Finanční audit nestátní neziskové organizace - krok za krokem, 1. část

Vydáno: 13 minut čtení

Postupy provádění finančního auditu (dále jen "audit") nestátních neziskových organizací (dále jen "nezisková organizace, organizace či NNO") účtujících podle vyhlášky č. 504/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se až tak moc neliší od auditu obchodních společností. Jedná se např. o zásady etického chování nebo povinnosti doložit účetní případ účetním dokladem se všemi zákonnými požadavky. Toto by mělo platit u jakéhokoliv auditu bez rozlišení právní formy nebo účelu založení organizace.

Finanční audit nestátní neziskové organizace - krok za krokem - I. část
Ing.
Tatiana
Škerlíková
Ing.
Miroslav
Hálek
1
 
Právní rámec
Než
auditor
začne provádět fyzický audit (nalistuje první stránku účetnictví), měl by se zaměřit na platné i neplatné právní normy upravující všechny neziskové organizace, ale i na právní normy týkající se jednotlivých právních forem organizace.
Právní normy upravující všechny právní formy organizace:
*
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví"),
*
vyhláška č. 504/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
*
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Právní normy týkající se jednotlivých druhů právních forem NNO:
*
zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (např. asociace, spolky, sdružení, kluby, odbory, komory),
*
zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů,
*
zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
*
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů [§ 20 písm. f); zájmová sdružení právnických osob],
*
zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů,
*
zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
*
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (veřejné vysoké školy),
*
zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů,
*
zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů (společenství vlastníků bytových jednotek),
*
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školská právnická osoba),
*
zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,
*
zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů,
*
vyhláška č. 507/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví2.
Audit organizace probíhá buď na základě příslušné právní normy, nebo si ho organizace zvolí dobrovolně ať už z požadavků donátorů nebo jako důkaz transparentnosti. Cílem dobrovolně zveřejňujících neziskových organizací je ujistit externího uživatele, že přijaté finanční i nefinanční dary byly použity na aktivity, na které byly dary vybrány. Je škoda, že jiné organizace, které nejsou přímo dotovány veřejností, ale jinými způsoby, se k této formě budování pozitivního povědomí u veřejnosti ještě nepřipojily z vlastní iniciativy. Jako příklad lze uvést kontroverzní neziskovou organizaci (sdružení ovlivňující donedávna významnou část sportovní oblasti) diskutovanou v médiích, která připravuje konsolidované účetní výkazy, ale nezveřejňuje je. Organizace by se měly "chlubit" auditem na jejich webových stránkách spolu s účetní závěrkou či výroční zprávou.
 
Průběh auditu
V tomto článku se nesnažíme čtenáře poučit, jak udělat audit. Naším cílem je audit přiblížit účetním a manažerům neziskových organizací. Proto v článku nejsou zahrnuty kroky auditu, jako jsou např.: příprava zakázky včetně popisu kroků pro splnění etického kodexu auditorů, tvorba plánu zakázky a postup při uzavření auditu a vydání zprávy. Celý článek se zaměřuje především na činnosti, které se přímo dotýkají spolupráce mezi auditorem a účetním oddělením NNO. Při nastínění auditu jednotlivých položek bude v článku brán zřetel na tzv. ujištění, o kterých se
auditor
musí přesvědčit.
Jedná se o ujištění o tom, že účetnictví nebo jeho položky jsou kompletní, položky existují (byly realizované), jsou správně vykázané v účetní závěrce, tj. přesně zaúčtované, jsou správně oceněné, naleží organizaci, tj. kontrola vlastnictví, a položky jsou správně vykázané.
Následující body složek účetnictví zachycují kroky auditora při provádění auditu většinou na místě u klienta:
 
1. Počáteční zůstatky
Budeme předpokládat, že NNO a
auditor
spolupracují již delší dobu. Před samotnou kontrolou jednotlivých položek rozvahy je potřeba provést kontrolu návaznosti rozvahy ověřené v minulosti a počáteční rozvahy při přípravě aktuálních účetních výkazů. Jediný rozdíl by měl ovšem nastat u převedení výsledku hospodaření, pokud u NNO nějaký existuje. Pokud je pro auditora NNO nová, bude muset zkontrolovat počáteční stavy aktiv a pasiv detailně.
 
2. Stanovení materiality (významnosti)
V počáteční fázi auditu se stanovuje materiální hranice dle účetní závěrky a znalostí o NNO, které má
auditor
z předchozích auditních úkonů. Materiální hranice je pro auditora limitem, na základě kterého je schopen určit, jestli jsou vykázané výsledky a stav NNO zkreslené nebo ne. Nemateriální zkreslení je takové, které nijak neohrozí externího uživatele účetní závěrky a neovlivní jeho rozhodování o NNO. Materialitu lze stanovovat na základě údajů z obratu, zisku nebo celkových aktiv. Neexistuje přesně stanovený postup, jak materialitu stanovit. Jedná se ale o určité procento z výše vyjmenovaných ukazatelů, a tedy čím větší je NNO, tím větší materialitu bude mít a naopak. Pro účetní jednotku NNO je snad důležité jenom vědět, že pokud
auditor
narazí na menší nesrovnalosti, nijak to účetní jednotku neohrožuje v tom, aby dostala kladný výrok auditora.
Přesněji řečeno
auditor
, si stanovuje na počátku auditu tři hladiny významnosti3. Jako první si
auditor
určuje významnost (tzv. materialitu) pro účetní závěrku jako celek. 4 Stanovení hladiny významnosti spočívá ve stanovení horní hranice pro "nesprávnosti a opomenutí", která bude považována za nevýznamnou.5
Na základě historických zkušeností auditorů se v praxi používají následující intervaly:
*
0,5-1,5 % celkových aktiv (nebo 0,5 % z čisté hodnoty aktiv),
*
0,5-1,5 % výnosů [nebo 1 % z celkových tržeb (nákladů)],
*
5-10 % zisku před zdaněním z běžné činnosti (nebo taky 5 % z pokračujících činností před zdaněním).
Vybírá se to hledisko, které nejvíce odpovídá strategii organizace. Tedy to, jestli je NNO spíše orientovaná na akumulaci aktiv nebo je/není orientována na zisk. U NNO bude převažovat výpočet významnosti z obratu.
Limit6 pro skupinu účtů (materialita) se stanovuje z důvodu zjišťovacího rizika, tj. rizika, že
auditor
neodhalí materiální nesprávnost. Materialita znamená částku nebo částky stanovené auditorem na nižší úrovni, než je významnost pro celou účetní závěrku. Její funkcí je zaručit (zvýšit pravděpodobnost), že úhrn neopravených a nezjištěných chyb nepřekročí materialitu pro účetní závěrku jako celek (resp. sníží ji na přiměřeně nízkou úroveň). Limit se například používá jako hranice pro testy věcné správnosti, které se provádí na úrovni řádků účetní závěrky (např. pokud má organizace časové rozlišení aktivní, ostatní pohledávky, nebo např. inventář ve vykazované hodnotě 1 tis. Kč nemusí je detailně vůbec kontrolovat). 7 Stanovení prováděcí hladiny významnosti se v praxi určuje ve výši 50 až 75 % z celkové materiality. Při ujištění auditora o fungujících kontrolách a malém počtu zjištěných chyb v průběhu minulých auditů, je možné stanovit strop materiality blíže k 75 % z celkové materiality.
Poslední hodnotu, kterou si
auditor
ve fázi plánování stanovuje, je minimální úroveň pro nepodstatné nesprávnosti. 8 Chyby do této výše, ať už jednotlivě nebo v součtu, jsou nepodstatné a nemusí se zahrnovat do "seznamu navržených doúčtování".
Auditor
při posouzení této hodnoty bere v úvahu očekávaný počet a hodnotu chyb v běžném a minulém roce i celkový pohled na rizikovost účetní jednotky. Obvykle se minimální úroveň nepodstatných nesprávností stanovuje jako 5 % celkové materiality. Obecně by neměla přesáhnout 10 % celkové materiality. V praxi to znamená, že pokud
auditor
narazí na zjištění (individuální chybu), které je pod tuto hodnotu, nemusí ji s NNO řešit. Přesto lze v praxi najít auditory, kteří se snaží NNO pomoci a uvádí do navržených oprav i tyto nemateriální částky. Pro organizaci to někdy může být přínosem, protože se tak např. vyčistí položky plně dooprávkovaných pohledávek, které nebyly odepsané. Tyto položky i přesto, že jsou nemateriální, zbytečně zahlcují interní uživatele účetnictví. Tímto přístupem ke svým klientům se častěji vyznačují menší auditorské společnosti, především při auditu menších organizací.
Celková materialita je tady aplikována na účetní závěrku jako celek, materialita se vztahuje k jednomu řádku části účetní závěrky (nebo skupině podobných účtů) a minimální úroveň pro auditní zjištění se vztahuje k posouzení jednotlivých odhalených chyb. Stanovení takového limitu pomáhá auditovori urychlit jeho práci. Úplná kontrola účetnictví by nebyla efektivní, protože auditní práce by nevyvážila její výsledek.
Na závěr je potřeba poznamenat, že materialita určená při plánování auditu nemusí nutně představovat hodnotu, pod níž jsou chyby a nesrovnalosti, jednotlivě nebo v součtu, vždy považovány za nevýznamné (položky jako např. stav na bankovních účtech). Je nutno dodat, že
auditor
reviduje výpočet významnosti v průběhu auditu a na jeho konci, na základě zjištění, ke kterým dospěl v průběhu auditu.
Příklad
Příklad na výpočet významnosti
 
3. Dlouhodobý majetek
Inventarizace je povinnou součástí činností účetní jednotky před sestavením účetní závěrky. Z ní mohou vznikat nové zúčtovací vztahy, jako jsou manka, škody a přebytky, které by měl
auditor
prověřit (přes kontrolu výsledkových účtů a majetkových sestav).
Auditor
také kontroluje výpočet a účtování odpisů a opravných položek. To lze detailně zkontrolovat na nově pořízeném majetku v daném roce, nebo alespoň analyticky dle účtových skupin dlouhodobého majetku. Proces pořizování a vyřazování majetku by měl probíhat podle interní směrnice a účetní doklady (možnost evidovat ve fyzické i elektronické podobě) by měly podléhat určitému schvalovacímu procesu (kontrola podpisů, schválení vyřazovacího protokolu).
Případné poškození nebo znehodnocení majetku, jehož výsledkem je snížení jeho ocenění, by mělo být v účetnictví správně zachyceno pomocí opravné položky. Jak je z popisu vidět, auditorovi nestačí mít přístup k účetnictví klienta. Je zapotřebí, aby
auditor
vedl s klientem diskuzi o příštím vývoji NNO i na úrovni, která se může dotýkat právě využitelnosti a tedy i hodnoty dlouhodobého majetku, o kterém NNO účtuje. Detailní dotazování je potřebné i v případě aktivace majetku. Tato položka může obsahovat vysoké hodnoty prací a jiných nákladů, které byly při činnosti pořizování majetku aktivovány.
 
4. Bankovní účty a pokladna, úvěry a úroky
Tak jak u obchodních společností i v NNO se bude během provádění auditu porovnávat stav bankových účtů s posledním a prvním následujícím bankovním výpisem po konci kontrolovaného období. Předmětem kontroly je ovšem také přepočet cizích měn dle aktuálního kurzu ČNB, nebo tak jak stanovuje zákon o účetnictví. Je nevyhnutné vyžádat si od banky předem bankovní potvrzení, kde banka deklaruje všechny vztahy s auditovanou organizací.
Jeden z možných scénářů, jak může vypadat žádost o bankovní potvrzení:
"[hlavičkový papír]
[adresa banky]
[datum]
Věc:
Žádost o bankovní potvrzení pro audit
Vážení pánové, vážené dámy
v příloze Vám zasíláme informace o vztazích s Vaší bankou k 31. prosinci 20XX. Tyto informace byly rovněž poskytnuty naší auditorské firmě XXXX v souvislosti s prováděním auditu účetní závěrky. Velice bychom ocenili, kdybyste našim auditorům potvrdili správnost a úplnost každé položky uvedené v příloze, případně uvedli všechny výhrady k poskytnutým informacím.
Neočekáváme od Vás detailní a obsáhlý rozbor Vašich záznamů, avšak pokud při ověření této přílohy zjistíte dodatečné informace týkající se jiných účtů, vkladů či půjček, prosíme Vás, abyste je uvedli v její poslední části.
Kompletní přílohu prosíme zaslat poštou přímo našim auditorům a zároveň na naši adresu, pro urychlení auditorských prací bychom Vás chtěli požádat rovněž o odfaxování přílohy na číslo XXX k rukám XXX.
Naši auditoři považují tyto informace za přísně důvěrné.
S pozdravem"
Banka v potvrzení souhrnně uvádí data o výpovědi úvěru, možnosti jeho obnovení, nebo další podmínky úvěru, záruky či různé devizové operace.
Pokračování v příštím vydání časopisu UNES.
1 Příspěvek byl zpracován jako jeden z výstupů projektu Interní grantové agentury VŠE v Praze „Výzkum transparentnosti a dostupnosti výročních zpráv (účetních závěrek) veřejných a nestátních neziskových organizací“ (registrační číslo F1 15/2012).
2 Vyhlášku aplikují pouze organizace založené podle zákona o sdružování (občanská sdružení, honební společenstva) a církve a náboženské společnosti s ročním obratem do 3 mil. Kč a datem založení nepřesahujícím rok 2003.
3 Problematiku upravují Mezinárodní auditorské standardy - ISA 320 - Audit materiality.
4 V anglické literatuře se označuje jako “Performance Materiality - Materiality for the Financial Statements as a Whole", nebo jako “Materiality for planning purposes", také pod zkratkou “MPP".
5 Ověření účetní závěrky auditorem nezaručuje její bezchybnost, ale má poskytovat jistotu, že případné chyby významně neovlivní výsledek rozhodnutí externích uživatelů přijatých na základě účetní závěrky.
6 V anglické literatuře se označuje jako “Materiality Level or Levels for Particular Classes of Transactions, Account Balances or Disclosures", nebo pod zkratkou “SMT", která je odvozená ze slovního spojení “Significant misstatement threshold".
7 Pozor, u dohadů a pasivních položek je potřeba je testovat na podhodnocení. Zde nelze příklad využít.
8 V anglické literatuře se označuje jako “Audit difference posting thresholdŽ tedy “ADPT".

Související dokumenty

Zákony

83/1990 Sb., o sdružování občanů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
40/1964 Sb., občanský zákoník
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
483/1991 Sb., o České televizi
484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

Vyhlášky

Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví