Devátá dohoda o výměně daňových informací

Vydáno: 9 minut čtení

Ve Sbírce mezinárodních smluv (Sb.m.s.) vyšla již v pořadí devátá dvoustranná dohoda o výměně informací v daňových záležitostech, tentokráte s Bahamským společenstvím. Z pozice České republiky jde tak o další smlouvu s tzv. třetími státy či jurisdikcemi, se kterými nemá dosud uzavřené smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. V rámci mezinárodního boje proti škodlivé daňové soutěži se tímto Česká republika zapojuje do projektů či vychází z výstupních materiálů a podkladů Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), dále Evropské unie a skupiny států G20. Boj proti škodlivým daňovým praktikám úzce souvisí se zefektivněním mezinárodní správní spolupráce v daňové oblasti.

Devátá dohoda o výměně daňových informací
Ing.
Pavel
Kyselák
 
Shrnutí k dohodě
Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech (dále jen „Dohoda“) byla zveřejněna v částce číslo 20/2015 Sb.m.s. dne 18.5.2015 pod číslem 34/2015 Sb.m.s. a nabyla platnosti dne 2.4.2015. Její ustanovení se dle článku 15 - Vstup v platnost budou uplatňovat pro daňové trestné činy pro všechna zdaňovací období začínající od 1.1.2004 nebo později a pro všechny ostatní záležitosti podle článku 1 - Předmět a rozsah Dohody od 1.1.2016. Obsah samotné Dohody vychází z modelové dohody OECD o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA - Tax Information Exchange Agreement) a ze vzorového návrhu směrnice pro expertní jednání o dohodách o výměně informací v daňových záležitostech a návrhu Dohody o výměně informací v daňových záležitostech, které byly schváleny usnesením vlády ČR č. 227 ze dne 22.3.2010.
Z hlediska zajišťování daňových informací, které se týkají zejména daňových rezidentů České republiky, nastává největší problém u tzv. třetích států, přičemž v rámci těchto států se nacházejí
jurisdikce
obecně i mediálně označované za tzv. daňové ráje s preferenčním daňovým režimem. Samotná OECD vyvíjí značný tlak na tyto
jurisdikce
s cílem poskytování informací, aby se příslušný stát dozvěděl, v čem podniká firma jeho daňového rezidenta, kolik příslušná osoba má na bankovním účtu, kam z něj peníze posílá apod. Rozšiřování a zintenzivnění mezinárodní daňové spolupráce v boji proti škodlivým daňovým praktikám podporuje také Evropská unie i skupina G20.
Správce daně tak může získat informace, které jsou potřebné pro účely správy daní i od
jurisdikce
, se kterou mezinárodní smlouva tohoto typu dosud nebyla uzavřena. Získané informace v návaznosti na tyto dohody mohou být využity rovněž v rámci odhalování daňové trestné činnosti. Tyto dohody umožňují české finanční správě získat velmi účinný nástroj, pomocí něhož může prověřit, zda příjem nebo majetek daňových rezidentů České republiky byl řádně zdaněn, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou příslušné informace v držení bank nebo dalších finančních institucí.
Ve Sbírce mezinárodních smluv byly dosud publikovány následující dohody o výměně informací v daňových záležitostech s těmito jurisdikcemi:
-
Andorra - 33/2014 Sb.m.s.
-
-
Bermudy - 48/2012 Sb.m.s.
-
Britské panenské ostrovy - 6/2013 Sb.m.s.
-
Guernsey - 2/2013 Sb.m.s.
-
-
Kajmanské ostrovy - 90/2013 Sb.m.s.
-
Ostrov Man - 3/2013 Sb.m.s.
-
Republika San Marino - 4/2013 Sb.m.s.
Uvedená Dohoda s Bahamským společenstvím obsahuje celkem 16 článků a jako přílohu Protokol k Dohodě.
Článek 1 – Předmět a rozsah Dohody uvádí, že předmětem spolupráce jsou informace, které se týkají příslušných daní, a zároveň lze předpokládat, že tyto informace jsou významné pro provádění a prosazování vnitrostátních právních předpisů smluvních stran. Ustanovení tohoto článku také deklaruje, že taková výměna obsahuje informace, u nichž lze předpokládat, že jsou významné pro stanovení, vyměření a výběr daní, vymáhání daňových pohledávek, pro vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů, přičemž jsou považovány za důvěrné.
Z hlediska České republiky jsou předmětem Dohody daně všeho druhu a pojmenování. Druhý odstavec článku 3 - Daně, na které se Dohoda vztahuje, dále uvádí, že Dohoda se vztahuje také na všechny stejné daně, které smluvní strana zavede po datu podpisu Dohody mimo či namísto stávajících daní. K eventuálnímu rozšíření nebo modifikování tohoto článku by došlo na základě dohody smluvních stran ve formě výměny dopisů.
K praktické výměně informací bude docházet cestou „klasické metody“ výměny informací, a to na základě žádosti dožadující strany (smluvní strana dožadující informace). Čtvrtý odstavec článku 5 – Výměna informací na základě žádosti uvádí, že každá smluvní strana zajistí, aby její příslušné orgány měly oprávnění získat a na žádost poskytnout mimo jiné informace v držení bank či informace, které se týkají vlastnictví společností. V případě trustů, informace o zakladatelích, správcích a příjemcích.
Dohoda přímo neuvádí časový termín či limit pro poskytnutí informace, nicméně dožádaná strana (smluvní strana, která je požádána o poskytnutí informací) by měla písemně potvrdit přijetí žádosti a do 60 dnů od přijetí žádosti sdělit žádající straně případné nedostatky v žádosti. Na druhé straně, pokud dožádaná strana není schopna získat a zajistit informace do 90 dnů od přijetí žádosti, bezodkladně vyrozumí dožadující stranu včetně vysvětlení důvodu.
Článek 6 – Daňové šetření v zahraničí charakterizuje podmínky, za kterých je možné, aby jedna smluvní strana povolila vstup zástupců druhé smluvní strany na území první strany. Jde například o situaci, kdy šetření v zahraničí je vedeno za účelem vyslechnutí daňového subjektu či prověření jeho záznamů a dokumentů, a to na základě předchozího písemného souhlasu dotčených osob, pokud tento souhlas vyžadují vnitrostátní právní předpisy první smluvní strany.
Článek 7 – Možnost odmítnout žádost uvádí výčet situací, dle kterých dožádaná strana může odmítnout poskytnutí informací či pomoci. Například jde o informace, které by žádající strana nebyla schopna získat dle svých vlastních zákonů pro účely respektování vlastních daňových zákonů. Rovněž tak dožádaná strana může odmítnout pomoc v případě, kdy žádost není podána ve shodě se samotnou Dohodou o výměně informací. Neposkytnutí informací se týká informací, které jsou předmětem obchodního, hospodářského, průmyslového, komerčního nebo profesního tajemství. Na druhé straně však informace, které uvádí čtvrtý odstavec článku 5 - Výměna informací na základě žádosti, se nepovažují za tajemství (například informace v držení bank). Dožádaná strana dále může odmítnout vyřízení žádosti, jestliže dožadující strana vyžaduje informace k uplatnění ustanovení daňového zákona dožadující strany nebo jiného požadavku s tím spojeného, který za stejných okolností diskriminuje občana dožádané strany ve srovnání s občanem dožadující strany. Na druhé straně žádost o poskytnutí informace nelze odmítnout na základě skutečnosti, že daňová pohledávka, která je předmětem žádosti, je zpochybňována.
Dohoda také obsahuje doložku o mlčenlivosti, jakož i řešení financování nákladů spojených se samotným šetřením. Velmi důležitým článkem je článek 13 – Řešení případů vzájemnou dohodou, který deklaruje, že v případě vzniklých problémů, pokud jde o provádění či výklad Dohody, budou obě smluvní strany řešit záležitost vzájemnou dohodou.
Vypovězení dohody bude možné na základě podání písemné výpovědi diplomatickou cestou, jak uvádí článek 16 – Ukončení platnosti.
Závěrem k této nové smlouvě s Bahamským společenstvím se nabízí konstatování, že teprve až samotná praxe a skutečné výsledky aplikace Dohody doloží, jak je ve skutečnosti toto ujednání o výměně informací v daňových záležitostech dodržováno a do jaké míry se podařilo zrealizovat její hlavní záměr - zabránění daňovým únikům a podvodům.
 
Mnohostranná konvence
Jedním z mnoha dalších kroků České republiky v rámci boje proti daňovým únikům včetně posílení, zefektivnění a zrychlení mezinárodní spolupráce při správě daní je podpis mnohostranné Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k ní, který Úmluvu uvádí do souladu s novým standardem OECD pro výměnu informací v daňové oblasti (dále jen „Úmluva“). Samotná Úmluva, kterou Česká republika podepsala dne 26.10.2012, vznikla na základě vzájemné spolupráce OECD a Rady Evropy a je přístupná k podpisu od roku 1988. Je také podporována ze strany skupiny států G20, která v Úmluvě spatřuje jeden z hlavních nástrojů mezinárodní správní spolupráce v daňové oblasti, který je zcela nezbytný pro účinnou správu daňových příjmů jednotlivých států v rámci mezinárodní ekonomiky. Pro Českou republiku Úmluva vstoupila v platnost dne 1.2.2014 a byla uvedena ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 2/2014 Sb.m.s. Její ustanovení nabývají účinnosti od 1.1.2015.
Výhodou podpisu této multilaterární smlouvy je skutečnost, že pokud určitý stát Úmluvu podepíše, potom Česká republika s ním už nebude muset sjednávat dvoustrannou smlouvu za účelem výměny daňových informací. Tato skutečnost se týká zejména tzv. třetích států či jurisdikcí s preferenčním daňovým režimem (viz výše) - mnohé z nich totiž k této mnohostranné konvenci již přistoupili.
Úmluva ve znění Protokolu obsahuje následující formy spolupráce:
-
výměna informací na žádost, automatická a spontánní,
-
souběžná daňová šetření,
-
přítomnost na daňových kontrolách v zahraničí,
-
dožádání vymáhání a předběžných opatření,
-
doručování dokumentů.
Úmluva se vztahuje na všechny druhy daní dle vnitrostátních předpisů jednotlivých smluvních států včetně sociálního pojištění. Nevztahuje se však na oblast cel. Každý smluvní stát může uplatnit výhrady k jednotlivým kategoriím daní, na které se bude Úmluva pro příslušný stát vztahovat. Úmluva z druhé strany neomezuje a ani není omezována ustanoveními jiných mezinárodních smluv v daňové oblasti. Správci daně umožňuje volbu právního nástroje spolupráce, který je pro něj nejvýhodnější z hlediska výkonu jeho působnosti a zásad správy daní obsažených v daňovém řádu.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
6/2013 Sb., jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013-2019, 1,50%
90/2013 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. dubnu 2013
20/2015 Sb., o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. ledna 2015

Vyhlášky

48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
51/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování
4/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
2/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
33/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
34/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.

Mezinárodní smlouvy

20/2015 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel
34/2015 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech
33/2014 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech
48/2012 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech
6/2013 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
2/2013 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech
51/2012 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech
90/2013 Sb.m.s. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
3/2013 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech
4/2013 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech
2/2014 Sb.m.s. o sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech