Dotazy a odpovědi: Reklamní činnost a živnostenské podnikání

Vydáno: 21 minut čtení
Reklamní činnost a živnostenské podnikání
JUDr.
Irena
Fleischmanová
Bývalý manžel jako spoluvlastník nemovitosti poukázal v podnětu na reklamní prezentaci realitní kanceláře, která na webové stránce nabízela k prodeji nemovitost na přání exmanželky jako druhého spoluvlastníka nemovitosti, a to bez jeho souhlasu. Tuto skutečnost považoval za porušení platného zákona o regulaci reklamy v podobě klamavé reklamy, což však takto příslušný správní orgán neposoudil, ač pisatel podnětu uvedl, že se podle probíhajícího řízení má stát výlučným vlastníkem nemovitosti. Je či není správný závěr správního orgánu při řešení uvedeného případu?
ODPOVĚĎ
Každý správní orgán, který vykonává dozor v oblasti regulace reklamy (§ 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o regulaci reklamy“), posuzuje v rámci své věcné
kompetence
„reklamu“ jako takovou, tzn. posuzuje její obsah.
„Reklamou“ se podle citovaného právního předpisu rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii (např. periodickým tiskem, rozhlasem televizí, prostřednictvím počítačové sítě, prostřednictvím letáků, plakátů atd.), mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží a služeb.
Pokud by v daném případě, kdy se jedná o „reklamu“ ve smyslu uvedené definice, správní orgán, který podnět řešil, zjistil, že posuzovaná reklamní prezentace obsahuje v textu větu, že nabízená nemovitost se nachází ve vlastnictví pouze jednoho vlastníka (např. exmanželky), jednalo by se o porušení zákona o regulaci reklamy, a to reklamou, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Takovou reklamu zákon o regulaci reklamy zakazuje [§ 2 odst. 1 písm. c) zákona].
V případě, že text nabídky uvádí pouze údaje o stavu nabízeného pozemku (např. popis pozemku, výměru, existenci inženýrských sítí, vlastní příjezdovou cestu, údaj o tom, že pozemek vznikne až oddělením stávající zahrady, tzn. lze před