozumitelně najevo textem na štítku, který vylepil na schránku.
Je však třeba přihlédnout také k charakteristice "reklamy", jež je zákonem o regulaci reklamy (§ 1 odst. 2) specifikována jako oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené komunikačními médii (například periodickým a neperiodickým tiskem, rozhlasem, televizí, internetem atd.), mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží či podporu poskytování služeb. Informační materiál o akci zaměřené na pomoc potřebným občanům není reklamou ve smyslu zmíněné definice; nemá za cíl podporu podnikatelské činnosti. V daném případě tak nedošlo k porušení zákona o regulaci reklamy šířením nevyžádané reklamy v listinné podobě.
Výroba a prodej zmrzliny
Sousedka si zamýšlí pořídit cukrárnu, ve které by vyráběla a prodávala zmrzlinu. Pod jakou živnost uvedená činnost patří a jaké podmínky musí podnikatelka splňovat, aby se nedostala do rozporu s živnostenským zákonem? Může provozovat tuto živnost, pokud by některou podmínku nesplňovala?
Výrobu zmrzliny lze provádět v rámci živnosti ohlašovací řemeslné v předmětu podnikání "Pekařství, cukrářství". Pro vznik živnostenského oprávnění v této živnosti platná právní úprava živnostenského podnikání - zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") - vyžaduje splnění všeobecných podmínek provozování živnosti (§ 6 citovaného živnostenského zákona). Těmito podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud živn