Příjmy osvobozené od daně u veřejně prospěšných poplatníků

Vydáno: 12 minut čtení

V následujícím příspěvku se budu věnovat některým příjmům osvobozeným od daně, které mají vazbu k neziskovým, tedy veřejně prospěšným poplatníkům. Vzhledem k blížícímu se konci kalendářního roku nastane opět období, kdy bude nutné správně vyhodnotit jednotlivé příjmy z pohledu daňového režimu, proto se zaměříme především na příjmy, které sice předmětem daně jsou, ale za stanovených podmínek jsou od daně osvobozeny.

Příjmy osvobozené od daně u veřejně prospěšných poplatníků
Ing.
Zdeněk
Morávek
je daňovým poradcem
Nejdříve zopakujme, že veřejně prospěšní poplatníci jsou vymezeni v § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a to jako poplatníci, kteří v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonávají činnost, která není podnikáním. Dále uvedené osvobozené příjmy se na vyjmenované veřejně prospěšné poplatníky vztahují bez ohledu na to, zda se jedná o poplatníky s úzkým nebo širokým základem daně z příjmů.
 
Členské příspěvky
Od daně z příjmů právnických osob jsou osvobozeny členské příspěvky, ovšem pouze za splnění přesně stanovených podmínek. Základní podmínkou pro osvobození je, že se musí jednat o členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin. Není rozhodné, jakým způsobem jsou tyto členské příspěvky ve stanovách či dalších zmiňovaných dokumentech upraveny, ale jestliže jde o členské příspěvky v souladu se stanovami, statutem, zřizovatelskými či zakladatelskými listinami, jde o příjmy osvobozené od daně.
Lze tak akceptovat situaci, kdy výše