Změna nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností od 1. 7. 2016

Vydáno: 9 minut čtení

Nařízení vlády č. 155/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb. , o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce č. 60/2016 Sb. , rozeslané 20. 5., s účinností od 1. 7. 2016. Podle čl. I tohoto nařízení vlády, které mimo jiné zavádí novou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“, se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb. , ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb. , č. 368/2012 Sb. a č. 365/2013 Sb. , takto:

Změna nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností od 1. 7. 2016
das
1. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Holičství, kadeřnictví“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se za slovo „preparace“ vkládají slova „, prodlužování, zhušťování“.
2. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Kominictví“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní: „Čištění, kontrola a zkoušení spalinových cest a vydávání zpráv o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty. Provádění revizí spalinových cest a vydávání zpráv o revizi spalinové cesty. Čištění a kontroly spotřebičů na paliva pevná, kapalná a plynná; čištění a kontroly technologických spotřebičů - pekařských, cukrářských a jiných průmyslových pecí, včetně parních a kremačních. Čištění a kontroly kouřových kanálů, provádění technických prohlídek topenišť a zjišťování závad topných zařízení v průmyslových objektech. Provádění prohlíd