Změny v zákoně o daních z příjmů od 1.1.2014

Vydáno: 27 minut čtení

S účinností od 1.1.2014 dochází v zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), k velkému množství změn, které byly postupně přijaty těmito předpisy:

Změny v zákoně o daních z příjmů od 1.1.2014
Ing.
Jiří
Vychopeň
• zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (od 1.1.2014 ale nabývají účinnosti pouze ta ustanovení, u kterých došlo k takové změně účinnosti na základě níže uvedeného zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., když jejich původní účinnost byla stanovena na 1.1.2015, přičemž uvedeným zákonným opatřením byly v těchto ustanoveních ještě provedeny i dílčí změny),
• zákonem č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a v části třetí se mění i zákon o daních z příjmů (touto novelou ZDP bylo do ustanovení § 19 odst. 1 ZDP doplněno, že od daně z příjmů právnických osob jsou nově osvobozeny také příspěvky do fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů),
• zákonem č. 215/2013 Sb., kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách a také zákon o daních z příjmů (touto novelou ZDP bylo doplněno do ustanovení § 20 odst. 8 ZDP, že do limitů pro odpočet hodnoty bezúplatných plnění od základu daně se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her),
• zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (toto zákonné opatření, které bylo novou poslaneckou sněmovnou schváleno až dne 28.11.2013, obsahuje celkem 843 bodů změn v ZDP a k tomu ještě 21 bodů přechodných ustanovení).
Převážná část změnových bodů v ZDP přijatých zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (dále jen „zákonné opatření Senátu“), souvisí s novou terminologií používanou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), tak např.:
-
místo slova „lhůta“ je v ZDP nově používáno slovo „doba“ (např. v § 2 odst. 4, v § 10 odst. 2, v § 24 odst. 2),
-
místo slova „dar“ jsou v ZDP nově používána slova „bezúplatné plnění“ (např. v § 4 odst. 1, v § 6 odst. 9, v § 15 odst. 1 a 2, v § 20 odst. 8),
-
místo slovo „půjčka“ je v ZDP nově používáno slovo „zápůjčka“ (např. v § 3 odst. 4, v § 8 odst. 1, v § 15 odst. 3, v § 19 odst. 1, v