Změny daní z příjmů od dubna 2019

Vydáno: 20 minut čtení

Dal jsem si tu práci a do stejného formátu převedl původní znění zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, a jeho aktuální znění po všech jeho novelizacích (bez přechodných ustanovení), výsledná bilance: 28 stran versus 185 stran. O 660 % více právně závazného textu – to je pádná odpověď na všechny ty proklamace o neustálém zjednodušování a „polidšťování“ daní. Opak je pravdou. A to jde, prosím pěkně, o základní daň, před kterou není úniku, každý žijící člověk je jejím poplatníkem, takže by měla být srozumitelná každé svéprávné osobě mající rozum průměrného člověka, jak uvádí občanský zákoník. Od dubna roku 2019 přibyla – 166. – novela zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), čítající 39 změnových bodů.

Změny daní z příjmů od dubna 2019
Ing.
Martin
Děrgel
 
Představení dubnové novely
Začalo to standardně v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, které Vláda dne 13. 6. 2018 předložila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Což je mimochodem chvályhodná nová praxe, kdy jsou novely daňových zákonů shlukovány přehledně do jedné normy. Tento
sněmovní tisk dostal číslo 206
a začal jeho obvyklý legislativní schvalovací proces. Původní návrh účinnosti byl stanoven na 1. 1. 2019, a to nejen proto, že je praktické měnit daňové zákony od počátku nového zdaňovacího období – kterým je u daní z příjmů převážně kalendářní rok. Podstatnou součástí „daňového balíčku“ totiž byly i změny vnucené českému právnímu řádu unijními směrnicemi, o nichž náš parlament nemá moc co diskutovat, ale musí je „svobodně“ přijmout, přičemž k jejich provedení mělo dojít nejpozději právě do zmíněného data. To se ale nepovedlo, neboť závěrečné projednání (tzv. 3. Čtení) poslanci dokončili až 21. 12. 2018, a navíc senátoři měli vlastní pozměňovací návrhy, které však poslanci odmítli a dne 15. 3. 2019 setrvali na svém původním návrhu. Pak už to mělo rychlý spád a dne 27. 3. 2019 vyšel ve Sbírce zákonů schválený, a tedy již platný „daňový balíček“ s oficiálním názvem:
zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
(dále jen „Novela“).
Jde ale spíše o „balík“ nežli „balíček“ daňových a souvisejících změn, pro ilustraci – ve stejném formátu jako úvodní srovnání rozsahu ZDP má úctyhodných 58 stran, z nichž pouze změny daní z příjmů čítají 12 stran – což je mimochodem téměř polovina původního znění ZDP… Novela mění 10 zákonů, a to převážně DPH:
1.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:
39 změn, účinnost 1. 4. 2019 (38x) a 1. 1. 2020 (1x), 16 přechodných ustanovení.
2.
Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her:
6 změn, účinnost 1. 4. 2019, 3 přechodná ustanovení.
3.
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty:
269 změn! (o čtvrtinu více, než má zákon č.