Zdanění příjmů nerezidentů v roce 2014

Vydáno: 34 minut čtení

Jak je na straně jedné pro české firmy významný obchod se zahraničím, tak i na straně druhé kvete opačný zájem ze zahraničí o české území v nejširším slova smyslu. Proto se častěji objevují dotazy typu - zdanit či nezdanit tu a onu platbu do zahraničí, a jak? Specifikem mezinárodního zdanění příjmů je, že „do něj mluví“ podstatnou měrou i mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění (dále také jen „Smlouvy“), nevystačíme proto jen se zákonem č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “ nebo § bez upřesnění). Ani problematika zdanění plateb do zahraničí přitom nebyla uchráněna obsáhlé novelizaci ZDP od roku 2014 z důvodu tzv. rekodifikace soukromého práva, a to zejména kvůli „novému“ občanskému zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. , dále jen „NOZ “) a zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb. , dále jen „ZOK“).

Zdanění příjmů nerezidentů v roce 2014
Ing.
Martin
Děrgel
S ohledem na zaměření příspěvku se omezíme na hlavní změny týkající se zdanění nerezidentů v Česku.
 
Daňový nerezident
Mezinárodní zdanění příjmů určuje zejména, kde má poplatník daňovou rezidenci, neboť obecně platí:
-
rezidenti zdaňují příjmy z celého světa - mají neomezenou daňovou povinnost, a
-
nerezidenti zdaňují pouze příjmy z daného státu - mají omezenou daňovou povinnost.
Příklad 1
Význam určení daňové rezidence
Pan Ignác žije na slovensko-česko-polském pomezí, kde má rozsáhlou rodinu na všech třech stranách hranic. Střídavě bydlí u příbuzných a známých tady i tam, jako spisovateli „na volné noze“ mu vyšla kniha v Česku. Jak bude zdaněn autorský honorář 100 0000 Kč v závislosti na jeho daňové rezidenci? Při rezidenci v:
-
ČR - pan Ignác podá daňové přiznání v České republice, kde rovnou sazbou 15% zdaní celý honorář,
-
SR - redakce vyplatí honorář bez zdanění v ČR, a pan Ignác v SR podá přiznání, kde vypočte slovenskou daň,
-
Polsku - v ČR redakce srazí daň 10%, v Polsku podá pan Ignác přiznání, kde polskou daň sníží o českou daň.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=2759.jpg
Při řešení otázek mezinárodního zdaněn příjmů je proto vždy prvořadou otázkou jednoznačné určení daňové rezidence
alias
daňového domicilu poplatníka. A to nejen pro rozdílný rozsah zdanitelných příjmů, ale také proto, že nerezidenti mají obvykle omezena i daňová práva (např. nemohou uplatnit některé nezdanitelné částky základu daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění, nebo musejí pro jejich uplatnění podat daňové přiznání).
Až do konce roku 2013 jsme se přitom v ZDP s pojmy - rezident/nerezident - vůbec nesetkali, přestože tyto jsou tradičně a dlouhodobě zavedeny mezinárodním daňovým právem a najdeme je v každé Smlouvě. Ve významu „daňový rezident“ se v ZDP hovořilo o poplatníkovi uvedeném v § 2 odst. 2 (fyzické osoby) a § 17 odst. 3 (právnické osoby). A ve významu „daňový nerezident“ hovořil ZDP o poplatníkovi uvedeném v § 2 odst. 3 (fyzické osoby) a § 17 odst. 4 (právnické osoby). Od roku 2014 se konečně přímo do ZDP dostávají legislativní zkratky „daňový rezident/nerezident“, přičemž jejich věcné vymezení zůstalo zachováno.
Poplatníci - fyzické osoby - jsou:
daňovými rezidenty ČR - pokud mají na území ČR:
-
bydliště (poznámka: čímž se pro účely ZDP rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat) nebo
-
se zde obvykle zdržují (tj. pobývají zde fyzicky alespoň 183 dnů v daném kalendářním roce);
daňovými nerezidenty - pokud:
-
nejsou daňovými rezidenty (tj. nemají v ČR bydliště ani se zde obvykle nezdržuje), nebo
-
to o nich stanoví mezinárodní smlouvy;
-
anebo se na území ČR sice obvykle zdržují, ale za účelem studia nebo léčení.
Příklad 2
Změna bydliště během roku
Manželé Novákovi odejdou v březnu 2014 do předčasného starobního důchodu. Po vyřízení nezbytných formalit a rodinných záležitostí si splní svůj sen a odstěhují se 1.5.2014 do Chorvatska, kde si již dříve na pobřeží koupili malý domek. Byt v Česku darují studující vnučce. V tomto případě budou manželé Novákovi považováni až do 30.4.2014 za daňové rezidenty ČR a od 1.5.2014 za daňové rezidenty Chorvatska, a tudíž za daňové nerezidenty Česka. Do 30.4.2014 proto budou mít v ČR neomezenou daňovou pov