Společnost s ručením omezeným - daňové změny pro rok 2014

Vydáno: 20 minut čtení

Tento příspěvek upozorňuje na novinky ve zdanění společností s ručením omezeným od 1.1.2014. Pro rok 2014 došlo k rozsáhlým daňovým změnám, tento příspěvek je zaměřen na změny vztahující se přímo ke společnostem s ručením omezeným, nikoli na změny platné i pro ostatní poplatníky.

Společnost s ručením omezeným - daňové změny pro rok 2014
Ing.
Pavel
Běhounek
Společník společnosti x člen obchodní
korporace
, resp. společník obchodní
korporace
V systematice starého soukromého práva (dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zrušeného k 1.1.2014) byla společnost s ručením omezeným „obchodní společností“, a proto např. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, do 31.12.2013 v § 4 odst. 1 písm. r) upravoval osvobození pro příjmy z převodu „účasti na obchodních společnostech“ (při splnění časového testu držby této účasti alespoň 5 let).
Podle systematiky právnických osob v nové úpravě soukromého práva je společnost s ručením omezeným „korporací“ dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „NOZ“), a „obchodní korporací“ dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále „ZOK“. ZDP tak např. v § 4 odst. 1 písm. r) upravuje osvobození pro příjmy z převodu „podílu v obchodní korporaci“ (až na výjimky a při splnění časového testu držby podílu 5 let).
Společnost s ručením omezeným je obchodní korporací nejen s ostatními právními formami obchodních společností (např. spolu s veřejnou obchodní společností), ale společně i s družstvy. V daňových a účetních předpisech se proto od roku 2014 nehovoří o „obchodních společnostech a družstvech“, ale zkráceně jen o „obchodních korporacích“. Jako příklad lze uvést § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kde je zakotvena povinnost ověření účetní závěrky auditorem pro ostatní „obchodní korporace“ (tedy pro jiné než pro akciové společnosti) - do 31.12.2013 toto ustanovení platilo pro ostatní „obchodní společnosti a družstva“.
Souhrnné označení „obchodní korporace“ pro „obchodní společnosti“ včetně společností s ručením omezeným a pro „družstva“ nepoužívá od 1.1.2014 pouze zákon o daních z příjmů, ale např. i