Novelizace ZDPH pro rok 2015 (2016) se zaměřením na ÚSC a jimi zřízené PO

Vydáno: 24 minut čtení

1),2),3) Cílem tohoto příspěvku je poskytnout základní přehled o novelách ZDPH , které byly přijaty ve druhém pololetí roku 2014, s účinností částečně od 1.1.2015 a částečně od roku 2016. Vzhledem k tomu, že nelze v roce 2015 vyloučit další změny a doplnění oblastí, které byly novelizovány s odloženou účinností od 1.1.2016, nebudeme dotčená ustanovení rozebírat detailně, jakkoliv se jim zároveň nemůžeme vyhnout, neboť se jedná o témata klíčová.

Novelizace ZDPH pro rok 2015 (2016) se zaměřením na ÚSC a jimi zřízené PO
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
Konkrétně se budeme zabývat následujícími novelami:
-
zákon č. 196/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela ZDPH č. 196/2014 Sb.“), pracovně ho můžeme nazvat novelou řešící jednotné správní místo,
-
zákon č. 262/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela ZDPH č. 262/2014 Sb.“), pracovně ji můžeme označit jako sazbovou novelu,
-
zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela ZDPH č. 360/2014 Sb.“), pro nás z hlediska dalšího rozboru klíčová novela.
 
1. „Malé“ novely ZDPH
1.1 Novela ZDPH č. 196/2014 Sb.
Tato novela se v 99,9% případů nebude dotýkat ÚSC a jimi zřízených PO. Jedná se o změnu vyvolanou úpravou směrnice EU o DPH4), kdy se v případě elektronicky poskytovaných služeb (softwarové služby, televizní vysílání...) osobám nepovinným k dani (například občanům) v jednotlivých členských státech místo plnění řídí podle odběratele. Tedy pokud jsou poskytovány takové služby pro občany Polska, Německa a České republiky, je nezbytné provést odvod DPH v příslušné zemi podle místa odběru služby odběratelem.
Pro zjednodušení se umožňuje, aby se poskytovatel takových služeb registroval pouze v jednom členském státě (takzvané jednotné správní místo). Právě za tímto účelem byly do ZDPH včleněny § 110-110e (tedy cca 32 poměrně rozsáhlých paragrafů), které řeší správu daně, pokud se takový subjekt bude registrovat v České republice.
Pro ÚSC a jimi zřízené PO je tedy zásadní, že se těmito novými ustanoveními tvořícími podstatnou část ZDPH vůbec nemusí zabývat.
1.2 Novela ZDPH č. 262/2014 Sb.
Touto novelou zákona se s účinností od 1.1.2015 zavádí takzvaná první snížená sazba daně (15%) a druhá snížená sazba daně (10%).
Do zákona byla nově zavedena příloha č. 3a, která vymezuje seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě. ÚSC a jimi zřízených PO se týká zařazení knih do druhé snížené sazby DPH.
„4901, 4903, 4904 - Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy.
Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím stroji. Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí kniha pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam.
Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.“
Pozornost je potřeba věnovat skutečnosti, že pro zařazení do druhé snížené sazby je nezbytné, aby odpovídal jak číselný kód nomenklatury celního sazebníku (4901, 4903 nebo 4904), tak i slovní popis.
Pokud se týká problematiky reklamy, mělo by se jednat o reklamu mající za cíl podporu podnikatelské činnosti. Pokud je například vydána kniha, která bude zároveň propagovat místní muzeum krajky provozované městem (informace o muzeu, exponátech, otevírací době...), nebyla by tato propagace považována za reklamu a kniha by měla být zařazena do druhé snížené sazby daně (10%).
Z hlediska číselného kódu je potřeba upozornit na dva kódy, které mohou představovat hraniční případy:
-
4902 - obsahuje noviny a časopisy, ty budou zůstávat v první snížené sazbě daně (15%) - jedná se zejména o vydávání nejrůznějších zpravodajů obcí,
-
4905 - obsahuje kartografické výrobky (například mapy...), u nichž tedy bude také aplikována sazba DPH ve výši 15%. Problémem bude posouzení některých drobných publikací (brožur), které jsou na pomezí map a knih. U nich bude rozhodování o tom, zda je to spíše kniha, nebo kartografický výrobek často na osobní statečnosti jednotlivých plátců.
Od 1.1.2015 také budeme muset řešit otázku vykazování plnění ve druhé snížené sazbě v rámci přiznání k DPH (a to jak na výstupu - například prodej knih v rámci informačního centra, tak i na vstupu - nákup takových knih či brožur, které jsou určeny k prodeji). K tomu vydalo dne 25.11.2014 Generální finanční ředitelství následující informaci (zásadní část je podtržena):
„S účinností od 1.1.2015 zavádí novela ZDPH č. 262/2014 Sb. vedle dosavadní (první) snížené sazby CPH ve výši 15% také druhou sníženou sazbu CPH ve výši 10%. Tato druhá snížená sazba bude uplatněna na vybrané položky zboží, které budou obsahem přílohy č. 3a k ZDPH. V této souvislosti bude s účinností od 1.1.2015 k dispozici nový tiskopis přiznání k DPH.
V tomto novém tiskopise DPH dochází pouze k minimálním úpravám, které mají dopad jenom na formální stránku přiznání. Struktura přiznání zůstává zachována, obsah jednotlivých kolonek není měněn či rozšiřován. Zdanitelná plnění s výše zmiňovanou druhou sníženou sazbou budou vykazována na řádcích pro sníženou sazbu daně souhrnně se zdanitelnými plněními s první sníženou sazbou DPH. Tento postup bude uveden ve formuláři pokynů k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty, a to v obecné části.“
2. Novela č. 360/2014 Sb.
 
2.1 Změny s účinností od 1.1.2016
Změny s nejzásadnějším dopadem pro ÚSC a jimi zřízené PO mají odloženou účinnost na rok 2016. Jedná se o oblasti, kdy ze stávajícího textu zákona rozhodně nejsme schopni vyhodnotit veškeré dopady a určitě bude docházet k upřesňování jednotlivých ustanovení prostřednictvím informací Generálního finančního ředitelství či závěrů Koordinačních výborů. S ohledem na kontroverznost daných témat bych ani nevyloučil další novelizace ještě před nabytím účinnosti. Z těchto důvodů bych se skutečně omezil pouze na rámcový popis změn.
 
Povinnost podávat kontrolní hlášení
Jedná se o novou povinnost pro plátce, která je stanovena v § 101c-101i.
Cílem tohoto opatření je zabránit takzvaným karuselovým obchodům - tedy situacím, kdy společnost A realizuje plnění pro společnost B, která uplatňuje odpočet DPH. U společnosti A následně dochází k odčerpání finančních prostředků tak, že tato společnost nemůže odvést daň z přidané hodnoty, zatímco společnost B si odpočet DPH inkasuje.
Upozorňuji, že se nejedná o nástroj, který automaticky blokuje možnost odpočtu DPH v případě, že poskytovatel plnění daň neodvedl. Cílem kontrolního hlášení je pouze identifikovat vzájemné vztahy tak, aby finanční správa mohla „podezřelé obchody odhalit“ a případně určitým způsobem zasáhnout (například učinit kroky směřující k pozdržení platby odpočtu DPH...).
Ve schválené verzi zákona bohužel v porovnání s verzí, která byla odeslána do vnějšího připomínkového řízení, nikde nenajdeme, jaké údaje má kontrolní hlášení obsahovat. Odstavce 1 a 2 § 101d pouze konstatují:
1)
V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně.
2)
Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Finanční správa je tedy podle zákona oprávněna určit, jaká data budou sbírána. Ve vztahu k cíli, který jsem uvedl výše, se nutně musí jednat o informace umožňující identifikovat vzájemná plnění mezi plátci (tedy DIČ druhé strany, DUZP5), částka, charakteristika plnění, otázkou je zda také evidenční číslo daňového dokladu druhé strany...). Kontrolní hlášení by mělo obsahovat jak realizovaná plnění, ze kterých je daň odváděna, tak i zdanitelná plnění přijatá. Přitom právě v této oblasti bude dle mého názoru nejzásadnější, zda do kontrolního hlášení budeme povinni uvádět veškerá plnění na vstupu, nebo pouze ty případy, u nichž je nárokován odpočet daně (což je u ÚSC a jimi zřízených PO skutečně podstatný rozdíl ve výsledném rozsahu kontrolního hlášení). Kontrolní hlášení by nemělo položkově obsahovat případy, u nichž je vystaven zjednodušený daňový doklad, což má samozřejmě jasnou logiku, neboť u zjednodušených daňových dokladů neidentifikujeme partnera plnění.
Z hlediska principů popsaných v zákoně lze shrnout, že:
-
toto hlášení by mělo být podáváno striktně elektronicky [stejnými prostředky, jako je dnes podáván výpis z evidence k plněním v režimu přenesené daňové povinnosti (dále jen „PDP“)],
-
vznikem povinnosti podávání tohoto kontrolního hlášení dojde ke zrušení povinnosti podávat výpis z evidence k plněním v režimu PDP, neboť údaje k plněním v režimu PDP budou zahrnuty do kontrolního hlášení,
-
u právnických osob je stanoveno, že i čtvrtletní plátci DPH by měli podávat toto hlášení měsíčně, a to do 25. dne následujícího měsíce,
-
nepodání hlášení je spojeno s poměrně značnými sankčními platbami (§ 101h) - například pozdní podání, pokud je podání učiněno bez výzvy správce daně ve výši 1 000 Kč, u pozdního podání na výzvu správce daně 10 000 Kč, sankce ve výši 30 000 Kč, pokud na výzvu správce daně nedojde k opravě, potvrzení či doplnění údajů apod.; bohužel v zákoně vůbec není ošetřeno, jak budou řešeny sporné případy, které již nyní důvěrně známe z režimu PDP (chyby ve vystavení dokladů dodavatelem, chybné nevystavování dokladů...).
Osobně považuji povinnosti týkající se podávání kontrolních hlášení za potenciálně nejzásadnější změnu systému pro rok 2016. Nezbývá než doufat, že finanční správa co nejdříve zveřejní strukturu požadovaných dat, aby se plátci DPH mohli na tuto změnu co nejdříve připravit.
 
Podmínky pro osvobození od daně z převodu nemovitostí
Kompletní změnou prochází § 56 ZDPH. Tato změna měla původně platit již od 1.1.2015, nicméně na základě pozměňovacího návrhu Senátu došlo k odložení účinnosti o 1 rok.
V souvislosti s touto změnou je potřeba prvotně upozornit, že naše původní úprava (tedy i úprava platná pro rok 2015) je zejména v případě stanovení rozsahu pozemků, jejichž převody by měly podléhat dani, nekonzistentní se smyslem směrnice EU. Cílem směrnice je totiž to, aby předmětem daně byly veškeré pozemky, které jsou určeny k zastavění. V podmínkách České republiky ale dlouhodobě pracujeme s úpravou, která u většiny pozemků určených k zastavění umožňuje realizovat jejich převody osvobozeně od daně z přidané hodnoty. Na druhou stranu najdeme při striktní aplikaci zákona v podmínkách roku 2014 a 2015 situace, kdy by podle naší národní úpravy měly být zdaněny převody pozemků, které k zastavění určeny nejsou, a to jen díky umístění stavby na daný pozemek bez toho, aby tato stavba ovlivňovala využití daného pozemku (resp. směřovala k dalšímu zastavění tohoto pozemku) - například v případě novostavby plynovodu přes pole apod.
Z tohoto pohledu je tedy nezbytné konstatovat, že jakkoliv je to nepříjemné, je přijatá novela DPH přes všechny problémy s ní spojené nutností a České republice nezbývala jiná cesta, než původní úpravu nahradit. Přes výhrady ke konkrétním nejasnostem uvedeným v novém § 56, ale nelze zpochybnit základní směr, kterým se § 56 vydal.
V následujících bodech bych chtěl shrnout alespoň základní změny, které z novely ZDPH vyplývají:
-
Z pohledu našeho současného testování zastavěnosti či nezastavěnosti pozemku budeme nově pracovat s tím, zda pozemek tvoří či netvoří funkční celek se stavbou. Tato myšlenka v sobě skrývá dvě podstatné změny:
-
a)
Tuto podmínku nebudou ovlivňovat stavby nesloužící k využití pro daný pozemek (tedy třeba stavba plynovodu taženého přes cíp pole, které je předmětem převodu z obce na místní zemědělské družstvo).
b)
U testování této podmínky nebude klíčové, zda se konkrétní stavba nachází na konkrétním parcelním čísle. Důležité bude, zda daný pozemek tvoří funkční celek s konkrétní stavbou - tedy daňový osud pozemku mohou ovlivňovat i stavby umístěné například na sousedním pozemku, pokud pozemek, který je předmětem převodu, tvoří funkční celek s daným pozemkem. Přitom pozemek tvořící funkční celek se stavbou je nově vymezen v § 48 odst. 3 zákona.
-
Nově je definován pro účely daně z přidané hodnoty stavební pozemek. Původní úprava pracovala s variantou, že se jedná o nezastavěný pozemek, u něhož existuje platné stavební povolení na umístění stavby na tomto pozemku. Tento poměrně málo pravděpodobný jev se rozšiřuje o případy, kdy byly v okolí tohoto pozemku (případně na tomto pozemku) provedeny stavební úpravy s cílem umístění stavby na tomto pozemku - tedy typicky veškeré přípravy spočívající ve výstavbě sítí pro pozemky určené k výstavbě rodinných domků. Dokonce i realizace správních úkonů za účelem zhotovení stavby na pozemku má vést k tomu, že by se již mělo jednat o pozemek stavební.
Ve vazbě na uvedené dvě charakteristiky si pak můžeme uvést první možnost, kdy bude možno osvobodit převod pozemku od daně - tedy jedná se o pozemek netvořící funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, který zároveň není stavebním pozemkem (viz § 56 odst. 1). Další osvobození se pak týká možnosti osvobodit převody takzvaných vybraných nemovitých věcí (zjednodušeně ve vazbě na § 56 odst. 4 lze uvést, že se jedná buď o převody pozemků tvořících funkční celek se stavbou, nebo převody staveb). Zákon nadále počítá s 5 letou testovací lhůtou pro „novostavby“ (tedy u novostaveb, případně pozemků tvořících funkční celek s novostavbou, je nezbytné při převodu odvést daň), dle mého názoru ale podstatným způsobem rozšiřuje případy, kdy se o novostavbu bude jednat.
Zákon totiž nově pracuje s předpokladem, že se testovací lhůta počítá od
kolaudace
(či ohlášení záměru započít s užíváním nebo oznámení změny užívání) po podstatné změně. Zákon přitom, dle mého názoru chybně, nijak nespecifikuje, co se danou podstatnou změnou myslí. Z důvodové zprávy by vyplývalo, že by se jednalo nejen o zásahy směřující ke změně způsobu užívání (
rekolaudace
...), ale i o případy podstatného zvýšení hodnoty (tedy modernizace...) bez naznačení, kde by tato finanční hranice mohla ležet.
Poslední novinkou je § 56 odst. 5, který umožňuje, aby v případě převodů nemovitostí osvobozených buď podle § 56 odst. 1, nebo odst. 3, byl daný převod realizován jako zdaňované plnění. Přitom pokud je prodej realizován plátci, jednalo by se o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti a nabyvatel by s aplikací § 56 odst. 5 musel souhlasit. Celkově lze tedy konstatovat, že u § 56 je naprosto nezbytné v průběhu roku 2015 ze strany finanční správy zpřesnit či vymezit některé pojmy (zejména vymezení pojmu „podstatná změna“, „správní úkon“ či „okolí pozemku“). Zda se tak stane prostřednictvím informace Generálního finančního ředitelství či další novelizací zákona, asi není v tento moment tak zásadní.
 
2.2 Změny s účinností od 1.1.2015
 
Změny týkající se výše obratu a jeho stanovování
Asi nejzásadnější změnou zákona v části účinné od 1.1.2015 jsou pro ÚSC a jimi zřízené PO změny týkající se stanovení obratu a hranice pro povinnou registraci.
-
Prvotně došlo ke zrušení snížení hranice obratu nad 750 000 Kč, které by v případě nepřijetí této novely platilo od 1.1.2015.
Hranice pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty tak zůstává na úrovni 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců.
-
Došlo k opravě chyby, kterou přinesla novela ZDPH účinná od 1.1.2014, kdy z plnění načítaných do obratu došlo omylem k vyjmutí nájmů osvobozených od daně podle § 56a. Novelou se nájmy osvobozené od daně nově zpátky načítají do obratu. To, jakým způsobem bude realizován přechod mezi starým a novým zněním, je uvedeno v bodu 2 přechodných ustanovení zákona.
„2. Pro stanovení obratu pro účely zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se v případě kalendářních měsíců přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona postupuje podle § 4a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“
Příklad
Obec stanovuje obrat k 28.2.2015. Tedy za období 1.3.2014-31.12.2014 plnění bez nájemného osvobozeného od DPH, od 1.1.2015 do 28.2.2015 potom včetně nájemného. Na konci roku 2015 pak budou při testování obratu již nabíhat jen měsíce za rok 2015 - tedy již kompletně s nájemným osvobozeným od daně.
V této souvislosti je nezbytné upozornit na skutečnost, že řada měst - měsíčních plátců DPH, má za rok 2014 díky výše zmíněné chybě obrat nižší než 10 mil. Kč a pro rok 2015 by tak mohly přejít na čtvrtletní zdaňovací období (aby se za rok 2016 tato města zase vrátila k měsíčnímu plátcovství díky opětovnému napočítávání nájemného do obratu). V tomto případě je ale nezbytné v přiznání za prosinec 2014 vyplnit do kolonky „Kód zdaňovacího období následujícího roku“ písmeno Q, které značí přechod od měsíčního plátcovství ke čtvrtletnímu. Je také vhodné připravit pro finanční úřad i vysvětlení, proč obrat klesl (tedy zejména rozbor náběhu plnění na ř. 50 daňového přiznání).
 
Upřesnění podmínek pro aplikaci první snížené sazby u bytové výstavby
V novele zákona dále došlo ke změnám v § 48 a § 48a, které řešily, za jakých okolností se aplikuje snížená sazba DPH u stavebních prací týkajících se bydlení. Zásadní změny jsou následující:
-
Prvotně byla změněna logika celého ustanovení, kdy původní § 48 řešil problematiku bydlení obecně a § 48a pak problematiku sociálního bydlení, což někdy přinášelo interpretační zmatky. Nová struktura je taková, že § 48 řeší práce na dokončené stavbě (tedy případy oprav, technických zhodnocení) a § 49 řeší problematiku nové výstavby pro sociální bydlení.
-
Došlo k odstranění problému z roku 2014, kdy ve vazbě na změny vyvolané NOZ7) nebyla v ZDPH ošetřena otázka sazeb DPH u stavebních prací na „příslušenství“ stavby pro bydlení. V praxi se sice postupovalo tradičním způsobem vycházejícím ze stavu roku 2013 a předcházejících, nicméně bez řádného právního podkladu. Do § 48 odst. 2 bylo definováno, že stavbou pro bydlení se mimo jiné rozumí:
„c) stavba, která:
1.
slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a
2.
je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového nebo rodinného domu.“
K tomu je dále nutno upozornit na § 48 odst. 3 definující pozemek tvořící funkční celek se stavbou.
„(3) Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo k plnění její funkce, nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku.“
Protože se jedná o ustanovení dosti složité, považuji za vhodné k tomu dále poukázat na důvodovou zprávu:
„V písm. c) je nově, v souladu s novým občanským zákoníkem, bez věcné změny, definována stavba, která byla podle dosavadních předpisů příslušenstvím bytového nebo rodinného domu. Tato stavba je nově definována za pomoci definice pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou spojenou se zemí pevným základem. Pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí plní roli přiléhajícího pozemku. Jedná se o zastavěný pozemek přiléhající ke stavbě. U tohoto pozemku se vždy uplatní stejná sazba daně jako u stavby, se kterou tento pozemek tvoří funkční celek. Stavbou, která slouží k využití stavby bytového domu nebo rodinného domu a je zřízena na pozemku, který s touto stavbou tvoří funkční celek je například oplocení, studna, garáž... (to, co bylo „příslušenstvím“ bytového domu nebo rodinného domu). Funkční celek se stavbou netvoří inženýrská síť, která je ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku.“
Bylo by určitě vhodné všimnout si dvou změn v porovnání se stavem platným do roku 2013.
a)
Do konce roku 2013 nebylo možné aplikovat sníženou sazbu daně na opravy či výstavbu plošných staveb, které sice byly určeny k užívání s bytovým domem, nicméně právně se nejednalo o samostatné stavby, neboť byly součástí pozemků (zpevněné plochy u bytových domů). Nynější zákon však beze sporu zahrnuje i tyto stavby do snížené sazby, pokud jsou naplněny podmínky podle § 48 odst. 2 písm. c).
b)
Zákon zdůrazňuje, že nebude možné aplikovat sníženou sazbu u přípojek inženýrských sítí, pokud nebude shodný vlastník pozemku a dané přípojky. To nastane v případech, kdy v rámci budování kanalizace bude obec budovat přípojky, které budou v jejím vlastnictví (případně budou ve vlastnictví obce v době výstavby). V těchto případech by měla být dodavatelem stavebních prací aplikována základní sazba DPH (s výjimkou případů, kdy by se přípojka přiváděla k bytovému domu ve vlastnictví obce stojícím na pozemku obce), resp. v případě aplikace režimu PDP by obec toto měla prodaňovat v základní sazbě. Jen na okraj musím podotknout, že toto ustanovení nepovažuji za úplně nejšťastnější, neboť nepamatuje na situace, kdy dobíhá stav možný podle předchozího občanského zákoníku8) - tedy, že vlastník stavby je rozdílný od vlastníka pozemku. Dle mého názoru by bylo logičtější, kdyby se v těchto případech řešil funkční celek ve vazbě na vlastnictví domu, nikoliv pozemku.
Na závěr k problematice „příslušenství“ je potřeba ještě upozornit na to, že stejná konstrukce platí podle § 48 odst. 5 písmeno l) i u staveb sloužících k využití staveb pro sociální bydlení (například vedlejší stavby v areálech domovů pro seniory).
-
-
Technická změna výpočtu výměr (podlahová plocha bytu) - nově by se měla počítat ne ze součtu výměr jednotlivých prostor (tedy nášlapná plocha bez stěn), ale z celkové plochy včetně vnitřních stěn. Na druhou stranu by se do výpočtu nemělo zahrnovat již příslušenství (například sklep). Byť se domnívám, že dopady nebudou velké, je možné, že u domů, které byly na hranici mezi bytovými a nebytovými domy (neboť prostory určené k bydlení byly zhruba stejné jako prostory ostatní), může touto změnou dojít k nutnosti překlasifikovat původní bytové domy na nebytové a naopak. Tedy u těchto hraničních situací doporučuji pro rok 2015 provést přepočet a nové testování, zda se jedná o bytový či nebytový dům.
 
Problematika případů pro aplikaci PDP
Podstatným způsobem se mění struktura § 92a a následujících, které se týkají problematiky PDP. Pro ÚSC a jimi zřízené PO nejsou tyto změny tak zásadní, považuji ale za vhodné alespoň vysvětlit základní logiku novely ZDPH.
a)
Nové rozdělení plnění zahrnovaných do režimu PDP Tato plnění jsou nově rozdělena do následujících tří skupin:
-
Případy trvale zařazené do režimu PDP na základě zákona - zde najdeme pro nás klíčové dodávky stavebních prací či dodání druhotných surovin. Jak jsem již avizoval u změn týkajících se § 56, nově se do zákona dostává tato povinnost i v případech, kdy se rozhodneme neaplikovat osvobození podle § 56 odst. 5 zákona (toto bude ale platit až od roku 2016).
- Případy zařazené do přílohy č. 6 zákona, u nichž může vláda svým nařízením stanovit, že bude aplikován režim PDP (tedy příloha č. 6 stanoví maximální možný rozsah případů a nařízení vlády z nich vybere, ve kterých konkrétních případech se toto bude aplikovat). Uvedeme si konkrétní příklad - příloha č. 6 stanoví, že do tohoto režimu spadá například dodání mobilních telefonů. Nařízení vlády vydané pod číslem 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu PDP určuje, že se to bude týkat dodávek mobilních telefonů v hodnotě převyšující 100 000 Kč. Tedy, byť by se toto ustanovení podle návrhu zákona mohlo ÚSC či jejich PO týkat, vzhledem k finanční hranici uvedené v nařízení vlády nebude pravděpodobně tato změna pro nás
relevantní
. V příloze č. 6 jsou mimo jiné uvedeny případy dodávek laptopů, tabletů, či některých zemědělských komodit.
- Plnění zařazená do takzvaného mechanismu rychlé reakce, u nichž na dobu maximálně 9 měsíců bude moci vláda svým nařízením stanovit, že i v těchto případech bude režim PDP aplikován. Podmínkou ale je, že toto bude pro konkrétní komoditu povoleno ze strany EU. Samozřejmě v tomto případě mohu nyní jen těžko odhadovat, jak se situace vyvine a zda tento institut bude skutečně využíván.
b)
Zákonem je nově definována možnost nechat si závazně posoudit, zda určité plnění podléhá režimu PDP či nikoliv (dříve bylo závazné posouzení omezeno pouze na případy dodávek druhotných surovin). V praxi se ale domnívám, že podávání závazných posouzení nebude příliš časté, neboť finanční správa neustále i u stavebních prací propaguje režim „pokud si nejsi jist, zda plnění režimu PDP podléhá či nikoliv, aplikuj režim PDP“. To je ostatně zopakováno i v důvodové zprávě k této novele ZDPH s odkazem na § 92e odst. 2 (pro případ stavebních prací). Byť toto ustanovení dle mého názoru výše uvedené vůbec neuvádí (ustanovení pracuje jen s problematikou vedlejších plnění), stává se takový postup relativně zažitou praxí a potom je zbytečné žádat o závazná posouzení.
1) zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
2) územní samosprávné celky
3) příspěvkové organizace
4) daň z přidané hodnoty
5) datum uskutečnění zdanitelného plnění
7) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
8) zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (zrušen)