Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2014

Vydáno: 23 minut čtení
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2014
Jaroslava
Filipová
Řádné daňové tvrzení je podle § 135 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), povinen podat každý daňový subjekt, kterému to ukládá zákon, nebo který je k tomu vyzván správcem daně. Podle § 38m odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období, jak jsou vymezena v § 21a zákona o daních z příjmů, se podává ve lhůtě podle § 136 daňového řádu, tj. nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, a jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
Shora uvedené lhůty jsou stanoveny na měsíce a dopadá na ně počítání času podle § 33 odst. 1 daňového řádu, tzn. že lhůta počíná běžet dnem, který následuje po dni, který připadl na poslední den zdaňovacího období, a končí dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem, kdy běh lhůty započal. Připadne-li však poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2014 počíná tedy lhůta běžet 1.1.2015 a její konec v případě lhůty podle § 136 odst. 1 daňového řádu připadne na středu 1.4.2015 a u lhůty podle § 136 odst. 2 daňového řádu na středu 1.7.2015.
Řádné daňové tvrzení a dodatečné daňové tvrzení lze podat podle § 72 odst. 1 daňového řádu jen na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Součástí těchto podání jsou ve smyslu § 72 odst. 2 daňového řádu i přílohy vyznačené v tiskopisu.
Pro naplnění výše citované podmínky jsou tiskem vydány tiskopisy Přiznání k dani z příjmů právnických osob, jehož součástí je Příloha č. 1 II. oddílu (25 5404 MFin 5404 – vzor č. 25), Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob (25 5404/1 MFin 5404/1 – vzor č.