Uplatňování DPH u dodání elektřiny nebo plynu obchodníkovi od 1. února 2016

Vydáno: 12 minut čtení

Nařízením vlády č. 11/2016 Sb. se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb. , o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb. S účinností od 1. února 2016 se mění § 2 odst. 1 .

Uplatňování DPH u dodání elektřiny nebo plynu obchodníkovi od 1. února 2016
Ing.
Zdeněk
Kuneš
působí na Ministerstvu financí
 
I. Kdy se režim přenesení daňové povinnosti použije
Podle nového znění nařízení vlády se režim přenesení daňové povinnosti použije při převodu povolenek na
emise
skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na
emise
skleníkových plynů, při dodání certifikátů elektřiny a při dodání elektřiny nebo plynu (zemní plyn) soustavami nebo sítěmi obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Za obchodníka se pro účely režimu přenesení daňové povinnosti považuje také osoba, jejímž předmětem podnikání je přenos elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, činnost operátora trhu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů,