Změny v zákoně o daních z příjmů od 1.1.2014

Vydáno: 27 minut čtení

S účinností od 1.1.2014 dochází v zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), k velkému množství změn, které byly postupně přijaty těmito předpisy:

Změny v zákoně o daních z příjmů od 1.1.2014
Ing.
Jiří
Vychopeň
• zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (od 1.1.2014 ale nabývají účinnosti pouze ta ustanovení, u kterých došlo k takové změně účinnosti na základě níže uvedeného zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., když jejich původní účinnost byla stanovena na 1.1.2015, přičemž uvedeným zákonným opatřením byly v těchto ustanoveních ještě provedeny i dílčí změny),
• zákonem č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a v části třetí se mění i zákon o daních z příjmů (touto novelou ZDP bylo do ustanovení § 19 odst. 1 ZDP doplněno, že od daně z příjmů právnických osob jsou nově osvobozeny také příspěvky do fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů),
• zákonem č. 215/2013 Sb., kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách a také zákon o daních z příjmů (touto novelou ZDP bylo doplněno do ustanovení § 20 odst. 8 ZDP, že do limitů pro odpočet hodnoty bezúplatných plnění od základu daně se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her),
• zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (toto zákonné opatření, které bylo novou poslaneckou sněmovnou schváleno až dne 28.11.2013, obsahuje celkem 843 bodů změn v ZDP a k tomu ještě 21 bodů přechodných ustanovení).
Převážná část změnových bodů v ZDP přijatých zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (dále jen „zákonné opatření Senátu“), souvisí s novou terminologií používanou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), tak např.:
-
místo slova „lhůta“ je v ZDP nově používáno slovo „doba“ (např. v § 2 odst. 4, v § 10 odst. 2, v § 24 odst. 2),
-
místo slova „dar“ jsou v ZDP nově používána slova „bezúplatné plnění“ (např. v § 4 odst. 1, v § 6 odst. 9, v § 15 odst. 1 a 2, v § 20 odst. 8),
-
místo slovo „půjčka“ je v ZDP nově používáno slovo „zápůjčka“ (např. v § 3 odst. 4, v § 8 odst. 1, v § 15 odst. 3, v § 19 odst. 1, v § 25 odst. 1),
-
místo slova „závazek“ je v ZDP nově používáno slovo „dluh“ (např. v § 5 odst. 11, v § 7 odst. 11, v § 7b, v § 9 odst. 6 a 7, v § 10 odst. 6 a 8, v § 23, v přílohách k ZDP č. 2 a 3), ale např. v ustanovení § 23 odst. 9 písm. c) ZDP je místo slova „závazek“ nově použito slovo „povinnost“,
-
místo slov „úvěry a půjčky“ jsou v ZDP nově používána buď slova „úvěrový finanční nástroj“ nebo slova „úvěrové finanční nástroje“ (např. v § 19 odst. 5 a 6, v § 25 odst. 1),
-
místo slova „nemovitosti“ jsou v ZDP nově používána slova „nemovité věci“ (např. v § 9, v § 10 odst. 4, v § 33a odst. 3),
-
místo slova „byt“ jsou v ZDP nově používána slova „jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor“ (např. v § 4 odst. 1, v § 15 odst. 3 a 4), ale v ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) ZDP jsou místo slov „byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem“ nově použita slova „jednotky nezahrnující pozemek“,
-
místo slova „domácnost“ jsou v ZDP nově používána slova „společně hospodařící domácnost“ (např. v § 13, v § 35c), ačkoliv v terminologii NOZ je používán pojem „rodinná domácnost“.
-
místo slova „společnost“ jsou v ZDP nově používána slova „obchodní společnost“ (např. v § 23a až 23d, v § 24 odst. 11) nebo „obchodní korporace“ (např. v § 19 odst. 3 a 8, v § 23 odst. 15 a 17, ale také v § 24 odst. 11),
-
místo slov „obchodní společnosti nebo družstva“ jsou v ZDP nově používána slova „obchodní korporace“ (např. v § 19, v § 20b odst. 1, v § 22, v § 23 odst. 17, v § 24 odst. 2, 7, 9 a 11, v § 29 odst. 8, v § 30 odst. 10), Podle § 1 odst. 1 ZOK jsou obchodními korporacemi obchodní společnosti a družstva.
-
místo slov „účastník sdružení, které není právnickou osobou“ jsou v ZDP nově používána slova „společník společnosti“ (např. v § 7 odst. 13, v § 7a odst. 1), Podle § 2716 odst. 1 NOZ vzniká společnost smlouvou, ve které se několik osob zaváže sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci.
-
místo slov „příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky“ jsou v ZDP nově používána slova „příjmy ze závislé činnosti“, Podle nového znění § 6 odst. 1 písm. a) ZDP se za příjem ze závislé činnosti považuje i plnění v podobě funkčního požitku.
-
místo slov „podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost“ jsou v ZDP nově používána slova „samostatná činnost“ (např. v § 3 odst. 1, v § 7, v § 10 odst. 8, v § 13),
-
místo slov „podnik“ a „podnik nebo část podniku“ jsou v ZDP nově používána slova „obchodní závod“ (např. v § 7b odst. 3, v § 9 odst. 7, v § 19 odst. 9, v § 23 odst. 15, 16 a 17, v § 24 odst. 11, v § 25 odst. 1, v § 32b),
-
místo slova „pronájem“ je v ZDP nově používáno slovo „nájem“ (např. v § 9, v § 10 odst. 1, v § 10 odst. 5, v § 19 odst. 7, v § 23 odst. 8),
-
místo slov „finanční pronájem s následnou koupí najaté věci“ jsou v ZDP nově používána slova „finanční leasing“ (např. v § 5 odst. 10, v § 7b odst. 3, v § 24, v § 25),
-
v ustanovení § 9 odst. 7 ZDP, které se dosud týkalo nájmu podniku, jsou místo slov „nájem“ a „nájemce“ nově použita slova „pacht“ a „pachtýř“ a místo slova „pronajímatel“ je v tomto ustanovení nově použito slovo „propachtovatel“.
V § 32b ZDP je místo dosavadního postupu při „nájmu podniku“ nově upraven postup při „pachtu obchodního závodu“.
V rámci terminologických změn byly zároveň napraveny i některé dosavadní terminologické nepřesnosti v ZDP, např. dávno zastaralá slova „bezpodílové spoluvlastnictví“ byla konečně v příslušných ustanoveních (např. v § 7 odst. 9, v § 9 odst. 2 a v § 15 odst. 3) nahrazena správnými slovy „společné jmění“.
Zákonným opatřením Senátu bylo v ZDP s účinností od 1.1.2014 provedeno i mnoho věcných změn ve stávajících ustanoveních, např.:
-
Podle nového znění ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) je příjem z prodeje cenného papíru u poplatníka daně z příjmů fyzických osob osvobozen od daně nově tehdy, pokud doba mezi nabytím a převodem cenného papíru při jeho prodeji přesáhne dobu 3 let (nyní je lhůta pro toto osvobození jen 6 měsíců).
Podle bodu 5 Přechodných ustanovení novely ZDP přijaté zákonným opatřením Senátu se u osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nabytých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření bude postupovat podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření.
Příklad 1
V měsíci červnu 2014 prodá občan cenné papíry, které nabyl v měsíci listopadu 2013.
Příjem z prodeje cenných papírů bude v tomto případě osvobozen od daně, neboť doba mezi jejich nabytím a převodem v době jejich prodeje přesáhne dobu 6 měsíců stanovenou pro osvobození od daně podle ZDP, ve znění účinném do 31.12.2013.
Příklad 2
V měsíci červnu 2015 prodá fyzická osoba cenné papíry, které nabyla v měsíci listopadu 2014. Příjem z prodeje cenných papírů v tomto případě nebude osvobozen od daně, neboť doba mezi jejich nabytím a převodem v době jejich prodeje nepřesáhne dobu 3 let nově stanovenou pro osvobození od daně podle ZDP, ve znění účinném od 1.1.2014.
• Podle nového znění § 6 odst. 4 jsou příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou sazbou daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7. Dosud tyto příjmy podléhaly srážkové dani jen v případě, že jejich úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhla za kalendářní měsíc částku 5 000 Kč.
• Podle nového znění ustanovení § 6 odst. 9 písm. l) jsou osvobozeny od daně z příjmů nově také příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy (touto změnou se zároveň ruší dosavadní daňové osvobození peněžního zvýhodnění plynoucího zaměstnancům v souvislosti s poskytováním bezúročných půjček nebo půjček s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku, na bytové účely nebo k překlenutí tíživé finanční situace).
• Podle nového znění ustanovení § 7 odst. 6 jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně veškeré příjmy autorů uvedené v § 7 odst. 2 písm. a) plynoucí ze zdrojů v České republice, pokud úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč.
• Podle nového znění ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) jsou příjmy poplatníků daně z příjmů fyzických osob z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, osvobozeny od daně, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč. Dosud byly tyto příjmy osvobozeny od daně, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhl ve zdaňovacím období 20 000 Kč.
• Podle nového znění ustanovení § 15 odst. 1 mohou poplatníci daně z příjmů fyzických osob odečíst od základu daně hodnotu poskytnutých darů v úhrnu až do výše 15% ze základu daně a podle nového znění ustanovení § 20 odst. 8 mohou poplatníci daně z příjmů právnických osob odečíst od základu daně sníženého podle § 34 hodnotu poskytnutých darů v úhrnu až do výše 10% ze základu daně sníženého podle § 34. Dosud je odpočet darů limitován u fyzických osob do výše 10% ze základu daně a u právnických osob do výše 5% ze základu daně sníženého podle § 34.
• Podle nového znění ustanovení § 23 odst. 7 se úprava základu daně při zjištění odlišnosti cen sjednaných mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, kdy zjištěný rozdíl není uspokojivě doložitelný, nově týká i případů, kdy se cena mezi poplatníky daně z příjmů právnických osob rovná nule, s výjimkou případů uzavření smlouvy o výprose nebo o výpůjčce a případů, kdy sjednaná výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nula nebo nižší, než by byla cena sjednaná mezi nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident, člen obchodní
korporace
, který je daňovým rezidentem České republiky, nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob.
• Podle nového znění ustanovení § 24 odst. 2 písm. t) je daňovým výdajem limitovaným do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku nově také vstupní cena hmotného majetku evidovaného u veřejně prospěšného poplatníka, pokud tento hmotný majetek byl využíván k činnostem, z nichž dosahované příjmy nejsou předmětem daně z příjmů.
• Podle nového znění ustanovení § 24 odst. 2 písm. zu) je motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi, který se pro poplatníka připravuje studiem na výkon profese daňovým výdajem do výše 5 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše 10 000 Kč měsíčně (nyní je tento motivační příspěvek daňovým výdajem v případě žáka nebo studenta střední školy do výše 2 000 Kč měsíčně a v případě studenta vysoké školy do výše 5 000 Kč měsíčně).
Příklad 3
Od roku 2013 podnikatel na základě smlouvy uzavřené se studentem vysoké školy, podle které se student pro podnikatele připravuje na výkon profese, poskytuje studentovi motivační příspěvek na studium (stipendium a příspěvek na stravování a ubytování v příslušném vzdělávacím zařízení a na jízdné do místa vzdělávání) ve výši 8 500 Kč měsíčně. Zatímco ve zdaňovacím období roku 2013 může podnikatel z tohoto motivačního příspěvku uplatnit jako daňový výdaj pouze 5 000 Kč měsíčně, ve zdaňovacím období roku 2014 již bude moci uplatňovat jako daňový výdaj motivační příspěvek v plné výši, tj. 8 500 Kč měsíčně.
• Podle nového znění ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) je možno uplatnit jako daňové výdaje (náklady) nově také výdaje (náklady) hrazené z prostředků, jejichž zdrojem byl u poplatníka daně z příjmů právnických osob bezúplatný příjem od daně osvobozený nebo příjem, který nebyl předmětem daně; toto ustanovení se u veřejně prospěšných poplatníků nepoužije pro výdaje vynaložené na úrokové příjmy, které podléhají zvláštní sazbě daně.
• Podle nového znění ustanovení § 28 odst. 1 hmotný majetek odpisuje odpisovatel (tímto slovem se pro daný daňový účel nahrazuje dosavadní slovo „vlastník“), kterým je podle uvedeného ustanovení:
a)
poplatník, který má k hmotnému majetku vlastnické právo,
b)
organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem státu,
c)
státní příspěvková organizace, státní podnik nebo jiná státní organizace příslušná hospodařit s majetkem státu,
d)
podílový fond, jehož součástí je hmotný majetek,
e)
svěřenský fond, jehož součástí je hmotný majetek,
f)
nástupnická obchodní
korporace
zanikající nebo rozdělované obchodní
korporace
při přeměně; to platí pro:
1.
hmotný majetek ve vlastnictví zanikající nebo rozdělované obchodní
korporace
k rozhodnému dni fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní
korporace
a převáděný na nástupnickou obchodní korporaci, a
2.
hmotný majetek nabytý zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací od rozhodného dne do dne zápisu fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní
korporace
do obchodního rejstříku a převáděný na nástupnickou obchodní korporaci.
• Podle nového znění závěrečné části ustanovení § 29 odst. 1 se vstupní cena hmotného majetku sníží obdobně jako v případě
dotace
poskytnuté na jeho pořízení nebo na jeho technické zhodnocení i v případě přijatého bezúplatného příjmu ve formě účelového daru na pořízení hmotného majetku.
Příklad 4
V roce 2014 si poplatník pořídí pro své podnikání osobní automobil, přičemž na úhradu části jeho pořizovací ceny dostane od svého otce účelový peněžní dar ve výši 100 000 Kč. O tuto částku bude snížena vstupní cena osobního automobilu, ze které bude podnikatel uplatňovat daňové odpisy.
• Pro účely odpisování hmotného majetku se v příslušných ustanoveních a také v Příloze č. 1 k ZDP používá namísto dosavadní Standardní klasifikace produkce nově klasifikace produkce CZ-CPA. Tato změna by neměla mít žádný podstatný dopad na dosavadní zatřídění hmotného majetku do jednotlivých odpisových skupin. Zřejmě chybně je ale v novém znění Přílohy č. 1 k ZDP provedeno zatřídění hmotného majetku s kódem CZ-CPA 28.25.20 - ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo střešních), který je zde nyní uveden jak v odpisové skupině 2, tak i v odpisové skupině 3. Dosud byly ventilátory (kromě stolních) zatříděny do odpisové skupiny 3.
• Podle nově doplněných bodů v Přílohách č. 2 a 3 k ZDP se podle těchto příloh postupuje obdobně také u poplatníků s příjmy z nájmu podle § 9 při přechodu z vedení účetnictví na vedení evidence příjmů a výdajů a při přechodu z vedení evidence příjmů a výdajů na vedení účetnictví.
• Podle bodu 8. Přechodných ustanovení novely ZDP přijaté zákonným opatřením Senátu se pro zdaňovací období let 2013 až 2015 nepoužije ustanovení § 4 odst. 3 ZDP, v účinném znění. To znamená, že se od zdaňovacího období roku 2013 už zase nebudou poplatníkům daně z příjmů fyzických osob zdaňovat pravidelně vyplácené důchody a penze v případě, kdy součet jejich příjmů podle § 6 ZDP a dílčích základů daně podle § 7 a 9 ZDP přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč.
Příklad 5
Poplatník, který je už od roku 2010 starobním důchodcem, měl ve zdaňovacím období roku 2012 kromě příjmů z pravidelně vypláceného důchodu také příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP v celkové výši 850 000 Kč a ve zdaňovacím období roku 2013 bude mít vedle pravidelně vypláceného důchodu příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP ve výši 950 000 Kč. Zatímco za zdaňovací období roku 2012 byl z důvodu překročení limitu 840 000 Kč poplatníkovi celý jeho příjem ze starobního důchodu zdaněn jako příjem podle § 10 ZDP, za rok 2013 bude poplatníkův příjem ze starobního důchodu osvobozen od daně bez ohledu na výši dosaženého příjmu podle § 6 ZDP.
Zákonným opatřením Senátu byl ZDP s účinností od 1.1.2014 rozšířen o řadu nových ustanovení, např.:
§ 6 odst. 7 písm. e), podle kterého se za příjmy ze závislé činnosti nepovažují a předmětem daně nejsou nově také povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovená právním předpisem.
§ 10 odst. 1 písm. k) až n), kterými byl nově doplněn výčet příjmů fyzických osob, které se výslovně považují za ostatní příjmy podle § 10 ZDP, o:
-
příjem z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem,
-
příjem z výměnku,
-
příjem obmyšleného ze svěřenského fondu a
-
bezúplatný příjem.
§ 10 odst. 3 písm. c), podle kterého jsou u poplatníků daně z příjmů fyzických osob osvobozeny od daně, kromě příjmů uvedených v § 4, nově také příjmy z prodeje cenných papírů, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 Kč. Obdobně to platí i pro podíly připadající na podílový list při zrušení podílového fondu.
§ 16b, podle kterého je zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob kalendářní rok.
§ 17a Veřejně prospěšný poplatník, podle kterého je veřejně prospěšným poplatníkem poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.
Podle nového znění ustanovení § 17a odst. 2 se za veřejně prospěšného poplatníka nepovažuje:
a)
obchodní
korporace
,
b)
Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář,
c)
profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou organizace zaměstnavatelů,
d)
zdravotní pojišťovna,
e)
společenství vlastníků jednotek a
f)
nadace, která dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých zakladateli nebo jejíž činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli.
§ 18a Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků, kde je např. v odst. 2 stanoveno, že u veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy:
a)
příjem z reklamy,
b)
příjem z členského příspěvku,
c)
příjem v podobě úroku,
d)
příjem z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku.
§ 18b Zvláštní ustanovení o předmětu daně osobních obchodních společností a jejich společníků, kde je např. v odstavci 1 stanoveno, že u veřejné obchodní společnosti jsou předmětem daně pouze příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou, což ale neplatí pro účely stanovení základu daně z příjmů fyzických nebo právnických osob společníka veřejné obchodní společnosti.
§ 20c Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob, podle kterého se obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů právnických osob pro účely daní z příjmů rozumí veškerý majetek, který:
a)
mu patří, pokud jde o poplatníka právnickou osobu,
b)
k němu patří, pokud jde o poplatníka, který není právnickou osobou (např. majetek, který patří ke svěřenskému fondu podle občanského zákoníku).
§ 21b Obecná společná ustanovení o věcech, kde je např. stanoveno, že:
-
za věc hmotnou a movitou se pro účely daní z příjmů považuje také živé zvíře, část lidského těla a ovladatelná přírodní síla, se kterou se obchoduje,
-
ustanovení upravující zálohu se pro účely daní z příjmů obdobně použijí i na závdavek.
§ 21d Obecná společná ustanovení o finančním leasingu, kde je např. v odstavci 1 stanoveno, že finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání věci s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem, vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy:
a)
ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci,
b)
ujednáno právo uživatele na převod podle písmene a).
§ 21e Obecná ustanovení o osobách, kde je např. uvedeno, že pro účely daní z příjmů se:
-
manželem (manželkou) rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství,
-
společně hospodařící domácností rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
§ 24 odst. 2 písm. ta), podle kterého je daňově uznatelným nákladem u obchodní
korporace
také cena pozemku nabytého vkladem člena, který je fyzickou osobou a který neměl pozemek zahrnut v obchodním majetku a vklad uskutečnil do 5 let od nabytí pozemku; přitom cenou pozemku se rozumí:
-
pořizovací cena pozemku, která byla zjištěna u člena obchodní
korporace
, pokud jej nabyl úplatně,
-
cena podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku ke dni nabytí pozemku členem obchodní
korporace
, pokud jej nabyl bezúplatně.
Obdobná úprava byla dosud zahrnuta v ustanovení § 24 odst. 2 písm. t) ZDP.
§ 24 odst. 2 písm. tb), podle kterého je daňovým výdajem (nákladem) také zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení nájmu nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním do výše náhrady výdajů (nákladů) vynaložených na toto technické zhodnocení. Také v tomto případě byla obdobná úprava dosud zahrnuta v ustanovení § 24 odst. 2 písm. t) ZDP.
§ 25 odst. 1 písm. zp), podle kterého nelze pro daňové účely uznat jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle právních předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný příjem byl od daně z příjmů osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu; obdobně to platí pro zůstatkovou cenu v případě prodeje nebo likvidace tohoto majetku.
§ 25 odst. 1 písm. zq), podle kterého nelze pro daňové účely uznat jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů hodnotu majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle právních předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný příjem byl od daně z příjmů osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu.
§ 25 odst. 1 písm. zo), podle kterého nelze pro daňové účely uznat jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů členský příspěvek hrazený poplatníkem příjemci, který je u tohoto příjemce osvobozen od daně. Okruh právnických osob, u kterých jsou přijaté členské příspěvky podle stanov, statutu a zřizovacích nebo zakladatelských listin osvobozeny od daně, je vymezen v § 19 odst. 1 písm. a) ZDP.
Příklad 6
V roce 2014 zaplatí akciová společnost členský příspěvek do zájmového sdružení právnických osob, u kterého není členství nutnou podmínkou k provozování daného předmětu podnikání. Jelikož podle § 19 odst. 1 ZDP bude u zájmového sdružení právnických osob tento členský příspěvek osvobozen od daně, bude se u akciové společnosti jednat o daňově neuznatelný výdaj (náklad).
Příklad 7
Podnikatel, který je členem politické strany, zaplatí v roce 2014 této politické straně členský příspěvek. U politické strany bude přijatý členský příspěvek osvobozen od daně podle § 19 odst. 1 ZDP a u podnikatele půjde o daňově neuznatelný výdaj.
§ 27 písm. j), podle kterého je hmotným majetkem vyloučeným z odpisování nově hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně, s výjimkou hmotného majetku fyzické osoby nabytého:
-
dědictvím,
-
odkazem,
-
obmyšleným, pokud se jedná o hmotný majetek, který byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo
-
obmyšleným, pokud se jedná o hmotný majetek, který zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti.
Příklad 8
V roce 2014 nabyde podnikatel, který je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, darem od svého otce osobní automobil, který následně vloží do obchodního majetku pro účely svého podnikání a bude jej evidovat jako hmotný majetek používaný výhradně ke své podnikatelské činnosti. Jelikož se v tomto případě bude jednat o bezúplatné nabytí hmotného majetku, které je podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. d) bodu 1. ZDP u podnikatele osvobozeno od daně z příjmů, nebude podnikatel moci tento hmotný majetek odpisovat.
§ 30 odst. 10 písm. m) a n), podle kterých pokračuje v odpisování započatém původním odpisovatelem při zachování způsobu odpisování a ze vstupní ceny, ze které odpisoval původní odpisovatel, nově také svěřenský fond a obmyšlený.
§ 34 odst. 4 a 5 a § 34a až 34h, podle kterých lze za stanovených podmínek snižovat základ daně nově upraveným odpočtem na podporu výzkumu a vývoje nebo zcela novým odpočtem na podporu odborného vzdělávání.
§ 38m až 38mc, ve kterých je nově upraveno daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně výjimek z povinnosti podat daňové přiznání a výjimky z oznamovací povinnosti podle § 136 odst. 5 daňového řádu (tato výjimka se nově týká pouze veřejně prospěšných poplatníků a společenství vlastníků jednotek). Některé změny a některá nová ustanovení ZDP přijatá zákonným opatřením Senátu souvisejí se zrušením dědické a darovací daně od 1.1.2014 a integrací příjmů z darování a dědění do ZDP anebo s nahrazením dosavadní daně z převodu nemovitostí daní z nabytí nemovitých věcí, např.:
• Podle nových znění ustanovení § 3 odst. 1 a odst. 4 a § 18 odst. 1 a 2 jsou do předmětu daně z příjmů nově zahrnuty i příjmy získané zděděním nebo darováním (to se týká fyzických i právnických osob).
• V novém § 4a jsou vymezeny bezúplatné příjmy, které se osvobozují od daně z příjmů fyzických osob, např.:
-
bezúplatné příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu,
-
bezúplatné příjmy obmyšleného z majetku vyčleněného do svěřeneckého fondu pořízením pro případ smrti,
-
bezúplatné příjmy použité poplatníkem prokazatelně na zvýšení nebo změnu kvalifikace, na studium, na léčení, na úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.
• Podle nového ustanovení § 10 odst. 1 písm. n) jsou u poplatníků daně z příjmů fyzických osob nově ostatními příjmy podle § 10 ZDP i bezúplatné příjmy.
• V novém ustanovení § 10 odst. 3 písm. d) jsou vymezeny bezúplatné příjmy, které jsou u poplatníků daně z příjmů fyzických osob osvobozeny od daně, např.:
-
bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
-
bezúplatné příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
-
bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje 15 000 Kč.
• Podle nového znění ustanovení § 10 odst. 5 je u příjmů fyzických osob z prodeje nemovitých věcí výdajem namísto dosavadní „daně z převodu nemovitostí“ nově „daň z nabytí nemovitých věcí“ s tím, že v případě prodeje nemovité věci ve společném jmění manželů bude výdajem daň z nabytí nemovitých věcí zaplacená kterýmkoliv z nich.
• Podle nového ustanovení § 18 odst. 2 písm. g) není předmětem daně z příjmů právnických osob majetkový prospěch:
-
vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
-
vypůjčitele při výpůjčce,
-
výprosníka při výprose,
• V novém § 19b jsou vymezeny bezúplatné příjmy, které se osvobozují od daně z příjmů právnických osob, např.:
-
bezúplatné příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu,
-
bezúplatné příjmy plynoucí do veřejné sbírky a na humanitární nebo charitativní účel,
-
bezúplatné příjmy přijaté z veřejné sbírky),
• V novém znění ustanovení § 24 odst. 2 písm. ch) jsou slova „daň z převodu nemovitostí“ nahrazena slovy „daň z nabytí nemovitých věcí“ a v novém znění ustanovení § 24 odst. 2 písm. u) již není jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmu uvedena „daň z převodu nemovitostí zaplacená druhým z manželů při prodeji nemovitosti, která byla v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů“.
• Podle bodu 9 Přechodných ustanovení novely ZDP přijaté zákonným opatřením Senátu se i pro zdaňovací období roku 2014, popř. následující, použijí pro daň z převodu nemovitostí ustanovení § 10 odst. 5 a § 24 odst. 2 písm. ch) a u) ZDP, ve znění účinném do 31.12.2013.