Příjmy osvobozené od daně u neziskových poplatníků

Vydáno: 13 minut čtení

V následujícím příspěvku bych chtěl uvést přehled příjmů osvobozených od daně z příjmů právnických osob, které se mohou v praxi neziskových poplatníků nejčastěji vyskytnout. Pokud se jedná o příjmy osvobozené od daně, znamená to, že sice předmětem daně z příjmů jsou, ale zpravidla za splnění určitých podmínek se z nich daň z příjmů neplatí. Tyto příjmy jsou součástí výsledku hospodaření, který se uvádí na řádku č. 10 daňového přiznání, tyto příjmy či výnosy budou vyloučeny na řádku č. 110 daňového přiznání. Náklady či výdaje vynaložené na tyto příjmy či výnosy však musí být současně ze základu daně vyloučeny, a to v souladu s § 25 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „ZDP").

Příjmy osvobozené od daně u neziskových poplatníků
Ing.
Zdeněk
Morávek
Nejdříve zopakujme, že
kdo se rozumí neziskovým poplatníkem
, je vymezeno v § 18 odst. 8 ZDP. Za tyto poplatníky se považují zejména zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti, občanská sdružení včetně odborových organizací, politické strany a politická hnutí, registrované církve a náboženské společnosti, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby podle školského zákona, obce, organizační složky státu, kraje, příspěvkové organizace, státní fondy a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon, což je např. společenství vlastníků jednotek. Za tyto poplatníky se nepovažují obchodní společnosti a družstva, i když nebyly založeny za účelem podnikání.
Příjmy osvobozené od daně z příjmů právnických osob jsou vymezeny v § 19 ZDP. Ve vztahu k neziskovým subjektům jich je většina a jedná se zejména o tyto:
1.
Členské příspěvky
- tento osvobozený příjem se týká zájmových sdružení právnických osob, profesních komor s nepovinným členstvím, občanských sdružení včetně odborových organizací, politických stran a politických hnutí, jiných právnických osob se toto osvobození týkat nebude. Aby se jednalo o osvobozené příjmy, musí se jednat o členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovatelských nebo zakladatelských listi