Náhrada škody a nemajetkové újmy za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Vydáno: 3 minuty čtení

Novela zákoníku práce 1) č. 205/2015 Sb. , jež ruší zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, vstoupila v účinnost dne 1.10.2015 a přináší řadu změn v oblasti úpravy náhrady újmy za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Dosavadní zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, který byl platný od 1.7.2006, nikdy nenabyl účinnosti a účinná hmotně-právní úprava odškodňování za úrazy a nemoci z povolání byla obsažena pouze v přechodných ustanoveních zákoníku práce . Po dialogu se sociálními partnery se rozhodlo o zrušení zvláštního zákona a o zařazení odpovědnosti zaměstnavatele za úrazy a nemoci z povolání zpět do zákoníku práce , konkrétně do části jedenácté pod označením náhrada škody a nemajetkové újmy.

Legislativní novinky s komentářem
JUDr.
Lucie
Miškovská,
Dmytro
Krasovskyj
Z důvodové zprávy ke změně zákoníku práce vyplývá, že cílem této novely je přizpůsobení terminologie v oblasti náhrady škody, dosud používané v pracovněprávní úpravě, novému občanskému zákoníku, zákonu č. 89/2012 Sb., jakož i provedení legislativně technických změn vedoucímu ke zpřesnění právní úpravy.
Obsahem novely je změna v jednorázovém odškodnění pozůstalých. V ustanovení § 271i zákoníku práce byl rozšířen nárok na odškodnění i pro partnera žijícího se zaměstnancem podle zákona č. 115/2006., o registrovaném partnerství, neboť i mezi partnery dochází ke vzniku vyživovací povinnosti. Výše částky jednorázového odškodnění zůstala na 240 000 Kč, ale vládě je nově dána možnost ji nařízením změnit.
Nově dochází k výslovné úpravě práva na náhradu za ztrátu na výdělku během pracovní neschopnosti i po skončení pracovní neschopnosti, pro zaměstnance vykonávající závislou práci mimo pracovní poměr, tedy při výkonu práce na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce.
Dle dosavadní úpravy zanikal nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dosažením věku 65 let, nově však dle ustanovení § 271b odst. 6 zákoníku práce dojde k prodloužení věkové hranice do doby, než vznikne poškozenému nárok na starobní důchod, jestliže bude tato věková hranice vyšší než 65 let. Stejná změna nastala i v případě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
V novele zákoníku práce se řešila otázka úpravy zmocnění k vydání prováděcího předpisu, který by stanovil výši odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění. Tato otázka je upravena v ustanovení § 271c odst. 2 zákoníku práce, příznivou změnu zaměstnancům na základě tohoto zmocnění přineslo nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání účinné od 26.10.2015, které reagovalo na metodiku Nejvyššího soudu při stanovení výše této náhrady v občanskoprávních vztazích. Nadále platí, že pracovní úrazy se budou hodnotit body, hlavní a podstatnou změnou však je, že byla zvýšena peněžitá částka za 1 bod, a to ze 120 Kč na 250 Kč. Dále se tímto nařízením u většiny pracovních úrazů a nemocí z povolání zvyšuje počet bodů k jejich hodnocení.
Ze změn, které přinesl rok 2015 pro pracovní právo, vyplývá, že se zákonodárci snaží vylepšit postavení zaměstnanců a snaží se je více chránit při pracovních úrazech a nemocech z povolání.
1 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů