Novela rozpočtové skladby

Vydáno: 38 minut čtení
Novela rozpočtové skladby
Ing.
Ivana
Schneiderová,
auditorka
1. Změna textu vyhlášky
V § 3 odst. 13 nový odstavec – netýká se ÚSC (pro zpravodajské služby).
2. Přehled novelizovaných položek
Vysvětlivky:
-
tučné položky
– určeny pro ÚSC1) a zároveň jsou jimi častěji využívány,
-
je před položkou „!“ je doporučeno k pozornosti a případné aplikaci změny zatřídění,
-
{šedé pozadí ariel} = citace předpisů,
-
kurzíva
= citace z důvodové zprávy.
I-----------I--------------I-------------------------------------------------I
I    
Bod
I
Položka
I
Stručný popis změn
I I
novely
I I I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 3. I
!1122
I {3. V příloze v části B se na konci náplně I I I I položky 1122 doplňují věty "Obec na tuto I I 4. I
1123
I položku zařazuje daň ze svých příjmů [§ 4 odst. I I I
(kraje)
I 1 písm. g) zákona č. 243/2000 Sb.2)] i v I I I I případě, že výdaj k zaplacení této daně I I 48. I
!5365
I neprovádí a neinkasuje tak její příjem a jen si I I I I částku odpovídající této dani ponechává na svém I I I I bankovním účtu. Neprovedený výdaj této částky I I I I patří na položku 5365.".} I I I I I I I I {4. V příloze v části B se na konci náplně I I I I položky 1123 doplňují věty "Kraj na tuto I I I I položku zařazuje daň ze svých příjmů [§ 3 odst. I I I I 1 písm. a) zákona o rozpočtovém určení daní I I I I (zákon č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších I I I I předpisů)] i v případě, že výdaj k zaplacení I I I I této daně neprovádí a neinkasuje tak její I I I I příjem a jen si částku odpovídající této dani I I I I ponechává na svém bankovním účtu. Neprovedený I I I I výdaj této částky patří na položku 5365.".} I I I I I I I I {48. V příloze v části B se na konci náplně I I I I položky 5365 doplňují věty "Kraje a obce na I I I I tuto položku zařazují výdaje na placení daní ze I I I I svých příjmů [§ 3 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. I I I I 1 písm. g) zákona o rozpočtovém určení daní I I I I (zákon č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších I I I I předpisů)] i v případě, že výdaj k zaplacení I I I I této daně neprovádějí a neinkasují tak její I I I I příjem a jen si částku odpovídající této dani I I I I ponechávají na svém bankovním účtu. I I I I Neexistující příjem této částky zařazují kraje I I I I na položku 1123 a obce na položku 1122.".} I I I I I I I I Toto je velký zásah do již schválených I I I I rozpočtů, nebude se časově stíhat schválení I I I I rozpočtového opatření z položky 5362 na 5365. I I I I Předkladatelem předpisu byla nesprávně I I I I vyhodnocena výdajová položka a navíc pozdě.
Ty
I I I I
obce a kraje, které proúčtovaly daň z příjmů v
I I I I
hlavní činnosti před 15.2.2016 by ji měly ve
I I I I
výdajích zobrazit na položce 5362.
Ostatní již I I I I na položce 5365. V náplni položky je určitá I I I I nepřesnost. Ne vždy odpovídá částka daně z I I I I příjmů hodnotě výdajové položky. Příjmová I I I I položka 112x může být vyšší o vnitřní převod I I I I daně z příjmů z účtu vedlejší hospodářské I I I I činnosti. Přínosem novely však je určitá právní I I I I jistota, že daň z příjmů, kterou převádějí obce I I I I a kraje samy sobě, se
zobrazit přes rozpočtovou
I I I I
skladbu od 15.2.2016 již musí.
I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 5. I 12x I {5. V příloze v části B se zrušuje náplň I I I I podseskupení položek 122 a 123.} I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 6. až 14. I 12xx až 13xx I Netýká se ÚSC, jedná se o úpravy příjmových I I I I položek ke spotřebním daním I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 15.; 16. I 1331 I Jedná se jen o zpřesnění odkazu v náplních I I I 1336 I položek na znění zákona - vodní zákon 3) I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 17. I
2141
I Rozčlenění položky do odstavců. I I I I I I I I Na položku 2141 se nově zařazují i příjmy ze I I I I zápůjčky cenných papírů. I I I I I I 36. I
5141
I Dále položky
2141
a zrcadlově
5141
obsahují I I I I řešení
tzv. záporných úroků.
Nebudou se řadit I I I I minusem do příjmů, nebo minusem do výdajů, ale I I I I podle toho, zda dojde k připsání nebo odepsání. I I I I Zjednodušené vysvětlení: Začíná se objevovat I I I I možnost záporných úroků, může se vám stát, že k I I I I penězům na běžných účtech nebude připisován I I I I úrok žádný, ale naopak bude mínusový, tj. méně I I I I bude k dispozici, než jste vložili peněz na I I I I účet, platíte jakoby za bezpečné uložení peněz; I I I I taktéž i u nakoupených dluhopisů - nedostanete I I I I žádný úrok a vrátí vám méně, než za kolik jste I I I I dluhopis nakoupili. No můžeme být ještě rádi, I I I I že ČNB nám "úročí" nulově, možná časem přejde I I I I do záporu! I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 18. I 2221 I Do náplně položky se doplňuje
definice
I I I I
veřejných rozpočtů ústřední a územní úrovně
o I I I I další vybrané účetní jednotky, a to i o ty, I I I I které netřídí rozpočtovou skladbou. I I I I Pravděpodobně je upraveno jen pro soulad na I I I I ostatní předpisy, aby nebyly veřejné rozpočty I I I I definovány rozdílně. I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 19. I
2229
I
Z důvodové zprávy:
I I I I I I 51. I
5909
I
K čl. I bodům 19 a 52 (doplnění náplně položek
I I I I
2229 a 5909 odst. 9):
I I I I I I I I
Ode dne 20. února 2015 jsou účinné novely obou
I I I I I I I I
Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
I I I I
250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
I I I I
Novely (zákony č. 24/2015 Sb. a č. 25/2015 Sb.)
I I I I
do nich doplnily ustanovení, podle nichž může
I I I I
poskytovatel
dotace
, vida
, že příjemce I I I I pravděpodobně porušuje rozpočtovou kázeň, ho I I I I vyzvat k vrácení
dotace
nebo její části. I I I I
Vyhoví-li příjemce výzvě a dotaci nebo její
I I I I
část vrátí, vzniká otázka, na jakou položku má
I I I I
být vrácená
dotace
nebo její část zařazena. Na
I I I I
základě připomínek resortů a krajů byly zvoleny
I I I I
položky pro vratky dotací.
I I I I I I I I Řešení vratek dotací mimo porušení rozpočtové I I I I kázně je vhodné přes položky 2229 a 5909 jen v I I I I případě vztahu veřejného rozpočtu a organizace, I I I I která nečlení výdaje a příjmy rozpočtovou I I I I skladbou (např. obec a příspěvková organizace). I I I I Problémové tyto položky budou ve vztazích mezi I I I I veřejnými rozpočty (např. obec - kraj - RRRS I I I I 4)), tam bude narušena
konsolidace
na úrovní I I I I územních rozpočtů, když se nevyužijí příslušné I I I I transferové položky určené pro veřejné I I I I rozpočty. Pravděpodobně se bude muset I I I I problematika vratek transferů mezi veřejnými I I I I rozpočty v dalších letech dořešit. I I I I I I I I Dále je doplněn do položky odstavec 3: I I I I I I I I {(3) Na tuto položku patří i příjmy z vratek I I I I daní, které organizace zaplatila v minulých I I I I letech.} I I I I I I I I Rovněž odstavec 3 zvyšuje právní nejistotu I I I I volby mezi položkou 2222 (vždy byla tato I I I I položka využívána pro vratky daní ve vztahu k I I I I jinému veřejnému rozpočtu) a položkou 2229. Zda I I I I je novelizované ustanovení řádně promyšleno I I I I ukáže až praxe. I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 20.; 25. I
2321
I Příjmy z
fondu zábrany škod
jsou rozděleny do I I I
3121
I darů na provoz (2321) a do darů na investice I I I I (3121). U položky 2321 je navíc provedena I I I I formální úprava znění předpisu. I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 21. I 2324 I Vypuštění dvou prvních vět - souhlas, že byly I I I I dost nepřínosné. Dále doplnění, že na 2324 se I I I I dávají i příspěvky od pojišťoven, mimo ty, co I I I I jsou uvedeny u 2321 a 3121 (tj. mimo fondu I I I I zábrany škod) a dále doplněny příjmy za služby I I I I péče o dítě v dětské skupině (jsou to případy, I I I I kdy zaměstnavatel zajišťuje péči o děti I I I I zaměstnanců). Doplněn odstavec 11, ten se I I I I netýká ÚSC. I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 22.; 51. I různé I V názvech položek 2327, 5513, 5514, 5515, 5750 I I I I a 6750, v názvu podseskupení položek 575 a 675 I I I I a v náplni položky 5513): I I I I I I I I
Podobně jako v názvu příjmové položky 2327 se
I I I I
označení "
Evropská společenství" nahrazuje
I I I I
označením "Evropská unie
" i v názvech
I I I I
transferových položek a podseskupení položek a
I I I I
v náplni transferové položky 5513.
I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 23. I
2329
I Položka 2329 má nové znění: I I I I I I I I {(1) Zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, I I I I které nelze zařadit na jinou druhovou položku.} I I I I I I I I {(2) Použije se například pro
propadlé jistiny
I I I I
vložených vkladů
při výběrových řízeních a I I I I příjmy za promlčené celní jistoty.} I I I I I I I I {(3) Použije se i pro inkaso příjmu za převod I I I I hlasovacích práv k akciím obcemi, jestliže I I I I součástí dohody o převodu na nabyvatele není I I I I závazek převést na tohoto nabyvatele v I I I I budoucnu akcie.} I I I I I I I I {(4) Na tuto položku patří i peněžní prostředky I I I I organizačních složek státu utržené za prodej I I I I kolků, jestliže utržené peněžní prostředky I I I I nepoužívají na jejich nákup. Jestliže je na I I I I jejich nákup používají, patří sem příjmy I I I I z prodeje části kolků při snížení jejich zásoby I I I I a z prodeje zbytku kolků při zrušení této I I I I služby. Nepatří sem příjmy účtu státního I I I I rozpočtu z prodeje kolků prodejním místům, ty I I I I patří na položku 1702.] I I I I I I I I {(5) Na tuto položku patří i příjmy z I I I I případných
výher kontrolních pracovníků při
I I I I
provádění kontrol hracích automatů.
} I I I I I I I I {(6) Patří sem i
příjmy inkasované neoprávněně
, I I I I zejména příjmy inkasované v důsledku plátcova I I I I omylu. Minusem se na tuto položku zařazují I I I I částky těchto příjmů vracených v tomtéž roce, v I I I I němž byly inkasovány (
v následujícím roce nebo
I I I I
dalších letech se vracejí z výdajů a zařazují
I I I I
na položku 5909).".
} I I I I I I I I Odstavec 6 doplnil do položky 2329 příjmy I I I I inkasované neoprávněně, např. příjmy v důsledku I I I I plátcova omylu. Pro tyto případy však existuje I I I I položka 2328 Neidentifikované příjmy. Není I I I I známo, proč v případě neidentifikovaných příjmů I I I I máme oddělit příjmy v důsledku plátcova omylu I I I I na položku 2329. Je trochu k diskuzi, jak I I I I zjistíme, že příjem je neidentifikovaný nebo že I I I I se jednalo o omyl plátce. Pravděpodobně I I I I předkladatel novely na položku 2328 zapomněl, I I I I po úpravě v odstavci 6 u položky 2329 již bude I I I I položka 2328 asi naplněna jen zcela výjimečně. I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 24. I
2342
I {24. V příloze v části B se na konci názvu I I I
(náplň
I položky
2342
doplňují slova "a za správu I I I
k133x)
I vodních toků" a její náplň zní: "Na tuto I I I I položku se zařazují příjmy podle části první I I I I hlavy X zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o I I I I změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění I I I I pozdějších předpisů,
které mají povahu příjmů
I I I I
za dodání věcí a služeb. Jsou to příjmy z
I I I I
poplatku za odebrané množství podzemní vody
I I I I (§ 88 vodního zákona) a platba k úhradě správy I I I I vodních toků a správy povodí (§ 101 vodního I I I I zákona). Příjmy podle části první hlavy X I I I I vodního zákona,
které mají povahu daňových
I I I I
příjmů, patří do podseskupení položek 133, a to
I I I I
poplatky za vypouštění odpadních vod do vod
I I I I
povrchových
(§ 89 až 99 vodního zákona), I I I I kterými jsou
poplatek za znečištění
I I I I
vypouštěných odpadních vod
stanovovaný podle I I I I § 90 odst. 4 a
poplatek z objemu vypouštěných
I I I I
odpadních vod
stanovovaný podle § 90 odst. 3, I I I I na
položku 1331 a poplatek za povolené
I I I I
vypouštění odpadních vod do vod podzemních
I I I I
(§ 100) na položku 1336. Příjem úhrady výdajů
I I I I
na opatření
ve veřejném zájmu podle I I I I § 102 vodního zákona patří, je-li poskytován na I I I I neinvestiční výdaje nebo bez rozlišení, zda je I I I I určen na neinvestiční nebo investiční výdaje, I I I I
na položku 4116 a je-li poskytován na
I I I I
investiční výdaje, na položku 4216.".
} I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 26.; 27. I
!4138
I {26. V příloze v části B v odstavci 2 náplně I I I I podseskupení položek 413 se za číslo položky I I I I "4137" vkládá číslo "4138".} I I I I I I I I {27. V příloze v části B se na konci náplně I I I I položky 4138 doplňují věty "Převody z této I I I I pokladny na bankovní účet organizace se I I I I zařazují vždy jen na položku
4138
a převody z I I I I bankovního účtu do ní na položku
5348
. Při I I I I účtování těchto příjmů a výdajů bankovního účtu I I I I se nepoužívají položky vyjadřující příjmy, I I I I které byly do pokladny inkasovány, ani položky I I I I vyjadřující výdaje, které z ní byly hrazeny I I I I (používají se při účtování o účtu 261 - I I I I Pokladna), ani položka 5182.".} I I I I I I I I
K čl. I bodu 27 (doplnění náplně položky 4138):
I I I I I I I I
Položka 4138 existuje od 1. ledna 2016 pro
I I I I
převody z tzv. oddělených pokladen. Tyto
I I I I
pokladny nejsou součástí rozpočtu, ale jsou na
I I I I
něj napojeny podobně jako např. příspěvkové
I I I I
organizace. Na základě připomínek obcí se náplň
I I I I
této položky zpřesňuje, aby odstranily možné
I I I I
chyby.
I I I I I I I I Toto je spíše pro přispění zmatečnosti. I I I I Napojení pokladen se vůbec nepodobá napojení I I I I příspěvkových organizací na rozpočet, asi je to I I I I chybné pochopení - pokladny jsou napojeny na I I I I rozpočet stejně jako rozpočty organizačních I I I I složek obce. Jedná se o druhý možný způsob I I I I vedení pokladny, v logice vedení poklady jakoby I I I I se jednalo o "další ZBÚ". Princip je v tom, že I I I I se položka 5182 nepoužívá a nerozúčtovává, ale I I I I rozpočtová skladba se přímo přiřazuje k účtu I I I I 261. Hodně záleží na dodavatelích programu, zda I I I I budou schopni oddělit pokladnu hospodářské I I I I činnosti a cizích prostředků a museli by I I I I upustit od přiřazení rozpočtu k SU. Systém I I I I třídění pokladny přes položku 5182 je nadále I I I I povolen. I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 28.; I 5011 I Oddělené vykazování
platů státních zaměstnanců
I I 29.;30. I 5012 I
dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní, ve znění
I I I 5013 I
pozdějších předpisů
, a formální úprava v 5012. I I I I
Nemělo by se týkat ÚSC.
I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 31. I Sesk. 51 I {31. V příloze v části B v odstavci 4 náplně I I I I seskupení položek 51 se za větu druhou vkládá I I I I věta "Službou je i poskytnutí hmotné věci nebo I I I I peněžních prostředků k dočasnému užívání.".} I I I I I I I I
Doplňuje se definice služeb tak, aby zahrnovala
I I I I
i nájem a služby patřící na podseskupení
I I I I
položek 516.
I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 32. I
!5136
I {32. V příloze v části B v náplni položky 5136 I I I I se na konci doplňuje věta "
Na položku 5136
I I I I
patří jen výdaje na pořízení papírových knih a
I I I I
nikoliv i knih zaznamenaných na elektronických
I I I I
médiích.".
} I I I I I I I I
K čl. I bodu 32 (doplnění náplně položky 5136):
I I I I I I I I
Aby nevznikal dojem, že na položku 5136 patří i
I I I I
výdaje na knihy na kompaktních nebo
I I I I
digitálních víceúčelových discích nebo jiných
I I I I
podobných médiích, doplňuje se výslovné
I I I I
ustanovení, že na ni patří jen výdaje na nákup
I I I I
papírových knih.
I I I I I I I I To je rozdíl od stávajících výkladů. Již od I I I I roku 2007 bylo na dotaz, kam patří
audio
CD a I I I I DVD s filmy,
audio
knihy apod. nakupované pro I I I I knihovny za účelem půjčování, odpovídáno ze I I I I strany MF, že rovněž na položku 5136. Dle znění I I I I novely to však vypadá, že na položku 5136 patří I I I I jen "papír". Začít
audio
a video nakoupené I I I I např. na CD pro půjčování nebo prodávání dávat I I I I do služeb (5169), s tím, že nepřevažuje hmotná I I I I podstata, se mi však jeví na škodu vypovídací I I I I schopnosti. Dle mého názoru je možné vést výdaj I I I I
audio
a video nahrávek pro účely např. prodeje I I I I na položce 5138 a ostatní na položce 5139. Na I I I I službách (položka 5169) doporučuji nadále I I I I ponechat jen informační CD. Určitě by bylo I I I I možné vést na službách např. činnost knihovny, I I I I kdy má právo na poskytnutí stáhnutí knihy v el. I I I I podobě (např. stáhnutí do čtečky - není však I I I I jisté, zda se toto v praxi děje). I I I I I I I I Znění novely je k zahájení diskuse, zda MF I I I I opravdu mělo záměr oddělit "papír" od CD, nebo I I I I zda nedošlo jen k nedorozumění. I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 33. I
5137
I Pro přehlednost uvádím znění položky po novele: I I I I I I I I {Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý} I I I I majetek I I I I I I I I {Výdaje na dodavatelské pořízení /předmětů/ I I I I
hmotných nezastupitelných nezuživatelných věcí
I I I I , jejichž I I I I ocenění je 40 tisíc Kč nebo nižší a doba I I I I použitelnosti v organizaci delší než jeden rok, I I I I /a dále předmětů, které definuje účtová osnova I I I I jako drobný hmotný dlouhodobý majetek (pokud I I I I nepatří na jiné položky, např. 5133 5136 I I I I apod.)/ I I I I
b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
I I I I
předpisů], nepatří-li na jiné položky
I I I I
podseskupení položek 513
. Na tuto položku I I I I patří i technické zhodnocení dlouhodobého I I I I hmotného majetku (a to i drobného), které I I I I nepřesahuje 40 tisíc Kč
(podlimitní technické
I I I I
zhodnocení, k tomu odstavec 6 náplně položky
I I I I
5171).
} I I I I I I I I
K čl. I bodu 33 (změna v náplni položky 5137):
I I I I I I I I
Zpřesňuje se definice drobného hmotného
I I I I
dlouhodobého majetku, aby navazovala na nový
I I I I
občanský zákoník a odpovídala definici v
I I I I
účetnictví.
I I I I I I I I Docela přínosné je "jasné určení", že na I I I I položku 5137 patří věci, které dle účetnictví I I I I řadíme do DDHM 5)
(028) i věci, které
I I I I
klasifikujeme na účet 902
. Toto určují I I I I odvolávky v náplni položky na vyhlášku č. I I I I 410/2009 Sb. Na druhou stranu nahrazení slova I I I I "předmětů" tou "formulou", co zní jak z knihy I I I I kouzel, za přínosné rozhodně považovat nelze. I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 34. I
5139
I {34. V příloze v části B v náplni položky 5139 I I I I se za slova "dezinfekčních prostředků" vkládají I I I I slova " průkazů, registračních značek, I I I I validačních známek, kontrolních nálepek, I I I I propagačních materiálů".} I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 35. I Pods. I {35. V příloze v části B se na začátek náplně I I I 514 I podseskupení položek 514 vkládá věta "Na I I I I položky tohoto podseskupení patří výdaje za I I I I služby spočívající v poskytnutí peněžních I I I I prostředků k dočasnému užívání nebo v I I I I poskytnutí práv závisejících na splnění určité I I I I podmínky a části výdaje, které organizace I I I I považuje za částky vynaložené nebo získané v I I I I důsledku změny kursu cizí měny.".} I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 37. I
5164
I {37. V příloze v části B v náplni položky 5164 I I I I se první věta označuje jako odstavec 1, druhá I I I I a třetí jako odstavec 2 a čtvrtá a pátá jako I I I I odstavec 3 a doplňuje se odstavec 4, který zní: I I I I } I I I I I I I I {"(4) Na položku 5164 patří i
pachtovné
podle I I I I smluv jiných než o zemědělském pachtu I I I I (§ 2332 až 2344 a 2349 až 2357 občanského I I I I zákoníku). Pachtovné podle smluv o zemědělském I I I I pachtu patří na položku 5165.".} I I I I I I I I Úprava pachtovného zde byla potřeba, položka na I I I I nový OZ 6) nebyla v roce 2014 upravena. I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 38. I
5168
I {V příloze v části B v náplni položky 5168 se v I I I I odstavci 3 za slova "týkající se" vkládají I I I I slova "hmotného a nehmotného majetku tvořícího I I I I součást" a v odstavci 4 se slova "Informačními I I I I a komunikačními technologiemi" nahrazují slovy I I I I "Hmotným majetkem tvořícím součást informačních I I I I a komunikačních technologií" a na konci I I I I odstavce 4 se doplňuje věta "Na položku 5168 I I I I patří výdaje na služby týkající se hmotného I I I I majetku tvořícího součást informačních a I I I I komunikačních technologií;
výdaje na jeho
I I I I
pořízení patří na příslušné položky podle jeho
I I I I
povahy (položky 5137, 5139, 6122 a 6125).".
} I I I I I I I I Protože se do položky 5168 zahrnula definice I I I I majetku, který na tuto položku nepatří, tak I I I I bylo potřeba vyjasnit, kam informační I I I I technologie a komunikační technologie jako I I I I hmotný majetek patří, což se podařilo. I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 39. I
5171
I 39. V příloze v části B v odstavci 6 náplně I I I I položky 5171 se věty čtvrtá a pátá nahrazují I I I I větami "
Technické zhodnocení
kromě technického I I I I zhodnocení materiálu je
podlimitní a
I I I I
nadlimitní
. Podlimitní technické zhodnocení I I I I hmotného majetku kromě materiálu je takové, za I I I I něž se vydalo 40 tisíc Kč nebo méně. Podlimitní I I I I technické zhodnocení nehmotného majetku je I I I I takové, za něž se vydalo 60 tisíc Kč nebo méně. I I I I Nadlimitní technické zhodnocení hmotného I I I I majetku kromě materiálu je takové, za něž se I I I I vydalo více než 40 tisíc Kč. Nadlimitní I I I I technické zhodnocení nehmotného majetku je I I I I takové, za něž se vydalo více než 60 tisíc Kč. I I I I
Výdaje na dodavatelské pořízení podlimitního
I I I I
technického zhodnocení hmotného majetku kromě
I I I I
materiálu patří na položku 5137, a to bez
I I I I
ohledu na to, zda zhodnocovaným hmotným
I I I I
majetkem je dlouhodobý hmotný majetek nebo
I I I I
drobný hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na
I I I I
dodavatelské pořízení podlimitního technického
I I I I
zhodnocení nehmotného majetku patří, jsou-li
I I I I
tímto majetkem počítačové programy nebo
I I I I
databáze, na položku 5172 a v ostatních
I I I I
případech na položku 5179, a to bez ohledu na
I I I I
to, je-li či není-li zhodnocovaný nehmotný
I I I I
majetek nehmotným majetkem dlouhodobým.
Výdaje I I I I na dodavatelské pořízení nadlimitního I I I I technického zhodnocení hmotného majetku patří I I I I na příslušnou položku podseskupení položek
612
I I I I
podle povahy zhodnocovaných hmotných věcí, a to
I I I I
bez ohledu na to, zda zhodnocovaným hmotným
I I I I
majetkem je dlouhodobý hmotný majetek nebo
I I I I
drobný hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na
I I I I
dodavatelské pořízení nadlimitního technického
I I I I
zhodnocení nehmotného majetku patří na
I I I I
příslušnou položku podseskupení položek 611, a
I I I I
to bez ohledu na to, je-li či není-li
I I I I
zhodnocovaný nehmotný majetek nehmotným
I I I I
majetkem dlouhodobým.
Výdaje na dodavatelské I I I I pořízení technického zhodnocení materiálu I I I I patří, nevzniká-li jím dlouhodobý hmotný I I I I majetek nebo drobný hmotný dlouhodobý majetek, I I I I na položku 5169; vzniká-li, patří v prvním I I I I případě na příslušnou položku podseskupení I I I I položek 612 podle povahy zhodnocovaných I I I I hmotných věcí a ve druhém na položku 5137 .".} I I I I I I I I Novela nemění zavedené postupy, je to jen I I I I zpřehlednění zatřídění výdajů na TZ 7) . Dle I I I I mého názoru je však podtržená věta o TZ I I I I materiálu ekonomický nesmysl. Je určitě možné I I I I materiál zapracovat do hmotného dlouhodobého I I I I majetku, kdy vzniká nový majetek, nebo jeho TZ, I I I I ale z praxe není znám příklad na možnost TZ I I I I samotného materiálu, který by byl službou I I I I (možná to však existuje...). I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 40. I
!5173
I
K čl. I bodu 40 (změna v náplni položky 5173):
I I I I I I I I
Mezi odstavci 3 a 4 náplně položky 5173 byl
I I I I
dosud určitý rozpor, když odstavec 4 stanovil,
I I I I
že na tuto položku nepatří náhrady cestovních
I I I I
výdajů jiným osobám než osobám vykonávajícím
I I I I
pro organizaci závislou činnost, ale odstavec 3
I I I I
takové osoby uváděl. Doplňuje se proto, že
I I I I
odstavec 4 platí s výjimkou toho, co stanoví
I I I I
odstavec 3.
I I I I I I I I Znění položky 5173 v odst. 3 a 4 po novele: I I I I I I I I {(3) Patří sem i reciproční úhrady cestovních I I I I výdajů osobám přijíždějícím ze zahraničí, I I I I refundace cestovného zaměstnancům jiných I I I I organizací a výdaje rozpočtů územních I I I I samosprávných celků na ubytování zahraničních I I I I delegací, i když nejde o reciproční cesty.} I I I I I I I I {(4) /Nepatří sem/
S výjimkou úhrad podle
I I I I
odstavce 3 této náplně na tuto položku nepatří
I I I I náhrady cestovních výdajů jiným osobám než I I I I osobám vykonávajícím pro organizaci závislou I I I I činnost, například podle vyhlášky č. I I I I 520/2005 Sb., ty patří na položku 5192.} I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 41. I
!5179
I 42. V příloze v části B v náplni položky 5179 v I I I I odstavci 5 se slova "odborovým organizacím za I I I I výkon" nahrazují slovy "nákladů vzniklých I I I I odborovým organizacím výkonem" a na konci I I I I odstavce se doplňují slova "
a nákladů vzniklých
I I I I
jim a organizacím zaměstnavatelů činností k
I I I I
podpoře vzájemných jednání na celostátní nebo
I I I I
krajské úrovni, která se týkají důležitých
I I I I
zájmů pracujících
(§ 320a zákona č. I I I I 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. I I I I 205/2015 Sb.)" a na konci náplně se doplňují I I I I odstavce 15 až 17, které znějí: I I I I I I I I "(15)
Na položku 5179 patří i příspěvky spolku
I I I I (§ 214 až 302 OZ) zřízeného podle českého I I I I práva, který organizace spoluzaložila nebo se I I I I stala jeho členkou (organizační složka státu po I I I I splnění podmínek podle § 30 odst. 2 zákona č. I I I I 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím I I I I vystupování v právních vztazích, ve znění I I I I pozdějších předpisů), a to příspěvky, které I I I I nemají povahu
transferů, ale jsou jí
I I I I
poskytovány jako protihodnota za členská práva.
I I I I
Transfery spolkům patří na položky 5222 a 6322.
I I I I I I I I Od 15. 2. 2016 např. členský příspěvek SMO 8) I I I I zatřídíme na položku 5179, ostatní transfery I I I I SMO (např. příspěvky mimo členské) by patřily I I I I na položku 5222! Opět platí situace, že kdo I I I I uhradil např. členský příspěvek SMO do 15.2. I I I I 2016, tak musí ještě volit položku 5229. I I I I I I I I Je nesystémové, že stejně nejsou řešeny členské I I I I příspěvky zájmovým sdružením právnických osob, I I I I které nemají povinnost změnit právní formu na I I I I spolek. Členské příspěvky zájmových sdružením I I I I právnických osob by nadále měly být dle I I I I vyhlášky o rozpočtové skladbě řazeny do položky I I I I 5229 (z neznámých důvodů je řešeno zatřídění I I I I rozdílně). I I I I I I I I Členské příspěvky dobrovolným svazkům obcí I I I I (často jsou nazývány Mikroregiony) nadále I I I I zůstávají v dotačním režimu (položky 532x a I I I I 412x). I I I I I I I I 16) Odstavec 15 platí i
pro platby téhož druhu
I I I I
spolkům a podobným organizacím, které nejsou
I I I I
zřízeny podle českého práva, jestliže nesměřují
I I I I
do zahraničí.
Patří sem i členské finanční I I I I příspěvky evropským seskupením pro územní I I I I spolupráci [nařízení Evropského parlamentu a I I I I Rady (ES) č. 1082/2006, o evropském seskupení I I I I pro územní spolupráci (ESÚS), ve znění nařízení I I I I Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013] I I I I se sídlem na území České republiky (§ 18a až I I I I 18h zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře I I I I regionálního rozvoje, ve znění pozdějších I I I I předpisů). Členské finanční příspěvky evropským I I I I seskupením pro územní spolupráci se sídlem na I I I I území jiného členského státu Evropské unie I I I I patří na položku 5532. I I I I I I I I Pozn. Příspěvky Euroregionům zůstaly na položce I I I I 5511. I I I I I I I I {(17) Na položku 5179 se zařazují
též poplatky
I I I I
komoditním burzám
[§ 12 odst. 2 písm. q) zákona I I I I č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve I I I I znění zákona č. 285/2005 Sb.], které burzy I I I I uvalily na osoby, které jejich prostřednictvím I I I I nakupují zboží, služby nebo výkony, platí-li je I I I I tyto osoby přímo burze.
Platí-li je
I I I I
prostřednictvím burzovních nebo soukromých
I I I I I I I I
burzách), zařazují se na položku 5192.".
} I I I I I I I I V odstavci 17 dochází
k duplicitě řešení odměn
I I I I
burzovních dohodců.
Odstavec 17 je řadí na I I I I položku 5192, ale v odstavci 13 jsou uvedeny I I I I jako příklad náplně položky 5179, citace: I I I I I I I I {(13) Na položku 5179 se zařazují též odměny I I I I burzovním dohodcům podle § 31 zákona č. I I I I 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění I I I I zákona č. 247/2011 Sb.} I I I I I I I I Obcí se odměna dohodcům týká např. při aukcích I I I I dodávek energií. Dle současného znění jsou tedy I I I I obě položky 5179 i 5192 správně zvoleny, lze si I I I I vybrat. (Ale položka 5192 je správně až od I I I I 15.2.2016.) I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 42. I
5192
I {43. V příloze v části B v náplni položky 5192 I I I I se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Na tuto I I I I položku nepatří výdaje deklarované jako I I I I náhrady, které ve skutečnosti mají povahu I I I I transferů (odstavec 12 této náplně)." a na I I I I konci náplně se doplňuje odstavec 12, který I I I I zní:} I I I I I I I I {"(12)
Na tuto položku nepatří platby
I I I I
označované jako náhrady nebo příspěvky na
I I I I
úhradu určitých hodnot, nejsou-li vypočítány z
I I I I
hodnot
(výdajů, nákladů, ceny majetku), které I I I I mají nahrazovat, ani přímo odvozeny z újmy, I I I I kterou mají odškodňovat.
Patří mezi transfery
, I I I I a to i v případě, že je jako náhrady nebo I I I I příspěvky na úhradu hodnot nazývá právní I I I I předpis, který je zavádí. Je to
například
I I I I
příspěvek poskytovaný obcím Ministerstvem
I I I I
vnitra na úhradu nákladů vynaložených v
I I I I
souvislosti se zařízením pro zajištění cizinců
I I I I na jejich území podle § 151 odst. 1 zákona č. I I I I 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České I I I I republiky a o změně některých zákonů, ve znění I I I I zákona č. 314/2015 Sb. (patří stejně jako I I I I
dotace
na rozvoj obce podle odstavce 2 téhož I I I I paragrafu na položku 5321
a v příjmech na
I I I I
položku 4116).".
} I I I I I I I I Poznámka: I I I I I I I I Pokud poslední věta v novelizovaném ustanovení I I I I náplně položky 5179 v odstavci 17 je myšlena I I I I vážně (což není jisté s ohledem na výše I I I I zmíněnou duplicitu), tak by bylo potřeba náplň I I I I položky 5192 rozšířit o odměny soukromým a I I I I burzovním dohodcům. Je velmi nesystémové uvádět I I I I náplně položek v ustanoveních k jiným položkám, I I I I vede to ke značné nepřehlednosti vyhlášky. I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 43. I
5194
I {44. V příloze v části B v náplni položky 5194 I I I I se za větu první vkládá věta "Za věcné dary se I I I I považují i vstupenky na kulturní představení a I I I I sportovní utkání.".} I I I I I I I I V případě, že nakupuje obec vstupenky pro I I I I návštěvy, nebo jako ocenění apod., tak se mají I I I I výdaje zatřídit jako věcný dar na položku 5194. I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 44. I
5199
I {45. V příloze v části B v náplni položky 5199 I I I I se první věta označuje jako odstavec 1 a druhá I I I I jako odstavec 2 a doplňuje se odstavec 3, který I I I I zní:} I I I I I I I I {"(3) Na položku 5199 patří i peněžní I I I I prostředky vydané v hotovosti kontrolním I I I I pracovníkům na kontrolní nákupy [§ 8 písm. b) I I I I zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní I I I I řád)].".} I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 45. I
5229
I {46. V příloze v části B v náplni položky 5229 I I I I se věta druhá zrušuje.} I I I I I I I I
K čl. I bodu 46 (změna v náplni položky 5229):
I I I I I I I I
Svaz měst a obcí, jak sám upozornil, je spolek
I I I I
a proto transfery, které se mu poskytují, je
I I I I
nutné zařazovat na položku 5222 a nikoliv 5229.
I I I I I I I I Pozor, ale členský příspěvek SMO od 15.2.2016 I I I I nově na položku 5179. I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 46. I
5363
I Jen úprava odvolávek na předpisy v souvislosti I I I I s převodem vratek transferů, které nejsou I I I I sankcí na 5909. Viz bod č. 19 a 51. I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 48. I
5424
I Jen zpřesnění textů a doplnění příkladů na I I I I náhrady odměn za práci v době nemoci. I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 49. I
5499
I Úprava se netýká ÚSC. I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I I 51. I 5909 I Viz řešeno výše. U 5909 jsou navíc doplněny I I I I další dva odstavce, které se však netýkají ÚSC. I I-----------I--------------I-------------------------------------------------I
3. Drobné úpravy v paragrafech (Netýká se ÚSC)
{52. V příloze v části C se na konci náplně paragrafu 5162 doplňuje věta „Patří sem i činnost Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (§ 1 odst. 1 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 250/2014 Sb.“.}
{53. V příloze v části C se v náplni paragrafu 5169 zrušují slova „např. činnost Úřadu pro standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti“.}
Poznámka ASPI
Text v závorkách { } má šedé pozadí ariel
Text v závorkách / / je škrtnutý
1 Územní samosprávný celek
2 zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
3 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
4 Regionální rada regionů soudržnosti
5 drobný dlouhodobý hmotný majetek
6 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
7 technické zhodnocení
8 Svaz měst a obcí

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
229/1992 Sb., o komoditních burzách
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
285/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
247/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
89/2012 Sb., občanský zákoník
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
234/2014 Sb., o státní službě
250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
25/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
314/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášky

520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky