Veřejný sektor

Vydáno: 23 minut čtení

Veřejný sektor je důležitou součástí naší ekonomiky. Jeho smyslem je poskytování veřejných služeb. Na rozdíl od podnikatelského sektoru, který je založen na principu generování zisků, získává veřejný sektor finanční prostředky na své fungování z veřejných rozpočtů, které jsou plněny zejména prostřednictvím vybraných daní a poplatků.

Veřejný sektor
Mgr. et Mgr.
Martina
Smetanová,
členka Výboru pro veřejný sektor KA ČR
Podstatou veřejného sektoru je veřejná správa, tj. správa věcí veřejných ve veřejném zájmu. Jde především o správu území (státu, kraje, obce), veřejných záležitostí (služby veřejnosti), správu financí (veřejných finančních prostředků a veřejných rozpočtů), správu veřejných objektů a zařízení, přírodních zdrojů, veřejných informací apod.
Veřejná správa se dělí na státní správu a samosprávu, popř. další subjekty veřejné správy, je-li na ně výkon státní správy zákonem nebo rozhodnutím na základě zákona přenesen. Tvoří ji soustava úřadů s centrální nebo územní působností, ale i další organizace, které poskytují veřejné služby např. v oblasti zdravotnictví, sociální péče, školství, bezpečnosti, kultury apod.
 
Státní správa
Částí veřejné správy je státní správa vykonávaná státem, respektive jeho orgány anebo orgány, na které stát výkon státní správy přenesl. Klíčovými orgány státní správy jsou ústřední orgány státní správy, tj. ministerstva, úřady a další orgány státní správy.
Ze zákona č. 2/1969 Sb.1) je u nás zřízeno celkem 14 ministerstev, kterými jsou: Ministerstvo financí, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí. V jejich čele je člen vlády.
Dalšími ústředními orgány státní správy jsou podle zákona o ministerstvech: Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český báňský úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad, Úřad vlády České republiky a Český telekomunikační úřad.
Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech a úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních integračních seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro Českou republiku závazné.
Ministerstva se při veškeré své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády.
Z pohledu účetní legislativy, tj. zákona č. 563/1991 Sb.,2) patří ministerstva a úřady (tj. organizační složky státu) mezi tzv. vybrané účetní jednotky.
Organizační složky státu definuje zákon č. 219/2000 Sb.3) a patří k nim: ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon. Obdobné postavení jako organizační složka státu má i Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu. Organizační složky státu jsou účetními jednotkami, ale nejsou právnickými osobami.
 
Rozpočet
Státní rozpočet je finančním plánem hospodaření státu pro daný rozpočtový rok. Jedná se o souhrn očekávaných příjmů a výdajů. Výdaje ukazují, kolik stát vydá na financování aktivit státu (např. na školství, zdravotnictví, důchody, sociální dávky, platy apod.). Příjmy pak představují zdroje, ze kterých budou výdaje financovány. K těmto zdrojům patří daně, poplatky, jiné příjmy anebo cizí zdroje.
Státní rozpočet je hlavní součástí systému veřejných financí, který zahrnuje i hospodaření státních fondů, územních samosprávných celků (obcí, krajů) a dobrovolných svazků obcí, zdravotních pojišťoven a různých mimorozpočtových organizací.
Státní rozpočet je základním nástrojem přerozdělování prostředků za účelem zajištění politických, ekonomických a sociálních funkcí státu. Má podobu zákona.
Přehled zákonů o státním rozpočtu
-
zákon č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016
-
zákon č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015
-
zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, ve znění pozdějších předpisů
Zákonem č. 318/2014 Sb. byl zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 novelizován. Celkové příjmy byly upraveny na částku 1.098 mld. Kč a
výdaje na částku 1.210 mld. Kč
. Schodek státního rozpočtu zůstal ve výši 112 mld. Kč.
Saldo
příjmů a výdajů rozpočtu je rozdílem mezi očekávanými příjmy a výdaji. Kladné
saldo
znamená přebytek, záporné schodek/deficit.
Schodkové hospodaření vyžaduje, aby si stát na pokrytí plánovaných výdajů půjčil, pokud nemůže schodek hospodaření pokrýt z přebytků předcházejících let.
Deficit
rozpočtu tak většinou financuje prodejem státních dluhopisů (státní pokladniční poukázky, střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy a spořicí státní dluhopisy), ale i půjčkami.
Příjmy a výdaje státního rozpočtu se dělí na kapitoly, které vyjadřují okruh působnosti ústředních orgánů a dalších organizačních složek státu.
 
Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Schválený rozpočet I 2016 I 2015 I 2014 I I I (v Kč) I (v Kč) I (v Kč) I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Příjmy celkem I 1 180 856 787 167 I 1 118 455 070 558 I 1 099 307 508 965 I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Výdaje celkem I 1 250 856 787 167 I 1 218 455 070 558 I 1 211 307 508 965 I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I
Saldo
příjmů a výdajů -
I
-70 000 000 000
I
-100 000 000 000
I
-112 000 000 000
I I
schodek
I I I I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I
Financování státního
I I I I I
rozpočtu
I I I I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Zvýšení stavu státních I 70 635 100 000 I 101 416 800 000 I 113 568 800 000 I I dluhopisů I I I I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Změna stavu na účtech I -635 100 000 I -1 416 800 000 I -1 568 800 000 I I státních finančních aktiv I I I I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Z toho finanční vztahy k I I I I I rozpočtům: I I I I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I - krajů I 1 069 942 700 I 1 040 870 000 I 1 040 870 000 I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I - obcí I 7 517 337 044 I 7 434 739 068 I 7 431 305 000 I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I - hlavního města Prahy I 833 725 300 I 814 349 000 I 816 534 000 I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I
Zdroj - Ministerstvo financí
Celkový přehled příjmů státního rozpočtu
I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Schválený rozpočet I 2016 I 2015 I 2014 I I I (v Kč) I (v Kč) I (v Kč) I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Daňové příjmy I 619 726 500 910 I 575 084 758 000 I 562 536 991 000 I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Pojistné na sociální I 421 986 871 016 I 400 672 199 847 I 382 881 868 215 I I zabezpečení a příspěvek na I I I I I státní politiku I I I I I zaměstnanosti I I I I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Nedaňové příjmy, I 139 143 415 241 I 142 698 112 711 I 152 818 149 750 I I kapitálové příjmy a I I I I I přijaté transfery I I I I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I
CELKEM
I
1 180 856 787 167
I
1 118 455 070 558
I
1 098 237 008 965
I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I z toho: I I I I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I povinné pojistné na I 375 309 408 166 I 356 370 491 565 I 340 334 500 326 I I důchodové pojištění I I I I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I z rozpočtu Evropské unie I 92 909 566 387 I 86 721 131 288 I 98 025 537 898 I I----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I
Zdroj - Ministerstvo financí
Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol
I-----------------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Schválený rozpočet I 2016 I 2015 I 2014 I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I Číslo I Název I v Kč I v Kč I v Kč I I kapitoly I I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 301 I Kancelář I 457 888 077 I 389 497 988 I 350 014 592 I I I prezidenta I I I I I I republiky I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 302 I Poslanecká I 1 158 753 499 I 1 071 571 787 I 1 076 572 756 I I I sněmovna I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 303 I Senát Parlamentu I 558 239 207 I 521 306 940 I 518 879 254 I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 304 I Úřad vlády České I 1 002 117 011 I 888 818 264 I 733 922 239 I I I republiky I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 305 I Bezpečnostní I 1 499 664 000 I 1 207 324 000 I 1 152 677 750 I I I informační I I I I I I služba I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 306 I Ministerstvo I 6 690 852 286 I 6 378 802 385 I 5 815 013 886 I I I zahraničních I I I I I I věcí I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 307 I Ministerstvo I 47 783 137 234 I 43 783 137 234 I 41 990 493 805 I I I obrany I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 308 I Národní I 365 371 713 I 325 636 636 I 307 858 436 I I I bezpečnostní I I I I I I úřad I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 309 I Kancelář I 100 949 874 I 112 301 825 I 98 024 272 I I I veřejného I I I I I I ochránce práv I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 312 I Ministerstvo I 19 574 215 274 I 17 288 182 978 I 16 759 852 287 I I I financí I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 313 I Ministerstvo I 544 190 818 966 I 533 282 710 722 I 525 164 134 147 I I I práce a I I I I I I sociálních věcí I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 314 I Ministerstvo I 59 078 279 910 I 55 071 981 661 I 53 684 661 103 I I I vnitra I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 315 I Ministerstvo I 9 443 767 696 I 9 411 906 545 I 12 808 888 288 I I I životního I I I I I I prostředí I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 317 I Ministerstvo pro I 13 407 358 628 I 14 793 393 355 I 11 710 878 652 I I I místní rozvoj I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 321 I Grantová I 3 833 110 000 I 3 683 086 907 I 3 464 547 000 I I I agentura České I I I I I I republiky I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 322 I Ministerstvo I 40 240 865 364 I 38 725 936 500 I 35 006 132 275 I I I průmyslu a I I I I I I obchodu I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 327 I Ministerstvo I 47 807 695 130 I 35 740 529 350 I 43 875 464 900 I I I dopravy I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 328 I Český I 1 497 507 075 I 770 413 586 I 742 029 711 I I I telekomunikační I I I I I I úřad I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 329 I Ministerstvo I 51 192 442 669 I 53 755 293 193 I 52 170 669 192 I I I zemědělství I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 333 I Ministerstvo I 141 918 844 867 I 135 904 523 416 I 137 301 155 903 I I I školství, I I I I I I mládeže a I I I I I I tělovýchovy I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 334 I Ministerstvo I 11 707 143 311 I 10 889 523 999 I 10 415 749 414 I I I kultury I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 335 I Ministerstvo I 7 143 365 442 I 6 801 226 486 I 6 810 656 472 I I I zdravotnictví I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 336 I Ministerstvo I 24 691 923 615 I 23 392 507 109 I 22 120 775 399 I I I spravedlnosti I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 343 I Úřad pro ochranu I 151 648 575 I 148 848 507 I 154 354 972 I I I osobních údajů I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 344 I Úřad I 173 542 940 I 168 019 930 I 161 062 770 I I I průmyslového I I I I I I vlastnictví I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 345 I Český I 947 239 609 I 928 609 440 I 932 107 782 I I I statistický úřad I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 346 I Český úřad I 2 958 291 868 I 2 827 606 698 I 2 756 229 971 I I I zeměměřický a I I I I I I katastrální I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 348 I Český báňský I 147 653 564 I 136 701 530 I 124 785 510 I I I úřad I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 349 I Energetický I 273 219 265 I 238 216 789 I 215 947 413 I I I regulační úřad I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 353 I Úřad pro ochranu I 241 230 862 I 237 335 429 I 244 015 994 I I I hospodářské I I I I I I soutěže I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 355 I Ústav pro I 174 450 808 I 163 145 865 I 154 144 472 I I I studium I I I I I I totalitních I I I I I I režimů I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 358 I Ústavní soud I 177 502 723 I 179 921 001 I 169 466 538 I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 361 I Akademie věd I 4 829 411 000 I 4 522 355 819 I 4 452 257 359 I I I České republiky I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 372 I Rada pro I 59 567 221 I 54 816 604 I 54 986 671 I I I rozhlasové a I I I I I I televizní I I I I I I vysílání I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 374 I Správa státních I 2 382 772 535 I 2 246 616 853 I 1 969 748 437 I I I hmotných rezerv I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 375 I Státní úřad pro I 359 960 926 I 360 657 028 I 376 298 283 I I I jadernou I I I I I I bezpečnost I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 376 I Generální I 278 147 048 I 267 631 978 I 279 723 725 I I I inspekce I I I I I I bezpečnostních I I I I I I sborů I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 377 I Technologická I 2 958 939 000 I 2 864 898 160 I 2 962 491 761 I I I agentura České I I I I I I republiky I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 381 I Nejvyšší I 499 595 711 I 518 197 117 I 500 393 182 I I I kontrolní úřad I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 396 I Státní dluh I 52 765 513 630 I 64 466 315 805 I 64 877 028 900 I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 397 I Operace státních I 1 519 900 000 I 1 814 200 000 I 1 642 200 000 I I I finančních aktiv I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I 398 I Všeobecná I 144 613 889 034 I 142 121 363 139 I 144 130 713 492 I I I pokladní správa I I I I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I I I
Celkem
I
1 250 856 787 167
I
1 218 455 070 558
I
1 210 237 008 965
I I----------I------------------I-------------------I-------------------I-------------------I
Zdroj: Ministerstvo financí
Po skončení rozpočtového roku se zjistí výsledné
saldo
rozpočtu jako celoroční rozdíl skutečných příjmů a skutečných výdajů. Pokud se výsledné
saldo
liší od toho plánovaného, rozhoduje o použití přebytku nebo o úhradě schodku na návrh vlády Poslanecká sněmovna. Zpracovává se i tzv. státní závěrečný účet, který obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření uplynulého kalendářního roku.
 I--------------------------I------------------------I------------------------I I             I     2015     I      2014     I I             I------------I-----------I------------I-----------I I             I Skutečnost I Schválený I Skutečnost I Schválený I I             I      I rozpočet I      I rozpočet I I             I------------I-----------I------------I-----------I I             I v mld. Kč I v mld. Kč I v mld. Kč I v mld. Kč I I--------------------------I------------I-----------I------------I-----------I I Příjmy celkem      I   1 234 I   1 118 I   1 134 I   1 098 I I--------------------------I------------I-----------I------------I-----------I I Výdaje celkem      I   1 297 I   1 218 I   1 212 I   1 210 I I--------------------------I------------I-----------I------------I-----------I I 
Saldo
příjmů a výdajů -
I
-63
I
-100
I
-78
I
-112
I I
schodek
I I I I I I--------------------------I------------I-----------I------------I-----------I
Zdroj - Ministerstvo financí
 
Kontrola
Kontrolu hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti, kontrolu státního závěrečného účtu, plnění státního rozpočtu (tzn. příjmových a výdajových položek státního rozpočtu), hospodaření s prostředky poskytnutými České republice ze zahraničí a s prostředky, za něž převzal stát záruky, vydávání a umořování státních cenných papírů a zadávání státních zakázek vykonává Nejvyšší kontrolní úřad, který je nezávislým kontrolním orgánem České republiky. Kontrolu vykonává, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, u organizačních složek státu a právnických a fyzických osob. Zabezpečuje i kontrolu hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a na její provoz.
Mezi orgány veřejné správy
(orgánem veřejné správy je: organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiná právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy nebo právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky)
a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy je prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.4) finanční kontrola. Ta je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky.
Hlavními cíli finanční kontroly je podle zákona č. 320/2001 Sb. prověřovat:
a)
dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány,
b)
zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,
c)
včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů veřejné správy v souladu se stanovenými úkoly,
d)
hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.
 
Územní samospráva
Článek 99 zákona č. 1/1993 Sb.5) říká, že Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu.
Územní samospráva spravuje své záležitosti samostatně (samostatná působnost).
Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku.
Fungování územní samosprávy upravují tyto zákony:
-
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Do samostatné působnosti patří záležitosti, které jsou v zájmu obce, resp. kraje, a jeho občanů, pokud v konkrétních případech nestanoví platná
legislativa
jinak.
Státní správu vykonává územní samospráva jako svou přenesenou působnost.
Tuto činnost vykonávají kraje (resp. krajské úřady), obce (resp. obecní úřady) a hlavní město Praha (magistrát) jménem státu a plní jeho úkoly. Podle rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti se
obce dělí na obce se základním rozsahem přenesené působnosti a obce se širším rozsahem přenesené působnosti.
Konkrétní obsah přenesené působnosti je stanoven zvláštními právními předpisy z jednotlivých odvětví státní správy.
Postup orgánů při výkonu státní správy je upraven procesními zákony, zejména správním řádem6), kontrolním řádem7) a daňovým řádem8).
Rozhodnutí při výkonu přenesené působnosti nepřezkoumávají orgány obce, ale nadřazené orgány státu.
Při výkonu přenesené působnosti se musí orgány obce plně řídit vůlí státu, který ji na obce přenesl, a respektovat nejen právní předpisy obsažené ve Sbírce zákonů, ale i pokyny a metodické návody ústředních státních orgánů a usnesení vlády.
Pod územní samosprávu řadíme kraje, obce a hlavní město Prahu (včetně městských částí hlavního města Prahy), které patří do skupiny tzv. vybraných účetních jednotek.
Kraje
Kraje jsou veřejnoprávní
korporace
, které mají vlastní majetek a vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Vystupují vlastním jménem v právních vztazích a nesou odpovědnost plynoucí z těchto vztahů. Územně je jejich působnost omezena na území kraje, které je určeno výčtem území obcí, které do území daného kraje patří.
Stát neručí za hospodaření a závazky kraje, pokud tento závazek nepřevezme smluvně.
Území České republiky je rozděleno na 14 krajů (včetně hlavního města Prahy) s více než 6 000 obcemi (podle Českého statistického úřadu bylo v České republice k 1.1.2015 celkem
6 253 obcí
).
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů a k rozpočtu hlavního města Prahy - příspěvek na výkon státní správy
 I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I     Kraj     I    2016   I    2015   I    2014   I I           I   (v Kč)   I   (v Kč)   I   (v Kč)   I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Středočeský     I   116 317 400 I   113 744 000 I   113 744 000 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Jihočeský      I   80 269 400 I   78 053 000 I   78 053 000 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Plzeňský       I   72 720 400 I   70 579 000 I   70 579 000 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Karlovarský     I   52 504 200 I   50 563 000 I   50 563 000 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Ústecký       I   89 824 900 I   87 514 000 I   87 514 000 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Liberecký      I   63 118 700 I   61 072 000 I   61 072 000 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Královéhradecký   I   74 649 000 I   72 488 000 I   72 488 000 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pardubický      I   68 256 900 I   66 160 000 I   66 160 000 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Kraj Vysočina    I   68 257 300 I   66 160 000 I   66 160 000 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Jihomoravský     I   115 254 200 I   112 692 000 I   112 692 000 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Olomoucký      I   76 028 000 I   73 854 000 I   73 854 000 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Zlínský       I   75 911 600 I   73 739 000 I   73 739 000 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Moravskoslezský   I   116 830 700 I   114 252 000 I   114 252 000 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I 
CELKEM
I
1 069 942 700
I
1 040 870 000
I
1 040 870 000
I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Hlavní město Praha I 833 725 300 I 814 349 000 I 816 534 000 I I----------------------I-----------------I-----------------I-----------------I
Zdroj - Ministerstvo financí
Kontrola
Kraje zajišťují i výkon finanční kontroly podle zákona č. 320/2000 Sb. Hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok přezkoumává podle zákona č. 420/2004 Sb.9) Ministerstvo financí. Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb.10) Audit (ověření) účetní závěrky není pro kraje povinný.
Zabezpečení přezkoumání hospodaření
 I---------------------I--------I--------I--------I I           I 2015 I 2014 I 2013 I I---------------------I--------I--------I--------I I Kraje        I   13 I   13 I   13 I I---------------------I--------I--------I--------I     I Hlavní město Praha I   - I   - I   - I I---------------------I--------I--------I--------I  
Zdroj - Ministerstvo financí
Hlavní město Praha je dlouhodobě přezkoumáváno auditorem. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 provedla auditorská společnost NEXIA AP, a.s., za rok 2013 společnost Deloitte Audit, s. r. o.
Obce
Obce jsou veřejnoprávní
korporace
, které mají vlastní majetek a hospodaří s vlastním rozpočtem. Vystupují vlastním jménem v právních vztazích a nesou odpovědnost plynoucí z těchto vztahů. Obcí se rozumí též městys, město, statutární město a hlavní město Praha, které je zároveň krajem. Územně je jejich působnost omezena na území obce, které je tvořeno jedním nebo více katastrálními územími.
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy)
 I-----------------I------------------------------I------------------------------I------------------------------I I         I      2016       I       2015       I       2014       I I         I------------------------------I------------------------------I------------------------------I I         I             Účelové 
dotace
na běžné výdaje a příspěvky I I Kraj I--------------I---------------I--------------I---------------I--------------I---------------I I I
Dotace
na I Příspěvek na I
Dotace
na I Příspěvek na I
Dotace
na I Příspěvek na I I I vybraná I výkon státní I vybraná I výkon státní I vybraná I výkon státní I I I zdravotnická I správy I zdravotnická I správy I zdravotnická I správy I I I zařízení I I zařízení I I zařízení I I I I v Kč I v Kč I v Kč I v Kč I v Kč I v Kč I I-----------------I--------------I---------------I--------------I---------------I--------------I---------------I I Středočeský I I 1 086 964 100 I I 1 070827 200 I I 1 063 137 900 I I-----------------I--------------I---------------I--------------I---------------I--------------I---------------I I Jihočeský I I 517 059 200 I I 511 331 000 I I 511 054 200 I I-----------------I--------------I---------------I--------------I---------------I--------------I---------------I I Plzeňský I 9 213 732 I 488 622 200 I 9 213 732 I 483 595 600 I 9 214 000 I 483 232 100 I I-----------------I--------------I---------------I--------------I---------------I--------------I---------------I I Karlovarský I I 235 370 000 I I 233 143 500 I I 234 093 300 I I-----------------I--------------I---------------I--------------I---------------I--------------I---------------I I Ústecký I I 606 162 500 I I 599 350 500 I I 600 305 900 I I-----------------I--------------I---------------I--------------I---------------I--------------I---------------I I Liberecký I 2 047 496 I 332 565 900 I 2 047 496 I 328 811 800 I 2 420 000 I 328 908 400 I I-----------------I--------------I---------------I--------------I---------------I--------------I---------------I I Královéhradecký I I 442 927 300 I I 439 168 500 I I 439 815 800 I I-----------------I--------------I---------------I--------------I---------------I--------------I---------------I I Pardubický I I 422 791 600 I I 418 376 600 I I 418 612 200 I I-----------------I--------------I---------------I--------------I---------------I--------------I---------------I I Kraj Vysočina I I 434 358 200 I I 430 100 300 I I 430 577 800 I I-----------------I--------------I---------------I--------------I---------------I--------------I---------------I I Jihomoravský I 5 584 080 I 1 024 784 000 I 5 584 080 I 1 013 406 500 I 5 584 000 I 1 011 364 000 I I-----------------I--------------I---------------I--------------I---------------I--------------I---------------I I Olomoucký I I 481 499 000 I I 475 752 500 I I 476 489 100 I I-----------------I--------------I---------------I--------------I---------------I--------------I---------------I I Zlínský I I 465 227 900 I I 461 535 800 I I 462 356 100 I I-----------------I--------------I---------------I--------------I---------------I--------------I---------------I I Moravskoslezský I 4 839 536 I 957 320 300 I 6 514 760 I 945 979 200 I 6 515 000 I 947 625 200 I I-----------------I--------------I---------------I--------------I---------------I--------------I---------------I I Celkem I 21 684 844 I 7 495 652 200 I 23 360 068 I 7 411 379 000 I 23 733 000 I 7 407 572 000 I I-----------------I--------------I---------------I--------------I---------------I--------------I---------------I
Zdroj - Ministerstvo financí
Kontrola
Chod obce mohou ovlivňovat nejenom její zastupitelé a radní, ale hlavně občané, kteří mají právo účastnit se zasedání zastupitelstva, která jsou veřejná. Obce zajišťují i výkon finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., např. u svých zřízených příspěvkových organizací.
Kromě toho je každá obec (včetně hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí) povinna nechat si své hospodaření za uplynulý kalendářní rok přezkoumat. Toto přezkoumání provádí krajský úřad nebo
auditor
, u hlavního města Prahy Ministerstvo financí České republiky nebo
auditor
. Náklady na přezkoumání auditorem hradí obec ze svého rozpočtu. Přezkoumání se stejně jako u krajů řídí zákonem č. 420/2004 Sb.
Cílem přezkoumání hospodaření je zkontrolovat, zda obec nebo dobrovolný svazek obcí dodržel všechny právní předpisy, kterými je povinen se při svém hospodaření řídit.
Zabezpečení přezkoumání hospodaření
 I------------I-------------------------------I-------------------------------I I      I       2014       I       2013       I I------------I---------I-----------I---------I---------I-----------I---------I I      I Krajský I Magistrát I 
Auditor
I Krajský I Magistrát I
Auditor
I I I úřad I hlavního I I úřad I hlavního I I I I I města I I I města I I I I I Prahy I I I Prahy I I I------------I---------I-----------I---------I---------I-----------I---------I I Obce I 5 341 I I 906 I 5 350 I I 897 I I------------I---------I-----------I---------I---------I-----------I---------I I Hlavní I I I 1 I I I 1 I I město I I I I I I I I Praha I I I I I I I I------------I---------I-----------I---------I---------I-----------I---------I I Městské I I 44 I 13 I I 42 I 15 I I části I I I I I I I I hlavního I I I I I I I I města I I I I I I I I Prahy I I I I I I I I------------I---------I-----------I---------I---------I-----------I---------I I Dobrovolné I 563 I I 160 I 569 I I 169 I I svazky I I I I I I I I obcí I I I I I I I I------------I---------I-----------I---------I---------I-----------I---------I I CELKEM I 5 904 I 44 I 1 080 I 5 919 I 42 I 1 082 I I------------I---------I-----------I---------I---------I-----------I---------I
Zdroj - Ministerstvo financí
Z informací uvedených na webových stránkách Ministerstva financí vyplývá, že auditoři přezkoumávají obce s vyšším počtem obyvatel: obce s počtem obyvatel nad 20 000 přezkoumávají auditoři v 78%, obce s počtem obyvatel od 5 000 do 20 000 v 64%.
Přezkoumání hospodaření není auditem (ověřením) účetní závěrky.
Audit účetní závěrky není povinný i přesto, že zastupitelstvo (u dobrovolného svazku obcí nejméně tříčlenný orgán) jako schvalující orgán musí na základě všech předložených podkladů rozhodnout o tom, zda schvalovanou účetní závěrku schválí, či neschválí.
1 zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
2 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
3 zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
4 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
5 zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
6 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
7 zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
8 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
9 zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
10 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Související dokumenty

Zákony

2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
1/1993 Sb., Ústava České republiky
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
320/2000 Sb., ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 4a zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 287/1997 Sb.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
318/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015
400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016