Obchodní majetek v právních předpisech

Vydáno: 18 minut čtení

Obchodní majetek je důležitý institut pro účely daně z příjmů. Ukážeme si jeho vymezení jak v obchodním zákoníku , tak v zákonu o daních z příjmů a zákonu o dani z přidané hodnoty. Následně se budeme zabývat zařazením majetku do obchodního majetku u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, postupem při vyřazení majetku z obchodního majetku pro soukromé účely a při ukončení podnikatelské činnosti, dále pak použitím majetku v obchodním majetku i pro soukromé účely a v závěru si ukážeme vliv uplatnění paušálních výdajů na existenci obchodního majetku.

Obchodní majetek v právních předpisech
Ing.
Ivan
Macháček
Vymezení obchodního majetku v obchodním zákoníku
Podle § 6 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), se obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, rozumí:
-
majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty),
-
který patří podnikateli,
-
a slouží nebo je určen k jeho podnikání.
Podnikání je vymezeno v § 2 odst. 1 ObchZ pěti znaky. Podnikáním se rozumí:
-
soustavná činnost,
-
prováděná samostatně podnikatelem,
-
vlastním jménem,
-
na vlastní odpovědnost,
-
za účelem dosažení zisku.
Podnikatelem je podle § 2 odst. 2 ObchZ:
a)
osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
b)
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnost řemeslná, živnost volná, živnost vázaná, koncesovaná živnost),
c)
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např.
auditor
, advokát, daňový poradce, lékař, notá