Daň z příjmů fyzických osob - daňový balíček

Vydáno: 37 minut čtení
Daň z příjmů fyzických osob - daňový balíček
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling
Ph.D.
V návaznosti na příspěvek k publikovaným novelám zákona o daních z příjmů1) ke zdanění příjmů fyzických osob, který byl publikován ve FDÚB č. 2/20172), v tomto příspěvku přináším přehled změn ve zdaňování příjmů fyzických osob, ke kterým došlo v důsledku letošní nejrozsáhlejší novely zákona o daních z příjmů, která byla provedena zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní.
Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní
Jak již název zákona napovídá, jedná se o komplexní zpracování novel několika právních předpisů v oblasti daní. Součástí tohoto „balíčku“ je i novela zákona o daních z příjmů3). Tato novela zákona o daních z příjmů je koncipována komplexněji, tzn. není věnována pouze jedinému tématu. Předlohu se nepodařilo schválit tak, aby nabyla účinnosti k prvnímu dni roku 2017, tedy tak, jak bylo předkladatelem původně zamýšleno, ani k 1.4.2017 tak, jak byl okamžik účinnosti posunut v průběhu legislativního procesu, ale předloha nabývá účinnosti ještě později v průběhu roku 2017, tj. od 1.7.2017. Tento stav je vzhledem k navrhovaným opatřením určitou komplikací, kterou bylo nutné vyřešit řadou přechodných ustanovení přijatých až v průběhu schvalovacího procesu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Čtenáři budou upozorněni u jednotlivých změn na způsob jejich aplikace podle jednotlivých přechodných ustanovení. Zákon obsahuje ještě další úpravy, které však zasahují výhradně do oblasti daně z příjmů právnických osob. Dále zákon obsahuje řadu úprav legislativně technického charakteru, které nepřinášejí věcnou změnu. Těmto úpravám není, a to i z důvodu zaměření tohoto příspěvku, věnována další pozornost a v této věci si dovolím čtenáře v případě zájmu odkázat na text shora uvedeného zákona.
Následující přehled
nejvýznamnějších
zejména věcných změn týkajících se zdaňování příjmů fyzických osob je seřazen podle jednotlivých paragrafů vzestupně s tím, že je čtenář upozorněn na vazbu na další paragrafy, kterých se úprava týká. Dále je v těch případech, kdy je možné příslušnou změnu aplikovat již pro zdaňovací období roku 2017, uvedeno příslušné přechodné ustanovení.
-
Pro účely ocenění se upřesňuje okruh příjmů spočívajících v jiném majetkovém prospěchu, a to tak, že vedle jiného majetkového prospěchu z titulu opakujících se plnění se bude při ocenění příjmů postupovat stejně i v případě jiného majetkového prospěchu z titulu trvajících plnění.
Dotčená ustanovení zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám:
§ 3 odst. 3 písm. b).
-
V případě příjmů z prodeje nemovitých věcí zákon o daních z příjmů umožňuje osvobození těchto příjmů s podmínkou, podle které poplatník musí proinvestovat prodejem získané finanční prostředky na uspokojení bytové potřeby. Tato podmínka je nově vztažena na situaci, kdy poplatník použije prodejem získané finanční prostředky na uspokojení pouze vlastní bytové potřeby a nikoliv tedy bytové potřeby rodinných příslušníků nebo jiných osob.
Dotčená ustanovení zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám:
§ 4 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 1 písm. v).
-
Rozšiřuje se režim osvobození příjmů z prodeje nemovité věci v případě vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci jinak než rozdělením této věci podle velikosti spoluvlastnických podílů. Podle současného znění zákona o daních z příjmů v případě vypořádání spoluvlastnických podílů k nemovité věci tak, že vlastnické právo bylo převedeno na jednoho ze spoluvlastníků s povinností vyplatit ostatní spoluvlastníky, nemohly být u těchto příjmů z vypořádání u ostatních spoluvlastníků aplikovány časové testy pro osvobození příjmů podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, protože se nejednalo o příjem z prodeje nemovité věci. Zahrnutím uvedeného vypořádání spoluvlastnictví do podmínek pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí bude tento nesoulad odstraněn.
Dotčená ustanovení