Legislativní změny na konci roku 2017

Vydáno: 10 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom se stručně zaměřili na legislativní novinky z konce roku 2017, které mají dopad do roku 2018 a které se mohou a budou týkat neziskových subjektů v jejich praxi. Vzhledem k termínu voleb nebyla legislativní aktivita před koncem roku tak intenzivní, jak jsme byli zvyklí z minulých let, nicméně i tak je celá řada právních předpisů, které by rozhodně neměly uniknout naší pozornosti.

Legislativní změny na konci roku 2017
Ing.
Zdeněk
Morávek
Velmi významnou změnou z pohledu praxe všech ekonomických subjektů je přijetí
zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku
(dále jen „zákon č. 370/2017 Sb.“), a to s účinností od 13. 1. 2018. Jedná se o náhradu stávajícího zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon přináší v souvislosti s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. 11. 2015, o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES, celou řadu důležitých změn, například:
Silné ověření uživatele
– nově bude vyžadováno při zadání platební transakce přes internet, či jiný elektronický kanál, silné ověření uživatele. Toto opatření má za cíl zajistit větší bezpečnost placení přes internet. Při silném ověření je vyžadována kombinace alespoň dvou způsobů ověření – údaje známé uživateli (například přihlašovací údaje), věc, kterou má uživatel ve své moci (například mobilní telefon), biometrické údaje (například otisk prstu, nebo i selfie).
Snížení limitu odpovědnosti uživatele při neautorizované transakci
způsobené použitím ztracené/odcizené karty nebo zneužití karty ze 150 na 50 EUR.
Úprava blokace peněžních prostředků
, která doposud nebyla nijak regulována.
Informování o platebním účtu
– uživatel může získat informace ze všech svých platebních účtů prostřednictvím jediné aplikace. Lze tak snadněji řídit a plánovat rodinné finance.
Nepřímé dání platebního příkazu
– zákon přináší regulaci inovativních způsobů placení prostřednictvím mobilních a internetových aplikací.
Elektronické osvědčení totožnosti
.
V souvislosti s přijetím zákona č. 370/2017 Sb. byly novelizovány také další zákony, mimo jiné zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou byla splněna povinnost uložená Ústavním soudem České republiky (ČR) a
do zákona byly doplněny požadované náležitosti kontrolního hlášení
, které dosud byly vymezeny pouze v pokynech k jeho zpracování. Tato změna nabývá účinnosti k 1. 1. 2018.
Pod č. 396/2017 Sb., 397/2017 Sb. a 398/2017 Sb. byly zveřejněny
změny účetních vyhlášek týkajících se vybraných účetních jednotek
.
Poznámka:
Podrobněji se změnám účetních vyhlášek budeme věnovat v samostatném příspěvku v některém z dalších čísel časopisu UNES.
 
Důležité novelizace vyhlášek a nařízení
Nařízením vlády č. 286/2017 Sb. bylo novelizováno nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. S účinností od 1. 1. 2018
dochází ke zvýšení minimální mzdy
z 11 000 Kč na 12 200 Kč,
a hodinové sazby
ze 66 Kč na 73,20 Kč. Současně dochází ke zvýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací.
Vyhláškou č. 466/2017 Sb. se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dochází ke změnám zejména v přílohách č. 7, 8 a 9. Změna vyhlášky sice nabývá účinnosti k 1. 1. 2018, ale jak vyplývá z přechodného ustanovení, při vypracování finančních výkazů za rok 2017 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Nařízením vlády č. 471/2017 Sb., se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek. Došlo ke zvýšení těchto limitů s výjimkou částek pro účely možnosti vyčlenění části veřejné zakázky (§ 5 nařízení č. 172/2016 Sb.). Změny nařízení vlády nabývají účinnosti k 1. 1. 2018.
Pozornosti by neměla uniknout ani vyhláška č. 459/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek.
Vyhláškou č. 463/2017 Sb. byly stanoveny sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazby stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
. Současně byla zrušena předchozí vyhláška č. 440/2016 Sb. V porovnání s rokem 2017 dochází k mírnému navýšení u sazby základní náhrady za 1 km jízdy u silničních motorových vozidel z 3,90 na 4,00 Kč, poměrně zajímavému navýšení sazeb stravného a také k mírnému zvýšení průměrné ceny pohonných hmot. Vyhláška nabývá tradičně účinnosti k 1. 1. 2018.
Pod č. 447/2017 Sb. bylo zveřejněno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti, průměrná mzda podle tohoto sdělení činí 28 761 Kč. Tato hodnota má vliv například na výši odvodu do státního rozpočtu při nesplnění povinného podílu zaměstnanců se změněnou pracovní schopností.
Pod č. 406/2017 Sb. vyšlo nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady), jedná se o úpravu navazující na § 271u odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláškou č. 403/2017 Sb. byla změněna vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o vyhlášku, která je významná pro stanovení základu daně z pozemků u daně z nemovitých věcí.
Výše sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 byla zveřejněna jako vyhláška č. 401/2017 Sb.,
současně došlo ke zrušení předchozí vyhlášky č. 366/2016 Sb. V některých případech došlo ke zvýšení této sazby, například u Belgie ze 45 na 50 EUR, v případě Korejské republiky, možná i v souvislosti s blížící se olympiádou, došlo ke zvýšení ze 45 EUR na 50 EUR, ke zvýšení došlo také v případě Velké Británie ze 40 GBP na 45 GBP.
Zejména z pohledu vybraných účetních jednotek bude
důležitá změna vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
, ve znění pozdějších předpisů, změna byla
provedena vyhláškou č. 411/2017 Sb.
Provedené změny nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018.
 
Materiály Generálního finančního ředitelství
 
Pokyn GFŘ-D-29
Ještě se stručně věnujme některým materiálům zveřejněným Generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ“) na stránkách Finanční správy. Za pozornost jistě stojí informace, že
prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2018 ve stejném rozsahu
. Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč zůstávají pro rok 2018 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2017.
Pokyn GFŘ-D-29, který upravuje prominutí těchto pokut u kontrolního hlášení DPH, byl v této souvislosti aktualizován Dodatkem č. 2. I v roce 2018 tedy bude možné prominout příslušné pokuty, vztahující se k nesplnění povinnosti u kontrolního hlášení DPH, v tomto rozsahu:
jedno libovolné prominutí vzniklé pokuty ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč,
pozdní reakce do pěti následujících pracovních dní po uplynutí lhůty výzvy k podání kontrolního hlášení za předpokladu, že povinnost podat kontrolní hlášení plátci skutečně nevznikla,
pozdní reakce do pěti následujících pracovních dní po uplynutí lhůty výzvy ke změně, doplnění, či potvrzení údajů v situaci, kdy plátce potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení,
další možnosti prominutí upravené pokynem GFŘ-D-29, jejichž aplikace nebyla ani předtím časově omezena (více viz část II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod – pokynu GFŘ-D-29).
 
Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty
Dále GFŘ zveřejnilo materiál Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty. Jak uvádí GFŘ, účelem této informace je nejen připomenout obsah vybraných údajů potřebných pro správu daně v přihlášce k registraci k DPH a některé aspekty procesu registračního řízení v rámci stávajících právních předpisů v kontextu existujících rizik v oblasti DPH, ale zejména
upozornit na možnost podat souběžně s přihláškou přílohu týkající se doložení výkonu ekonomické činnosti žadatele o registraci, popřípadě i jiné přílohy prokazující naplnění ostatních zákonných podmínek v případě povinné registrace, nebo přílohy dokládající některé údaje nezbytné pro správu daně uváděné v přihlášce
(skutečné sídlo, bankovní účet).
 
Nespolehlivý plátce
Dále GFŘ vydalo aktualizovaný materiál k problematice nespolehlivého plátce, tedy materiál k § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Do materiálu bylo přidáno další kritérium, které je považováno za závažné porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce.
 
Další důležité materiály
Zajímavým materiálem je také
Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů
k § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, a to v souvislosti s rozšířením okruhu případů, na které se vztahuje zdanění srážkovou daní bez podepsaného prohlášení k dani.
Další důležitý materiál z pohledu neziskových subjektů, které jsou zaměstnavateli, je
sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
, které se týká zejména nových tiskopisů a také nově zavedené možnosti učinit projev vůle zaměstnance při uplatňování nezdanitelných částí základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slev na dani a daňového zvýhodnění jiným způsobem než podepsáním papírového tiskopisu.
A v neposlední řadě upozorněme na materiál
Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018,
který stručně shrnuje hlavní změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob, elektronické evidence tržeb a kontrolního hlášení v DPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
284/2009 Sb., o platebním styku
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
370/2017 Sb., o platebním styku
447/2017 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti

Nařízení vlády

567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
286/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
406/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
471/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Vyhlášky

270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a o zrušení některých vyhlášek
5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
396/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
397/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
398/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
403/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 411/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
459/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek
463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
466/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů