Pět hlavních novinek daní z příjmů

Vydáno: 33 minut čtení

Kdo má rád dobrodružné čtení plné neustálých změn a zvratů, tomu lze doporučit zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP "). Ke svým 20. narozeninám dostal již 129. novelu, takže v průměru připadá jedna novela na každé dva měsíce. Podnikatelé, mzdové účetní a ekonomové vraští čelo a překotným změnám této velké daně nefandí, zvláště když nyní vesměs přinášejí vyšší zdanění.

Pět hlavních novinek daní z příjmů
Ing.
Martin
Děrgel
V tomto příspěvku si po stručném připomenutí všech devíti novel "Příjmovky" účinných (alespoň zčásti) od 1.1.2013 podrobněji podíváme na 5 nejvýznamnějších novinek daní z příjmů od roku 2013:
1)
Stropy výdajových paušálů neživnostníků a pronajímatelů,
2)
Solidární zvýšení daně a záloh o 7%,
3)
Potrestání aktivních důchodců,
4)
Konec slev na dani za manželku a děti u paušálistů,
5)
Změny v registraci k daním z příjmů.
 
Změny, změny, změny...
Ke dni 1.1.2013 nabylo účinnosti hned 9 zákonů novelizujících ZDP. Zde je jejich stručná rekapitulace:
-
Zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění 24 zákonů v souvislosti s novým důchodovým spořením: Nabyl účinnosti 1.1.2013 (až na několik výjimek), přičemž ZDP se týká 23 novelizačních bodů. V návaznosti na penzijní reformu se osvobozuje plnění z II. pilíře (tj. z důchodového spoření, resp. z pojistné smlouvy o pojištění důchodu) a doživotní penze z III. pilíře (penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření). Příspěvky zaměstnavatele na III. pilíř se u zaměstnanců do limitu osvobozují od daně.
-
Zákon č. 458/2011 Sb., o změně 72 zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa Účinnost od 1.1.2015 (až na výjimky), ZDP se týká 156 bodů s trojí účinností a 10 přechodných ustanovení. Většina změn ZDP nabude účinnosti až 1.1.2015, např. bude zrušen koncept superhrubé mzdy a sazba DPFO vzroste z 15% na 19%, stávající povinné pojistné zaměstnavatele nahradí nový odvod z úhrnu mezd na veřejná pojištění. Změny již od 1.1.2012 se týkaly zdanění loterií a jiných podobných her. Dva změnové body účinné od 1.1.2013 se týkají specifik registrací k daním z příjmů, které se v mírné úpravě přesunuly z daňového řádu. Podrobněji viz dále poslední, pátá komentovaná novinka.
-
Zákon č. 192/2012 Sb., kterým se mění zákon o investičních pobídkách a zákon o daních z příjmů Nabyl účinnosti již 12.7.2012, ovšem s třemi výjimkami týkajícími se právě ZDP, jejichž účinnost započala až 1.1.2013. ZDP se týká 11 novelizačních bodů a 3 přechodná ustanovení. Na poli daní z příjmů se prodlužuje doba "daňových prázdnin" u investičních pobídek coby sleva na dani ze stávajících pěti na 10 let. Mění se zaokrouhlovací pravidla pro zdanění srážkovou daní. Krátká lhůta pro podání přiznání k DPPO za část zdaňovacího období se z 1 měsíce prodloužila na 3.
-
Zákon č. 399/2012 Sb., o změně 27 zákonů v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření Zákon nabyl účinnosti 1.1.2013 (až na výjimky účinné 1.11.2012) a ZDP se týkají 4 změnové body. Obdobný daňový režim, jaký platí pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění, se rozšiřuje na nové pojistné na důchodové spoření. U účtujících zaměstnavatelů je daňová účinnost podmíněna úhradou, u společníků v. o. s., komplementářů k. s. a osob samostatně výdělečně činných nejde o daňový výdaj.
-
Zákon č. 401/2012 Sb. mění zákon o sociálně-právní ochraně dětí, a dalších 16 souvisejících zákonů Přes
veto
prezidenta nabyl účinnosti 1.1.2013 (až na malé výjimky),