Zdanění příjmů nerezidentů v roce 2014

Vydáno: 34 minut čtení

Jak je na straně jedné pro české firmy významný obchod se zahraničím, tak i na straně druhé kvete opačný zájem ze zahraničí o české území v nejširším slova smyslu. Proto se častěji objevují dotazy typu - zdanit či nezdanit tu a onu platbu do zahraničí, a jak? Specifikem mezinárodního zdanění příjmů je, že „do něj mluví“ podstatnou měrou i mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění (dále také jen „Smlouvy“), nevystačíme proto jen se zákonem č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “ nebo § bez upřesnění). Ani problematika zdanění plateb do zahraničí přitom nebyla uchráněna obsáhlé novelizaci ZDP od roku 2014 z důvodu tzv. rekodifikace soukromého práva, a to zejména kvůli „novému“ občanskému zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. , dále jen „NOZ “) a zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb. , dále jen „ZOK“).

Zdanění příjmů nerezidentů v roce 2014
Ing.
Martin
Děrgel
S ohledem na zaměření příspěvku se omezíme na hlavní změny týkající se zdanění nerezidentů v Česku.
 
Daňový nerezident
Mezinárodní zdanění příjmů určuje zejména, kde má poplatník daňovou rezidenci, neboť obecně platí:
-
rezidenti zdaňují příjmy z celého světa - mají neomezenou daňovou povinnost, a
-
nerezidenti zdaňují pouze příjmy z daného státu - mají omezenou daňovou povinnost.
Příklad 1
Význam určení daňové rezidence
Pan Ignác žije na slovensko-česko-polském pomezí, kde má rozsáhlou rodinu na všech třech stranách hranic. Střídavě bydlí u příbuzných a známých tady i tam, jako spisovateli „na volné noze“ mu vyšla kniha v Česku. Jak bude zdaněn autorský honorář 100 0000 Kč v závislosti na jeho daňové rezidenci? Při rezidenci v:
-
ČR - pan Ignác podá daňové přiznání v České republice, kde rovnou sazbou 15% zdaní celý honorář,
-
SR - redakce vyplatí honorář bez zdanění v ČR, a pan Ignác v SR podá přiznání, kde vypočte slovenskou daň,
-
Polsku - v ČR redakce srazí daň 10%, v Polsku podá pan Ignác přiznání, kde polskou daň sníží o českou daň.
Při řešení otázek mezinárodního zdaněn příjmů je proto vždy prvořadou otázkou jednoznačné určení daňové rezidence
alias
daňového domicilu poplatníka. A to nejen pro rozdílný rozsah zdanitelných příjmů, ale také proto, že nerezidenti mají obvykle omezena i daňová práva (např. nemohou uplatnit některé nezdanitelné částky základu daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění, nebo musejí pro jejich uplatnění podat daňové přiznání).
Až do konce roku 2013 jsme se přitom v ZDP s pojmy - rezident/nerezident - vůbec nesetkali, přestože tyto jsou tradičně a dlouhodobě zavedeny mezinárodním daňovým právem a najdeme je v každé Smlouvě. Ve významu „daňový rezident“ se v ZDP hovořilo o poplatníkovi uvedeném v § 2 odst. 2 (fyzické osoby) a § 17 odst. 3 (právnické osoby). A ve významu „daňový nerezident“ hovořil ZDP o poplatníkovi uvedeném v § 2 odst. 3 (fyzické osoby) a § 17 odst. 4 (právnické osoby). Od roku 2014 se konečně přímo do ZDP dostávají legislativní zkratky „daňový rezident/nerezident“, přičemž jejich věcné vymezení zůstalo zachováno.
Poplatníci - fyzické osoby - jsou:
daňovými rezidenty ČR - pokud mají na území ČR:
-
bydliště (poznámka: čímž se pro účely ZDP rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat) nebo
-
se zde obvykle zdržují (tj. pobývají zde fyzicky alespoň 183 dnů v daném kalendářním roce);
daňovými nerezidenty - pokud:
-
nejsou daňovými rezidenty (tj. nemají v ČR bydliště ani se zde obvykle nezdržuje), nebo
-
to o nich stanoví mezinárodní smlouvy;
-
anebo se na území ČR sice obvykle zdržují, ale za účelem studia nebo léčení.
Příklad 2
Změna bydliště během roku
Manželé Novákovi odejdou v březnu 2014 do předčasného starobního důchodu. Po vyřízení nezbytných formalit a rodinných záležitostí si splní svůj sen a odstěhují se 1.5.2014 do Chorvatska, kde si již dříve na pobřeží koupili malý domek. Byt v Česku darují studující vnučce. V tomto případě budou manželé Novákovi považováni až do 30.4.2014 za daňové rezidenty ČR a od 1.5.2014 za daňové rezidenty Chorvatska, a tudíž za daňové nerezidenty Česka. Do 30.4.2014 proto budou mít v ČR neomezenou daňovou povinnost, takže do daňového přiznání za tento rok musejí uvést veškeré celosvětové příjmy plynoucí jim až do tohoto dne. Zatímco od 1.5.2014 pak již bude v ČR jejich daňová povinnost omezena pouze na příjmy mající zde svůj zdroj.
Poplatníci - právnické osoby - jsou:
daňovými rezidenty ČR - pokud mají na území ČR:
-
své sídlo nebo
-
místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen (dále jen „sídlo“);
daňovými nerezidenty - pokud nemají na území ČR:
-
své sídlo nebo
-
to o nich stanoví mezinárodní smlouvy.
Tímto ale změny týkající se vymezení rezidentů/nerezidentů z řad právnických osob nekončí. Podstatně se totiž - zejména kvůli NOZ - mění rovněž samotná definice poplatníka daně z příjmů právnických osob („DPPO“). Nově je od roku 2014 poplatníkem DPPO také tzv. svěřenský fond. Což je zcela nový právní institut občanského práva (§ 1448 až § 1474 NOZ). Svěřenský fond je určen k zakladatelem stanovenému účelu - zejména aby poskytoval plnění tzv. obmyšlené osobě - a vzniká vyčleněním části majetku zakladatele. Byť svěřenský fond nemá právní osobnost, resp. subjektivitu (jde o tzv. majetek bez pána), tak mu § 17 přiznává postavení poplatníka DPPO (tj. daňová subjektivita), obdobně jako je tomu už delší čas u podílových fondů. Důvod zavedení této
fikce
subjektivity je zřejmý - snaha daňově postihnout jak příjmy plynoucí ve prospěch svěřenského fondu, tak i z něj naopak plynoucí příjmy ve prospěch obmyšlených osob. Což ještě dále uplatníme.
Pro komplexní postižení všech forem poplatníků DPPO, kde u nerezidentů se jejich označení nemusí krýt s terminologií právních předpisů platných v ČR, se proto jako zbytková podmnožina dostalo do § 17 označení „jednotka“, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena, poplatníkem.
Aby nevznikaly výkladové spory ohledně daňové rezidence
versus
nerezidence u poplatníků, kteří nejsou právnickou osobou - a nedá se tudíž u nich hovořit o sídle - tak podle § 17 odst. 3 platí, že je-li takový poplatník založen nebo zřízen podle právních předpisů České republiky, má se za to, že má na území ČR i sídlo.
Nejčastějšími poplatníky DPPO ovšem budou právnické osoby, což jsou organizované útvary, o nichž zákon stanoví, že mají právní osobnost (pozn.: do konce roku 2013 tzv. právní subjektivita), nebo jejichž právní osobnost zákon uzná (§ 20 NOZ). Pro vznik právnické osoby byla zachována osvědčená tzv. registrační zásada, a právnická osoba (až na malé výjimky) vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku (§ 126 NOZ).
NOZ zrušil i obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kde byly upraveny hlavní typy podnikatelských právnických osob - obchodní společnosti a družstva. V NOZ se pro ně již nenašlo místo a tak vznikl speciální zákon upravující pouze tyto subjekty, které se souhrnně označují jako obchodní
korporace
- ZOK. Pročež došlo v ZDP k hojnému přejmenování obchodních společností a družstev na obchodní
korporace
.
Pro pořádek v nové hierarchii pojmů je asi vhodné nastínit celý systém právnických osob:
1.
Korporace
(společenství osob)
1.1.
Obchodní
korporace
1.1.1.
Obchodní společnosti
1.1.1.1.
Osobní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost)
1.1.1.2.
Kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným a akciová společnost)
1.1.2.
„Družstva“
1.1.2.1.
Družstvo (ZOK ještě speciálně upravuje tzv. bytové družstvo a sociální družstvo)
1.2.
Spolky (zpravidla se bude jednat o dosavadní občanská sdružení, nepřijmou-li jinou právní formu)
1.3.
Další typy (např. společenství vlastníků jednotek)
2.
Fundace
(majetek vyčleněný k určitému úkolu; nepatří zde svěřenský fond, který nemá právní subjektivitu)
2.1.
Nadace
2.2.
Nadační fondy
3. Ústavy (osobní a majetková složka slouží k provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky)
Poznámka: Obchodními korporacemi jsou také Evropská společnost [nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 a zákon č. 627/2004 Sb.], Evropské hospodářské zájmové sdružení [nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 a zákon č. 360/2004 Sb.] a Evropská družstevní společnost [nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 a zákon č. 307/2006 Sb.].
 
Změny příjmů nerezidentů zdaňovaných v České republice
Mezinárodní zdanění by bylo snadné, pokud by ve všech státech platilo, že zdanění podléhají pouze příjmy jejich daňových rezidentů nebo jen příjmy ze zdrojů (od plátců) na jejich území. Bohužel se ale většina států logicky nechce vzdát obou druhů, resp. důvodů zdanění a plně zdaňuje své rezidenty a v omezené míře také nerezidenty, což má pochopitelně za následek poměrně značné riziko vzniku mezinárodního dvojího zdanění příjmů. V České republice - jako ve většině ostatních států - totiž platí následující pravidlo zdanění příjmů:
-
Daňoví rezidenti mají tzv. plnou (celosvětovou) daňovou povinnost, v Česku proto zdaňují všechny své příjmy, ať už jim plynou z České republiky nebo ze zahraničí.
-
Daňoví nerezidenti mají pouze tzv. omezenou daňovou povinnost v Česku zdaňují pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tyto jsou vyjmenovány v § 22 ZDP).
Příklad 3
Mezinárodní dvojí zdanění
Slovenská firma (s. r. o.) zřídila pobočku (provozovnu) v Česku, která jí za rok 2013 vynesla v přepočtu hrubý zisk 1 000 000 Kč. Podle českého ZDP se příjmy (zisky) tzv. stálých provozoven daňových nerezidentů považují za příjmy ze zdroje na našem území, a proto zde podléhají české dani z příjmů 19%.
Protože je ale slovenská firma - včetně české provozovny - daňovým rezidentem SR, musí tam přiznat a zdanit veškeré celosvětové příjmy, včetně zisku 1 000 000 Kč stálé provozovny (pobočky) v Česku. Na tomto principu obecně nic nemění ani skutečnost, že tyto příjmy (zisk) již firma zdanila obdobnou daní z příjmů u nás. Pro zamezení dvojího (opakovaného) zdanění naštěstí Smlouva mezi ČR a Slovenskem umožňuje daňovému rezidentovi Slovenska započíst na slovenskou daň z příjmů zaplacenou českou daň (tzv. prostým zápočtem).
Jak bylo předesláno, předmětem zdanění nerezidentů v ČR jsou pouze příjmy ze zdrojů na území Česka, které jsou taxativně (úplným výčtem) uvedeny v § 22 ZDP, přičemž není podstatné, jsou-li peněžní nebo nepeněžní.
Jak do tohoto soupisu zasáhla s účinností od 1.1.2014 novelizace, si zvýrazníme tučným písmem:
a)
Příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny.
b)
Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) s výjimkou příjmů uvedených v písmenu f) bodu 2, která je vykonávána na území ČR nebo na palubách lodí či letadel, které jsou provozovány daňovými rezidenty ČR.
c)
Příjmy ze služeb s výjimkou provádění stavebně montážních projektů, příjmy z obchodního, technického nebo jiného poradenství, řídící a zprostředkovatelské činnosti a obdobných činností poskytovaných na území ČR.
d)
Příjmy z prodeje nemovitých věcí umístěných na území ČR a z práv s nimi spojených.
Rekodifikace soukromého práva podstatným způsobem zasáhla do právního vymezení věcí, a zvláště pak věcí nemovitých, kde byl opuštěn letitý a zažitý pojem „nemovitost“ a stavby se (až na výjimky) staly součástí pozemku. Na což musel patřičně reagovat také ZDP. Podle § 498 NOZ jsou nemovitými věcmi:
-
pozemky,
-
podzemní stavby se samostatným účelovým určením (poznámka: například metro),
-
věcná práva k nim,
-
práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (poznámka: například tzv. právo stavby ve smyslu § 1240 a následující NOZ, které umožňuje vybudovat nebo převzít stavbu na cizím pozemku),
-
stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá (např. bytové a nebytové jednotky, jejich věcné vymezení ovšem rovněž NOZ podstatným způsobem změnil, dále např. inženýrské sítě, dočasné stavby, případně i stroje zapsané v katastru nemovitostí).
e) Příjmy z užívání nemovitých věcí nebo bytů umístěných na území ČR.
Zatímco u písm. d) - příjem z prodeje - postačilo pouze nahradit nemovitosti nemovitými věcmi, tak u písm. e) -příjmy u užívání - bylo nutno navíc zachovat pojem „byt“. Prodat byt lze, jen pokud jde o nemovitou věc - ať už coby součástí stavby nebo jako právně samostatná jednotka. Podle § 1159 NOZ "Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné.". Naproti tomu užívat lze také byt v obecnějším, širším pojetí, který není „jednotkou“, přičemž zájmem bylo i příjmy z takového užívání bytu v Česku nerezidentům zdanit. V souladu s § 1158 NOZ přitom vše, co je stanoveno o bytu, platí také pro nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo nebytových prostorů.
f) Příjmy:
1.
z nezávislé činnosti, např. architekta, lékaře, inženýra, právníka, vědce, učitele, umělce, daňového či účetního poradce a podobných profesí, vykonávané na území ČR,
2.
z osobně vykonávané činnosti na území ČR nebo zde zhodnocované veřejně vystupujícího umělce, sportovce, artisty a spoluúčinkujících osob, bez ohledu na to, komu tyto příjmy plynou a z jakého právního vztahu.
g) Příjmy z úhrad od daňových rezidentů ČR a od stálých provozoven daňových nerezidentů, kterými jsou:
1.
náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití předmětu průmyslového vlastnictví, počítačových programů (software), výrobně technických a jiných hospodářsky využitelných poznatků (know-how),
2.
náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití práva autorského nebo práva příbuzného právu autorskému,
3.
podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku obchodních korporací a jiné příjmy z držby kapitálového majetku, a část zisku po zdanění vyplácená tichému společníkovi. Za podíly na zisku se pro účely tohoto ustanovení považuje i zjištěný rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou na trhu (§ 23 odst. 7) a dále úroky, které se neuznávají jako výdaj (náklad) podle § 25 odst. 1 písm. w) a zl), s výjimkou zjištěného rozdílu u sjednaných cen a úroků hrazených daňovému rezidentovi jiného členského státu Evropské unie než České republiky nebo daňovému rezidentovi Norska, Islandu nebo Švýcarské konfederace; podílem na zisku je i plnění ze zisku svěřenského fondu,
Pojem
korporace
jsme si náležitě objasnili výše, takže směle k dalším čtyřem změnám.
Zaprvé byl opraven již delší čas neaktuální a nesprávný odkaz na § 25 odst. 1 písm. zm), zatímco věcná náplň tohoto ustanovení (daňová neúčinnost zejména úroků z úvěrů a půjček závislých na zisku dlužníka) byla přesunuta do písmene zl) dtto.
Zadruhé byl zpřesněn pojem daňový rezident jiného členského státu Evropské unie daňový rezident jiného členského státu Evropské unie než České republiky.
Zatřetí došlo částečně k věcné změně tím, že byl nahrazen veřejnosti málo známý pojem „Evropský hospodářský prostor“ (který zahrnuje státy Evropské unie, Norsko, Island a Lichtenštejnsko) státy Evropské unie, Norsko, Island a Švýcarská konfederace. Nově se tak ustanovení nebude vztahovat na daňové rezidenty Lichtenštejnska, ale naproti tomu se začne týkat nově také daňových rezidentů Švýcarska. Což souvisí s osvobozením kapitálových příjmů nerezidentů - „mateřských společností“ - od zdanění v Česku dle § 19 ZDP.
A poslední čtvrtou další změnou v § 22 odst. 1 písm. g) bodu 3 bylo doplnění, že „podílem na zisku je i plnění ze zisku svěřenského fondu“. K tomu je vhodné doříct pravidlo týkající se plnění plynoucích ze svěřenského fondu stanovené v § 21c, podle něhož pro daňové účely bude nejdříve zdrojem vypláceného plnění zisk po zdanění a až po jeho vyčerpání majetek vložený do svěřenského fondu. Jak již bylo uvedeno, byť svěřenský fond nemá právní subjektivitu, resp. osobnost tak je poplatníkem DPPO, a návazně na to má obdobný daňový režim jako např. s. r. o. Tudíž vyčlenění majetku do fondu (obdobně jako vklad do s. r. o.) nepodléhá zdanění, zisk z hospodaření s majetkem fondu podléhá 19% sazbě DPPO a výplata plnění z fondu bude záviset na osobě obmyšleného a typu vypláceného plnění. Obmyšlený je osoba (fyzická nebo právnická), ve prospěch které je fond zpravidla zřízen (§ 1457 a následující NOZ). Nová právní úprava stanoví, že pokud obmyšlený přijme plnění ze svěřenského fondu, jde z pohledu ZDP o zdanitelný příjmem podléhající srážkové daní (jako podíly na zisku s. r. o.). Jiná situace samozřejmě nastává v případě, že fond vyplácí plnění, které není podílem na zisku, ale je částí původně vloženého majetku nebo majetku, který byl do fondu vložen smlouvou. V tomto případě se jedná o příjem, který je srovnatelný s darem, resp. s dědictvím (zakladatel či další přispěvovatel bezúplatně vložil část svého majetku do fondu a tento majetek je nyní předán bezúplatně obmyšlenému). Proto i při zdanění tohoto příjmu se bude postupovat stejně jako u zdaňování darů, resp. dědictví.
4.
úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrových finančních nástrojů a obdobné příjmy plynoucí z jiných obchodních vztahů, z vkladů a z investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 4 došlo ohledně daňového řešení příjmů nerezidentů z titulu úroků a jiných výnosů z poskytnutých „úvěrů a půjček“ pouze k nahrazení slov v uvozovkách novým pojmem „úvěrových finančních nástrojů“. Jedná se o legislativnětechnickou úpravu navazující na definování pojmu úvěrový finanční nástroj v rámci příjmů osvobozených od DPPO, konkrétně v ustanovení § 19 odst. 1 písm. zk). Jak si dále upřesníme v pasáži věnované změnám v osvobození příjmů nerezidentů od české daně z příjmů.
5.
příjmy z užívání movité věci nebo její části umístěné na území ČR,
6.
odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob bez ohledu na to, z jakého právního vztahu plynou,
7.
příjmy z prodeje movitých věcí, které jsou v obchodním majetku stálé provozovny, investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, neuvedených pod písm. h), majetkových práv registrovaných na území ČR,
Předmětem zdanění nerezidentů v ČR jsou - podle § 22 odst. 1 písm. g) bodu 7 - také příjmy od českých rezidentů, případně od stálých provozoven nerezidentů z prodeje movitých věcí, které jsou v obchodním majetku stálé provozovny, investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. A současně podle § 22 odst. 1 písm. h) platí, že mezi příjmy ze zdrojů na území Česka patří příjmy z převodu podílů v obchodních korporacích se sídlem v ČR - a to bez ohledu na plátce těchto příjmů. Jelikož v praxi byly výkladové nejasností ohledně střetu obou těchto ustanovení, bylo do prvého z nich výslovně doplněno, že se nevztahuje na příjmy nerezidentů řešené v druhém ze zmíněných ustanovení. Poznamenejme, že v souladu s § 496 a § 498 NOZ se podíl na obchodní korporaci považuje za movitou (byť nehmotnou) věc.
8.
výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách, výhry z reklamních soutěží a slosování, ceny z veřejných soutěží a ze sportovních soutěží,
9.
výživné a důchody,
10.
příjmy plynoucí společníkovi obchodní společnosti v souvislosti se snížením základního kapitálu,
11.
příjmy z úhrad pohledávky nabyté postoupením,
12.
sankce ze závazkových vztahů,
13.
příjmy ze svěřenského fondu,
14.
bezúplatné příjmy,
Dva nově doplněné tituly pro zdanění příjmů daňovým nerezidentům - ale pozor, pouze pokud plynou od daňových rezidentů ČR nebo od stálých provozoven daňových nerezidentů [viz návětí písmene g)] v rámci § 22 odst. 1. O zdanitelných příjmech ze svěřenského fondu jsme již ztratili pár slov výše. Druhý titul - bezúplatné příjmy - souvisí se zrušením daně darovací jako takové, přičemž od 1.1.2014 budou takovéto příjmy spadat do režimu ZDP. Naštěstí bylo u fyzických osob více méně zachováno široké osvobození těchto příjmů (viz § 4a, § 10 odst. 3).
h) Příjmy z převodu podílů v obchodních korporacích, které mají sídlo na území ČR,
i) Příjmy z prodeje obchodního závodu umístěného na území České republiky.
Jak již bylo řečeno, „obchodní korporace“ počínaje rokem 2014 prakticky pouze nahradily dosavadní pojem „obchodní společnosti a družstva“. Věcnou novinkou je ovšem doplněný nový titul pro zdanění příjmů plynoucích daňovým nerezidentům, ať už plynou od kohokoli. Jedná se o příjmy z prodeje obchodního závodu umístěného v ČR nebo jeho části umístěné v ČR. Obchodní závod je přitom až na určité „právnické drobnosti“ věcně zpravidla totéž, co „podnik“ ve smyslu § 5 obchodního zákoníku (zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů):
-
§ 502 NOZ (znění účinné od 1.1.2014) "Obchodní závod (dále jen ,závod‘) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu."
-
§ 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném do 31.12.2013 "Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit." Definičně sice „podnik“ zahrnoval jen aktiva, ovšem současně smlouva o prodeji podniku kupujícího zavazovala převzít závazky prodávajícího související s podnikem (§ 476 obchodního zákoníku).
Obecně oba tituly zdanění postihují nejen rezidenty států, s nimiž Česká republika nemá Smlouvu (tzv. bezesmluvních států), ale rovněž i rezidenty naopak ze smluvních států. Ovšem v případě rezidentů ze smluvních států je samozřejmě podstatné znění příslušné Smlouvy, zda tyto příjmy vůbec umožňuje České republice zdanit. Například z článku 13 odst. 4 Smlouvy mezi ČR a Švýcarskem vyplývá, že zdanění v Česku nepodléhají příjmy švýcarského rezidenta z převodu podílů v obchodní společnosti (družstvu), resp. „obchodní korporaci“ se sídlem v ČR. A je úplně jedno, že toto zdanění stanoví § 22 odst. 1 písm. h) ZDP, protože Smlouva má přednost, viz § 37. U Smlouvy s USA je např. zdanění příjmu rezidenta USA z převodu podílu na obchodní společnost (družstvu) v ČR podmíněno tím, že její jmění je tvořeno nejméně z 50% nemovitým majetkem umístěným v Česku.
Navíc i nerezidentům - „mateřským společnostem“ -svědčí osvobození od DPPO podle § 19 ZDP, a nerezidenti z řad fyzických osob mohou uplatnit osvobození příjmů z převodu podílů dle § 4 odst. 1 písm. r) ZDP.
 
Změny vymezení stálé provozovny
Pojem „stálá provozovna“ je výhradně daňovým termínem a byl zaveden za účelem účinného zdanění zisků z podnikání nerezidentů. Stálou provozovnou může být např. kancelář, pobočka, organizační složka nebo obchodní reprezentace apod. patřící nerezidentovi. Tyto podnikatelské útvary sice nemají samostatnou právní osobnost (subjektivitu) - zůstávají součástí nerezidenta - ale ekonomicky znaky samostatného subjektu mají, proto je jim daňovými zákony a Smlouvami přisouzena také jistá daňová samostatnost. Díky tomu lze příjmy stálých provozoven - které jsou po právní stránce stále příjmy nerezidentů - zdanit ve státě umístění stálé provozovny. Což je opodstatněné tím, že stálé provozovny obecně využívají veřejných služeb financovaných z daní právě státu jejich umístění. Asi je vhodné dodat, že stálou provozovnu mají jen nerezidenti a ne rezidenti.
Poznamenejme, že v případě stálých provozoven byla přijata odlišná daňová koncepce nežli u výše zmíněného svěřenského fondu nebo podílových fondů, které sice rovněž nemají samostatnou právní osobnost, ale byla jim do vínku dána daňová subjektivita a staly se samostatnými poplatníky DPPO (viz § 17 odst. 1).
Podle podmínek vzniku rozlišuje ZDP pět kategorií stálých provozoven (zjednodušeno):
1)
kamenná (nebo také skutečná či pevná) - kdy se již nezkoumají další podmínky,
-
určujícím znakem je relativní trvalost místa výkonu činnosti (např. továrna, dílna, kancelář, lom);
2)
staveniště a místo provádění stavebně montážních projektů - kdy je nutno naplnit současně tři podmínky:
-
časovou (doba trvání přes 6 měsíců v jakémkoli období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích),
-
věcnou (dodávka uceleného stavebního díla, stavební nebo technologické části),
-
místní (každý samostatný stavebně montážní projekt se hodnotí samostatně);
3)
poskytování ostatních služeb - kdy je nutno splnit dvě podmínky:
-
časovou (doba trvání přes 6 měsíců v jakémkoli období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích),
-
věcnou [služby uvedené v § 22 odst. 1 písm. c) ZDP a tzv. svobodná povolání dle písm. f) bod 1];
4)
závislý zástupce - pokud jsou naplněny současně tři podmínky:
-
osobní (určitá osoba jedná jako zástupce nerezidenta),
-
věcnou (uzavřené smlouvy jsou pro nerezidenta závazné),
-
místní (k uzavírání smluv dochází v ČR);
5)
fiktivní - do těchto stálých provozoven zasáhla rekodifikace soukromého práva, vypuštěný text škrtneme a nově vložený bude tučně - za příjem dosahovaný prostřednictvím stálé provozovny se považuje příjem:
-
společníka veřejné obchodní společnosti nebo, komplementáře komanditní společnosti anebo nebo účastníka ve sdružení bez právní subjektivity, 19g) (poznámka: odkaz směřoval na § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) společníka společnosti, který je poplatníkem podle § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 daňovým nerezidentem, plynoucí z účasti na v této společnosti obchodní korporaci nebo na tomto sdružení společnosti a z úvěrů a půjček úvěrového finančního nástroje poskytnutých poskytnutého této společnosti obchodní korporaci nebo společnosti.
Poznámka: Obdobně je tomu u členů evropského hospodářského zájmového sdružení (viz § 37a ZDP).
Zatímco o obchodních korporacích - v daném kontextu omezených na v. o. s. a k. s. - jsme již vícekrát hovořili, novým pojmem je „společnost“, což je ve smyslu § 2716 až § 2746 NOZ pohrobek dosavadních oblíbených sdružení (hlavně z řad FO) bez právní subjektivity, které se „starým“ občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) k 1.1.2014 opouští náš právní řád; s jistou výhradou v přechodných ustanoveních.
 
Změny osvobození příjmů nerezidentů
Mění se terminologie a zpřehledňuje ustanovení § 6 odst. 9 písm. f) osvobozující příjmy nerezidentů ze závislé činnosti v ČR od nerezidentních zaměstnavatelů; vyjma umělců, sportovců a stálých provozoven. Změny si opět zpřehledníme tak, že novelou vypuštěný text škrtneme a nově vložený bude zvýrazněn tučně.
"Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny (...)
f)
příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud časové období související s výkonem této činnosti nepřesáhne 183 dnů v jakémkoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích; osvobození se nevztahuje na příjmy z osobně vykonávané činnosti umělců, sportovců, artistů a spoluúčinkujících osob vystupujících na veřejnosti a na příjmy z činností vykonávaných ve stálé provozovně (§ 22 odst. 2), a to s výjimkou příjmů z
1.
osobně a veřejně vykonávané činnosti umělce, sportovce, artisty nebo spoluúčinkující osoby a
2.
činnosti vykonávané ve stálé provozovně,".
Příklad 4
Nerezident pracující pro nerezidenta v ČR
Slovák (nerezident ČR) má příjmy od slovenského zaměstnavatele (také nerezident ČR) ze zaměstnání vykonávaného na území Česka. Tyto příjmy jsou podle § 22 odst. 1 písm. b) ZDP předmětem zdanění v Česku.
Je nasnadě, že zdaňování takovýchto příjmů nerezidentních zaměstnanců by jejich nerezidentním zaměstnavatelům působilo značné praktické potíže a významně by omezovalo mezinárodní volný pohyb služeb (např. krátkodobé výjezdy zahraničích montérů, opravářů, poradců, konzultantů a dalších expertů apod. cizích firem na dočasné působení v ČR). Proto jsou tyto příjmy osvobozeny od české daně, pokud zde zaměstnanec nevykonává činnost déle než 183 dnů v průběhu 12 měsíců (počítáno klouzavě a nikoli jen za kalendářní rok).
Toto zvýhodnění, resp. půlroční osvobození se nevztahuje na dva případy:
-
příjmy podle § 22 odst. 1 písm. f) bodu 2 z osobně vykonávané činnosti umělců, sportovců, artistů a spoluúčinkujících osob vystupujících na veřejnosti (pro ně platí speciální režim tzv. srážkové daně),
-
příjmy z činností vykonávané ve zdejší stálé provozovně, protože tato je pro účely daní z příjmů prakticky rovnocenná daňovému rezidentovi, takže zdanění v ČR podléhají tyto příjmy od 1. dne.
K témuž závěru dojdeme i ze Smlouvy se Slovenskem (Sdělení č. 100/2003 Sb. m.s.), kde je v článku 14 - Příjmy ze závislé činnosti uvedeno, že odměny, které pobírá rezident jednoho smluvního státu (Slovák) z důvodu zaměstnání vykonávaného v druhém smluvním státě (Česko), podléhají zdanění pouze v prvně zmíněném státě (Slovensko), jestliže všechny tři následující podmínky jsou splněny (podobně také v dalších Smlouvách):
-
příjemce je zaměstnán ve druhém státě (ČR) v úhrnu za jakýchkoli 12 měsíců nejdéle 183 dnů,
-
odměny jsou vypláceny zaměstnavatelem, který není rezidentem druhého státu (ČR),
-
odměny nejdou k tíži stálé provozovny, kterou má zaměstnavatel v druhém státě (ČR).
V návaznosti na ZOK, který obsahuje pouze obecný pojem - podíl na zisku - a nehovoří již samostatně o dividendách, coby podílech na zisku a.s., se tato změna dostala také do ZDP. Přes tuto terminologickou úpravu ovšem i nadále platí, že příjmy z podílů na zisku vyplácené českou dceřinou společností do zahraničí její mateřské společnosti jsou v Česku osvobozeny od daně [§ 19 odst. 1 písm. ze) bod 1 ZDP].
Řadu ustanovení týkajících se osvobození příjmů od DPPO v § 19 - včetně definic mateřské a dceřiné společnosti - postihla nám dobře známá terminologická úprava spočívající v zavedení zkratky ZOK „obchodní korporace“ pro „obchodní společnosti a družstva“. A v jednom případě byl pojem „podnik nebo část podniku“ nahrazen „obchodním závodem“ ve smyslu § 502 NOZ, jak demonstrujeme na poslední větě § 19 odst. 9 ZDP.
Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) bodu 2 (poznámka: převod podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti) a podle tohoto odstavce (poznámka: osvobození podílů na zisku a převodu podílu v „dceřiné společnosti“ sídlící mimo prostor EU, ovšem ve smluvním státě a při splnění stanovených podmínek) nelze uplatnit u podílů ve společnosti v obchodní korporaci, které byly nabyty v rámci koupě podniku nebo části podniku obchodního závodu (§ 23 odst. 15).
Dodejme, že i když novelizované znění § 19 odst. 9 zde hovoří pouze o (celém) obchodním závodě, týká se toto omezení rovněž podílu nabytého v rámci koupě části obchodního závodu, viz § 21b odst. 2 ZDP.
K podobným pouze terminologickým, resp. legislativnětechnickým úpravám došlo také u dalších dvou titulů od DPPO osvobozených příjmů daňových nerezidentů Česka, kteří jsou rezidenty jiného státu EU, Švýcarska, Norska nebo Islandu - při splnění podmínek § 19 odst. 1 písm. zj), zk), které se ale věcně nemění:
-
licenční poplatky (poznámka: v definici pojmu - § 19 odst. 7 - „pronájem“ (...) zařízení nahradil „nájem“, přičemž v souladu s § 21c odst. 3 se to vztahuje rovněž na tzv. pacht ve smyslu § 2332 a násl. NOZ), a
-
úrok z úvěrů a půjček úvěrového finančního nástroje, došlo tedy k nahrazení jedné legislativní zkratky novou, prakticky bez věcné změny, novým pojmem se rozumí závazkový právní vztah, jehož předmětem je vrácení přenechaných nebo poskytnutých peněžních prostředků; úvěrovým finančním nástrojem je vždy:
1.
úvěr,
2.
zápůjčka (poznámka: „Půjčku“ nahradil § 2390 až § 2394 NOZ „zápůjčkou“ - zapůjčitel přenechává vydlužiteli zastupitelnou věc, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu),
3.
dluhopis,
4.
vkladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a
5.
směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky.
S účinností od 1.1.2014 přibylo nové ustanovení - § 19 odst. 11 ZDP - vylučující osvobození příjmů nerezidentů - „mateřských společností“ - z titulu podílů na zisku a z převodu podílu v dceřiné společnosti. Přinesl jej zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů: "Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) (poznámka: osvobození podílů na zisku od české dceřiné společnosti a převodu podílu v ní) a zi) (poznámka: osvobození podílů na zisku od dceřiné společnosti z jiného státu EU) a podle odstavce 10 (poznámka: rozšíření zmíněných typů osvobození také na společnosti, které jsou daňovými rezidenty Norska nebo Islandu) nelze uplatnit, pokud dceřiná společnost nebo mateřská společnost
a)
je od daně z příjmu právnických osob nebo obdobné daně osvobozena,
b)
si může zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu od daně z příjmů právnických osob nebo obdobné daně, nebo
c)
podléhá dani z příjmů právnických osob nebo obdobné dani se sazbou ve výši 0%."
Důvodem tohoto nového ustanovení bylo zmíněnou novelou (zákonem č. 458/2011 Sb.) zaváděné nulové zdanění podílových a investičních fondů, což ovšem posléze zvrátila další novela (zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.), která tak fakticky zachovává dosavadní režim 5% zdanění investičních a podílových fondů i pro rok 2014 (§ 21 odst. 2). V médiích politici tehdy (před volbami) hlasitě hovořili o údajném novém tunelu na veřejné rozpočty skrze investiční fondy - u nichž mimochodem došlo k výraznému snížení právních bariér, viz zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, účinný od 19.8.2013.
Ovšem zákonodárci zde zřejmě poněkud nedomysleli silnější vliv směrnice 90/435 EHS o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností. Díky ní si tak patrně - bez ohledu na znění ZDP - budou moci investoři z řad právnických osob uplatňovat výhody osvobození dividendových příjmů. Což může vést k masivní a nežádoucí daňové optimalizace u právnických osob, a to zejména v případě investic do nemovitostních fondů a fondů kvalifikovaných investorů. Zatímco kdyby zůstal v platnosti původní záměr a dividendové příjmy plynoucí do fondu by sice byly osvobozeny, pak by se ale na dividendové příjmy dále plynoucí z těchto fondů investorům již nemohla zmíněná evropská směrnice vztahovat, a mohly by být zdaněny českou srážkovou daní podle § 36. I když se to snažil ministr financí před rozhodujícím hlasováním poslancům vysvětlit, nebylo jeho varování vyslyšeno, resp. patrně jej daňových souvislostí neznalí poslanci nepochopili.
 
Změny srážkové daň u nerezidentů
V návaznosti na výše uvedená rozšíření předmětu zdanění nerezidentů v rámci § 22 odst. 1 došlo k úpravě také ve vymezení předmětu tzv. srážkové daně § 36 odst. 1, které nově podléhají také jejich příjmy ze svěřenského fondu a bezúplatné příjmy. Kromě nového termínu „obchodní korporace“ zde došlo také k nahrazení „nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nově slovy „úplata u finančního leasingu“. Přičemž pro účely daní z příjmů je pojem „finanční leasing“ samostatně definován v § 21d ZDP:
"Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání věci s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem, vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy
a)
ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci,
b)
ujednáno právo uživatele na převod podle písmene a)."
 
Změny daňových odpočtů a slev u nerezidentů
Omezuje se možnost uplatnění nezdanitelných částek nerezidenty - tentokrát teritoriálně. Již několik let platí podmínění těchto odpočtů tím, že nerezident má nejméně 90% zdanitelných příjmů z Česka. Což zůstává, ovšem s ohledem na významné zneužívání nezdanitelných částí základu daně poplatníky z třetích zemí přibylo nově další omezení - tyto odpočty jsou od roku 2014 dostupné již jen rezidentům členských států EU, Norska a Islandu. A protože v praxi lze velmi těžko ověřit podmínku 90% zdanitelných příjmů z ČR, byla do § 15 odst. 9 doplněna povinnost prokazovat výši příjmů ze zahraničí na speciálním tiskopise Ministerstva financí.
Prakticky stejné úpravy - teritoriální omezení na EU, Norsko a Island + nový povinný tiskopis coby přílohu přiznání k DPFO - nerezidentům nově zkomplikují také nárok na osobní slevy na dani - kromě základní a na studenta -(§ 35ba odst. 2) a na daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c odst. 5); kde navíc zůstal pojem „poplatník uvedený v § 2 odst. 3“ namísto nového „daňový nerezident“. I po 1.1.2014 nadále platí, že tyto výhody mohou nerezidenti uplatňovat jen v daňovém přiznání (§ 39g odst. 2) a nikoli u zaměstnavatele.