Úvaha nad sankčním systémem v oblasti kontrolních hlášení podle zákona o dani z přidané hodnoty

Vydáno: 20 minut čtení
Úvaha nad sankčním systémem v oblasti kontrolních hlášení podle zákona o dani z přidané hodnoty
JUDr.
Daniel
Hušek
(za laskavého přispění Mgr. Ing. Soni Kelnerové)
1) Účelem tohoto článku jsou stručné úvahy nad úpravou sankčního systému kontrolních hlášení, tedy nového institutu, který byl do českého právního řádu zaveden novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), kdy legislativním nosičem byl zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a to zejména z pohledu principů, na kterých je sankční systém vystavěn, jeho očekávané funkčnosti, jeho homogenity s českým daňovým právem apod.
Článek v žádném případě nemá ambice hodnotit samotný institut kontrolního hlášení a to, jakým způsobem bude nápomocen v boji proti daňovým únikům2), případně jeho další pozitivní či negativní efekty. Ambicí článku rovněž není hodnotit, zda s touto novou právní úpravou, která bezesporu zasáhne do života plátců daně z přidané hodnoty, byly cílové subjekty dostatečným způsobem a zavčas seznámeny3), jak bylo před koncem roku 2015 častokrát opakováno v médiích. Tak či tak si autor článku neodpustí poznámku, že více než roční legisvakance zákona je v případě českého právního řádu, tím spíše daňového právního předpisu, poměrně nadstandardní (zákon č. 360/2014 Sb. je platný od 22.12.2014 a účinnosti nabyl dne 1.1.2016). Spíše tak tyto negativní ohlasy na poslední chvíli mohou budit dojem, že cílové subjekty právní úpravě kontrolního hlášení nevěnovaly zavčas dostatečnou pozornost v době jejího schvalování a svoji aktivitu proti ní začaly uplatňovat (a stupňovat) až tehdy, kdy nabytí její účinnosti (1.1.2016) bylo jasně dáno. To však ponechme stranou.
Právní úprava
Právní úprava kontrolního hlášení je obsažená v § 101c a násl. zákona o dani z přidané hodnoty. Kromě samotných povinností stanovených relevantním daňovým subjektům – zejména povinnost podat kontrolní hlášení, podat jej ve stan