Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019

Vydáno: 23 minut čtení

Zvláštní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění je v České republice uplatňován od 1. 4. 2011 podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), a spočívá v přenesení daňové povinnosti u vyjmenovaných zdanitelných plnění v tuzemsku na příjemce tohoto plnění, který je plátcem daně.

Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019
Václav
Benda
 
Úvodem
S účinností od 1. 1. 2015 je v souladu se směrnicí 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“), režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění uplatňován u některých zboží a služeb trvale a některých dočasně. Dalšími novelizacemi zákona o DPH v roce 2016 a v roce 2017 bylo v návaznosti na směrnici o DPH uplatňování režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění rozšířeno na další zdanitelná plnění. Obecná pravidla pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku jsou stanovena v § 92a zákona o DPH. Novelou zákona o DPH, která je součástí daňové balíčku pro rok 2019, je navrhováno tato obecná pravidla doplnit a upřesnit, jak je vysvětleno v dalším textu. Vymezení zdanitelných plnění, u nichž je uplatňován režim přenesení daňové povinnosti, vyplývá z § 92a až 92g zákona o DPH, navazující přílohy č. 6 k zákonu o DPH a nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů. Toto vymezení se pro rok 2019 nezmění, protože Česká republika uplatňuje v současné době režim přenesení daňové povinnosti u všech zdanitelných plnění, u nichž to umožňuje směrnice o DPH.
V článku jsou nejprve shrnuta aktuálně platná obecná pravidla pro uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti, včetně změn navrhovaných pro rok 2019. V dalších částech textu jsou s využitím příkladů vysvětlena aktuálně platná pravidla pro trvalé i dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti.
 
Obecná pravidla pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti
Pravidla pro uplatnění zvláštního režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění vyplývají z § 92a zákona o DPH. Podle § 92a odst. 1 zákona o DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen přiznat daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Znamená to, že oproti zdanitelným plněním ve standardním režimu zdanění se u zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti nepřiznává daň z poskytnutých záloh okamžitě k datu jejich poskytnutí, ale i ze záloh přiznává daň plátce jako příjemce zdanitelného plnění až k datu uskutečnění zdanitel