Péče státu o své zaměstnance - novela vyhlášky o FKSP

Vydáno: 19 minut čtení

Sbírka zákonů v závěru roku 2019 je vyplněna řadou nařízení vlády, která zvyšují významným způsobem požitky zaměstnanců ve státní správě ve vazbě na jejich platy a odměny. V následujícím příspěvku se zaměřujeme na další benefity, které přináší do státní správy novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Péče státu o své zaměstnance – novela vyhlášky o FKSP
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o FKSP“), aby zaměstnanci a bývalí zaměstnanci ve státní správě mohli získat prostředky, které jim umožní kulturní a sportovní vyžití, zabezpečí jim možnost stravování s příspěvkem z tohoto fondu, zajistí jim sociální výpomoci, ať již jednorázové, návratné nebo na bytové a jiné účely. Jedná se o bonusy, které zaměstnanci a bývalí zaměstnanci dostávají bez ohledu na to, zda se ekonomice v dané době daří či nikoliv, a to proto, že subjekty zabezpečující především služby státu pro občany nejsou zainteresováni na výsledku hospodaření. Rozhodující je vyhodnocení výdajové stránky státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků, zda je dostatek finančních prostředků na zabezpečení nároků zaměstnanců, případně bývalých zaměstnanců vznikajících z titulu vyhlášky o FKSP, kolektivních smluv a vnitřních předpisů účetní jednotky v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích.
Vyhláška o FKSP rozšířila svoji působnost také na
státní podniky
. Ve smyslu § 19 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, je ustanovení, že podnik vytváří a užívá FKSP, a to v souladu se zvláštním předpisem (kde je odkaz na již neplatnou vyhlášku č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb).
Novela vyhlášky o FKSP provedená vyhláškou č. 357/2019 Sb.
Fond kulturních a sociálních potřeb v roce 2020 tvoří organizační složky státu a příspěvkové organizace v rozsahu
základního příjmu
ve výši
2 % z ročního objemu nákladů
zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost. Tento příděl se provádí
na vrub sociálních nákladů
bez ohledu na výši výsledku hospodaření. Dále je možné FKSP tvořit z náhrad škod a pojistných plnění od pojišťovny, která se vztahují k majetku pořízeného z FKSP, nebo z peněžních a jiných darů určených právě do FKSP.
Pokud se jedná o
státní podniky,
vytvářejí v roce 2020 FKSP také v rozsahu

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
77/1997 Sb., o státním podniku
363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb., zákoník práce
427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

Vyhlášky

310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
357/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů