Vymezení veřejně prospěšných poplatníků v daních z příjmů

Vydáno: 10 minut čtení

V následujícím příspěvku se budu zabývat problematikou vymezení veřejně prospěšných poplatníků v zákoně o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZDP “). Konkrétní úprava a vymezení veřejně prospěšných poplatníků je obsažena v § 17a ZDP .

Vymezení veřejně prospěšných poplatníků v daních z příjmů
Ing.
Zdeněk
Morávek
je daňovým poradcem
Na úvod je vhodné poznamenat, že pojem veřejně prospěšný poplatník vymezuje skupinu poplatníků, kterým ZDP přiznává určité výhody a zvláštní daňový režim vzhledem k tomu, že se jedná o poplatníky, kteří vykonávají činnosti ve veřejném zájmu na úkor zájmů soukromých, tedy zejména dosahování zisku. I když je nutné poznamenat, že možnost dosahování zisku není ani u této skupiny poplatníků nijak omezena. Na veřejně prospěšné poplatníky se vztahuje speciální režim zdaňování, který spočívá ve zdaňování pouze některých druhů příjmů plynoucí ze zdrojů, které mají charakter podnikatelské činnosti.
Mezi veřejně prospěšné patří poplatníci, kteří v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonávají činnost, která není podnikáním.
To znamená, že je tedy nutné zkoumat základní právní dokument příslušného subjektu, ze kterého je patrné, co je hlavní činností těchto právnických osob a tuto hlavní činnost posoudit ve vztahu k podnikání, tedy ve vztahu k § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „